แนวทางการจัดการมูลฝอยในโรงแรม
วัน Thu 06 June 2013@11:59:11
หัวข้อ: การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน
แหล่งกำเนิดมูลฝอยในโรงแรม
     1.  จากห้องพัก มูลฝอยจากห้องพักนี้มักจะเป็นมหูลฝอยแห้ง เช่น กระดาษ, ขวด
แก้ว, กระป๋องน้ำอะดลม เป็นต้น
     2.  จากครัว ห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเศษอาหาร ขวดเครื่อง
ดื่ม, กระป่องเครื่องดื่ม ฯลฯ
     3.  จากสำนักงานของโรงแรมส่วนใหญ่จะเป็นมูลฝอยรีไซเคิล เช่น กระดาษ,
กล่องกระดาษ, พลาสติก, โลหะ, โฟม, ขวดแก้ว ฯลฯ
     4.  จากร้านค้าและสถานประกอบการอื่นที่ตั้งอยู่ในโรงแรม

การคัดแยกมูลฝอยในโรงแรม
     1.  มูลฝอยรีไซเคิล หรือมูลฝอยยังใช้ได้ คือ มูลฝอยที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้อีก ไม่ว่าจะโดยการนำไปรีไซเคิล หรือการใช้ซ้ำ (Reuse) สามารถจำแนกได้ดังนี้
           1.1  กระดาษ ทั้งกระดาษสำนักงาน กระดาษหนังสือพิมพ์ ฯลฯ
           1.2  กล่องกระดาษ ที่บรรจุสินค้าต่างๆ
           1.3  ขวดแก้ว โดยเฉพาะขวดเครื่องดื่มประเภทต่างๆ
           1.4  โลหะ เศษเหล็ก อลูมิเนียม
           1.5  พลาสติก
           1.6  แผ่นโฟม ซึ่งเกิดจากการใช้โฟมทำเป็นป้ายชื่องานต่างๆ เมื่อเส
ร็จงานแล้วจะรวบรวมไว้เพื่อใช้งานอื่นๆ ต่อไป
     2.  มูลฝอยเศษอาหาร เศษอาหารส่วนใหญ่จะเป็นมูลฝอยที่เกิดจากแผนกครัว
ห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยง ฯลฯ โดยเศษอาหารนี้จะถูกรวบรวมไว้ในถังรองรับเศษอาหารโดยเฉพาะ และนำไปเก็บไว้ในห้องขยะเปียก รอการจัดการขั้นต่อไป
     3.  มูลฝอยพิษ โดยมากมักเป็นหลอดไฟและหลอดฟลูออเรสเซ้นส์ที่หมดอายุ,
กระป๋องสเปรย์, กระป๋องสี, แบตเตอรี่, ถ่านไฟฉาย ฯลฯ ควรแยกเก็บไว้ต่างหากจากมูลฝอยอื่น เช่น เก็บในห้องเก็บของที่มีการกั้นบริเวณไว้เก็บมูลฝอยโดยเฉพาะ โดยต้องมีการติดป้ายระบุว่าเป็นบริเวณเก็บมูลฝอยพิษด้วย นอกเหนือจากมูลฝอย 3 ประเภทใหญ่ ๆ ข้างต้นแล้วยังมีมูลฝอยประเภทอื่นๆ เช่น
          -  มูลฝอยจากห้องน้ำ รวบรวมไว้ในถุงรองรับมูลฝอย และนำไปไว้ยังสถานที่พัก
มูลฝอยเพื่อรอการเก็บขนต่อไป
          -  มูลฝอยอื่นๆ เช่น เศษวัสดุจากการซ่อมแซมอาคารสถานที่, เศษใบไม้และ
เศษหญ้า, น้ำมันจากการประกอบอาหาร ฯลฯ ต้องมีที่รวบรวมแยกไว้ตามประเภทเพื่อรอการจัดการต่อไป

สถานที่พักมูลฝอยของโรงแรม
     1.  ห้องมูลฝอยเปียก ควรเป็นห้องควบคุมอุณหภูมิเพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนจาก
มูลฝอยเปียกเหล่านั้น ซึ่งในห้องมูลฝอยเปียกนี้จะเป็นที่รวบรวมเศษอาหารด้วย โดยเศษอาหารจะอยู่ในภาชนะที่เหมาะสมต่อการจัดการขั้นต่อไป กล่าวคือ หากโรงแรมได้เปิดให้มีการประมูลการเป็นผู้เก็บขนเศษอาหารก็ควรใช้ภาชนะเป็นถังใส่อาหารโดยเฉพาะ แต่หากโรงแรมจะส่งเศาอาหารให้รถกทม.เก็บขนก็ควรจะใช้ถุงในการบรรจุเศษอาหารเหล่านั้นโดยใส่เพียงครึ่งถุงเพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ไม่เกิดความสกปรก ส่วนมุลฝอยเปียกอื่นๆ หากจะส่งให้รถกทม.เก็บขนควรใส่ในถุงพลาสติกมัดปากถุงให้แน่นรวบรวมไว้ในห้องมูลฝอยเปียกนี้เพื่อรอการจัดการต่อไป
     2.  สถานที่เก็บรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิล มี 2 ประเภทคือ
          2.1  ห้องมูลฝอยแห้ง  หรือห้อมมูลฝอยรีไซเคิล สามารถแบ่งย่อยได้
ดังนี้
           -  ห้องมูลฝอยแห้งรวม หมายถึง ห้องที่ใช้เก็บรวบรวมมูลฝอยแห้งทุก
ประเภท ภายในห้องจะแบ่งเป็นบริเวณต่างๆ รวบรวมมูลฝอยรีไวเคิลแยกเป็นแต่ละประเภท และจะต้องมีการล็อคกุญแจห้องไว้ด้วย เนื่องจากมูลฝอยเหล่านี้จัดเป็นประเภทมีมูลค่า จึงต้องมีการป้องกันการขโมยไว้
           -  ห้องมูลฝอยแยกประเภท คื จะทำเป็นห้องแยกต่างหากสำหรับมูล
ฝอยแต่ละประเภท เช่น ห้องเก็บแก้ว, ห้องเก็บกระดาษ, ห้องเก็บโลหะ ฯลฯ โดยพิจารณาว่ามูลฝอยประเภทใดที่มีเป็นจำนวนมากก็อาจมีการสร้างห้องไว้เก็บมูลฝอยนั้นโดยเฉพาะและต้องล็อคกุญแจไว้เช่นกัน
           -  จัดเป็นบริเวณเก็บรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิล โดยการใช้พื้นที่ว่างใน
โรงแรมจัดเป็นศูนย์รีไซเคิล (Recycle Center) มีภาชนะรอบรับมูลฝอยรีไซเคิลแต่ละประเภทพร้อมทั้งมีป้ายระบุชนิดของมูลฝอยที่จะใส่ในภาชนะดังกล่าว 
     3.  มูลฝอยพิษ จากการศึกษาดูงานพบว่า มูลฝอยพิษนี้มักจะถูกรวบรวมอยู่ที่
แผนกช่างหรือแผนกแม่บ้าน โดยเป็นสถานที่รวบรวมเฉพาะมูลฝอยพิษ เมื่อมีประมาณพอสมควรก็จะส่งให้รถกทม.เก็บขนต่อไป
     4.  มูลฝอยที่จะส่งให้รถกทม.เก็บขน จะมีบริเวณรวบรวมมูลฝอยเหล่านี้โดยเฉพาะ
อยู่ในสถานที่มิดชิด
     5.  มูลฝอยอื่นๆ จะรวบรวมไว้โดยแยกตามประเภทของมูลฝอย เช่น มูลฝอยจาก
การซ่อมแซมสถานที่ จะรวบรวมไว้ประเภทหนึ่ง เศษใบไม้ เศษหญ้า จะรวบรวมไว้ที่บริเวณหมักทำปุ๋ย เป็นต้น

การกำจัดมูลฝอยของโรงแรม
     1.  การให้เอกชนเข้ามาประมูลเป็นผู้เก้บขนมูลฝอยประเภทต่างๆ เช่น มูลฝอย
เศษอาหาร มุลฝอยรีไซเคิล โดยส่วนมากแล้วเศษอาหารจะมีผู้มาประมูลแยกต่างหากจากมูลฝอยอื่น แต่ในส่วนของมุลฝอยรีไซเคิลนั้น อาจมีการประมูลเพื่อเป็นผู้เก็บขนทั้งกระดาษ กล่องกระดาษ โลหะ แก้ว และพลาสติก ในรายเดียวกัน แต่อาจมีการเลือกเฉพาะมุลฝอยที่ยังมีสภาพดีอยู่ เช่น ขวดแก้วที่ไม่แตก ดังนั้นจึงมีมูลฝอยอีกบางส่วนที่ทางโรงแรมต้องติดต่อผู้รับซื้อแหล่งอื่นต่อไป เช่น หากเป็นแก้วแตกอาจติดต่อกับบริษัทบางกอกกลาส จำกัด ให้มารับซื้อ โดยเมื่อมีปริมาณมากพอควร ทางดรงแรมจะติดต่อบริษัทให้มาเก็บขนครั้งหนึ่ง หรือการขายให้ร้านรับซื้อของเก่าหรือรถรับซื้อของเก่า (รถซาเล้ง) นอกจากนี้แล้วมุลฝอยที่ขายได้ยังมีมูลฝอยเศษวัสดุจากการซ่อมแซมอาคารสถานที่อีกด้วย
     2.  การหมักทำปุ๋ย โดยใช้เศษอาหาร เศษใบไม้ เศษหญ้า ไปหมักทำปุ๋ยใน
บรเวณโรงแรม ปุ๋ยที่ได้จะนำไปใช้ในงานสวนของโรงแรมต่อไป
     3.  ส่งให้รถกทม. เก็บขนมูลฝอยที่นอกเหนือจากการขายหรือหมักทำปุ๋ย (หรือ
วิธีอื่นใดหากมีมากกว่าที่กล่าวมานี้) จะถูกส่งไปรวบรวมยังสถานที่พักมูลฝอย รอให้รถกทม.มาเก็บขนต่อไปบทความนี้มาจาก Environment Department
http://bangkok.go.th/environment

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://bangkok.go.th/environment/modules.php?name=News&file=article&sid=154