สิ่งแวดล้อมดี...ด้วยชุมชนดูแล
วัน Wed 12 September 2012@09:46:17
หัวข้อ: การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน


          ดร.สุมธ ตันติเวชกุล เล่าถึงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสอนบทเรียนให้ 2 คำ ว่าจะทำอะไรต้องยึด "ภูมิสังคม" ให้มั่น
          "ภูมิ" คือภูมิประเทศ คือทรัพยากรธรรมชาติ หรือดิน น้ำ ลม ไฟ มีสความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค
          "สังคม" หมายถึง คน ทั้งไทยและต่างชาติ คิดต่างกัน การตัดสินใจไม่เหมือนกัน แล้วแต่วัฒนธรรมสประเพณี ค่านิยม


          ฉะนั้นการทำกิจกรรมอย่างเดียวกันจะสำเร็จทั้งประเทศนั้นเป็นไปไม่ได้ เพราะแต่ละแห่งมีภูมิสังคมต่างกัน
          "ไม่ว่าจะอยู่บนเขา ในหุบเขา ที่ราบลุ่ม ที่ราบสูง ป่าพรุ ฯลฯ สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ ผลิตขยะน้ำเสียออกมาทั้งนั้น แต่จะรอให้คนอื่นมาจัดการไหม ในหลวงรับสั่งให้แต่ละแห่งจัดการด้วยตัวเองในเบื้องต้นก่อนได้ไหม โรงเรียน โรงงาน บริษัท ชุมชนแต่ละแห่งจัดการขยะ น้ำเสียงของตัวเองได้ไหม ถ้าหากทำได้ ส่วนรวมก็จะลดผลกระทบ เป็นความรับผิดชอบ เป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยไม่ใช่การเลือกตั้งเพียงอย่างเดียว นั่นเป็นการเข้าใจประชาธิปไตยในระดับที่ต่ำที่สุด ความรับผิดชอบ ความมีวินัย และผลประโยชน์ของสาธารณะ คือ ประชาธิปไตย"
          สิ่งแวดล้อมมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันหมด ส่วนหนึ่งอยู่ไม่ได้ที่เหลือก็อยู่ไม่ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าน้ำในแม่น้ำปิงเน่าเสียจากภาคเหนือเมื่อไหลลงสู่ทะเล สิ่งมีชีวิตป่าชายเลนก้รับของเสีย แหล่งชีวิตก็จบ ปลาก็ตาย ผลกระทบก็ส่งไปถึงภาคเหนือขาดแคลนอาหารทะเล ทุกภาคจึงต้องเกื้อหนุนกัน ทะเลสะอาดก็สามารถผลิตเกลือ ปลาทะเลส่งภาคเหนือ
          ทรัพยากรธรรมชาติที่สะสมมาเป็นล้านล้านปี ร่อยหรอลงทุกวันจากระแสบริโภคนิยม ซึ่งกำลังจะหมดลงไปในไม่ช้า
           ศ.นิธิ เอียวศรีวงศ์ พูดไว้ว่า "ถ้าอยากรักษาความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมให้หล่อเลี้ยงชีวิตบนผืนโลกนี้ตลอดไปก็ต้องเลิกล้มแบบแผนการบริโภคที่เรามีอยู่หรือถือเป็นอุดมคติอยู่ในเวลานี้ เพราะแบบแผนบริโภคดังกล่าวนี้ใช้ทรัพยากร พลังงาน และสร้างของเสียทั้งในการผลิตและการบริโภคมากเกินกว่าที่โลกจะรองรับดูดซับต่อไปได้"
           มีคำพูดที่ไปอ่านเจอในหนังสือนิตยสารฉบับหนึ่ง เขาเขียนว่า
 
Don't say "I love earth" If you cann't
 reduce reuse & recycle
 อย่าพูดว่า รักโลก หากยังไม่สามารถ
 ลดการใช้ ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่

          เป็นคำพูดที่น่าคิดว่าทุกวันนี้เราทำอะไรเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเราบ้าง กระแสของการรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่สังคมกำลังให้ความสนใจ แต่จะมีใครสักกี่คนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับปัญหาอย่างจริงจัง
          ต้องเริ่มที่ตัวเรา...เข้าใจปัญหาและสาเหตุของปัญหา...และค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหา...และลงมือทำ...
          เราจะช่วยกันดูแลธรรมชาติของเราให้คงอยู่ได้ด้วยการที่ทุกคนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เริ่มจากตัวเราไปสู่ครอบครัวและชุมชนให้มีสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ เป็นชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปบทความนี้มาจาก Environment Department
http://bangkok.go.th/environment

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://bangkok.go.th/environment/modules.php?name=News&file=article&sid=139