Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ


หมวด : การจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (CBM)

หน้าแรก » การจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) » การจัดการขยะและน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชนพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" การจัดการขยะและน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน "
การจัดการขยะและน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน
          การจัดการขยะและน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน ภายใต้แนวคิด “Bangkok Green Community ชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” โดย กองนโยบายและแผนงาน ส

          ที่มาของโครงการ : จากปัญหาขยะและน้ำเสียในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สุขภาพอนามัย และจิตใจ สาเหตุหลักของปัญหามูลฝอยและน้ำเสียมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร  และกรุงเทพมหานครเพียงฝ่ายเดียวไม่สามารถแก้ไขได้โดยลำพัง ประกอบกับการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ยังมีข้อจำกัด มีปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ยังไม่สามารถบังคับใช้ทั่วถึง  การจัดการขยะที่ยังไม่สามารถคัดแยกขยะไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะขยะอินทรีย์ที่มีมากกว่าร้อยละ 50 ของขยะทั้งหมด  ซึ่งเน่าเสียง่ายส่งกลิ่นเหม็นรบกวน เกิดน้ำชะขยะ สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม   รวมทั้งการปล่อยน้ำเสียและสารอินทรีย์ ขยะมูลฝอยลงในแหล่งน้ำ ส่งผลให้น้ำเน่าเสีย มีสีดำส่งกลิ่นเหม็น เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค  ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้
          ลักษณะโครงการ : กองนโยบายและแผน สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร  จึงได้จัดทำโครงการจัดการขยะ และน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน  เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมลงมือปฏิบัติ และติดตามผล   โดยได้กำหนดการดำเนินการในลักษณะส่งเสริมการสร้างประชาคมริมคลองที่มีทุกภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง  
          กลุ่มเป้าหมายของโครงการ :  ประกอบด้วย 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชน สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานประกอบการ  ที่อยู่ริมฝั่งคลองระยะ 200 เมตรทั้งซ้ายและขวา   โดยคัดเลือกคลองที่มีกลุ่มเป้าหมายครบทั้ง 4 กลุ่ม  เพื่อให้เป็นย่านพื้นที่ต้นแบบในการจัดการขยะและน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน  พื้นที่ย่านคลองประกอบด้วย 6 คลอง ใน 7 เขต ได้แก่ 
          1. คลองสวนหลวง เขตบางคอแหลม  สร้างศูนย์เรียนรู้ ที่ ชุมชนสวนหลวง 1  และชุมชนวัดพระยาไกรระยะ 3
          2. คลองประเวศน์บุรีรมย์ เขตลาดกระบัง สร้างศูนย์เรียนรู้ ที่ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
          3. คลองจรเข้ขบ เขตประเวศ   สร้างศูนย์เรียนรู้ ที่ โรงเรียนสุเหร่าจระเข้ขบ
          4. คลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน  สร้างศูนย์เรียนรู้ ที่ ตลาดน้ำคลองลัดมะยม และ ชุมชนวัดจำปา
          5. คลองมอญ เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่ สร้างศูนย์เรียนรู้ที่ชุมชนตรอกไผ่-วัดบางเสาธง และ วัดครุฑ
          6. คลองบางกอกใหญ่ (คลองบางหลวง)  เขตภาษีเจริญและเขตบางกอกใหญ่  สร้างศูนย์เรียนรู้ ที่ วัดวิจิตรการนิมิต
          ขั้นตอนดำเนินโครงการ
          1. จ้างที่ปรึกษา บริษัท เบสท์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)   เพื่อดำเนินการ
          - ประเมินและขยายผลการดำเนินการจัดการมูลฝอยโดยชุมชนของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552- 2554 จำนวน 314 แห่ง
          - ศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย น้ำเสีย และสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีฝส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) 
        - สร้างศูนย์เรียนรู้ต้นแบบในการจัดการขยะ น้ำเสีย และสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการพัฒนาโดยประชาชนที่อยู่
อาศัยในพื้นที่  ให้เกิดเป็น  “Bangkok Green Community ชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”    โดยแต่ละศูนย์จะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันไป ประกอบด้วย  กระบวนการ Zero Waste เปลี่ยนขยะเป็นทุน  กระบวนการ Biogas  การแปรรูปขยะอินทรีย์-เศษอาหารเป็นพลังงานทดแทน  คลองสวยน้ำใส 
          - ส่งเสริมรณรงค์การบำบัดก่อนทิ้ง และนำกระบวนการ 3R มาใช้ในการจัดการขยะและน้ำเสีย  เพื่อสร้างเสริมรายได้ สิ่งแวดล้อมที่ดี และเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในย่านพื้นที่คลอง
          2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการ  ประกอบด้วย
          - เครื่องแปรรูปขยะอินทรีย์เศาอาหารเป็นก๊าซชีวภาพ  และพลังงานไฟฟ้า  ติดตั้ง 3 เครื่อง
          - วัสดุเพื่อแปรรูปขยะอินทรีย์ให้เป็นประโยชน์  ได้แก่ ถังผลิตน้ำหมัก ตะกร้าทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหัวเชื้อชีวภาพเพื่อเร่งการหมัก
          3. จัดฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน  ตัวอย่างความสำเร็จในการจัดการขยะและน้ำเสียชุมชน
          4. จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์  ประเภท หนังสือคู่มือ โปสเตอร์ บอร์ดนิทรรศการ (Roll up) เรื่องการจัดการขยะและน้ำเสียชุมชน เพื่อมอบให้กับสำนักงานเขตทั้ง 50 แห่ง
          5. จัดทำเสื้อเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายฯ
          ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบที่เกิดขึ้นทั้ง 6 ย่านคลอง 7 เขต  9 ศูนย์เรียนรู้   จะเป็นต้นแบบกระบวนการในการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในการร่วมมือจัดการขยะและน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน   และสามารถนำมาเป็นตัวแทนในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะและน้ำเสียที่ยั่งยืน  ให้เกิด  Bangkok Green Community ชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ที่จะสามารถนำไปพัฒนา ต่อยอด และขยายผลให้สอดคล้องกับนโยบายการสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็น “มหานครสีเขียว”  ได้ต่อไป

โดย : กลุ่มงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมข 
วันที่ 03 พฤษภาคม 2556 เวลา 11:18:56 น.
อ่าน 5199 ครั้ง
ความคิดเห็น 1 ครั้ง
คะแนน 5.00 จาก 5 คะแนน (1 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 กรุงเทพฯ ชุมชนเป็นมิตรกับ...
16 มิ.ย. 2556
 การจัดการขยะและน้ำเสียชุมช...
03 พ.ค. 2556
 การอบรมหลักสูตรวิทยากรการจ...
09 ม.ค. 2556
 การคัดแยกขยะอินทรีย์และกิ่...
04 ธ.ค. 2555
 การอบรมหลักสูตรวิทยากรการจ...
22 พ.ย. 2555
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 การจัดการขยะและน้ำเสียชุมช...
03 พ.ค. 2556
 การคัดแยกขยะอินทรีย์และกิ่...
04 ธ.ค. 2555
 ส่งชุมชนประกวดชุมชนปลอดขยะ...
19 ม.ค. 2554
 กรุงเทพฯ ชุมชนเป็นมิตรกับ...
16 มิ.ย. 2556
 อบรมสัมมนาเครือข่ายชุมชนน่...
31 ก.ค. 2555
ทั้งหมด
ความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าว : อบรมสัมมนาเครือข่ายชุมชนน่...

ความคิดเห็นที่ 1
Doudoune Moncler Site Officiel
Nike Online Store
pandora jewelry store
nike free
coach factory outlet online
Ugg Button
nike air jordan pas cher
Negozi Pandora
scarpe nike
Sheepskin Ugg Boots
Cheap Michael Kors
zapatillas running
nike damenschuhe
michael kors handbags on sale
air jordan
adidas kläder
vans shoe store
australia uggs outlet
Moncler Sale
zapatillas nike baratas
botas de futbol
converse store
christian louboutin outlet
womens nike air max
retro jordans for cheap
chaussure Nike homme
Veste Moncler Femme
Ugg Femme Pas Cher
toms sale
Bottes Ugg Femme Pas Cher
Ugg Pas Cher Femme
huarache sneakers
prada outlet
Moncler Soldes
Air Max Femme
Air Max 90
uggs outlet
longchamp bags on sale
portafoglio michael kors
cheap uggs for women
nike sb stefan janoski
chaussure basket homme
goedkope nike air max
Anelli Pandora
Oakley Outlet
newest lebron shoes
Womens Ugg Boots
Nike Air Jordan 11
Pandora Beads And Charms
Nike Zapatos
Cheap Stone Island Jackets
moncler outlet
Adidas Shoes Discount Marketplace
Ugg Outlet Online Store
nike air
ugg clearance
Nike Air Max Soldes
Doudoune Femme Pas Cher
Nike Air Max Boutique
pandora rings
Canada Goose Sale Outlet
canada goose jackets on sale
Chaussure Nike Pas Cher
religion store
nike chaussures
adidas outlet
Air Huarache
sac a main michael kors
Nike Factory Store
canada goose sale online
Botte Ugg Femme
Toms Outlet Online
ugg store
Original Ugg Boots
pandora outlet store
Chestnut Ugg Boots
Uggs Outlet Store
Doudoune Moncler Pas Cher
Air Max Femme Pas Cher Soldes
cheap nike air max
nike schuhe günstig
Jordan Future
Pandora Official Website
Michael Kors handbag on sale
ray ban wayfarer eyeglasses
Jordan Schoenen
Boty Nike Air
Boutique Ugg
air force one pas cher
nike air max running shoes
nfl store
nike sneakers
Uomo Hogan
adidas schoenen
chaussures nike pas cher
ugg factory outlet
Ugg Noir Pas Cher
Ugg boots Sale
Ugg Boots On Clearance
23 is back
hogan scontate
nike boty dámské
Michael Kors handbag discount
pandora charm bracelet sale
reebok running shoes
chaussures de foot pas cher
ugg boots cheap
pandora online
adidas store
tru religion jeans
adidas outlet stores online
Timberland skor
Coach Bags On Sale
Canada Goose Womens Coats
official NHL jerseys
Oakley Sunglasses Cheap
australia uggs outlet
louboutin heels
Nike Black Friday
Canada Goose Outlet
canada goose jackets for women
Jordan Sneakers For Sale
moncler jacket sale
Lebron 13
nike jordan shoes
cheap uggs
new pandora charms
hyperdunk 2014
Canada Goose Outlet Store
new jordan releases
moncler coats for women
ugg boots for women
ugg boots outlet online
pandora beads
cheap real uggs
michael kors bags outlet
Nike Air Max 90
Sneakers Nike
scarpe hogan outlet
Air Jordan Release Date
pandora bracelet charms
nike sportschuhe
uggs for cheap
Canada Goose Coats For Men
Bottes Ugg Pas Cher
zapatos de futbol nike
Doudoune Moncler Pas Cher
canada goose jacket outlet
nike joggesko
uggs for women
sac coach soldes
běžecké boty nike
hogan rebel donna
Nike Pas Cher Homme
Michael Kors
Nike Air Max Cheap
Toms Shoes For Women
Jordan Store
Soldes Ugg
Doudoune Femme Pas Cher
Chaussure Nike Air Max Pas Cher
Ray ban sale online
nike sportschuhe damen
cheap air max outlet
Ugg Grise Pas Cher
new yeezy shoes
nike tn pas cher
moncler girls
Moncler Outlet Online
Orecchini Pandora
toms shoes outlet
nike air schuhe herren
Stone Island Outlet
ugg outlet online
nike shoes
Adidas Superstar
fitflops sale uk
canada goose coats
Soccer Boots Outlet nike
nike mercurial soccer cleats
Canada Goose Official Site
Ugg Classic Tall
Air Jordan News
Ugg Homme Pas cher
cheap christian louboutin
Moncler Store
Uggs Pas Cher Soldes
Nike Store
ugg boots classic
longchamp tote bag
abercrombie and fitch store
Doudoune Moncler Solde
canada goose online store
Veste Moncler Pas Cher
billige nike sko
Canada Goose Outlet
Moncler Jacket Womens
zapatilla adidas
1211Sjcg
โดย Sjcg123  วันที่ 11 ธันวาคม 2559  เวลา 10:51:18 น.  [72.52.116.xxx] ข้างบน
1
กรุณา Login เข้าสู่ระบบก่อน จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับ คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ
activeshow mod ©

 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.