แนวทางการจัดการมูลฝอยในศูนย์การค้า (ต่อ2)
วัน Thu 25 April 2013@15:59:48
หัวข้อ: ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
สถานที่พักมูลฝอยของศูนย์การค้า แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1.  ศูนย์การค้าที่เก็บมูลฝอยไว้ในห้องพักมูลฝอย
          ห้องพักมูลฝอยจะเป็นห้องมิดชิด พื้นเป็นวัสดุไม่ซึมน้ำ แบ่งออกเป็น 2 ห้อง คือ
ห้องเปียก และห้องแห้ง
          -  ห้องเปียก เป็นห้องรวบรวมมุลฝอยเปียกและเศษอาหารเพื่อรอการเก็บขน
ต่อไป โดยในบางแห่งจะเป็นห้องควบคุมอุณหภูมิเพือ่ป้องกันกลิ่นเหม็นที่อาจจะเกิดขึ้นได้ แต่บางแห่งเป็นห้องธรรมดาไม่มีการควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งห้องธรรมดานี้เหมาะสำหรับศูนย์การค้าที่มีการเก็บขนมูลฝอยออกไปทุกวันไม่มีมูลฝอยตกค้าง
          -  ห้องแห้ง เป็นห้องรวบรวมมูลฝอยแห้งเกือบทุกประการ (ยกเว้นกล่อง

กระดาษและพลาสติกที่แยกไว้รอจำหน่าย) โดยมูลฝอยแห้งนี้มักจะใส่ถุงพลาสติก เพื่อสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและเก้บขนตัวอย่างของศูนย์การค้าที่มีห้องพักมูลฝอย
2.  การเก็บรวบรวมมูลฝอยไว้ในคอนเทนเนอร์
          ในศูนย์การค้าหลายแห่งมีการเก็บรวบรวมมูลฝอยไว้ในคอนเทนเนอร์ขนาด 8
ลูกบาศก์เมตร โดยมูลฝอยจะบรรจุในถุงพลาสติกใสหรือถุงดำแล้วนำมารวบรวมในคอนเทนเนอร์เพื่อรอการเก็บขนต่อไป ในกรณีที่ต้องเก็บรวบรวมมูลฝอยไว้ในคอนเทนเนอร์นี้ ควรจะมีการแยกเป็นคอนเทนเนอร์สำหรับรวบรวมมูลฝอยเปียกและคอนเทนเนอร์สำหรับรวบรวมมูลฝอยแห้งแยกต่างหากไม่ปะปนกันด้วย 
          ศูนย์การค้าบางแห่งจะมีทั้งห้องมูลฝอยเปียก (เป็นห้องควบคุมอุณหภูมิ), ห้อง
มูลฝอยแห้ง และคอนเทนเนอร์ โดยมูลฝอยจากแต่ละแผนกของห้าง (ซึ่งอยู่ในถุงพลาสติกใส เพื่อความสะดวกในการตรวจดูว่าพนักงานแอบนำสินค้าหรือทรัพย์สินของทางห้างปนออกมาด้วยหรือไม่) จะถูกรวบรวมมาไว้ในห้องมูลฝอยเปียกและแห้งตามประเภทของมูลฝอย เพื่อรอการเคลื่อนย้ายไปไว้ในคอนเทนเนอร์ในเวลาเช้าก่อนที่รถ กทม. จะเข้าไปเก็บขนประมาณ 1 ชั่วโมง รถ กทม. ที่เข้าไปเก็บขนก็สามารถยกคอนเทนเนอร์ไปได้ทันที
 

สถานที่รวบรวมมูลฝอยที่คัดแยกไว้เพื่อรอการขาย 
          เนื่องจากมูลฝอยรีไซเคิลที่ได้คัดแยกไว้แล้วจัดเป็นมูลฝอยที่มีมูลค่า ดังนั้น
สถานที่เก็บรวบรวมมูลฝอยเหล่านี้จึงควรเป็นสถานที่ที่ได้กั้นแบ่งบริเวณไว้เป็นการเฉพาะ โดยอาจเป็นห้องเก็บโดยเฉพาะ เช่น ห้องเก็บกล่องกระดาษ หรือห้องเก็บของที่ได้กั้นบางส่วนเป็นห้องเก็บกล่องกระดาษ

การกำจัดมูลฝอยของศูนย์การค้า
          ศูนย์การค้ามีการกำจัดมูลฝอย 2 วิธีคือ
          1.  ขาย  มูลฝอยที่ขาย เช่น กล่องกระดาษ, พลาสติกห่อสินค้า, ถ้วยน้ำและ
ขสดพลาสติก, มูลฝอยรีไซเคิลอื่นๆ และเศษอาหาร โดยการขายนี้แบ่งออกเป็น 2 วิธีคือ
                1.1  เปิดให้มีการประมูลเป็นผู้เก็บขนมูลฝอยบางประเภทจากศูนย์

การค้า ซึ่งมีทั้งการประมูลปีต่อปี, 3 ปีต่อครั้ง ฯลฯ มูลฝอยที่จะเปิดประมูลให้มาเก็บขนคือ กล่องกระดาษ (จากการศึกษาดูงานพบว่าทุกศูนย์การค้ามีการให้เอกชนมาประมูลเป็นผู้เก็บขนกล่องกระดาษ), พลาสติกห่อสินค้า, ถ้วยน้ำและขวดน้ำพลาสติก และเศษอาหาร (ซึ่งผู้ที่ประมูลได้จะนำไปใช้เลี้ยงสัตว์)
                1.2  ขายให้ร้านรับซื้อของเก่าหรือรถรับซื้อของเก่า (รถซาเล้ง) มัก
ได้แก่ มูลฝอยรีไซเคิลประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากที่เปิดประมูล และสำหรับศูนย์การค้าบางแห่งที่ทางศูนย์การค้าเป็นเพียงผู้ให้เช่าพื้นที่เท่านั้น โดยที่ทางศูนย์การค้าเองไม่มีการขายสินค้าแต่อย่างใด และร้านค้าปลีกแต่ละร้านที่มาเช่าพื้นที่ขายจะจัดการมูลฝอยของตนเองก่อน ส่วนที่เหลือจึงส่งไปทิ้งยังสถานที่พักมูลฝอยของศูนยืการค้าต่อไป ดังนั้นมูลฝอยในส่วนที่ศูนย์การค้าคัดแยกได้ คือ มูลฝอยที่เหลือจากการคัดแยกของร้านค้าแล้วและมูลฝอยจากสำนักงานของตนซึ่งมีปริมาณไม่มากเมื่อเทียบกับมูลฝอยที่คัดแยกได้ของศูนย์การค้าโดยทั่วไป จึงต้องใช้วิธีการขายให้รถซาเล้งรับซื้อของเก่า โดยระยะเวลา

ในการขายวิธีนี้จะไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับปริมาณของมูลฝอยเหล่านั้น กล่าวคือ เมื่อได้ปริมาณมูลฝอยมากก้จะขายไปครั้งหนึ่ง
          2.  ให้กทม. เก็บขนไป  สำหรับซูนย์การค้าที่เปิดให้มีการประมูลหรือที่ขายมูลฝ
อยบางประเภทเองแล้ว มูลฝอยอื่นๆ ที่เหลือก้จะรวบรวมไว้รอให้กทม.เก็บขนไป

แนวทางการจัดการมูลฝอยในศูนย์การค้า ความเดิมที่แล้วบทความนี้มาจาก Environment Department
http://bangkok.go.th/environment

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://bangkok.go.th/environment/modules.php?name=News&file=article&sid=153