การจัดการด้านสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
วัน Fri 19 June 2009@13:14:31
หัวข้อ: การเพิ่มพื้นที่สีเขียว


         กรุงเทพมหานครเป็นมหานครศูนย์กลางแห่งความเจริญทุกด้าน มีการพัฒนาและเติบโตอย่างไม่หยุดนึ่ง ทั้งยังเป็นเมืองหลวงของประเทศ จึงเป็นแรงดึงดูดให้ผู้คนอพยพหลั่งไหลจากภูมิภาคต่างๆ เข้ามาอาศัย และประกอบอาชีพในกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่จำนวนจำกัดเพียง 1,568.737 ตารางกิโลเมตร (980,461 ไร่) ทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่น

ซึ่งส่งผลกระทบให้เกิดปัญหามากมายตามมา เช่น ปัญหามลภาวะเป็นพิษ ควันพิษ ฝุ่นละอองจากท่อไอเสียรถยนต์ ขยะเป็นพิษ และแม่น้ำลำคลองเน่าเหม็นฯลฯ กรุงเทพมหานคร จึงให้ความสำคัญกับสวนสาธารณะ ซึ่งเป็นปอดของเมือง โดยมีนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ เพื่อให้ได้สัดส่วนพื้นที่สวนสาธารณะต่อจำนวนประชากรเท่ากับ 3.30 ตารางเมตรต่อคน (ประชากรของกรุงเทพมหานครตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เท่ากับ 5,695,956 คน) ซึ่งต่ำกว่าค่ามาตรฐานของสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ที่ตั้งเป้าหมายพื้นที่สีเขียวไว้ที่ 4 ตารางเมตรต่อคน และค่ามาตรฐานสากลที่ 10 ตารางเมตรต่อคน มีการดำเนินการโครงการกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1. การเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ
          กรุงเทพมหานครมีนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ ปีละ 750 ไร่ ในระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 – 2551 โดยได้กำหนดเป้าหมายของการพัฒนาพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบของสวนสาธารณะหรือพื้นที่สีเขียวที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจได้ ซึ่งได้มีการพัฒนาพื้นที่สีเขียวโดยเปลี่ยนที่รกร้างและพัฒนาสวนสาธารณะเพิ่มเติมในพื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ โรงเรียน ศาสนสถาน และเอกชนมาโดยต่อเนื่อง ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีสวนสาธารณะหลักหรือสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เปิดให้บริการประชาชน จำนวน 21 สวน พื้นที่ 2,413,727 ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 2 สวน พื้นที่ 100 ไร่ และเน้นเป้าหมายการพัฒนาไปยังสวนสาธารณะประเภทต่าง ๆ ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าสวนหย่อม เนื่องจากในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนพบว่าประชาชนนิยมเข้าไปใช้ประโยชน์สวนสาธารณะขนาดใหญ่มากกว่าสวนหย่อม สำหรับ พื้นที่สีเขียวประเภทอื่นๆ อันได้แก่ พื้นที่สนามกอล์ฟ สนามกีฬากลางแจ้ง และพื้นที่ไม้ยืนต้นนั้น จะต้องรักษาไว้ไม่ให้ต่ำกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน แม้ประชาชนส่วนหนึ่งจะเข้าไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็ตาม แต่พื้นที่ดังกล่าวสามารถทำหน้าที่เป็นปอดให้แก่ชาวกรุงเทพมหานครทั้งมวล
 
2. การปรับปรุงภูมิทัศเมืองและการตกแต่งเมือง
            กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัย ทั้งยังแหล่งที่ตั้งของโบราณสถาน สถานที่สำคัญ ๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจำนวนมากได้เข้ามาแวะเวียนเยี่ยมชม ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงมีภารกิจที่จะตกแต่งเมือง รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ในถนนสายสำคัญเพื่อให้เมืองสวยงาม สมกับเป็นเมืองหลวง และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ 
           
            สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจดังที่กล่าวมาแล้วจึงได้จัดทำ “โครงการตกแต่งเมือง” ขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่สวยงามเพียบพร้อม เพิ่มทัศนียภาพที่สวยงามแก่ผู้ที่สัญจรไป - มา บนท้องถนน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้เกิดความประทับใจกับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน และเพื่อให้เป็นไปตามแนว นโยบายของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครชุดปัจจุบัน โดยมีกิจกรรมดังนี้
            - ประดับ ตกแต่งเมืองบริเวณถนนสายสำคัญให้มีความสวยงามด้วยไม้ดอกไม้ประดับตลอดทั้งปี
            - ประดับ ตกแต่งเมือง ในพื้นที่ที่เป็นจุดเด่นของสวนสาธารณะและพื้นที่สำคัญต่างๆ ในเทศกาลหรือวันสำคัญพิเศษ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
            - การปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่งสถานที่สำคัญพิเศษที่กรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายดำเนินการเช่น พระราชวังสวนจิตรลดา วังสุโขทัย  พระที่นั่งสวนอัมพรสถาน วังทวีวัฒนา ฯลฯ

กรุงเทพมหานครได้มีแผนการดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมือง ดังนี้
            1. ตกแต่งเมืองด้วยไม้ดอก ไม้ประดับ ในถนนและสถานที่สำคัญต่าง ๆ เช่น ถนนราชดำเนิน ถนนศรีอยุธยา รอบพระราชวังสวนจิตรลดา ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ รอบพระบรมมหาราชวัง อนุสาวรีย์ ประชาธิปไตย  สับเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นประจำ  ประมาณ 10 ครั้ง / ปี โดยใช้ไม้ดอก ไม้ประดับ ประมาณ 900,000 ต้น
            2. จัดเทศกาลดอกปทุมมาเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี โดยใช้ดอกปทุมมาพันธุ์ต่างๆ ประมาณ 350,000 ต้น ปลูกและประดับตกแต่งเมืองในพื้นที่ที่เป็นจุดเด่นของสวนสาธารณะ ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร และพื้นที่สำคัญต่าง ๆ
            3. ตกแต่งเมืองด้วยไม้เมืองหนาว เพื่อน้อมเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา มหาราช โดยใช้ไม้เมืองหนาวและไม้ดอกพันธุ์ต่าง ๆ ปลูกและประดับสถานที่ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 100,000 ต้น


บทความนี้มาจาก Environment Department
http://bangkok.go.th/environment

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://bangkok.go.th/environment/modules.php?name=News&file=article&sid=20