ปัญหาสิ่งแวดล้อม คือ ปัญหาของทุกคน
วัน Fri 13 June 2014@14:31:36
หัวข้อ: การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน


          จากกระแสบริโภคนิยม ซึ่งผู้คนบริโภคอาหาร น้ำ พลังงาน วัสดุต่างๆ ส่งผลกระทบอีก้านหนึ่ง ซึ่งยังไม่มีใครตระหนักในเรื่องนี้มากนัก นับวันปัญหาทวีความรุนแรงขึ้น เช่น ปัญหาขยะล้นเมือง น้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น ปัญหาฝุ่นละออง และสารพิษส่งผลกระทบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการอยู่รอดของมนุษย์ที่สำคัญหลายประการ อาทิ

          1.  ประชากรเกิน  กว่าทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการจะรองรับได้ ส่งผลให้เกิดความยากจน ขาดการศึกษา มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนและทำลายกันเอง ทำลายสังคมและทำลายธรรมชาติ
          2.  ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอหรือหมดสิ้นจากการใช้เทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการการบริโภคของประชากร เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการขาดแคลนทรัพยากร โดยเฉพาะเชื้อเพลิง รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ถูกใช้ไปเกินความจำเป็นและมีอัตราเกิดการหมุนเวียนของทรัพยากรทดแทน ขณะเดียวกันทรัพยากรสูญเสียเริ่มลดลงเข้าสุ่ภาวะขาดแคลน
          3.  มลพิษ  การใช้ทรัพยากรจำนวนมากทั้งทางตรงและทางอ้อม ส่งผลให้มลพิษทุกด้านมีแนวโน้มเกินมาตรฐานและแพร่กระจายเพิ่มขึ้นก่อความเดือดร้อนรำคาญ ลดความสวยงาม พิชและสัตว์เป็นอันตราย เสียสุขภาพและทำลายระบบรองรับชีวิตตามธรรมชาติ ปัจจุบันยอมรับว่ามลพิษเป็นปัจจัยสำคัญที่มนุษยืสร้างขึ้น อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วย
          4.  โลกมีภาวการณืเปลี่ยนแปลง  ที่สำคัญเกี่ยวกับภูมิอากาศของโลกร้อนขึ้นจากการเสียสมดุลของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนทรัสออกไซด์ ฟลูออโรคลอโรคารืบอน และโอโซนถูกทำลาย คาร์บอนไดออกไซด์เป้นสาเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน
          5.  ความขัดแย้งและสงคราม  มีสาเหตุจากปัญหาสิ่งแวดล้อม เริ่มตั้งแต่ประชากรเกิน ทรัพยากรขาดแคลน มลพิษและภาวะโลกเปลี่ยนแปลง ทำให้ปัจจัยส่งเสริมการดำรงชีวิตของมนุษยืหายาก ราคาแพง และขาดแคลน สภาวะเช่นนี้จะทำให้มนุษย์เห็นแก่ตัว ขาดคุณธรรมจริยธรรม มีการเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบ รังแกและข่มเหงกันมากขึ้น นำไปสู่การขัดแย้ง รบราฆ่าฟันและสงครามในที่สุด (กรมส่งเสริมคุรภาพสิ่งแวดล้อม, ม.ปป.)


บทความนี้มาจาก Environment Department
http://bangkok.go.th/environment

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://bangkok.go.th/environment/modules.php?name=News&file=article&sid=171