Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ


หมวด : เพื่ออนาคต...เมืองแห่งการอนุรักษ์พลังงาน

หน้าแรก » เพื่ออนาคต...เมืองแห่งการอนุรักษ์พลังงาน » กทม. จับมือ TGO และ World Bank จัดประชุม TRACEพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" กทม. จับมือ TGO และ World Bank จัดประชุม TRACE "
กทม. จับมือ TGO และ World Bank จัดประชุม TRACE

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization): TGO และธนาคารโลก  (World Bank) กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์การใช้พลังงาน ผ่านโปรแกรม Tool for Assessment of City Energy (TRACE) ในวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายจุมพล  สำเภาพล ให้เกียรติเป็นประธาน

กรุงเทพมหานครตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาภาวะโลกร้อน เนื่องจากกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงที่เป็นศูนย์รวมความเจริญในด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ การค้าขาย การอุตสาหกรรม และการคมนาคมขนส่ง เป็นต้น ส่งผลให้กรุงเทพฯ มีปริมาณการใช้พลังงานและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 – 2566 โดยการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA)

นอกจากนั้น กรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการ City Energy Efficiency Transformation Initiative (CEETI) ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และธนาคารโลก ซึ่งเป็นโครงการที่ธนาคารโลกเสนอให้ความช่วยเหลือวิชาการแก่เมืองต่าง ๆ วัตถุประสงค์เพื่อใช้หาประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานราชการท้องถิ่น และกิจกรรมที่ส่งเสริมการปรับปรุงและพัฒนาการใช้พลังงาน ทำให้ประหยัดงบประมาณ   ของเมือง โดยการนำโปรแกรม Tool for Assessment of City Energy (TRACE) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานครในด้านต่าง ๆ แบ่งเป็น 6 ส่วน คือ (1) การขนส่ง  (2) การใช้พลังงานในอาคาร  (3) ไฟฟ้าสาธารณะ  (4) น้ำและน้ำเสีย  (5) การทำความร้อน/เย็น และ (6) ขยะมูลฝอย ผลจากการดำเนินการดังกล่าวจะถูกนำไปวิเคราะห์และหามาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เหมาะสมของกรุงเทพมหานคร อีกทั้ง เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารต่อไป

อนึ่ง เมืองที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับความช่วยเหลือจากธนาคารโลกเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยในปีแรกจะได้รับการส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการด้านการวางแผนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สู่การตัดสินใจ ด้วยการเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผังเมือง การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนระหว่างเมือง และอำนวยความสะดวกให้เกิดความร่วมมือจากแหล่งเงินทุน โดยมีโครงการเสริมสร้างศักยภาพเป็นระยะเวลา 6 เดือน เช่น การจัดอบรมเจ้าหน้าที่ การจัดทำแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  และการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ สำหรับปีที่ 2 และ 3 จะเน้นการช่วยเหลือด้านเทคนิค เพื่อส่งเสริมเมืองในการจัดทำแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และโครงการส่งเสริมการลงทุนด้วยการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น รวมถึงนโยบายและการกำหนดพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน เป็นต้น  


ความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และธนาคารโลก จะเป็นประโยชน์กับกรุงเทพมหานครในการกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาการกำหนดยุทธศาสตร์การใช้พลังงานในเขตเมืองที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รองรับการพัฒนาประเทศ และเป็นการเตรียมความพร้อมของกรุงเทพฯ ที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นมหานครแห่งอาเซียนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

โดย : Paengie 
วันที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 14:49:29 น.
อ่าน 2057 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 กทม. เปิดตัวโครงการ Green...
19 ต.ค. 2558
 สสล. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ จั...
23 มิ.ย. 2558
 กทม. มอบรางวัลประกาศเกียร...
13 ม.ค. 2558
 กทม. จับมือ TGO และ World...
21 ต.ค. 2557
 ภารกิจด้านการลดผลกระทบและร...
05 มี.ค. 2557
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 กทม. มอบรางวัลประกาศเกียร...
13 ม.ค. 2558
 กทม. จับมือพน. ลงนาม MOU ...
19 ก.ค. 2554
 กทม. จับมือการไฟฟ้านครหลว...
15 ก.ย. 2553
 กทม.ร่วมกับJICA ประชุมโครง...
19 มิ.ย. 2556
 กทม. จับมือ TGO และ World...
21 ต.ค. 2557
ทั้งหมด
activeshow mod ©

 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.