Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ


หมวด : ร่วมใจลดภาวะโลกร้อน

หน้าแรก » ร่วมใจลดภาวะโลกร้อน » กทม. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติรับมือ Climate Changeพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" กทม. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติรับมือ Climate Change "
กทม. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติรับมือ Climate Change
          (31 ก.ค. 60) นายเกรียงพล  พัฒนรัฐ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Building Capacity for Urban Climate Change Adaptation in Southeast Asia) ร่วมด้วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต  เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายแพทย์สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

          รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ที่เหมือนกับเมืองอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง รวดเร็ว มีการก่อสร้างถนน ทางยกระดับ รถไฟฟ้า และอาคารสูงหลายแห่ง การเพิ่มขึ้นของจำนวนรถยนต์อย่างต่อเนื่อง ความเป็นศูนย์กลางความเจริญในด้านต่าง ๆ ดึงดูดให้ผู้คนจากทั่วประเทศต่างหลั่งไหลเข้ามา เพื่อแสวงหาโอกาสในการประสบความสำเร็จ ส่งผลให้อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีอัตราสูงกว่าช่วง 30 ปี ก่อน

          เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น กรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Asia Pacific Network (APN) จัดประชุมนานาชาติเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Building Capacity for Urban Climate Change Adaptation in Southeast Asia) ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 โดยมีผู้แทนจากประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ไทย  ลาว  เวียดนาม  เมียนมาร์  กัมพูชา  อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์  มาเลเซีย) เข้าร่วมการประชุม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร จุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และนำเสนอมาตรการปรับตัวเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของเมือง

          โดยในวันที่ 31 กรกฏาคม 2560 ช่วงเช้า เป็นการเปิดประชุม และการนำเสนอในหัวข้อ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  การออกแบบเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดเกาะความร้อนในเมือง (Heat Island) ช่วงบ่ายเป็นการศึกษาดูงานเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและความเป็นมาของกรุงเทพมหานคร และการศึกษาดูงานเกี่ยวกับวิถีชีวิตและการปรับตัวกับภาวะน้ำท่วมของชาวชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ส่วนในวันที่ 1 - 4 สิงหาคม 2560 เป็นการประชุม ณ โรงแรม Evergreen Laurel เขตบางรัก โดยมีการนำเสนอในหัวข้อ "การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต"  การบูรณาการ เรื่อง "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าไปในการพัฒนาชุมชน" บาทบาทของภาครัฐ และภาคเอกชนในการเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเมืองและเมืองคาร์บอนต่ำ  การประเมินความเสี่ยงของเมือง และการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของการเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเมือง

          การจัดประชุมในครั้งนี้ สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) แผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 - 2566 แผนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพมหานคร (Bangkok  Resilience Strategy) ระยะสั้นภายใน 1 ปี ประกอบด้วยโครงการต่าง ๆ ดังนี้
               1. โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค
               2. โครงการปรับปรุงสถานที่ทำงานและสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานอพยพในกรุงเทพฯ
               3. โครงการพัฒนาทางเดินและพื้นที่สีเขียวริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
               4. โครงการรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ขับขี่ เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
               5. โครงการฝึกอบรมด้านความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงให้กับนักวางแผนและวิเคราะห์ของกรุงเทพมหานคร
               6. โครงการสร้างนักวิเคราะห์เศรษฐกิจ การค้า การเงิน และการลงทุนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
               7. โครงการฝึกอบรมในการค้นหาและช่วยชีวิต
               8. โครงการอบรมเยาวชนในการเอาตัวรอดเมื่อเกิดภัยพิบัติ
               9. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ
              10. โครงการบริหารจัดการขยะอย่างยั่่งยืน ตลอดจนแนวทางการส่งเสริมการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพฯ ซึ่งสอดคล้องกันวาระพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ค.ศ. 2030

          รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวในท้ายสุดว่า การจัดประชุม จะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ และนำองค์ความรู้มาขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อปรับตัวให้เข้ากับบริบทของเมือง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เมืองต้องเผชิญอย่างรอบด้าน จะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเมืองให้กับกรุงเทพมหานครในการเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตปัญหาต่าง ๆ และยังเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพฯ อันจะทำให้กรุงเทพฯ และเมืองอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก้าวสู่ความเป็นเมืองที่มีความเข้มแข็งและพร้อมรับมือกับปํญหาอุปสรรคในทุก ๆ ด้าน เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวกรุงเทพฯ และที่สำคัญจะนำพาให้กรุงเทพฯ ไปสู่เมืองแห่งความปลอดภัย เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน
โดย : Paengie 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 14:13:19 น.
อ่าน 532 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 กทม. ชวนปิดไฟ 1 ชั่วโมง ...
24 มี.ค. 2561
 กทม. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดปร...
28 ก.ค. 2560
 กทม. จับมือ JICA ลงนามตาม...
30 มี.ค. 2560
 คนกรุง รวมพลังปิดไฟ 1 ชั่ว...
18 มี.ค. 2559
 กทม. จับมือ JICA สัมมนาแผ...
21 ก.ค. 2558
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 กทม. นำร่องโครงการโรงเรีย...
23 ก.ค. 2555
 ชุมชนเกตุไพเราะ คว้ารางวัล...
17 ต.ค. 2554
 กทม. จับมือ JICA และพันธม...
09 ก.ค. 2555
 กทม. ประชุมคณะกรรมการฯ ลด...
10 พ.ค. 2556
 23 มี.ค. คนกรุง ร่วมใจปิดไ...
26 มี.ค. 2556
ทั้งหมด
activeshow mod ©

 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.