Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ
[ เพิ่มเว็บ | เว็บมาใหม่ | เว็บยอดนิยม | เว็บที่คะแนนสูงสุด | สุ่มโชว์เว็บ ]

สารบัญเว็บ

· Global Warming 
    · มหานครแห่งสิ่งแวดล้อม 
กรุงเทพมหานครจึงมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะดูแล “คนกรุงเทพฯ” ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข  ผ่อนคลายทั้งด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยการพลิกฟื้นคืนธรรมชาติสู่วิถีเมือง เร่งฟื้นฟู พัฒนา และอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้กลับมา สวยงาม สะอาด สดใส สดชื่น สบายตา สบายใจ
พร้อมรณรงค์ให้ชาวกรุงเทพฯ ร่วมมือร่วมใจกัน  ลดภาวะโลกร้อน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการใช้พลังงาน ลดปริมาณขยะ ส่งเสริมการใช้พลังงาน  ทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกัน  ผลักดันกรุงเทพฯ ของพวกเราทุกคนให้เป็น “มหานคร แห่งสิ่งแวดล้อม” ที่ไม่เพียงเป็น “บ้าน” ที่เอื้อต่อ  การอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตอย่างรื่นรมย์ แต่ยังเป็น “สมาชิก” ที่ดีของสังคมโลกด้วย

เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม
· เมืองสะอาด สดใส 
ถนนสะอาด เติมอากาศดี ผสานมาตรการแก้ปัญหารถควันดำ รณรงค์ลดฝุ่นละออง
จัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
ขนถ่าย - ฝังกลบ ถูกสุขลักษณะ
น้ำใสได้มาตรฐาน
รถสุขาเคลื่อนที่ บริการเพื่อประชาชน

การกำจัดมูลฝอยการจัดการคุณภาพอากาศ และเสียงการจัดขยะ ของเสียอันตราย และสิ่งปฏิกูล
    · เมืองสีเขียว สวยงาม 
ปลูกหนึ่งถึงสี่ล้าน ต้นไม้ให้ความชุ่มชื้น
คืนธรรมชาติ ด้วยสวนสวยกลางเมือง
โครงการอุทยานสวนจตุจักร
โครงการจัดสร้างกังหันน้ำชัยพัฒนาเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็๋จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสพระชนมพรรษา 80 พรรษา
ประดับตกแต่งเมือง เติมคุณค่าสถาปัตยกรรม

การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสวนสาธารณะ
· เมืองแห่งการอนุรักษ์พลังงาน 
ปลูกจิตสำนึกรักษ์พลังงาน
ส่งเสริมคนไทยใช้พลังงานทดแทน

    · ร่วมใจลดภาวะโลกร้อน 
ร่วมใจลดภาวะโลกร้อน เพื่ออนาคตเรา อนาคตโลก
· เรื่องทั่วไป 
    · สร้างได้ด้วยแรงใจชาวกรุงเทพฯ 
วันนี้ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ตลอดจนบุคลากรของสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ต่างพร้อมทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เพื่อรับใช้คนกรุงเทพฯ อย่างเต็มกำลังความสามารถ และเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า "ชาวกรุงเทพฯ ทุกคน" และ "ทุกภาคส่วน" จะร่วมแรง ร่วมใจก้าวเดินไปด้วยกัน
     แม้ความพยายามที่เราเริ่มต้นขึ้นในวันนี้อาจยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงหรือผลสำเร็จที่ชัดเจนในเร็ววันขณะนี้มีทั้งหมด 72 เว็บ และ 13 ประเภท ในฐานข้อมูล
Web Links ©
แผนแม่บทว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอากาศสดใส ไร้มลพิษ (ฺBangkok Clean Air)Bangkok Low Carbonbangkok-green_2014สำนักงานสวนสาธารณะ สสล.

Ton/Trip


User Menu
หมายเลข IP ของคุณ 54.198.206.235


สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ชื่อเรียก:
รหัสผ่าน:
รหัสลับ: รหัสลับ
กรุณาพิมพ์รหัสลับที่นี่:
 

สถิติสมาชิก
สมาชิกคนล่าสุด : ADUThurman
สมาชิกทั้งหมด : 2,762,300

ผู้ที่กำลังใช้งาน : 0
บุคคลทั่วไป : 0
สมาชิก : 0


ภาพกิจกรรม

  การจัดการคุณภาพอากาศ และเสียง
  การมีส่วนร่วม (สร้างได้ด้วยแรงใจชาวกรุงเทพฯ)
  ข่าวน่าสนใจในองค์กร
  เครือข่าย CBM กทม.
  มหานครแห่งสิ่งแวดล้อม
  เมืองสะอาด สดใส
  เมืองสีเขียว สวยงาม
  เมืองแห่งการอนุรักษ์พลังงาน
  ร่วมใจลดภาวะโลกร้อน
ค้นหารูปภาพ

ข้อมูลน่าสนใจ
 
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักสิ่งแวดล้อม
คู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ด้วยระบบ LEAN
ข้อมูลพื้นที่สีเขียว
ข้อมูลเครือข่ายชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
นิยามของสวนสาธารณะ
Carbon Footprint..
ช่วยให้โลกหายร้อนคุณก็ทำได้
คู่มือลดโลกร้อน
หนังสือคู่มือคลายร้อนให้โลก
คู่มือการใช้ถังหมักก๊าซ
คู่มือด้านการอนุรักษ์พลังงาน
แผนภูมิปริมาณขยะ
สถานการณ์สิ่งแวดล้อม
พื้นที่กรุงเทพฯ
หยุด เพิ่มความร้อนใส่กรุงเทพฯ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
แผนฯ ภาวะโลกร้อน
สถานการณ์คุณภาพอากาศฯ
สถานการณ์มลพิษทางเสียง
การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ
รายงานฯ อบรมและดูงาน
อบรมวิทยากร CBM รุ่นที่ 1/2553
อบรมวิทยากร CBM รุ่นที่ 2/2553
สรุปประเด็นฯ CBM รุ่นที่ 2/2554
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

ส่วนราชการ สสล.
 
ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม
สำนักงานเลขานุการ
กองนโยบายและแผนงาน
สำนักงานมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กองกำจัดมูลฝอย
สำนักงานสวนสาธารณะ
ผังองค์กรสำนักสิ่งแวดล้อม
ผังองค์กร กรุงเทพมหานคร
ที่ตั้งสำนักสิ่งแวดล้อม

ชุมชนสีเขียว

Bangkok Green Community


Web_LINK ด้านสิ่งแวดล้อม
 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมควบคุมมลพิษ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขยะวิทยา
เกษตรธรรมชาติเกษตรอินทรีย์
กฎหมายสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
ข้าราชการใสสะอาด
Web Information Portal (Webเขียว)
ฐานข้อมูลการลาข้าราชการและลูกจ้าง


 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.