ลักษณะของขยะรีไซเคิลที่เป็นที่ต้องการของตลาด
วัน Wed 19 December 2012@15:51:27
หัวข้อ: การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน


     กระดาษ  ได้แก่ กระดาษกล่องลูกฟูก กระดาษสมุด กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษสี กระดาษกล่องรองเท้า กระดาษถุงปูน กระดาษขาวดำ กระดาษคอมพิวเตอร์ กระดาษปอนด์ขาว กล่องนมยูเอชที โดยมีราคาขึ้นอยู่กับชนิดกระดาษ คุณภาพ ความสะอาด ความชื้น และราคาเยื่อกระดาษใหม่ในขณะนั้น


  
        แก้ว  ได้แก่ ขวดที่บรรจุเครื่องดื่ม เครื่องปรุงรส ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ (1) ขวดไม่แตกหรือมีรอยร้าว จะรับซื้อเพื่อไปล้างบรรจุใหม่ ราคาจะขึ้นอยู่กับยื่ห้อของสินค้า และ (2) เศษแก้วหรือขวดแตก จะรับซื้อเพื่อนำไปหลอมทำใหม่ ราคาจะแตกต่างกันตามสีของเศษแก้ว โดยสีขาวใสจะมีราคาสูงกว่าสีอื่นๆ


     

    
     พลาสติก  ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ ฝาจุก ท่อ สายยาง ถุง เป็นต้น ราคาจะขึ้นอยู่กับประเภทพลาสติก คุณภาพและการปนเปื้อน และราคาเม็ดพลาสติกในขณะนั้น

  

    
     โลหะ ประเภทที่มีการรับซื้อแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้
          (1)  เหล็ก เช่น กระป๋อง ตะปู เหล็กหล่อ ลวดสลิง เหล็กเส้น เหล็กก่อสร้าง เป็นต้น
          (2)  อะลูมิเนียม เช่น กระป๋องน้ำอัดลม อะลูมิเนียมฉาก เส้น ฝาจุก มุ้งลวด เป็นต้น ราคาซื้อขายขึ้น
อยู่กับชนิดและคุณภาพของอะลูมิเนียม
          (3)  โลหะอื่นๆ ได้แก่ ตะกั่ว ทองแดง ทองเหลือง โดยทองแดงมีราคาสูงที่สุด รองลงมาคือทอง
เหลืองและตะกั่ว ตามลำดับ

  บทความนี้มาจาก Environment Department
http://bangkok.go.th/environment

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://bangkok.go.th/environment/modules.php?name=News&file=article&sid=144