โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วัน Mon 10 September 2012@09:00:00
หัวข้อ: การเพิ่มพื้นที่สีเขียว


          เนื่องจากช่วต้นปีงบประมาณ เริ่มมีการวางแผนการใช้งบประมาณ โดยเฉพาะโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสัมมนา ฝึกอบรม จะต้องมีการใช้บริการโรงแรมเป็นสถานที่สำหรับสัมมนาและฝึกอบรม จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่าลืมที่จะนำหลักเกณฑ์ของการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสำนักสิ่งแวดล้อมมาประกอบการเลือกใช้บริการโรงแรม ซึ่งเกณฑ์ในการเลือกใช้บริการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้พิจารณาเลือกใช้บริการโรงแรมที่ได้รับการรับรองด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น เกียรติบัตรใบไม้เขียว (http://www.greenleafthai.org) ได้รับการรับรอง ISO 14001 หรือมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ด้านล่างนี้


          "โครงการใบไม้เขียว" หรือ "กรีนลีฟ" (Greenleaf) ดำเนินการโดยมูลนิธฺใบไม้เขียวเพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจโรงแรมเาน้นความสำคัญกับการใช้พลังงานและการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการบริหารคุณภาพของโรงแรม
 "ใบไม้เขียว" จึงเป็นสัญลักษณ์ของโรงแรมที่ใส่ใจและให้ความสำคัญกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
                -  การควบคุมคุณภาพและการบำบัดน้ำทิ้งตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ
                -  มาตรการรักษาความปลอดภัย การเก็บรักษา การใช้และการจัดการเชื้อเพลิง แก๊ส และสารพิษ
                -  มีนโยบายและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
                -  มีการจัดการของเสีย เริ่มตั้งแต่การคัดแยกขยะ รวมถึงน้ำทิ้งจากแหล่งต่าง ๆ
                -  มีการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ เช่น การเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานจำพวกหลอดไฟ ก็อกน้ำ สุขภัณฑ์ ฯลฯ
                -  ให้ความสำคัญกับการจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เลือกใช้สินค้าต่าง ๆ ทั้งในสำนักงานและส่วนบริการลูกค้า เน้นการคำนึงถึงที่มาของผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองความใส่ใจสิ่งแวดล้อม
                -  มีมาตรการควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคาร
                -  เน้นการเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้น และรณรงค์ให้ลูกค้าใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

          หากกรุงเทพมหานครดำเนินการเลือกใช้บริการโรงแรมได้ตามเกณฑ์ที่กล่าวมา จะมีส่วนร่วมในการลดมลพิษและประหยัดพลังงาน และยังสามารถนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรอื่น ๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไปด้วย อีกทั้งเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้อุตสาหกรรมโรงแรมหันมาเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานควบคู่ไปกับการบริหารคุณภาพของโรงแรม ซึ่งขณะนี้ ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจอาย่างกว้างขวาง เช่น ประเทศฝรั่งเศส โรงแรมโฟเก บาริแย บริเวณย่านถนนฌอง-เซลิเซ่ ตั้งเป้าไว้ว่าจะลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงให้ได้ 20% ภายในปี 2020 โดยนอกจากจะมีมาตรการสีเขียวมาปรับใช้ในโรงแรมแล้ว ยังมีรถยนต์แบบใช้พลังงานผสมผสานหรือไฮบริดและรถจักรยานไฟฟ้าไว้คอยบริการแขกที่ต้องการเดินทางไปไหนมาไหน ไม่ไกลกันนั้นที่โรงแรมบริสตัน มีเครื่องแปรรูปที่สามารถสกัดเศษของเหลือจากห้องอาหารและในครัวให้กลายเป็นน้ำ เพื่อนำมาใช้ทำความสะอาดพื้นโรงแรม และยังรณรงค์ให้แขกที่มาพักใช้ผ้าเช้ดตัวน้อยผืนลง เพื่อประหยัดพลังงานที่ใช้ในการซักผ้า หลายโรงแรมประดับประดาผนังด้วยใบรับรองด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมจากสถาบันต่าง ๆ (www.voanews.com 21 ก.ค. 2553) เป็นต้นอรอุมา เกิดศรีเหล็ก
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนายการ
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อมบทความนี้มาจาก Environment Department
http://bangkok.go.th/environment

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://bangkok.go.th/environment/modules.php?name=News&file=article&sid=138