Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวล่าสุด  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรั... มาใหม่     ราคากลางจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับภูมิทัศน์พื้นที่สี... มาใหม่     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าที่ดินทรัพย์สินส่วน... มาใหม่     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าที่ดินสำนักงานทรัพย์... มาใหม่     แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนว... มาใหม่    
หน้าแรก ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมห... มาใหม่18010 ก.ย. 2561
 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมห... อ่าน 97 ครั้ง97012 ก.ค. 2561
 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมห... อ่าน 110 ครั้ง110015 มิ.ย. 2561
 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมห... อ่าน 204 ครั้ง204007 พ.ค. 2561
 คุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงบริเว... มาใหม่ อ่าน 837 ครั้ง837015 ม.ค. 2561
 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมห... อ่าน 662 ครั้ง662006 ธ.ค. 2560
 คุณภาพอากาศในบรรยากาศเดือนสิงหาคม 2560 อ่าน 593 ครั้ง593010 ต.ค. 2560
 คุณภาพอากาศในบรรยากาศเดือน มิ.ย. - ก.ค. 2560 อ่าน 501 ครั้ง501005 ก.ย. 2560
 คุณภาพอากาศในบรรยากาศเดือนพฤษภาคม 2560 อ่าน 353 ครั้ง353012 ก.ค. 2560
 คุณภาพอากาศในบรรยากาศเดือนเมษายน 2560 อ่าน 336 ครั้ง336020 มิ.ย. 2560
ทั้งหมด
 หน้าแรก การจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 กรุงเทพฯ ชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 10 รูป อ่าน 4213 ครั้ง4213016 มิ.ย. 2556
 การจัดการขยะและน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน อ่าน 5144 ครั้ง5144103 พ.ค. 2556
 การอบรมหลักสูตรวิทยากรการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน(รุ่น... 18 รูป อ่าน 2565 ครั้ง2565009 ม.ค. 2556
 การคัดแยกขยะอินทรีย์และกิ่งไม้ใบไม้ไปใช้ประโยชน์ขอ... อ่าน 4852 ครั้ง4852004 ธ.ค. 2555
 การอบรมหลักสูตรวิทยากรการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน ปี 2... 14 รูป อ่าน 996 ครั้ง996022 พ.ย. 2555
 อบรมสัมมนาเครือข่ายชุมชนน่าอยุ่ ชุมชนปลอดขยะ ตามโคร... อ่าน 2809 ครั้ง2809031 ก.ค. 2555
 สสล. ชวนประกวดชุมชนปลอดขยะ Zero Waste อ่าน 2166 ครั้ง2166029 มี.ค. 2555
 50 สำนักงานเขตทำได้ 314 ชุมชน CBM 2 รูป อ่าน 979 ครั้ง979017 ก.ย. 2554
 4 ชุมชน กทม.เข้ารอบที่ 1 ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)... 4 รูป อ่าน 2608 ครั้ง2608017 ก.ย. 2554
 สสล. อบรมสัมมนาเส้นทางการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero... 16 รูป อ่าน 855 ครั้ง855019 ส.ค. 2554
ทั้งหมด
 หน้าแรก การจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 สสล. จับมือเชลล์ ลง MOU สถานีบริการน้ำมันรวมขยะอัน... มาใหม่ อ่าน 70 ครั้ง70025 พ.ค. 2561
 สสล. ขอความร่วมมือสถานพยาบาลรับบริการจัดเก็บขยะติดเ... มาใหม่ อ่าน 64 ครั้ง64024 เม.ย. 2561
 กทม. จับมือ GIZ ลงนาม MOU ศึกษาเทคโนโลยีกำจัดขยะ มาใหม่ อ่าน 321 ครั้ง321015 ก.พ. 2561
 สสล. สร้างความเข้าใจโครงการทิ้งเป็นที่... เก็บเป็น... มาใหม่ อ่าน 283 ครั้ง283031 ม.ค. 2561
 สสล. เปิดสวนฯ 30 แห่งทั่วกรุง รับงานลอยกระทง อ่าน 432 ครั้ง432031 ต.ค. 2560
 กทม. ประกาศเกียรติคุณ จนท. รักษาความสะอาดดีเด่น ปี... อ่าน 452 ครั้ง452007 ก.ย. 2560
 สสล. ดูงานโรงเรียนต้นแบบศูนย์เรียนรู้จัดการขยะครบวง... อ่าน 1035 ครั้ง1035001 ก.ย. 2559
 สสล. ประมูลจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมันและแป... อ่าน 1341 ครั้ง1341026 ม.ค. 2559
 สสล. ประมูลซื้อรถอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 48 แร... อ่าน 964 ครั้ง964026 ม.ค. 2559
 สสล. อบรมเจ้าหน้าที่จัดการไขมันอย่างถูกสุขลักษณะ ลด... อ่าน 928 ครั้ง928014 ม.ค. 2559
ทั้งหมด
 หน้าแรก เพื่ออนาคต...เมืองสีเขียว สวยงาม :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 สสล. เพิ่มสวนสาธารณะแห่งใหม่ย่านฝั่งธน เดือน ก.ค. ... มาใหม่ อ่าน 43 ครั้ง43022 มิ.ย. 2561
 กทม. เปิดอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มาใหม่ อ่าน 49 ครั้ง49030 พ.ค. 2561
 สำนักงานสีเขียว อ่าน 272 ครั้ง272009 เม.ย. 2561
 กทม. เปิดอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 21-22 พ.ค.... มาใหม่ อ่าน 260 ครั้ง260009 ก.พ. 2561
 สสล.เปิดอบรมความรู้ด้านเกษตร ปี 61 ฟรี! อ่าน 380 ครั้ง380012 ม.ค. 2561
 "อุทยานสวนจตุจักร" สานต่อพระราชกระแสรับสั่งในหลวง ... 8 รูป อ่าน 372 ครั้ง372027 พ.ย. 2560
 เชิดชู 6 ต้นไม้ อายุกว่า 100 ปี มรดกของแผ่นดิน อ่าน 386 ครั้ง386010 พ.ย. 2560
 กทม. มอบสวน "ราษฎร์ภิรมย์" สวนชุมชนเพื่อชาวหนองจอก... อ่าน 419 ครั้ง419003 ต.ค. 2560
 สสล. เปิดอบรมความรู้ด้านการเกษตร สำหรับประชาชน ฟรี!... อ่าน 335 ครั้ง335003 เม.ย. 2560
 กทม. เปิดเส้นทางจักรยานใหม่ สวนรถไฟ 6 รูป อ่าน 294 ครั้ง294030 มี.ค. 2560
ทั้งหมด
 หน้าแรก เพื่ออนาคต...เมืองแห่งการอนุรักษ์พลังงาน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 กทม. เปิดตัวโครงการ Green Growth  อ่าน 1490 ครั้ง1490019 ต.ค. 2558
 สสล. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ จัดการพลังงานในอาคาร อ่าน 1486 ครั้ง1486023 มิ.ย. 2558
 กทม. มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ร.ร.สังกัด กทม. โครง... อ่าน 3274 ครั้ง3274013 ม.ค. 2558
 กทม. จับมือ TGO และ World Bank จัดประชุม TRACE อ่าน 1978 ครั้ง1978021 ต.ค. 2557
 ภารกิจด้านการลดผลกระทบและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภ... อ่าน 985 ครั้ง985005 มี.ค. 2557
 กทม.ร่วมกับJICA ประชุมโครงการจัดทำแผนแม่บทกรุงเทพม... อ่าน 2413 ครั้ง2413019 มิ.ย. 2556
 กทม. จับมือพน. ลงนาม MOU ต้นแบบ ลดใช้พลังงาน  4 รูป อ่าน 3177 ครั้ง3177019 ก.ค. 2554
 โรงเรียนกทม. ประกวดธนาคารรีไซเคิลกันเถอะ อ่าน 1311 ครั้ง1311019 ม.ค. 2554
 กทม. จับมือวุฒิสภา มอบรางวัล  อ่าน 1263 ครั้ง1263017 พ.ย. 2553
 กทม. จับมือการไฟฟ้านครหลวง ลงนาม MOU ลดพลังงานไฟฟ้า... อ่าน 2656 ครั้ง2656015 ก.ย. 2553
ทั้งหมด
 หน้าแรก ร่วมใจลดภาวะโลกร้อน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 กทม. ชวนปิดไฟ 1 ชั่วโมง 2 ทุ่มครึ่ง ถึง 3 ทุ่มครึ่... มาใหม่ อ่าน 43 ครั้ง43024 มี.ค. 2561
 กทม. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติรับมือ Climat... อ่าน 413 ครั้ง413028 ก.ค. 2560
 กทม. จับมือ JICA ลงนามตามแผนเปลี่ยนแปลงอากาศ 4 รูป อ่าน 577 ครั้ง577030 มี.ค. 2560
 คนกรุง รวมพลังปิดไฟ 1 ชั่วโมง พร้อม 178 ประเทศ 7,0... 14 รูป อ่าน 1130 ครั้ง1130018 มี.ค. 2559
 กทม. จับมือ JICA สัมมนาแผนแม่บทลดโลกร้อน อ่าน 1950 ครั้ง1950021 ก.ค. 2558
 กทม. จับมือ JICA รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ... อ่าน 1231 ครั้ง1231010 ก.ค. 2558
 คนกรุงร่วมพลังปิดไฟ 1 ชั่วโมง พร้อมเมืองใหญ่ทั่วโล... อ่าน 1298 ครั้ง1298028 มี.ค. 2558
 กทม. รณรงค์ปิด ปิดไฟ 1 ชั่วโมง 2 ทุ่มครึ่ง ถึง 3 ทุ... อ่าน 855 ครั้ง855024 มี.ค. 2558
 กทม. จับมือเมืองโยโกฮามา พัฒนากทม. สู่เมืองคาร์บอนต... อ่าน 1360 ครั้ง1360021 ต.ค. 2557
 คนกรุงรวมพลังปิดไฟ 1 ชั่วโมง 2 ทุ่งครึ่งถึง 3 ทุ่ม... 12 รูป อ่าน 1064 ครั้ง1064029 มี.ค. 2557
ทั้งหมด
 หน้าแรก อนาคตสิ่งแวดล้อมสดใส สร้างได้ด้วยแรงใจชาวกรุงเทพฯ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 สสล. เชิญชวนนำขยะรีไซเคิลแลกต้นไม้-น้ำหมักชีวภาพ มาใหม่ อ่าน 44 ครั้ง44018 มิ.ย. 2561
 สสล. เชิญชวน ปรับกรุงภูมิทัศน์ สร้างสวยในซอย มาใหม่ อ่าน 51 ครั้ง51011 มิ.ย. 2561
 กทม. จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก รณรงค์ลดใช้พลาสติก... 4 รูป มาใหม่ อ่าน 47 ครั้ง47005 มิ.ย. 2561
 สสล. จัดตลาดนัดรีไซเคิล ผู้ซื้อพบผู้ขาย มาใหม่ อ่าน 90 ครั้ง90018 เม.ย. 2561
 กทม. ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศทั่วกรุง อ่าน 352 ครั้ง352014 ก.พ. 2561
 กทม.-กรมควบคุมมลพิษ-11 เอกชน ลงนาม MOU ตั้งจุด Dro... 8 รูป อ่าน 499 ครั้ง499029 พ.ย. 2560
 กทม. มอบโล่พระราชทาน โครงการเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเข... 1 รูป อ่าน 425 ครั้ง425029 ก.ย. 2560
 กทม. ร่วมจัดกิจกรรม Bangkok River Clean Up the Wor... 10 รูป อ่าน 326 ครั้ง326015 ก.ย. 2560
 กทม. เฟ้นหาหน่วยงานต้นแบบเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว... อ่าน 440 ครั้ง440003 เม.ย. 2560
 สสล. วัดคุณภาพอากาศต่อเนื่อง คืนอากาศดีให้คนกรุง อ่าน 392 ครั้ง392006 ก.พ. 2560
ทั้งหมด
 หน้าแรก ข่าวประกวดราคา & สอบราคา :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรั... มาใหม่7019 ก.ย. 2561
 ราคากลางจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับภูมิทัศน์พื้นที่สี... มาใหม่4019 ก.ย. 2561
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าที่ดินทรัพย์สินส่วน... มาใหม่6019 ก.ย. 2561
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าที่ดินสำนักงานทรัพย์... มาใหม่6019 ก.ย. 2561
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนว... มาใหม่9018 ก.ย. 2561
 ราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนเสรีไทย มาใหม่5018 ก.ย. 2561
 ราคากลางจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดเก็บเอกสาร มาใหม่7018 ก.ย. 2561
 ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1... มาใหม่8017 ก.ย. 2561
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหญ้าและวัสดุปลูก เพื่อป... มาใหม่5017 ก.ย. 2561
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าส่องสว่างสวน... มาใหม่7017 ก.ย. 2561
ทั้งหมด
 หน้าแรก ข่าวทั่วไป :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจ... มาใหม่19031 ส.ค. 2561
 กทม.ส่งมอบยานพาหนะให้ส่วนราชการและองค์การสถานสาธาร... มาใหม่ อ่าน 50 ครั้ง50019 ก.ค. 2561
 สสล. ชวนนำขยะรีไซเคิลแลกต้นไม้-น้ำหมักชีวภาพ มาใหม่ อ่าน 55 ครั้ง55019 มิ.ย. 2561
 สสล. ให้บริการฉีดไมโครชิปสุนัข ฟรี! มาใหม่ อ่าน 36 ครั้ง36014 มิ.ย. 2561
 กทม. เปิดอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 30-31 พ.ค.... มาใหม่ อ่าน 40 ครั้ง40030 พ.ค. 2561
 สสล. ควบคุม ระดับเสียงจากปลายท่อไอเสียเรือโดยสารใน... อ่าน 129 ครั้ง129011 พ.ค. 2561
 รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว... อ่าน 454 ครั้ง454002 พ.ค. 2561
 สสล. ย้ำสำนักงานเขตตรวจสอบต้นไม้ใหญ่ รับพายุฤดูร้อน... มาใหม่ อ่าน 25 ครั้ง25025 เม.ย. 2561
 สสล. อบรมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด... มาใหม่ อ่าน 26 ครั้ง26025 เม.ย. 2561
 สสล. ร่วมกับสำนักอนามัยฉีดไมโครชิปสุนัข มาใหม่ อ่าน 264 ครั้ง264023 ก.พ. 2561
ทั้งหมด
 หน้าแรก ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ในแต่ละปีงบประมาณ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ปริมาณมูลฝอย สิงหาคม 2561 มาใหม่ อ่าน 247 ครั้ง247010 ก.ย. 2561
 ปริมาณมูลฝอย กรกฏาคม 2561 อ่าน 359 ครั้ง359008 ส.ค. 2561
 ปริมาณมูลฝอย มิถุนายน 2561 อ่าน 297 ครั้ง297010 ก.ค. 2561
 ปริมาณมูลฝอย พฤษภาคม 2561 อ่าน 282 ครั้ง282014 มิ.ย. 2561
 ปริมาณมูลฝอย เมษายน 2561 อ่าน 318 ครั้ง318009 พ.ค. 2561
 ปริมาณมูลฝอย มีนาคม 2561 อ่าน 529 ครั้ง529010 เม.ย. 2561
 ปริมาณมูลฝอย กุมภาพันธ์ 2561 อ่าน 479 ครั้ง479008 มี.ค. 2561
 ปริมาณมูลฝอย มกราคม 2561 อ่าน 590 ครั้ง590008 ก.พ. 2561
 ปริมาณมูลฝอย ธันวาคม 2560  อ่าน 550 ครั้ง550010 ม.ค. 2561
 ปริมาณมูลฝอย พฤศจิกายน 2560  อ่าน 394 ครั้ง394015 ธ.ค. 2560
ทั้งหมด
 หน้าแรก วารสาร สิ่งแวดล้อม :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 วารสาร สสล. ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน มกราคม 25... อ่าน 1476 ครั้ง1476008 ก.พ. 2559
 วารสาร สสล. ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม 2... อ่าน 1159 ครั้ง1159027 ม.ค. 2559
 วารสาร สสล. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน ... อ่าน 1118 ครั้ง1118027 ม.ค. 2559
 วารสาร สสล. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 25... อ่าน 1188 ครั้ง1188027 ม.ค. 2559
หน้าแรก การดำเนินงาน EIA :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ผลการดำเนินงาน EIA ในปี 2560 - 2561 มาใหม่ อ่าน 50 ครั้ง50020 ส.ค. 2561
ข่าวยอดนิยม
 ขั้นตอนในการแจ้งการขอรับบริการเช่ารถสุขาเคลื่อนที่และห้องสุขาชั่วคราว อ่าน 14076 ครั้ง03 ธ.ค. 2557
 ตารางข้อมูลปริมาณขยะคำนวณจากจำนวนประชากร ประชากรแผง (40%) อ่าน 12330 ครั้ง29 มี.ค. 2556
 มลพิษทางอากาศและเสียง อ่าน 6054 ครั้ง01 พ.ย. 2553
 การจัดการขยะและน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน อ่าน 5144 ครั้ง03 พ.ค. 2556
 การคัดแยกขยะอินทรีย์และกิ่งไม้ใบไม้ไปใช้ประโยชน์ของสำนักงานเขต อ่าน 4852 ครั้ง04 ธ.ค. 2555
 ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศฯ บริเวณถนนที่เสี่ยงต่อการเกิดมลพิษปี 2... อ่าน 4842 ครั้ง20 ก.พ. 2555
 การจัดเก็บขยะจากเทศกาลลอยกระทง อ่าน 4746 ครั้ง18 ธ.ค. 2555
 ส่งชุมชนประกวดชุมชนปลอดขยะ Zero waste ชิงถ้วยพระราชทาน 1 รูป อ่าน 4594 ครั้ง19 ม.ค. 2554
 กทม. เปิดศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ บางซื่อ 14 รูป อ่าน 4477 ครั้ง03 ม.ค. 2556
 กทม. มอบรถกวาดดูดฝุ่น 50 เขต อ่าน 4348 ครั้ง10 พ.ย. 2552
activeshow mod ©

 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.