การสร้างชุมชนนักปฏิบัติภายในหน่วยงาน (Community of Practice : CoP)
วัน Thu 15 September 2011@17:23:55
หัวข้อ: การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง


การสร้างชุมชนนักปฏิบัติภายในหน่วยงาน (Community of Practice : CoP)ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
เรื่อง GIS กับการประยุกต์ใช้ในงานจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
          การดำเนินงานด้านคุณภาพอากาศและเสียงจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ GIS มาประยุกต์ใช้ให้การบริหารจัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพ ซึ่งการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้จะสามารถตอบคำถามต่าง ๆ ในเชิงพื้นที่ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรกายภาพความหนาแน่นของประชากร การเติบโตของชุมชนและอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน เป็นต้น


          ในส่วนของการจัดการคุณภาพอากาศนั้นภูมิสารสนเทศสามารถนำมาใช้เพื่อเก็บรวบรวม ประมวลผลและวิเคราะห์และจัดการข้อมูลคุณภาพอากาศรวมถึงการรายงานคุณภาพอากาศ เช่นการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อภาวะมลพิษทางอากาศ การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและรายงานระดับคุณภาพอากาศสามารถเรียกค้นค่าระดับความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศในรูปของแผนที่ร่วมกับชั้นข้อมูลพื้นฐานต่างๆและในรูปของกราฟ ตามตำแหน่งที่ต้องการได้ด้วยภาษาและเทคโนโลยีของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่สามารถเข้าใจได้ง่ายซึ่งสามารถนำมาเป็นสารสนเทศเพื่อสร้างเสริมความตระหนักถึงปัญหามลพิษทางอากาศของประชาชน

         กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS) ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการและวางแผนทางด้านคุณภาพอากาศและเสียงของกรุงเทพมหานคร ซึ่งบุคลากรที่ทำหน้าที่จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอสารสนเทศด้านอากาศและเสียง นับเป็นกุญแจสำคัญหรือหัวใจหลักที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้การจัดทำ GISด้านอากาศและเสียงของกองฯ ประสบผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน จึงจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติที่สนใจ GISมารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศร่วมกัน เพื่อให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในงานด้านการจัดการคุณภาพอากาศและเสียงของแต่ละกลุ่มงานต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สมาชิกได้รับความรู้และเกิดทักษะการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้เพื่อการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
2. เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือและการสนับสนุนการดำเนินงานทางวิชาการต่อกันด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
รูปแบบ เวลาและสถานที่
           การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้เวลาทั้งสิ้น ๑๐ ชั่วโมง ณ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ครั้งที่ 1 วันที่ 12 พฤษภาคม 2554
ครั้งที่ 2 วันที่ 19 พฤษภาคม 2554
ครั้งที่ 3 วันที่ 26 พฤษภาคม 2554
ครั้งที่ 4 วันที่ 2 มิถุนายน 2554
ครั้งที่ 5 วันที่ 9 มิถุนายน 2554
ผลที่ได้รับ
           สมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติของกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงมีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเบื้องต้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านการจัดการคุณภาพอากาศและเสียงได้
ดำเนินการโดย : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง  ภาพประกอบคลิ๊กที่นี่
download เรื่องที่เกี่ยวข้อง คลิ๊กที่นี่
download ไฟล์นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องนี้ คลิ๊กที่นี่


บทความนี้มาจาก Environment Department
http://bangkok.go.th/environment

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://bangkok.go.th/environment/modules.php?name=News&file=article&sid=106