การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียงบริเวณพื้นที่ริมถนน
วัน Thu 29 September 2011@12:26:51
หัวข้อ: การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง


          กรุงเทพมหานคร โดยกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม ได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียงในปี ๒๕๕๔ (ม.ค. – มิ.ย. ๒๕๕๔) โดยใช้สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงแบบอัตโนมัติจำนวน ๔ สถานี

ได้แก่ สถานีสำนักงานเขตพระโขนง สถานีสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ สถานีศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ (สวนป่าวิภาวดีรังสิต) สถานีสำนักงานเขตราชเทวี และจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงแบบชั่วคราวริมถนนที่มีการจราจรหนาแน่น จำนวน ๕๐ จุด
          จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง พบว่า
  1. การตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยสถานีตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (รูปที่ ๑ ) พบสารมลพิษ    ที่เกินมาตรฐาน ดังนี้
    • ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน หรือฝุ่นขนาดเล็ก (PM๑๐) ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ตรวจวัดได้ ๑๐.๐ – ๑๘๙.๐ ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มาตรฐานไม่เกิน ๑๒๐ ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) จำนวนครั้งที่เกินมาตรฐาน ร้อยละ ๕.๖ เกินมาตรฐาน ๓๓ ครั้ง จากการตรวจวัด ๕๔๓ ครั้ง
    • ก๊าซโอโซน ค่าเฉลี่ย ๑ ชั่วโมง ตรวจวัดได้ ๐ – ๑๑๐.๐ ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) (มาตรฐานไม่เกิน ๑๐๐ ppb) จำนวนครั้งที่เกินมาตรฐานร้อยละ ๐.๑๕ เกินมาตรฐาน ๖ ครั้ง จากการตรวจวัด ๔,๑๙๐ ครั้ง 
    • ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซต์ค่าเฉลี่ย ๘ ชั่วโมง ตรวจวัดได้ ๐ – ๑๐.๐ ส่วนในล้านส่วน (ppm)  (มาตรฐานไม่เกิน ๙ ppm) จำนวนครั้งที่เกินมาตรฐานร้อยละ ๐.๑ เกินมาตรฐาน ๑ ครั้ง จากการตรวจวัด ๑,๖๑๐ ครั้ง 


  2. การตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง โดยจุดตรวจวัดชั่วคราว จำนวน ๕๐ จุด ในถนน ๓๗ สาย ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ – เมษายน ๒๕๕๔ พบว่า ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน หรือฝุ่นขนาดเล็ก (PM๑๐) ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง มีค่าระหว่าง ๓๐ – ๖๔๗ ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มาตรฐานไม่เกิน ๑๒๐ ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ฝุ่นละอองรวม (TSP) ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง มีค่าระหว่าง ๐.๐๔ – ๑.๙๐ มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มาตรฐานไม่เกิน ๐.๓๓ มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) บริเวณที่มีปัญหาฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน สาเหตุหลักมาจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นบริเวณถนน สายหลักที่มีปัญหาการจราจรหนาแน่นประกอบกับเป็นบริเวณที่มีการก่อสร้างอาคารและระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ สำหรับระดับเสียง ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง มีค่าระหว่าง ๖๙.๖ – ๘๑.๗ เดซิเบลเอ (มาตรฐานไม่เกิน ๗๐ เดซิเบลเอ) เกินมาตรฐานทุกจุดที่มีการตรวจวัด และระดับเสียงสูงสุด มีค่าระหว่าง ๙๑.๗ – ๑๒๑.๘ เดซิเบลเอ (มาตรฐานไม่เกิน ๑๑๕ เดซิเบลเอ) สาเหตุหลักของระดับเสียง ที่เกินมาตรฐาน เกิดจากการจราจรหนาแน่น ประกอบกับเสียงที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆของชุมชนบริเวณโดยรอบจุดตรวจวัด (ตารางที่ ๑ - ๓ และรูปที่ ๒ - ๓ )


กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อมบทความนี้มาจาก Environment Department
http://bangkok.go.th/environment

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://bangkok.go.th/environment/modules.php?name=News&file=article&sid=108