ขยะทั่วไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง
วัน Thu 15 May 2014@11:36:59
หัวข้อ: การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน


          ขยะทั่วไป หมายถึง ขยะที่เหลือหลังคัดแยกรีไวเคิล และเศษอาหาร กิ่งไม้ใบไม้ ออกไปแล้ว เช่น ถุงพลาสติกเปื้อนแดง ถุงก๊อยแก๊บ เศษหนัง เศษผ้า โฟม กระดาษที่เปรอะ เปื้อนเปียกชื้นใช้ไม่ได้แล้ว ขยะเหล่านี้ยังมีประโยชน์สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ เช่น นำ ไปทำพลังงานความร้อนไปผลิตกระแสไฟฟ้า อัดเป็นแท่งเป็นเชื้อเพลิง หรือแยกเฉพาะถุง พลาสติกไปผลิตน้ำมัน ส่วนที่ทำเชื้อเพลิงไม่ได้เช่น เซรามิก กระเบื้องแตก ก็สามารถแยก ไปถมที่ หรือเป็นส่วนผสมของสตรีทเฟอร์นิเจอร์ ถนน ทางเดินต่างๆ ได้เริ่มต้นคัดแยกขยะวันนี้...เริ่มที่ตัวเรา...จากหนึ่งถึงล้าน...เพื่อเราเพื่อโลก
          การคัดแยกขยะไปใช้ประโยชน์เป็นส่วนหนึ่งของคำตอบในการลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการที่ทุกคนช่วยกันคัดแยกของที่จะทิ้งไว้ใช้ประโยชน์เองหรือมอบให้ผุ้อื่นนำไปใช้ประโยชน์ซึ่งมีทางเลือกมากมายและมีผู้นำไปใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย ไม่ปล่อยให้ทรัพยากรอันมีค่าเหล่านั้นต้องถูกนำไปทิ้งในบ่อฝังกลบอย่างไร้คุณค่าที่เราเรียกว่า "ขยะ" ด้วยการที่ทุกคนต้องหยุดคิด และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังที่ นิธิ เอียวศรีวงศ์ พูดไว้ว่า "ถ้าอยากรักษาความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมให้หล่อเลี้ยงชีวิตบนผืนโลกนี้ตลอดไปก็ต้องเลิกล้มแบบแผนการบริโภคที่เรามีอยู่หรือถือเป็นอุดมคติในเวลานี้ เพราะแบบแผนบริโภคดังกล่าวนี้ใช้ทรัพยากร พลังงาน และสร้างของเสียที่งในการผลิตและการบริโภคมากเกินกว่าที่โลกจะรองรับดูดซับต่อไปได้"
          เริ่มที่ตัวเรา...เข้าใจปัญหาและสาเหตุของปัญหา...และค้นหาวิธีการแก้ไข
ปัญหา...และลงมือทำ...อย่างจริงจัง
          มีคำพูดที่ไปอ่านเจอในหนังสือนิตยสารแต่จำไม่ได้ว่าอ่านเจอในหนังสือเล่มไหน
เขาเขียนว่า

                Don't say "I love earth" If you can't reduce reuse & recycle
                อย่าพูดว่ รักโลก หากยังไม่สามารถ reduce reuse & recycle

          เป็นคำพูดที่น่าคิดว่าทุกวันนี้เราทำอะไรเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อโลกของเราบ้าง กระแสของการรักโลก รักสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่สังคมกำลังให้ความสนใจ แต่จะมีใครสักกี่คนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับปัญหาอย่างจริงจัง
          เราจะช่วยกันดูแลธรรมชาติของเราให้น่าอยู่ได้ด้วยการที่ทุกคนต้องรักษาสิ่ง
แวดล้อม โดยเริ่มจากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว คือ เริ่มจากตัวเราไปสู่ครอบครัว เพื่อสร้างชุมชนของเราให้มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยุ่ เป็นชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมที่น่าอยุ่อย่างยั่งยืนตลอดไป
          เริ่มที่ตัวเรา...
          จาก...หนึ่ง...เป็น...สอง...สาม...สี่...ร้อย...พัน...แสน...ล้านคน
          เพื่อเรา เพื่อโลก และลูกหลานเรา


บทความนี้มาจาก Environment Department
http://bangkok.go.th/environment

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://bangkok.go.th/environment/modules.php?name=News&file=article&sid=170