Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ


หมวด : อนาคตสิ่งแวดล้อมสดใส สร้างได้ด้วยแรงใจชาวกรุงเทพฯ

หน้าแรก » อนาคตสิ่งแวดล้อมสดใส สร้างได้ด้วยแรงใจชาวกรุงเทพฯ » กทม. เฟ้นหาหน่วยงานต้นแบบเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียวพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" กทม. เฟ้นหาหน่วยงานต้นแบบเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว "
กทม. เฟ้นหาหน่วยงานต้นแบบเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว
          นายเกรียงพล  พัฒนรัฐ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคัดเลือกต้นแบบเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว ร่วมกับคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจากหลายภาคส่วน ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน NGO และชุมชน ได้แก่ ดร. ธเรศ ศรีสถิต ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์แตงอ่อน  มั่นใจตน ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วม, นายชวน  ชูจันทร์ ประธานชุมชนคลองลัดมะยม, นายสำรวย  ลาภขจร ประธานชุมชนคลองชนพริก, ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ และผู้แทนสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์การให้คะแนนต้นแบบเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว ณ ห้องประชุม 1 สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

          การจัดกิจกรรมต้นแบบเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว วัตถุประสงค์โครงการดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างความตระหนัก การเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการร่วมกับกรุงเทพมหานคร อันจะเป็นพลังสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในอนาคต

          ดังนััน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายดังกล่าว จึงได้คัดเลือกหน่วยงานที่จะเป็นต้นแบบโครงการดังกล่าว จาก 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เครือข่ายสถาบันการศึกษา  อาคารสูง และชุมชน เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูให้เป็นต้นแบบเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว ซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 236 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียน 82 แห่ง  มหาวิทยาลัย 14 แห่ง  อาคารสูง 20 แห่ง และชุมชน 120 แห่ง ซึ่งมีหน่วยงาน 50 แห่ง ที่ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เบื้องต้น ได้แก่ โรงเรียน 11 แห่ง  มหาวิทยาลัย 9 แห่ง  อาคารสูง 17 แห่ง และชุมชน 13 แห่ง

          เกณฑ์การตัดสินประกอบด้วย การตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  การเกิดผลลัพธ์และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม  การมีส่วนร่วมของสมาชิกในองค์กร  การมีความยั่งยืนของกิจกรรม สามารถพัฒนาเป็นต้นแบบการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และเกิดการขยายผลต่อยอดไปสู่ประชาชนในพื้นที่ข้างเคียง และองค์กรภายนอก ซึ่งผลงานที่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ จะได้เข้ารับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อไป...
โดย : Paengie 
วันที่ 03 เมษายน 2560 เวลา 17:47:17 น.
อ่าน 463 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 สสล. เชิญชวนนำขยะรีไซเคิล...
18 มิ.ย. 2561
 สสล. เชิญชวน ปรับกรุงภูมิ...
11 มิ.ย. 2561
 กทม. จัดกิจกรรมวันสิ่งแวด...
05 มิ.ย. 2561
 สสล. จัดตลาดนัดรีไซเคิล ผู...
18 เม.ย. 2561
 กทม. ติดตามสถานการณ์คุณภา...
14 ก.พ. 2561
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 สสล. ชวนบริจาคชุดชั้นในเก...
17 ส.ค. 2559
 กทม. วอนคนกรุง ลดใช้ถุงพล...
15 พ.ค. 2553
 กทม. จับมือเอกชน ตั้งถังข...
14 ก.ย. 2552
 สสล. จัดอบรมอาสาสมัครฯ เป...
28 มิ.ย. 2555
 กทม. เปิดตัวยุทธศาสตร์ พิ...
24 เม.ย. 2556
ทั้งหมด
activeshow mod ©

 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.