Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ


หมวด : อนาคตสิ่งแวดล้อมสดใส สร้างได้ด้วยแรงใจชาวกรุงเทพฯ

หน้าแรก » อนาคตสิ่งแวดล้อมสดใส สร้างได้ด้วยแรงใจชาวกรุงเทพฯ » กทม. มอบโล่พระราชทาน โครงการเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียวพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" กทม. มอบโล่พระราชทาน โครงการเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว "
กทม. มอบโล่พระราชทาน โครงการเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว
          (20 ก.ค. 60) นายจักกพันธุ์  ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานมอบโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

          รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคม และกิจกรรมในทุก ๆ ด้านของประเทศ จึงทำให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพฯ เป็นปัญหาที่ยืดเยื้อและนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น เป็นผลจากการเพิ่มจำนวนประชากร การขยายตัวของเมือง และการเจริญเติบโตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

          จากปัญหาที่เกิดขึ้น กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดทำ "โครงการเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว" ขึ้น ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายที่ 4 "คุณภาพชีวิตดี (CARE): ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก เข้ามาร่วมระดมความคิด และแสดงความคิดเห็นแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ให้สมกับนโยบาย "ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที " เพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของกรุงเทพฯ ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

          เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง กรุงเทพมหานคร จึงจัดให้มีโครงการเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว เพื่อต่อยอดการดำเนินงานร่วมกับกลุ่มองค์กรเป้าหมายจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้เข้มแข็ง ประกอบด้วย สถาบันการศึกษา โรงแรม ห้างสรรพสินค้า อาคารชุด อาคารสูง ชุมชน หมู่บ้าน และศาสนสถาน โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน สร้างสัมพันธภาพที่ดี สนับสนุนการมีส่วนร่วม และดำเนินกิจกรรมรณรงค์ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมเชิงรุกร่วมกับเครือข่ายอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะทำให้เกิดพันธะความร่วมมือในการรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อมระหว่างกรุงเทพมหานครกับกลุ่มองค์กรเป้าหมาย และสาธารณชนให้เกิดผลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง พร้อมทั้งกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและมีส่วนช่วยในการจัดการสิ่งแวดล้อม ผ่านช่องทางของกรุงเทพมหานครและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีโล่และเงินรางวัล เป็นขวัญกำลังใจให้เกิดการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

          โดยมุ่งสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ผ่านกระบวนคิด การลงมือปฏิบัติ และเสริมสร้างให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ นำไปสู่ความยั่งยืนในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการเชิญชวน 3 กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว ได้แก่ เครือข่ายสถาบันการศึกษา  เครือข่ายอาคารสูง และเครือข่ายชุมชน ด้วยการคัดเลือกต้นแบบเครือข่าย ที่มีศักยาภาพและดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูให้เป็นต้นแบบเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว จากองค์กรที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 246 องค์กร และได้คัดเลือกองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นเพื่อเข้ารับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 24 หน่วยงาน ดังนี้
          1.  กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษา
          1.1 ประเภทโรงเรียน 
             1) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รางวัลเพชรน้ำเอก
             2) โรงเรียนบ้านขุนประเทศ รางวัลทองนพคุณ
             3) โรงเรียนวัดธาตุทอง (เรือนเขียวสะอาด) รางวัลพลอยน้ำงาม 
             4) โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง รางวัลแก้วไพฑูรย์ 
             5) โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว รางวัลแก้วไพฑูลย์
             6) โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปภัมภ์ รางวัลแก้วไพฑูลย์

          1.2 ประเภทอุดมศึกษา          
             1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รางวัลเพชรน้ำเอก
             2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลทองนพคุณ 
             3) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รางวัลพลอยน้ำงาม
             4) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รางวัลแก้วไพฑูลย์
             5) วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ รางวัลแก้วไพฑูลย์
             6) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รางวัลแก้วไพฑูลย์

          2. กลุ่มเครือข่ายอาคารสูง
             1) โรงแรม เดอะ สุโกศล รางวัลเพชรน้ำเอก
             2) โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ บางนา รางวัลทองนพคุณ
             3) ศูนย์การค้าสยามพารากอน รางวัลพลอยน้ำงาม 
             4) EMPIRE TOWER รางวัลแก้วไพฑูลย์ 
             5) ลุมพินี รามอินทรา-หลักสี่ รางวัลแก้วไพฑูลย์
             6) ดิ เอ็มโพริโอ เพลส รางวัลแก้วไพฑูลย์

          3. กลุ่มเครือข่ายชุมชน
             1) ชุมชนเกาะกลาง รางวัลเพชรน้ำเอก
             2) ชุมชนสวนหลวง 1 รางวัลทองนพคุณ
             3) ชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ รางวัลพลอยน้ำงาม
             4) ชุมชนหมู่ 3 แขวงสามวาตะวันออก รางวัลแก้วไพฑูลย์
             5) ชุมชนรามอินทรา 89, 91 รางวัลแก้วไพฑูลย์
             6) ชุมชนหลวงพรต-ท่านเลี่ยม รางวัลแก้วไพฑูลย์
 
            รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวในท้ายสุดว่า หน่วยงานที่ได้รับรางวัลถือว่าสร้างประโยชน์ให้กับสังคม เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และกระตุ้นจิตสำนึกแก่ทุกภาคส่วน ให้ตระหนักถึงสภาพปัญหา ด้วยการส่งเสริมในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม หนึ่งในนั้นคือกิจกรรมต้นแบบเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว และโครงการดังกล่าวได้จัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลายในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ สร้างการมีส่วนร่วม พัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือ เป็นแบบอย่างที่ดีในการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนต่าง ๆ ได้ตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมกับกรุงเทพมหานครในการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่สวยงาม น่าอยู่ น่าเยือน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อไป

โดย : Paengie 
วันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 16:49:09 น.
อ่าน 590 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : กทม. มอบโล่พระราชทาน โครงการเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว
ข่าวล่าสุด
 สสล. เชิญชวนนำขยะรีไซเคิล...
18 มิ.ย. 2561
 สสล. เชิญชวน ปรับกรุงภูมิ...
11 มิ.ย. 2561
 กทม. จัดกิจกรรมวันสิ่งแวด...
05 มิ.ย. 2561
 สสล. จัดตลาดนัดรีไซเคิล ผู...
18 เม.ย. 2561
 กทม. ติดตามสถานการณ์คุณภา...
14 ก.พ. 2561
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 สสล. ชวนบริจาคชุดชั้นในเก...
17 ส.ค. 2559
 กทม. วอนคนกรุง ลดใช้ถุงพล...
15 พ.ค. 2553
 กทม. จับมือเอกชน ตั้งถังข...
14 ก.ย. 2552
 สสล. จัดอบรมอาสาสมัครฯ เป...
28 มิ.ย. 2555
 กทม. เปิดตัวยุทธศาสตร์ พิ...
24 เม.ย. 2556
ทั้งหมด
activeshow mod ©

 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.