แนวทางการจัดการมูลฝอยในศูนย์การค้า
วัน Tue 02 April 2013@15:12:34
หัวข้อ: ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
แหล่งกำเนิดมูลฝอยในศูนย์การค้า
          มูลฝอยในศูนย์การค้าแบ่งตามแหล่งกำเนิดได้เป็น 2 ประเภท คือ มูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมการประกอบธุรกิจของศูนย์การค้าเอง และมูลฝอยที่เกิดจากประชาชน(ลูกค้า ที่มาใช้บริการ  โดยมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมการประกอบธุรกิจของศูนย์การค้าเองนั้นจัดอยู่ในส่วนที่ศูนย์การค้า สามารถวางแนวทางและบริหารจัดการเองได้อย่างเต็มที่รวมถึงเป็นส่วนใหญ่ของมูลฝอยที่เกิดขึ้นในศูนย์การค้าด้วย หากศูนย์การค้าใดมีการบริหารจัดการมูลฝอยในส่วนนี้เป็นอย่างดีแล้ว ผลที่ตามมานอกจากจะสามารถลดปริมาณมูลฝอยลงได้แล้วยังมีผลตอบแทนในรูปของรายได้ที่เกิดขึ้นจากการขายมูลฝอยรีไซเคิลและมูลฝอยเศษอาหารอีกด้วย


1.  มูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมการประกอบธุรกิจของศูนย์การค้า
          ศูนย์การค้าเป็นแหล่งรวมสินค้าและความบันเทิงมากมาย เพื่อให้ประชาชนซึ่ง  ถือเป็นลูกค้า เข้าไปหาซื้อสินค้าและความบันเทิงต่างๆ โดยในการจัดหาสินค้าเพื่อมาวางจำหน่ายในศูนย์การค้านั้น จะเป็นการสั่งซื้อสินค้าคราวละมากๆ เพื่อให้มีเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งสินค้าที่เข้ามายังศูนย์การค้านั้นจะบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ต่างๆ โดยเฉพาะกล่องกระดาษและพลาสติกห่อสินค้า และเมื่อนำสินค้าออกวางจำหน่ายตามแผนกต่างๆ แล้ว บรรจุภัณฑ์เหล่านี้จะกลายเป็นมูลฝอยจำนวนมากรอการจัดการที่เหมาะสมต่อไป นอกจากนี้แล้วในสูนย์การค้าที่มีศูนย์อาหาร ศูนย์อาหารนั้นจะเป็นแหล่งกำเนิดเศษอาหารจำนวนมาก เศษอาหารเหล่านี้นอกจากเศษอาหารที่เกิดจากสิ่งที่เหลือจากการบริโภคของลูกค้าแล้ว ยังรวมถึงเศษผัก ผลไม้ เปลือกผลไม้ ฯลฯ ที่เกิดขึ้นในช่วงของการเตรียมและการประกอบอาหารอีกด้วย และเนื่องจากเศษอาหารเป็นอินทรียวัตถุซึ่งสามารถก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นและความสกปรกได้ จึงควรต้องมีการจัดการที่ดีพอในระดับหนึ่ง นอกจากนี้แล้วมูลฝอยที่เกิดจากสำนักงานของศูนย์การค้าก็จะถูกจัดอยู่ในประเภทนี้ด้วย
2.  มูลฝอยที่เกิดจากประชาชนที่มาใช้บริการ
          ในที่นี้จะหมายถึงมูลฝอยที่อยู่ในถังมูลฝอยที่ศูนย์การค้าตั้งวางไว้ตามที่ต่างๆ

การคัดแยกมูลฝอยในศูนย์การค้า
มูลฝอยที่สามารถคัดแยกออกได้จากมูลฝอยทั่วไป คือ
          1.  มูลฝอยรีไซเคิล หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามูลฝอยยังใช้ได้ คือมูลฝอยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีก (สาวนมากจะเป็นการนำไปใช้ซ้ำ หรือ Reuse) มูลฝอยรีไซเคิลนี้สามารถจำแนกได้ดังนี้
               1.1  กล่องกระดาษที่บรรจุสินค้าเมื่อนำสินค้าออกจากกล่องแล้วควรพับกล่องเพื่อเป็นการประหยัดเนื้อที่ในการเก็บรวบรวม และนำไปเก็บไว้ในที่เฉพาะ เช่น ห้องเก็บกล่อง หรือสถานที่อื่นใด ที่แบ่งกั้นบริเวณไว้เป็นการเฉพาะ เช่น ห้องเก็บกล่อง หรือสถานที่อื่นใดที่แบ่งกั้นบริเวณไว้เป็นการเฉพาะ สามารถขนย้ายกล่องเข้าออกได้สะดวก เพื่อรอการจำหน่ายให้ผู้ที่จะมารับซื้อต่อไป
               1.2  พลาสติกห่อหุ้มสินค้า หลังจากที่นำสินค้าออกแล้วให้รวบรวมพลาสติกเหล่านี้ไว้ในถุงโดยเฉพาะ เพื่อรอการจำหน่ายเช่นกัน
               1.3  ถ้วยน้ำและขวดน้ำพลาสติก ส่วนมากจะเป็นมูลฝอยที่เกิดจากศูนย์อาหารหรือร้านอาหาร (ในกรณีที่ร้านอาหารนั้นๆ ไม่มีการแยกมูลฝอยและศูนย์การค้าเป็นผู้รับผิดชอบจัดเก็บมูลฝอยให้) โดยเมื่อเก็บมาจากโต๊ะอาหารหรือที่อื่นใดแล้ว ควรเทน้ำออกให้หมด แล้วรวบรวมใส่ถุงแยกเป็นประเภทไว้โดยเฉพาะ เพื่อรอจำหน่ายต่อไป
               1.4  มูลฝอยรีไซเคิลอื่นๆ เช่น กระป่องน้ำอัดลม, ขวดแก้วชนิดต่างๆ , พลาสติกชนิดต่างๆ, โลหะชนิดต่างๆ, กระดาษสำนักงาน, หนังสือพิมพ์ ฯลฯ ควรแยกออกเป็นแต่ละประเภท เพื่อรอการจัดการต่อไป
          2.  มูลฝอยเศษอาหาร รวมถึงเศษผัก ผลไม้ และเศษอาหารที่เกิดขึ้นจากการเตรียมและประกอบอาหารด้วย ควรรวบรวมไว้ในภาชนะโดยเฉพาะ เช่น ถังใส่เศษอาหาร หรือถุงพลาสติก ซึ่งในกรณีที่ใส่ถุงพลาสติกนี้ไม่ควรใส่จนเต็มแต่ให้ใส่เพียงครึ่งถุง เพื่อจะได้สามารถมัดปากถุงได้และเคลื่อนย้ายถุงได้สะดวก  สถานที่เก็บเศษอาหารเหล่านี้ หากศูนย์การค้าใดมีห้องมูลฝอยเปียก (ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นห้องควบคุมอุณหภูมิ) ก็ควรนำเศษอาหารมาเก็บที่ห้องนี้เพื่อรอการจัดการต่อไป หรือในศูนย์การค้าบางแห่งจะรวบรวมไว้ที่ด้านหลังของศูนย์อาหาร
          3.  มูลฝอยพิษ เช่น หลอดไฟและหลอดฟลูออเรสเซ้นท์ที่หมดอายุ, กระป๋องสเปรย์, กระป๋องสี, ภาชนะบรรจุน้ำยาฆ่าเชื้อโรค, ภาชนะบรรจุยาที่หมดอายุแล้ว, แบตเตอรี่, ถ่านไฟฉาย ฯลฯ ควรแยกเก็บไว้ต่างหากจากมูลฝอยประเภทอื่น เช่น เก็บในห้องเก็บของที่ได้กั้นบริเวณไว้เพื่อเก็บมุลฝอยพิษโดยเฉพาะ หรือในสถานที่อื่นวึ่งเป็นสถานที่เฉพาะ รวมทั้่งควรติดป้ายแสดงว่าเป็นที่เก็บรวบรวมมูลฝอยพิษด้วย
          นอกเหนือจากมูลฝอย 3 ประเภทใหญ่ๆ ข้างต้นแล้ว ในการประกอบธุรกิจศูนย์การค้ายังก่อให้เกิดมูลฝอยประเภทอื่นๆ อีกเช่น
          1.  เศษวัสดุจากการซ่อมแซมสถานที่ ที่พบบ่อยคือ เศษกระเบื้อง, เศษปูน, เศษไม้, เครื่องสุขภัณฑ์เก่า เป็นต้น ควรรวบรวมไว้เพื่อรอการจัดการต่อไป
          2.  มูลฝอยจากห้องน้ำภายในถังควรมีถุงดำรองรับอีกชั้นหนึ่งและเวลารวบรวมให้มัดปากถุงให้แน่นแล้วจึงเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่พักมูลฝอย รอการเก็บขนต่อไป
          อนึ่ง มูลฝอยที่เกิดจากประชาชนที่มาใช้บริการนั้น ศูนย์การค้าต่างๆ จะมีถังรองรับมูลฝอยตั้งวางเป็นระยะๆ บริเวณหน้าลิฟต์, หน้าบันไดเลื่อน และตามทางเดิน เพื่อรองรับมูลฝอยเหล่านี้ ซึ่งมักจะเป็นถังสแตนเลส หรือถังพลาสติก และส่วนใหญ่เป็นการตั้งวางถังเดี่ยว ไม่มีถังแยกประเภทตั้งวางแต่บางแห่ง เช่น ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จะมีถังรองรับมูลฝอยแยกประเภทวางไว้ตามจุดใหญ่ ๆ  เช่น บริเวณทางเข้าด้านหน้า แต่ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือในการทิ้งมูลฝอยแยกประเภทจากลูกค้าเท่าที่ควร แต่อย่างไรก็ตามก็ยังควรที่จะมีการตั้งถังแยกประเภทไว้ตามบริเวณต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว โดยการตั้งเป็นถังรองรับเศษอาหารและถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล หรือหากศูนย์การค้าใดมีความพร้อมมากก็อาจจะตั้งถังแยกประเภทย่อยๆ ลงไปอีกก็ได้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนที่มาใช้บริการให้ความร่วมมือในการแยกมูลฝอยด้วย

 
แนวทางการจัดการมูลฝอยในศูนย์การค้า (ต่อ2)

บทความนี้มาจาก Environment Department
http://bangkok.go.th/environment

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://bangkok.go.th/environment/modules.php?name=News&file=article&sid=149