ชุมชนกับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อชุมชนน่าอยู่
วัน Wed 12 November 2014@14:51:06
หัวข้อ: การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน


          ชุมชนเป็นกลุ่มก้อนของผู้คนที่มาอยู่ร่วมกัน ทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องประสบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชุมชนทั้งปัจจุบันและนาคต ดังนั้น ชุมชนจึงต้องเป็นหลักในการช่วยกันแไขปัยหาสิ่งแวดล้อมของตนเอง ด้วยการใช้ทุนทางสังคมที่อยู่ในชุมชนเป็นพลังช่วยขับเคลื่อนจะสามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้อย่างบูรณาการและยั่งยืน เพื่อให้ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อคุณภาพชีวิตดีขึ้น การแก้ไขปัญหาของชุมชนคือการพัฒนาชุมชนให้ผ่านพ้นปัญหาและก้าวไปสู่ความเป็นชุมชนน่าอยู่ ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาที่เป็นองค์รวมโดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง อาศัยความเข้มแข็งของชุมชนและประชาคมเป็นรากฐานการพัฒนาโดยอาศัยพลังในการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนชุมชนน่าอยู่หรือเมืองน่าอยู่มีคุณลักษณะครอบคลุมและผสมผสารนกันระหว่างปัจจัยแวดล้อมใน 6 ด้าน
          1.  สังคม  ประชาชนได้รับการศึกษา ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว มีบริการสาธารณสุขและบริการสาธารณะอื่นๆ
ที่เพียงพอและสะดวก มีความปลอดภัยในการดำรงชีวิตและรักษาทรัพย์สิน มีคดีอาชญากรรมยาเสพติดจำนวนน้อย
          2.  เศรษฐกิจ  มีค่าครองชีพไม่สูง ประชาชนมีงานทำ และมีการประกอบสัมนาอาชีพที่ดียึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีชีวิต
          3.  กายภาพ  เป็นเมืองที่มีระเบียบ สะอาดมีระบบการคมนาคมขนส่งที่สะดวก ปลอดภัยและไม่สิ้นเปลือง มีสถานพักผ่อนหย่อนใจ
สวนสาธารณะพื้นที่สีเขียวอย่างพอเพียง มีระบบบำบัดนำเสียกำจัดขยะอย่างเหมาะสม
          4.  สิ่งแวดล้อม  สามารถควบคุมมลภาวะทางน้ำ อากาศ ดิน และความดังของเสียงเมืองมีจิตวิญญาณและความสุนทรีที่ประชาชมมี
ความภาคภูมิใจ และช่วยกันบำรุงรักษาไซึ่งมรดกทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น
          5.  การบริหาร  การจัดการของเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ มีความโปร่งใสและยุติธรรม มีประสิทธิภาพและยึดผลประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก ประชาชนมีสาวนร่วมในการพัฒนาในทุกด้านเพื่อความยั่งยืน
          6.  สังคมและวัฒนธรรม  ที่อยู่อาศัย บริการสาธรณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพื้นฐาน การศึกษา การสาธารณสุขชุมชน ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การติดต่อสื่อสารคมนาคมทั้งภายในและภายนอกชุมชน วัฒนธรรม ศิลปกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นมรดกแก่ลูกหลาน และความรู้สึกเป็นชุมชนร่วมกันบทความนี้มาจาก Environment Department
http://bangkok.go.th/environment

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://bangkok.go.th/environment/modules.php?name=News&file=article&sid=175