การควบคุมมลพิษทางอากาศจากการปิ้งย่าง
วัน Fri 24 January 2014@13:45:58
หัวข้อ: การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง


          จากสถานการณ์คุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร พบว่ามลพิษหลักที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและคุรภาพอากาศโดยรวมของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน คือ ฝุ่นขนาดเล็กและโอโซน ซึ่งเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์เรา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการจราจรที่ติดขัดที่เราเห็นกันทุกวัน การก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ประกอบกับผลการศึกษาวิจัยขององค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการปิ้งย่างเนื้อสัตว์บนเปลวไฟโดยตรง พบว่าก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ได้แก่ ฝุ่นขนาดเล็ก ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซต์ และสารอินทรีย์ระเหยง่าย ซึ่งสารอินทรีย์ระเหยง่ายสามารถเกิดปฏิกิริยาเคมีในอากาศแล้วเปลี่ยนเป็นโอโซนซึ่งเป็นอันตรายก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ มีผลต่อการทำงานของปอด เป็นสาเหตุหนึ่งของโรคปอดอักเสบเรื้อรัง สารอินทรีย์ระเหยง่ายบางตัวจัดเป็นสารก่อมะเร็ง (Carcinogen) ซึ่งสอดคล้องกับกรศึกษาแหล่งที่มาสำคัญของสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศของกรุงเทพมหานคร พบว่าการปิ้งย่างอาหารด้วยเตาถ่านเป็นหนึ่งในแหล่งที่มาของสารอินทรีย์ระเหยง่าย และในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังคงมีการปิ้งย่างเนื้อสัตว์บนเปลวไฟโดยตรงเป็นจำนวนมากที่ยังคงใช้วิธีการปิ้งย่างที่ก่อมลพิษทางอากาศดังกล่าวข้างต้น


          ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบจากมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพของชาวกรุงเทพมหานคร จึงได้มีการดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะการควบคุมมลพิษทางอากาศจากการปิ้งย่าง กรุงเทพมหานครได้มีการดำเนินมาตรการควบคุมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา และปีงบประมาณ 2556 ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้วิธีการหรืออุปกรณ์ปิ้งย่างลดมลพิษที่สามารถลดสารอินทรีย์ระเหยง่ายรวมลงได้ประมาณ 4 เท่า เมื่อเทียบกับการปิ้งย่างเนื้อสัตว์ทั่วไป ที่เรามักจะเห็นควันฟุ้งกระจายเป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆ โดยการปิ้งย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ให้เนื้อสัตว์หรือไขมันตกลงบนถ่านไฟ และเป็นไปตามหลักวิชาการเรื่องการควบคุมมลพิษทางอากาศที่ดีที่สุดคือ การควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด ซึ่งกรุงเทพมหานครได้มีการจัดอบรมเพื่อเผยแพร่อุปกรณ์ปิ้งย่างลดมลพิษให้กับผู้ขายอาหารปิ้งย่างเนื้อสัตว์บนเปลวไฟโดยตรงไปแล้วเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 และในปีงบประมาณ 2557 จะได้ขยายผลไปยังประชาชนครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไป
          อย่างไรก้ตาม การควบคุมมลพิษทางอากาศจากการปิ้งย่างจะสำเร็จได้ ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ขายอาหารปิ้งย่างเนื้อสัตว์ฯ ที่จะนำวิธีการหรืออุปกรณ์ปิ้งย่างลดมลพิษทางอากาศไปใช้กับการปิ้งย่างของท่าน เพื่อสุขภาพอนามัยของท่านและประชาชนที่อยุ่ในบริเวณใกล้เคียงตลอดจนลดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร และชาวกรุงเทพมหานครก็เป็นอีกแรงสนับสนุนหนึ่งที่จะทำให้การควบคุมมลพิษทางอากาศจากการปิ้งย่างสำเร็จโดยการเลือกรับประทานอาหารที่มีการปิ้งย่างที่ไร้ควันและมลพิษ เป็นความร่วมมืออีกทางหนึ่งที่จะทำให้กรุงเทพมหานครมีคุรภาพอากาศที่ดีขึ้นเพื่อชีวิตที่ดีของชาวกรุงเทพมหานครทุกคน


บทความนี้มาจาก Environment Department
http://bangkok.go.th/environment

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://bangkok.go.th/environment/modules.php?name=News&file=article&sid=166