Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ


หมวด : การจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

หน้าแรก » การจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล » สสล. ดูงานโรงเรียนต้นแบบศูนย์เรียนรู้จัดการขยะครบวงจรพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" สสล. ดูงานโรงเรียนต้นแบบศูนย์เรียนรู้จัดการขยะครบวงจร "
สสล. ดูงานโรงเรียนต้นแบบศูนย์เรียนรู้จัดการขยะครบวงจร
          นางสุวรรณา  จุ่งรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศ ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคม ทำให้การเติบโตของเมืองและการขยายตัวของประชากรเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "ขยะมูลฝอย" เพื่อจัดการกับปัญหาดังกล่าว กรุงเทพมหานคร จึงดำเนินการสร้างการมีส่วนร่วม ด้วยการจัดโครงการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี 2557 โดยว่าจ้างมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ปรึกษาและพัฒนาต้นแบบการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ด้วยการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการขยะในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 แห่ง และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการขยะให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 12 แห่ง นอกจากนั้น ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบเพื่อแนะนำโครงการและให้ความรู้ด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

          ในปี 2559 สำนักสิ่งแวดล้อมได้สานต่อการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง จึงได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ เพื่อพัฒนาและประเมินผลการดำเนินศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการขยะให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ด้วยการขยายผลการดำเนินการดังกล่าวไปยังโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และชุมชนในการคัดแยกขยะ อย่างรู้คุณค่าด้วยการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ด้วยการดำเนินการ 5 กิจกรรม คือ

          1. พัฒนาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมของสำนักสิ่งแวดล้อม ให้มีการดำเนินการศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการขยะในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

          2. ขยายผลการดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการขยะภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น 10 แห่ง

          3. ส่งเสริมให้ชุมชนรอบโรงเรียนเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะ จำนวน 5 ชุมชน

          4. จัดตั้งระบบทำปุ๋ยหมัก (Compost) ในโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการขยะที่มีพื้นทีเหมาะสม ในโรงเรียน 5 แห่ง

          5. เพิ่มศักยภาพบุคลากรของโรงเรียนและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้บุคลากรสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการขยะและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ด้วยการจัดอบรมบุคลากรในโรงเรียน และจัดสัมมนาดูงานดูงานโรงเรียน และชุมชน รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชน

          โดยกำหนดจัดสัมมนาศึกษาดูงานในโรงเรียนต้นแบบที่มีศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการขยะให้กับชุมชน โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขที่เกี่ยวข้อง ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ (ราชทัณฑ์อุปถัมภ์) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ดำเนินศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการขยะที่ดี และสามารถนำขยะอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ด้วยการหมักเป็นก๊าซชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นต้นแบบการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้เข้ารับการสัมมนาจะได้รับความรู้เรื่องเทคโนโลยีการจัดการขยะในโรงเรียน  การเนเสนอผลการดำเนินงานด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์  การศึกษาดูงานระบบจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสาธิตการทำปุ๋ยหมัก Compost ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมสัมมนาศึกษาดูงานในการดำเนินงานด้านการลดปริมาณขยะ ณ แหล่งกำเนิด รวมถึงนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวในท้ายสุดว่า การจัดโครงการดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในการลดปริมาณขยะ และเป็นการปลูกจิตสำนึกด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน เป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ณ แหล่งกำเนิดควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

        
โดย : Paengie 
วันที่ 01 กันยายน 2559 เวลา 12:33:25 น.
อ่าน 1076 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 สสล. จับมือเชลล์ ลง MOU สถ...
25 พ.ค. 2561
 สสล. ขอความร่วมมือสถานพยา...
24 เม.ย. 2561
 กทม. จับมือ GIZ ลงนาม MOU...
15 ก.พ. 2561
 สสล. สร้างความเข้าใจโครงก...
31 ม.ค. 2561
 สสล. เปิดสวนฯ 30 แห่งทั่ว...
31 ต.ค. 2560
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 ขั้นตอนในการแจ้งการขอรับบร...
03 ธ.ค. 2557
 การจัดเก็บขยะจากเทศกาลลอยก...
18 ธ.ค. 2555
 กทม. มอบรถกวาดดูดฝุ่น 50 ...
10 พ.ย. 2552
 กทม. รณรงค์รักษาความสะอาด...
30 พ.ค. 2554
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจ...
15 ก.ย. 2553
ทั้งหมด
activeshow mod ©

 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.