Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ


หมวด : เพื่ออนาคต...เมืองแห่งการอนุรักษ์พลังงาน

หน้าแรก » เพื่ออนาคต...เมืองแห่งการอนุรักษ์พลังงาน » กทม. มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ร.ร.สังกัด กทม. โครงการจัดการข...พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" กทม. มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ร.ร.สังกัด กทม. โครงการจัดการข... "
กทม. มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ร.ร.สังกัด กทม. โครงการจัดการข...

(13 มกราคม 2558) นายจุมพล  สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานมอบรางวัลและเกียรติบัตรโครงการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตพระนคร

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ประเทศไทยมีปริมาณขยะเกิดขึ้นวันละถึงประมาณ 40,000 ตัน ในส่วนของกรุงเทพมหานคร มีขยะเกิดขึ้นประมาณ 9,900 ตัน/วัน เนื่องจากจำนวนประชากรของประเทศไทยเพิ่มขึ้น และจากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทำให้ขยะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง “ปัญหาขยะ” ได้ถูกกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ  และได้มีการจัดทำ Road Map การจัดการขยะเพื่อเป็นแนวทางให้ภาคส่วนต่าง ๆ นำไปดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้รวมถึงกรุงเทพมหานครที่จะต้องนำนโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุผลภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งการลดปัญหาขยะที่สำคัญ คือการลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัด ซึ่งทำได้โดยการลดการใช้ทรัพยากรที่จะก่อให้เกิดขยะ การลดปริมาณขยะโดยการรีไซเคิล และการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ เช่น การผลิตก๊าซชีวภาพ  การทำเป็นปุ๋ยหมัก (Composting) และการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ เป็นต้น   

กรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาขยะและการลดขยะในระบบ ดังนั้นในปี พ.ศ. 2557 จึงได้ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการขยะขึ้นในโรงเรียนต้นแบบของกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 แห่ง โดยได้มอบหมายให้โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการลดปริมาณขยะ ณ แหล่งกำเนิด  การคัดแยกขยะ และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์  การพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรของโรงเรียน  รวมถึงสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่ข่าวสารของโครงการฯ ไปสู่การรับรู้ในสังคมอย่างกว้างขวาง และสร้างกระแสสังคมให้เกิดการตื่นตัวด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

            จากการดำเนินการที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครจึงจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจำนวน 30 แห่ง ด้วยการดำเนินการดังนี้ คือ (1) การจัดระบบถังคัดแยกขยะรีไซเคิลในโรงเรียน เพื่อคัดแยกขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ ขวดหรือถ้วยพลาสติก ถุงนม หรือขยะรีไซเคิลอื่น ๆ ซึ่งขยะดังกล่าวมีจำนวนมากในแต่ละโรงเรียน รวมถึงถังรองรับขยะอันตรายประเภทหลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น     (2) ติดตั้งระบบถังหมักก๊าซชีวภาพ และใช้ก๊าซจากระบบถังหมักก๊าซในการหุงต้มอาหารประจำวัน  (3) จัดกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกในโรงเรียน โดยดำเนินการหลังจากดำเนินการจัดการจัดระบบถังรองรับขยะรีไซเคิลและติดตั้งถังหมักก๊าซชีวภาพเสร็จเรียบร้อย และมีการเผยแพร่ให้ชุมชนข้างเคียงเข้าร่วมกิจกรรม และ (4) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ ซึ่งผลจากการดำเนินงานในโรงเรียนทั้ง 30 แห่ง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2557 สามารถสรุปได้ดังนี้ คือ มีปริมาณขยะรีไซเคิลที่รวบรวมได้ จำนวน 16,428 กิโลกรัม โดยโรงเรียนสามารถรวบรวมขยะรีไซเคิลได้ระหว่าง 29.9 – 2,669 กก. ประเภทขยะรีไซเคิลที่รวบรวมได้มาก ได้แก่ ขวดพลาสติกใส 3,526 กก.  กระดาษคละสี 3,022 กก.  กระดาษขาว-ดำ 2,487 กก. และกระดาษลัง 2,196 กก. และยังใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ ได้ประมาณ 437.7 ลบ.ม. หรือเทียบเท่ากับก๊าซแอลพีจี 170 กิโลกรัม ซึ่งเทียบเท่ากับการลดก๊าซเรือนกระจกได้ 3.55 ตัน (เทียบเท่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์) โดยโรงเรียนสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ระหว่าง 1,333 – 46,138 กก.

นอกจากนั้น กรุงเทพมหานครได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้ารับรางวัลและเกียรติบัตร โครงการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ในวันนี้ โดยมีโรงเรียนต้นแบบที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณระดับดีเด่น จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ร.ร.แจ่มจันทร์ เขตวัฒนา, ร.ร.วัดบึงบัว เขตวัฒนา, ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชน์ เขตจตุจักร, ร.ร.หมู่บ้านเศรษฐกิจ เขตบางแค, ร.ร. วัดศาลาครีน เขตจอมทอง และร.ร. ชูสินทองปริดิษฐ์อนุสรณ์ เขตทุ่งครุ  โรงเรียนต้นแบบที่ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณระดับดี จำนวน 12 แห่ง ได้แก่ ร.ร.ซอยแอนเน็กซ์ เขตสายไหม, ร.ร.วัดเกาะสุวรรณาราม เขตสายไหม, ร.ร.ออเงิน เขตสายไหม, ร.ร.วัดบางนาใน เขตบางนา, ร.ร.สังฆประชานุสรณ์ เขตหนองจอก, ร.ร.วัดลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก, ร.ร.บางแคเหนือ เขตบางแค, ร.ร.พระยามนธาตุราชศรีวิจิตร์ เขตบางบอน, ร.ร.คลองพิทยาลงกรณ์ เขตบางขุนเทียน, ร.ร.บ้านนายสี เขตบางบอน และร.ร.วัดอินทราวาส เขตตลิ่งชัน และโรงเรียนต้นแบบที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณระดับชมเชย จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ ร.ร.วัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา, ร.ร.วัดบึงทองหลาง เขตบางกะปิ, ร.ร.วัดธาตุทอง เขตวัฒนา, ร.ร.สุเหร่าศาลาแดง เขตหนองจอก, ร.ร.วัดทองสัมฤทธิ์ เขตมีนบุรี, ร.ร.วัดกระทุ่มเสือปลา เขตประเวศ และร.ร.วัดยายร่ม เขตจอมทอง นอกจากนั้น ยังมอบเกียรติบัตรให้กับครูแกนนำดีเด่น จำนวน 16 คน  มอบเกียรติบัตรให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษาบริหารโรงเรียนดีเด่น จำนวน 6 คน และมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรดีเด่น จำนวน 1 คน

            โครงการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้การดำเนินโครงการด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นให้กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการดำจัดอย่างถูกต้อง เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครในการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ โดยมุ่งเน้นไปที่โรงเรียนในฐานะที่เป็นสถานศึกษาที่บ่มเพาะความรู้ให้แก่เยาวชน ที่จะขับเคลื่อนอนาคตของประเทศชาติ และเป็นพลังที่ทำให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงการจัดการขยะและเป็นแนวร่วมในการสร้างพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ผ่านกิจกรรมในโครงการดังกล่าว อันเป็นการสร้างจิตสำนึกแก่เยาวชน ขยายไปสู่สมาชิกในครอบครัว และชุมชนในการลดขยะในกรุงเทพมหานคร อันจะเป็นผลดีโดยรวมต่อระบบการจัดการขยะที่เป็นปัญหาระดับประเทศ รวมถึงการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนต่อไปในอนาคต
โดย : Paengie 
วันที่ 13 มกราคม 2558 เวลา 11:25:19 น.
อ่าน 3333 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 กทม. เปิดตัวโครงการ Green...
19 ต.ค. 2558
 สสล. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ จั...
23 มิ.ย. 2558
 กทม. มอบรางวัลประกาศเกียร...
13 ม.ค. 2558
 กทม. จับมือ TGO และ World...
21 ต.ค. 2557
 ภารกิจด้านการลดผลกระทบและร...
05 มี.ค. 2557
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 กทม. มอบรางวัลประกาศเกียร...
13 ม.ค. 2558
 กทม. จับมือพน. ลงนาม MOU ...
19 ก.ค. 2554
 กทม. จับมือการไฟฟ้านครหลว...
15 ก.ย. 2553
 กทม.ร่วมกับJICA ประชุมโครง...
19 มิ.ย. 2556
 กทม. จับมือ TGO และ World...
21 ต.ค. 2557
ทั้งหมด
activeshow mod ©

 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.