Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

Environment Department: ยุทธศาสตร์การบริหาร

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

ตัวชี้วัดบูรณาการสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต ปี 2556-2559
ยุทธศาสตร์การบริหาร happy_aom บันทึก "          ความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต 50 เขต โดยดำเนินกิจกรรม/โครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม  ประเด็นยุทธศาสตร์  ๓.๓ การลดปริมาณมูลฝอยและนำของเสียกลับไปใช้ประโยชน์ โดยกำหนดตัวชี้วัดบูรณาการเพื่อตอบสนองกลยุทธ์และตัวชี้วัดในแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 2556-2559 จำนวน 3 กลยุทธ์ 8 ตัวชี้วัด  ดังนี้ คลิ๊กที่นี่ "
ผู้บันทึก aom เมื่อ Fri 01 February 2013@10:53:24 (34490 ครั้ง)
(มีต่อ... | 16 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 5)ตัวชี้วัดเขตในการดำเนินการลดและคัดแยกมูลฝอย
ยุทธศาสตร์การบริหาร nakorn_pg บันทึก "สรุปปัญหาที่พบจากการบริหารงานการลดปริมาณมูลฝอยของสำนักงานเขต และไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดได้
1.   ปัญหาประชากรตามทะเบียนราษฎร์ที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่เขตชั้นนอก และเขตที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จากการศึกษาอัตราการเพิ่มของประชากรระหว่างปี2550-2552 พบว่า ค่าเฉลี่ยประชากรเพิ่มขึ้น 24 เขต  และค่าเฉลี่ยประชากรลดลง 26 เขต จำนวนประชากรที่ไม่เท่ากัน                 
 1.1 แหล่งที่มาประชากรแฝงที่ชัดเจนและอ้างอิงได้
 1.2  จำนวนบ้าน  จำนวนโรงงาน คนงาน  แรงงานต่างด้าว ที่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่แตกต่างกัน "
ผู้บันทึก pueng เมื่อ Tue 30 November 2010@11:31:48 (4302 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3917 ไบต์ | 7 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)แผนปฏิบัติราชการสำนักสิ่งแวดล้อม 2552
ยุทธศาสตร์การบริหาร planing บันทึก "           สำนักสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  ศึกษาวิเคราะห์  วิจัย  เพื่อแก้ไขฟื้นฟู  ส่งเสริม  และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครภารกิจสำคัญได้แก่การควบคุมและลดมลพิษทางอากาศและเสียง  การบำรุงรักษาและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร    การปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์ของเมืองและการอนุรักษ์พลังงาน   การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย   เพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดมูลฝอยโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการให้บริการขนถ่ายและกำจัดสิ่งปฏิกูล  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการบริการประชาชน  "
ผู้บันทึก pa เมื่อ Fri 19 June 2009@12:52:45 (3307 ครั้ง)
(มีต่อ... | 26155 ไบต์ | 17 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 5)ตัวชี้วัดบูรณาการสำนักงานเขต
ยุทธศาสตร์การบริหาร thiranan บันทึก "     ตัวชี้วัดบูรณาการสำนักงานเขต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓   พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม 
(Striving for Green Bangkok)                                    
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓.๓  การลดปริมาณมูลฝอย และนำของเสียกลับไปใช้ประโยชน์ (ตัวชี้วัดบูรณาการ)

"
ผู้บันทึก pueng เมื่อ Wed 12 January 2011@09:25:48 (5886 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1030 ไบต์ | 22 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการ
ยุทธศาสตร์การบริหาร thiranan บันทึก "       แผนบริการราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2552-2555 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ว่าด้วยการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.1 การพัฒนาระบบบริการประชาชน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นเลิศด้านบริการ ได้กำหนดตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ โดยภายในปี พ.ศ.2555 การจัดอันดับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานครเทียบเคียงกับหน่วยงานอื่นอยู่ในอันดับ 1 ถึง 5 ของหน่วยงานราชการในระดับประเทศ  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
"
ผู้บันทึก admin เมื่อ Tue 12 October 2010@11:34:18 (10165 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1150 ไบต์ | 6 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 5)แผนแม่บทว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอากาศสดใส ไร้มลพิษ (ฺBangkok Clean Air)Bangkok Low Carbonbangkok-green_2014สำนักงานสวนสาธารณะ สสล.

Ton/Trip


User Menu
หมายเลข IP ของคุณ 54.227.31.145


สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ชื่อเรียก:
รหัสผ่าน:
รหัสลับ: รหัสลับ
กรุณาพิมพ์รหัสลับที่นี่:
 

สถิติสมาชิก
สมาชิกคนล่าสุด : SoniaFalle
สมาชิกทั้งหมด : 2,805,226

ผู้ที่กำลังใช้งาน : 0
บุคคลทั่วไป : 0
สมาชิก : 0


ภาพกิจกรรม

  การจัดการคุณภาพอากาศ และเสียง
  การมีส่วนร่วม (สร้างได้ด้วยแรงใจชาวกรุงเทพฯ)
  ข่าวน่าสนใจในองค์กร
  เครือข่าย CBM กทม.
  มหานครแห่งสิ่งแวดล้อม
  เมืองสะอาด สดใส
  เมืองสีเขียว สวยงาม
  เมืองแห่งการอนุรักษ์พลังงาน
  ร่วมใจลดภาวะโลกร้อน
ค้นหารูปภาพ

ข้อมูลน่าสนใจ
 
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักสิ่งแวดล้อม
คู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ด้วยระบบ LEAN
ข้อมูลพื้นที่สีเขียว
ข้อมูลเครือข่ายชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
นิยามของสวนสาธารณะ
Carbon Footprint..
ช่วยให้โลกหายร้อนคุณก็ทำได้
คู่มือลดโลกร้อน
หนังสือคู่มือคลายร้อนให้โลก
คู่มือการใช้ถังหมักก๊าซ
คู่มือด้านการอนุรักษ์พลังงาน
แผนภูมิปริมาณขยะ
สถานการณ์สิ่งแวดล้อม
พื้นที่กรุงเทพฯ
หยุด เพิ่มความร้อนใส่กรุงเทพฯ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
แผนฯ ภาวะโลกร้อน
สถานการณ์คุณภาพอากาศฯ
สถานการณ์มลพิษทางเสียง
การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ
รายงานฯ อบรมและดูงาน
อบรมวิทยากร CBM รุ่นที่ 1/2553
อบรมวิทยากร CBM รุ่นที่ 2/2553
สรุปประเด็นฯ CBM รุ่นที่ 2/2554
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

ส่วนราชการ สสล.
 
ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม
สำนักงานเลขานุการ
กองนโยบายและแผนงาน
สำนักงานมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กองกำจัดมูลฝอย
สำนักงานสวนสาธารณะ
ผังองค์กรสำนักสิ่งแวดล้อม
ผังองค์กร กรุงเทพมหานคร
ที่ตั้งสำนักสิ่งแวดล้อม

ชุมชนสีเขียว

Bangkok Green Community


Web_LINK ด้านสิ่งแวดล้อม
 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมควบคุมมลพิษ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขยะวิทยา
เกษตรธรรมชาติเกษตรอินทรีย์
กฎหมายสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
ข้าราชการใสสะอาด
Web Information Portal (Webเขียว)
ฐานข้อมูลการลาข้าราชการและลูกจ้าง


 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.