Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ


หมวด : เพื่ออนาคต...เมืองแห่งการอนุรักษ์พลังงาน

หน้าแรก » เพื่ออนาคต...เมืองแห่งการอนุรักษ์พลังงาน » สสล. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ จัดการพลังงานในอาคารพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" สสล. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ จัดการพลังงานในอาคาร "
สสล. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ จัดการพลังงานในอาคาร

          (23 มิ.ย. 58) นางสุวรรณา  จุ่งรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการอบรมชี้แจงการใช้งานระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคาร (Building Energy Management Systems: BEMS) และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านอนุรักษ์พลังงานของสำนักงานเขต ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารทำการศูนย์ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง


  รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปัจจุบัน ปัญหาพลังงานเป็นปัญหาในระดับชาติและระดับโลก อีกทั้งยังเกี่ยวโยงไปถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย พลังงานที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่ ประมาณ 4 ใน 5 ส่วน เป็นพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ได้แก่ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน แหล่งพลังงานดังกล่าวถือว่าเป็นแหล่งพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัด ถ้ามีการใช้พลังงานเหล่านี้อย่างไม่ประหยัดและไม่มีประสิทธิภาพแล้ว ทรัพยากรดังกล่าวก็จะหมดลงในอนาคตอันใกล้นี้ อีกทั้ง การเผาผลาญพลังงานเชื้อเพลิงเพื่อนำมาใช้งานหรือผลิตกระแสไฟฟ้า ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน
ปัจจุบัน สถานที่ทำงานหรือออฟฟิศต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร โดยมากจะตั้งอยู่ในอาคารขนาดใหญ่ ซึ่งจะติดตั้งระบบพลังงานต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการทำงาน เช่น ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ  ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง และอุปกรณ์ต่าง ๆ จึงมีการใช้พลังงานจำนวนมาก หากเป็นอาคารสูงหรืออาคารใหญ่ยิ่งมีปริมาณการใช้พลังงานโดยเฉลี่ยมากขึ้นตามขนาดของอาคาร ซึ่งการใช้พลังงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูงขึ้น ทำให้มีความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประเทศสูญเสียเงินตราเป็นจำนวนมากในการนำเข้าเชื้อเพลิง รัฐต้องลงทุนมหาศาลในการสร้างโรงผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้นมาใหม่ เพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว อีกทั้งเจ้าของอาคารหรือกิจการที่ใช้พลังงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพจะทำให้ต้นทุนของธุรกิจสูงขึ้น โอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจก็จะลดลง 


  กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อมได้ให้ความสำคัญกับปัญหาพลังงาน ด้วยการสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครจัดระบบการจัดการพลังงานที่เหมาะสม ให้เป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานครด้านการอนุรักษ์พลังงาน แต่เนื่องจากปัจจุบัน กรุงเทพมหานครยังไม่มีการจัดเก็บฐานข้อมูลด้านพลังงานไฟฟ้าที่เป็นทางการ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บฐานข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรผู้นำในการประหยัดพลังงาน สำนักสิ่งแวดล้อมจึงได้ติดตั้งระบบการบริหารจัดการพลังงานในอาคาร (Building Energy Management Systems: BEMS) ในอาคารสำนักงานเขต 50 เขต เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลการจัดการพลังงาน และวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงานภายในอาคารของ 50 สำนักงานเขต ให้มีความรวดเร็วและเป็นระบบเดียวกัน ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกใช้ข้อมูลที่ต้องการร่วมกันได้อย่างถูกต้อง โดยระบบดังกล่าวได้ถูกออกแบบมาให้สามารถแสดงผลการใช้พลังงานในเชิงระบบและเชิงพื้นที่ โดยสามารถอยกการใช้พลังงานของระบบเครื่องปรับอากาศ  ไฟฟ้าส่องสว่าง และอุปกรณ์อื่น ๆ ของสำนักงาน รวมทั้งแสดงผลการใช้พลังงานของอาคารนั้น ๆ ซึ่งหน่วยงานสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลจากการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคาร ข้อมูลพื้นที่ และข้อมูลชั่วโมงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้กรุงเทพมหานครสามารถกำหนดแนวทางในการลดใช้พลังงานที่เหมาะสมสำหรับแต่ละอาคารต่อไป


  ดังนั้น สำนักสิ่งแวดล้อมจึงกำหนดจัดอบรมการใช้งานระบบจัดการพลังงานในอาคาร (Building Energy Management Systems: BEMS) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านอนุรักษ์พลังงาน และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านอนุรักษ์พลังงานของสำนักงานเขต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดูแลระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคารของสำนักงานเขตเกิดประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครในด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร สนับสนุนนโยบายระดับชาติ ด้านการลดใช้พลังงานในภาครัฐ โดยกำหนดจัดอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานเขต จำนวน 458 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ระหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารทำการศูนย์ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) เขตดินแดง


รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวในท้ายสุดว่า การจัดอบรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดการพลังงานให้ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานเขต ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมในการวางแผน การระดมความคิดเห็น เพื่อให้เกิดผลด้วยการจาการนำความรู้ไปปฏิบัติจนเห็นผลการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม อันเป็นจุดประสงค์ในการจัดการพลังงานของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากพลังงานมีความสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ เป็นพลังแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การบรรลุถึงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ คนหรือบุคลากร มีส่วนสำคัญยิ่งที่จะทำให้การประหยัดพลังงานประสพความสำเร็จหรือล้มเหลว การสร้างทัศนคติในการอนุรักษ์พลังงานและจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมเป็นส่วนสำคัญยิ่ง สำนึกในการมีส่วนร่วมจะนำไปสู่ความสำเร็จในการลดการใช้พลังงาน ประหยัดงบประมาณของประเทศได้อย่างยั่งยืน

โดย : Paengie 
วันที่ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 17:13:11 น.
อ่าน 1547 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 กทม. เปิดตัวโครงการ Green...
19 ต.ค. 2558
 สสล. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ จั...
23 มิ.ย. 2558
 กทม. มอบรางวัลประกาศเกียร...
13 ม.ค. 2558
 กทม. จับมือ TGO และ World...
21 ต.ค. 2557
 ภารกิจด้านการลดผลกระทบและร...
05 มี.ค. 2557
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 กทม. มอบรางวัลประกาศเกียร...
13 ม.ค. 2558
 กทม. จับมือพน. ลงนาม MOU ...
19 ก.ค. 2554
 กทม. จับมือการไฟฟ้านครหลว...
15 ก.ย. 2553
 กทม.ร่วมกับJICA ประชุมโครง...
19 มิ.ย. 2556
 กทม. จับมือ TGO และ World...
21 ต.ค. 2557
ทั้งหมด
activeshow mod ©

 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.