Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ


หมวด : ร่วมใจลดภาวะโลกร้อน

หน้าแรก » ร่วมใจลดภาวะโลกร้อน » กทม. จับมือ JICA สัมมนาแผนแม่บทลดโลกร้อนพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" กทม. จับมือ JICA สัมมนาแผนแม่บทลดโลกร้อน "
กทม. จับมือ JICA สัมมนาแผนแม่บทลดโลกร้อน

(21 ก.ค. 58) นายจุมพล  สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเปิดตัวโครงการจัดทำแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 – 2566 (Bangkok Master Plan on Climate Change 2013 – 2023) ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อประเทศไทยรวมถึงกรุงเทพมหานคร ดังที่ได้เห็นจากเหตุเกิดทางธรรมชาติที่รุนแรงและบ่อยครั้งมากกว่าเดิม ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในกรุงเทพฯ โดยตรง ซึ่งได้มีการหยิบยกปัญหาและนำเสนอแนวทางการลดผลกระทบและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในหลายประเทศ ทั้งในสหภาพยุโรป  ญี่ปุ่น และอาเซียน ซึ่งประเทศไทยได้มีการริเริ่มจัดทำแผนแม่บทฯ รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2557 – 2593 ที่เป็นแผนระดับชาติ เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2563

กรุงเทพมหานครได้สร้างความร่วมมือไปยังทุกภาคส่วนในการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ด้วยการจัดทำ แผนปฏิบัติการว่าด้วยการลดปัญหาภาวะโลกร้อนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 – 2555 และได้มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 5 ด้าน ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร  หน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เมื่อสิ้นสุดแผนดังกล่าว กรุงเทพมหานครจึงได้จัดทำแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 – 2566 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) และเมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น ในการดำเนินโครงการจัดทำแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 – 2566 (Bangkok Master Plan on Climate Change 2013 – 2023) วัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนแม่บทว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 – 2566 และดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกรุงเทพมหานคร สำหรับการดำเนินการตามแผนแม่บทฯ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง
 
โดยโครงการฯ ดังกล่าว มีระยะเวลา 2 ปี (มีนาคม 2556 – มีนาคม 2558) ภายใต้โครงการความร่วมมือทางด้านเทคนิค เพื่อจัดทำแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 – 2566 (JICA Technical Cooperation Project for Bangkok Master Plan on Climate Change 2013 – 2023) ด้วยการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนแม่บทฯ เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม ที่ผ่านมา ด้วยการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  สถาบันการศึกษา องค์กรอิสระ (NGOs) และประชาชน
 
โดยในวันนี้ กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดสัมมนาเปิดตัวโครงการดำเนินการตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 – 2566 เพื่อเผยแพร่สาระสำคัญ ๆ มาตรการต่าง ๆ ในแผนแม่บทฯ รวมถึง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากสังคมทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่ผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ สถานการณ์ปัจจุบัน  วิสัยทัศน์ของกรุงเทพมหานครในการผลักดันให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีการปลดปล่อยคาร์บอนต่ำเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมถึงมาตรการปรับตัวเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ ขอบเขตเนื้อหาของแผนแม่บทฯ ซึ่งประกอบด้วยแผนย่อยครอบคลุม 5 ด้าน คือ

(1) ด้านการขนส่งที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ มาตรการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ  การเชื่อมต่อโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนยขนาดใหญ่  การใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในภาคขนส่ง  ส่งเสริมการเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์  การขยายเส้นทางจักรยาน เป็นต้น 
(2) ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือก ได้แก่ มาตรการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ออกแบบอาคารใหม่โดยคำนึงถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงอาคารเก่าทั้งระบบปรับอากาศและแสงสว่าง ให้เป็นอาคารที่มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก เพื่อทดแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เช่น การใช้พลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น
(3) ด้านการจัดการขยะและการบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ มาตรการส่งเสริมให้ลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะโดยใช้หลัก 3Rs การเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน (Waste to Energy) การใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพจากขยะภายในชุมชน การบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ และขยายพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียให้ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น 
(4) ด้านการวางผังเมืองสีเขียว มาตรการมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการวางผังเมืองที่ดี การส่งเสริมการสร้างสวนดาดฟ้าและสวนแนวตั้ง การจัดการและดูแลต้นไม้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน  การปลูกป่าชายเลน เป็นต้น
(5) ด้านแนวทางการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ ที่มีผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง การกัดเซาะชายฝั่งทะเล  การรุกล้ำของน้ำเค็มในพื้นที่กรุงเทพฯ

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวในท้ายสุดว่า การจัดทำแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 – 2566 จะเป็นแนวทางในการดำเนินการที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อให้เกิดผลทางการปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ซึ่งหากประเทศไทย   ยังไม่มีมาตรการดำเนินการใด ๆ ในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างจริงจัง จะส่งผลกระทบทั้งการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ  ระบบนิเวศน์  และสภาวะแวดล้อม ที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตในโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นเรื่องใกล้ตัว ดังนั้น การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนจะต้องมาจากความร่วมมือ ความตั้งใจจริงของทุกภาคส่วนและประชาชนทุกคน

 

โดย : Paengie 
วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 16:31:41 น.
อ่าน 2028 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 กทม. ชวนปิดไฟ 1 ชั่วโมง ...
24 มี.ค. 2561
 กทม. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดปร...
28 ก.ค. 2560
 กทม. จับมือ JICA ลงนามตาม...
30 มี.ค. 2560
 คนกรุง รวมพลังปิดไฟ 1 ชั่ว...
18 มี.ค. 2559
 กทม. จับมือ JICA สัมมนาแผ...
21 ก.ค. 2558
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 กทม. นำร่องโครงการโรงเรีย...
23 ก.ค. 2555
 ชุมชนเกตุไพเราะ คว้ารางวัล...
17 ต.ค. 2554
 กทม. จับมือ JICA และพันธม...
09 ก.ค. 2555
 กทม. ประชุมคณะกรรมการฯ ลด...
10 พ.ค. 2556
 23 มี.ค. คนกรุง ร่วมใจปิดไ...
26 มี.ค. 2556
ทั้งหมด
activeshow mod ©

 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.