Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

การนำเปลือกทุเรียน และกิ่งไม้มาย่อยเพื่อทำปุ๋ยอินทรีย์
ติดประกาศ Thu 07 July 2011@14:54:15 โดย admin

การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน nita บันทึก "        
          สวนสาธารณะ เป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิด ซึ่งในการปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้เหล่านี้ จำเป็นต้องใช้ ปุ๋ยบำรุงรักษาเพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตแข็งแรง สวยงาม กรุงเทพมหานครได้ใช้งบประมาณในการจัดซื้อวัตถุบำรุงดินดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยต้นไม้เหล่านี้ได้ทิ้งใบให้เป็นขยะต้องเก็บรวบรวมไปทิ้ง ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานครก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการกำจัดอีกส่วนหนึ่ง

 
   

           ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีนโยบายให้ลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องกำจัด มีเป้าหมายให้ปริมาณขยะลดลงร้อยละ 10/ปี โดยรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมตามหลัก 3 R ประกอบด้วย Reduce (ลดการใช้) คือ การลดการใช้สิ่งของ รู้จักใช้อย่างประหยัดและใช้ เท่าที่จำเป็น Reuse (การใช้ซ้ำ) คือการนำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วมาแปรสภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด Recycle (การนำกลับมาใช้ใหม่) คือ การนำสิ่งของที่ใช้แล้ว ที่เรียกว่า ขยะ มาผ่านกระบวนการแปรรูป เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตครั้งต่อไป โดยแยกวัสดุรีไซเคิลออกรวบรวมไปจำหน่ายเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ แยกขยะเศษอาหาร กิ่งไม้ใบไม้ไปทำปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์


  
 

            สวนสาธารณะมีขยะประเภทใบไม้กิ่งไม้ และขยะเศษอาหารที่ประชาชนทิ้งในถังขยะจำนวนมากถ้าสามารถนำวัสดุดังกล่าวมาหมักรวมเข้าด้วยกัน  จะได้ปุ๋ยหมักไว้ใช้ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ได้ตลอดทั้งปี   ดังนั้นสวนสาธารณะทุกสวนจึงควรแยกใบไม้กิ่งไม้และวัสดุเศษอาหารออกจากขยะทั่วไป แล้วนำไปหมักทำปุ๋ยหมักเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ในรูปของปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งสามารถใช้ทดแทนการซื้อปุ๋ยคอก  ปุ๋ยหมักและปุ๋ยวิทยาศาสตร์อันเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และยังสามารถช่วยลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องนำไปฝังกลบ  ช่วยลดค่าใช้จ่ายในขนส่งและค่าจ้างกำจัดด้วย    รวมถึงสามารถจัดเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการนำมูลฝอยเศษอาหาร กิ่งไม้ใบไม้ มาทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ประโยชน์แก่ประชาชน และผู้สนใจทั่วไปอีกด้วย

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

 1.   เพื่อนำขยะ เศษอาหาร กิ่งไม้ ใบไม้ มาใช้ประโยชน์ใหม่
 2.   เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอก ในสวนสาธารณะ
 3.   ลดปริมาณมูลฝอยประเภทกิ่งไม้ใบไม้ และขยะอินทรีย์ในสวนสาธารณะ

แนวคิด ข้อเสนอ

 1. บริหารกรุงเทพมหานครมีนโยบายให้ลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องนำไปฝังกลบ โดยสำนักสิ่งแวดล้อมได้รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะที่ยังใช้ได้เพื่อนำกลับไปแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ และได้ส่งเสริมให้มีการนำขยะเศษอาหารกิ่งไม้ใบไม้ไปหมักทำปุ๋ยทำชีวภาพ และปุ๋ยหมัก นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้มีการนำเศษอาหารไปหมักทำก๊าซชีวภาพในโรงเรียนของ กทม. และตลาดหลายแห่ง สวนสาธารณะเป็นสถานที่ที่มีขยะประเภทใบไม้กิ่งไม้จำนวนมาก ประกอบเป็นสถานที่ที่ประชาชนเข้าไปใช้พักผ่อนหย่อนใจ และศึกษาหาความรู้ด้านพฤกษศาสตร์จึงควรนำใบไม้กิ่งไม้มาบดย่อยและทำปุ๋ยหมักไว้ใช้เองในสวน และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการทำปุ๋ยหมักแก่ประชาชนที่สนใจทั่วไป
 2. ปุ๋ยหมักมีประโยชน์ต่อโครงสร้างของดินและพืช  เช่น ช่วยเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุให้แก่ดิน ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์    เปลี่ยนสภาพของดินจากดินเหนียวหรือดินทรายให้เป็นดินร่วน ทำให้สะดวกในการไถพรวน   ช่วยสงวนรักษาความชุ่มชื้นในดินได้ดีขึ้น  ทำให้การถ่ายเทอากาศในดินได้ดี   ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยเคมีและสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้  ช่วยกระตุ้นให้ธาตุอาหารพืชบางอย่างในดินที่ละลายน้ำยากให้ละลายน้ำง่ายเป็นอาหารแก่พืชได้ดีขึ้น ไม่เป็นอันตรายต่อดินแม้จะใช้ในปริมาณมากๆ ติดต่อกันนานๆ ช่วยปรับสภาพ แวดล้อม เช่น กำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชน้ำทั้งหลายให้หมดไป
 3. กระบวนการหมักปุ๋ย (Composting) คือ การย่อยสลายสารอินทรีย์โดยจุลินทรีย์ ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม  และองค์ประกอบที่สำคัญในการหมักปุ๋ย คือ น้ำ อากาศ สัดส่วนของคาร์บอน และไนโตรเจนในอินทรียวัตถุที่ใช้หมักปุ๋ย เป็นกระบวนการทางชีววิทยาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งอยู่ภายใต้สภาวะควบคุมที่เหมาะสม และเป็นกระบวนการที่ต้องการออกซิเจน ในกระบวนการนี้ จะเกิดขึ้นจากจุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ซึ่งประกอบไปด้วย แบคทีเรีย (bacteria) และฟังไจ (fungi) ที่มีบทบาทในการแปรสภาพสารอินทรีย์ ให้กลายเป็นสารประกอบขึ้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช   การทำปุ๋ยหมักให้ได้ผลดี จะต้องมีปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่จะส่งเสริมระบบของการหมัก ได้แก่ ออกซิเจน อุณหภูมิ ความชื้น ชนิดและขนาดของวัสดุที่ใช้หมัก องค์ประกอบของสารอินทรีย์ รวมทั้งกลไกการย่อยสลายสารอินทรีย์ของจุลินทรีย์
 4. กระบวนการทำปุ๋ยหมัก เป็นการแปรสภาพวัสดุทางธรรมชาติในสิ่งแวดล้อม สารอินทรีย์จะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ และสัตว์ชั้นต่ำอื่น ๆ จำพวกที่ไม่มีกระดูกสันหลัง ผลผลิตที่ได้จะเป็นสารอาหารต่าง ๆ กลับคืนสู่ดิน และช่วยในการเจริญเติบโตของพืชต่อไป การทำปุ๋ยหมักสามารถทำได้ง่าย และทำได้ทั่วไปเกือบทุกสภาพพื้นที่ที่มีร่มเงาพอสมควร ซึ่งเป็นการนำเอาสารอินทรีย์ที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งต่าง ๆ มาผสมรวมกัน เช่น เศษอาหาร เศษใบไม้ ผลไม้ เศษไม้ ซากพืช ของเหลือทิ้ง จากฟาร์ม มูลสัตว์ ซากสัตว์ ผลิตภัณฑ์กระดาษ กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย ประมาณ 45–55% ของวัสดุเหลือทิ้งจากบ้านเรือนเป็นสารอินทรีย์  กระบวนการทำปุ๋ยหมัก มีบทบาทสำคัญในการแปรสภาพ และย่อยสลายของเหลือทิ้งจากครัวเรือน ซึ่งเป็นการช่วยลดปริมาณกากของเสีย ลดการปนเปื้อนจากน้ำขยะ ลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากกองขยะ นอกจากนี้ ปุ๋ยหมักยังสามารถช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น และสามารถใช้ปรับปรุงคุณภาพดินได้อีกด้วย
 5. อัตราส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C : N Ratio) จุลินทรีย์ในกองปุ๋ยหมัก จะใช้คาร์บอนเป็นแหล่งพลังงาน และใช้ไนโตรเจนในการสังเคราะห์โปรตีนให้กับเซลล์ สัดส่วนของธาตุทั้งสองที่จุลินทรีย์ต้องการโดยประมาณคือคาร์บอน 30 ส่วน ต่อไนโตรเจน 1 ส่วน สัดส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจนทางทฤษฎี (C : N ratio) คือ 30 : 1 โดยน้ำหนักแห้ง ซึ่งจะเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมกับอัตราเร็วของการย่อยสลายสารอินทรีย์จากวัสดุที่ใช้หมัก

          สีน้ำตาล (Browns) เป็นแหล่งคาร์บอน(C) ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานสำหรับจุลินทรีย์ ได้แก่ หญ้าแห้ง  ใบไม้แห้งและวัชพืช  ฟาง  เศษไม้  กิ่งไม้  ขี้เลื่อย  หนังสือพิมพ์ที่ตัดละเอียด  ซังข้าวโพดและต้นข้าวโพดแห้งที่ตัดแล้ว  และ สีเขียว (Greens) ให้ไนโตรเจน(N) และเป็นแหล่งโปรตีน สำหรับจุลินทรีย์ในกองปุ๋ยหมักใบไม้สีเขียว กากเมล็ดกาแฟ  กากชา  ยอดต้นไม้จากการตัดแต่งกิ่ง  เศษผัก ผลไม้  หญ้าสดที่ตัดใหม่ ๆ 

         ในสวนสาธารณะมีใบไม้แห้งกิ่งไม้จำนวนมากเป็นแหล่งคาร์บอน(C) มีอัตราส่วนในการใช้มาก และมีแหล่งไนโตรเจน(N) ในเพียงพอตามอัตราส่วน C:N = 30:1 เช่นยอดไม้จากการตัดแต่งกิ่ง ขยะเศษอาหาร หญ้าสดที่ตัดใหม่ๆ ดังนั้นสวนสาธารณะจึงมีวัสดุการหมักปุ๋ยอย่างสมดุลกันอยู่แล้ว เพียงเพิ่มกระบวนการจัดการการนำวัสดุดังกล่าวมาผสมคลุกเคล้ากันและดูแลรักษาให้มีอุณหภูมิ ความชื้น พอเหมาะจะทำให้ได้ปุ๋ยหมักมาใช้ในการบำรุง รักษาต้นไม้ให้เจริญงอกงาม และช่วยลดภาระการ ขนส่งและกำจัดขยะเศษอาหาร ขยะกิ่งไม้ใบไม้ ได้จำนวนมาก

 
  
   


วิธีการหมักปุ๋ยมีหลายวิธี ประกอบด้วย

 1. การหมักแบบเย็น (Cold / Slow Composting)  เหมาะสำหรับผู้ที่มีวัตถุดิบจำพวกคาร์บอน (สีน้ำตาล) มากกว่าไนโตรเจน (สีเขียว) และไม่สนใจเรื่องระยะเวลาการหมัก มีหลายแบบเช่น การหมักแบบแผ่คลุมดิน (Sheet Composting)    การหมักในบ่อหมัก (Trench Composting)  วิธีนี้ไม่เหมาะสำหรับการทำปุ๋ยหมักในสวนสาธารณะ เนื่องจากเป็นการหมักตามธรรมชาติ ใช้เวลานาน ไม่สามารถกำจัดขยะเศษกิ่งไม้ ใบไม้และเศษอาหารที่เกิดขึ้นทุกวันได้
 2. การหมักแบบร้อน (Hot / Fast Composting)  คือวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุด สำหรับผลิตปุ๋ยที่มีคุณภาพดีในช่วงระยะเวลาสั้น การหมักปุ๋ยโดยวิธีนี้ จะสามารถช่วยเร่งอัตราการย่อยสลายได้ดีมาก นอกจากนี้ยังเป็นการควบคุมกำจัดทำลายเมล็ดวัชพืชและโรคพืชไข่ และตัวอ่อนแมลงวัน รวมทั้งเชื้อโรคต่าง ๆ ซึ่งในขบวนการทำปุ๋ยหมักแบบร้อนโดยใช้คอก ต้องมีการจัดการที่ดี ในขณะที่ถังหมักปุ๋ยทรงกลมแบบหมุนได้ ต้องการการควบคุมดูแลเพียงเล็กน้อย การหมักแบบร้อนจำเป็นต้องมีเงื่อนไข และองค์ประกอบที่เหมาะสมในเรื่องต่อไปนี้ ปริมาตรรวมเริ่มต้นของวัสดุที่ใช้หมักอย่างน้อย 27 ลูกบาศก์ฟุต (3x3x3 ฟุต)  สัดส่วนของสีน้ำตาลและเขียว (C : N ratio) เหมาะสม ในทางทฤษฎีประมาณ 30 : 1   ความชื้นเหมาะสม   มีการกลับปุ๋ยบ่อยครั้งเพื่อเพิ่มอากาศ  ขนาดวัสดุที่ใช้หมักไม่เกิน 2 – 3 นิ้ว 
 3. การหมักโดยใช้ไส้เดือน (Vermicomposting : Composting with Worms) เหมาะสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในอพาร์ทเมนท์ แฟลต และมีเศษอาหารเหลือมาก ไส้เดือนเป็นสัตว์ที่ช่วยย่อยสลายเศษอาหาร และวัตถุอินทรีย์ได้ดีมาก
 4. การทำปุ๋ยหมัก  24  ชั่วโมง  โดยปุ๋ยที่ได้ใช้รองก้นหลุมเพื่อปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ดอก และไม้ประดับทุกชนิด  ใช้ผสมดินเตรียมแปลงผัก  ผสมหญ้าแห้งหรือฟางคลุมแปลงผักคลุมโคนต้นไม้ ไม้ผล หรือใช้เป็นหัวเชื้อขยายทำเป็นปุ๋ยหมัก 24 ชั่วโมงต่อได้อีก http://www.bankhai.org/1.htm
 5. วัสดุและส่วนผสม (โดยประมาณ)  หญ้า ใบไม้ ฟางแห้งตัดท่อน (5-10 เซนติเมตร) 10 ส่วน (ปริมาตร)   ปุ๋ยหมักแห้ง 1 ส่วน (ปริมาตร) รำละเอียด 0.5-1 ส่วน (ปริมาตร)  น้ำสกัดชีวภาพ (น้ำหมักจุลินทรีย์) 10-20 ซีซี (1-2 ช้อนโต๊ะ) กากน้ำตาล 10-20 ซีซี (1-2 ช้อนโต๊ะ) น้ำ 10 ลิตร
 6. วิธีทำ   ผสมน้ำสกัดชีวภาพ (น้ำหมักจุลินทรีย์) กากน้ำตาล และน้ำ (น้ำประปาต้องเปิดใส่ภาชนะและทิ้งไว้ 3 วัน เพื่อให้ลดปริมาณคลอรีน)ใส่ในกาละมังไว้   นำหญ้า ใบไม้หรือฟางแห้งที่ตัดไว้เป็นท่อน ๆ ลงจุ่มในน้ำผสมน้ำสกัดชีวภาพจนชุ่มแล้วยกขึ้นกองรดไว้    ผสมรำละเอียดกับปุ๋ยหมักแห้งให้เข้ากันดี แล้วนำไปคลุกกับหญ้าหรือฟางเปียกที่กองรอไว้จนเข้ากันทั่วดี   นำไปกองบนพื้นซีเมนต์ หรือบนผ้าพลาสติก เป็นกองกลมหรือสี่เหลี่ยมก็ได้ อย่าให้หนาเกิน 1 ฟุต แล้วคลุมทับด้วยกระสอบป่านให้มิด   หมักไว้ 18 ชั่วโมง คุ้ยกลับ 1 ครั้งแล้วคลุมด้วยกระสอบหมักต่ออีก 6 ชั่วโมง   เมื่อครบ 24 ชั่วโมง เปิดกระสอบออกเกลี่ยปุ๋ยหมักบาง ๆ ผึ่งไว้จนแห้งจึงนำไปใช้

          การหมักในสวนสาธารณะ ควรเลือกวิธีการหมักแบบร้อน(Hot / Fast Composting)  เนื่องจากมีใบไม้แห้ง กิ่งไม้   มูลฝอยเศษอาหาร  หญ้าสดที่ตัดใหม่  ยอดไม้ที่ตัดแต่งใหม่ เกิดขึ้นทุกวัน  จึงต้องเพิ่มสารเร่งการหมักเช่นปุ๋ยน้ำชีวภาพ   EM หรือสารเร่งการหมักของกรมพัฒนาที่ดิน จะทำให้ได้ปุ๋ยหมักในระยะเวลาเพียง 45- 60 วัน  หรือปุ๋ยหมัก 24 ชั่วโมง ในกรณีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้รองก้นหลุมเพื่อรองพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ดอก และไม้ประดับทุกชนิด   ใช้ผสมดินเตรียมแปลงผัก  ผสมหญ้าแห้งหรือฟางคลุมแปลงผักคลุมโคนต้นไม้

ดูภาพกิจกรรมการนำเปลือกทุเรียน และกิ่งไม้มาย่อยเพื่อทำปุ๋ยอินทรีย์ สำนักงานเขตบางขุนเทียนคลิ๊กที่นี่
ดูภาพกิจกรรมการนำกิ่งไม้ใบไม้มาย่อยทำปุ๋ยหมัก(ปุ๋ยใบไม้)สำนักงานเขตหลักสี่ คลิ๊กที่นี่
ดูภาพกิจกรรมตามโครงการการจัดการขยะมูลฝอยโดยประชาชน สำนักงานเขตบางขุนเทียน คลิ๊กที่นี่

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. การศึกษาข้อมูล โดยศึกษารวบรวมความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักที่หลากหลายวิธี เทคนิควิธีการหมัก ประมวลผลและเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุด
 2. เตรียมงบประมาณเพื่อก่อสร้างบ่อหมักหรือถังหมักปุ๋ย และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น ผ้าใบ จอบ พลั่ว สังกะสี ถังขยะแยกประเภท
 3. เตรียมบุคลากร จัดประชุมข้าราชการและลูกจ้างของสวนสาธารณะให้ทราบแนวทางการดำเนินการ การแยกประเภทขยะโดยแยกเก็บใบไม้ส่วนหนึ่ง ถุงพลาสติกและวัสดุอื่น ๆ อีกส่วนหนึ่ง และเศษอาหารอีกส่วนหนึ่งเพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจ เป็นแนวทางเดียวกันและช่วยกันเก็บขยะแยกประเภท  รวมถึงการจัดเจ้าหน้าที่ดูแลกระบวนการทำปุ๋ยหมักเป็นประจำ
 4. เตรียมการประชาสัมพันธ์ โดยจัดพิมพ์เอกสารแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เข้ามาใช้สวนสาธารณะทิ้งขยะแยกประเภท และกำหนดเวลาประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเป็นระยะ  จัดทำป้ายแนะนำการทิ้งขยะแยกประเภทที่จุด Drop off   ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าศึกษาการหมักปุ๋ย ของสวนสาธารณะ เพื่อนำกลับไปใช้ที่บ้าน
 5. ตั้งจุด Drop off แยกขยะภายในสวน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทิ้งขยะให้ถูกต้อง อย่างต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำตามจุด
 6. จัดหาสถานที่ทำปุ๋ย ก่อสร้างบ่อหมักปุ๋ยหรือถังหมักปุ๋ย ให้มีจำนวนเพียงพอต่อปริมาณมูลฝอยประเภทกิ่งไม้ใบไม้ และขยะเศษอาหารภายในสวน   และจัดหาสถานที่เก็บปุ๋ยที่หมักเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 7. ดำเนินการหมักปุ๋ยตามที่วิธีการที่เลือกโดยดำเนินการดังนี้
 1. ใบไม้ที่เก็บรวบรวมได้ต้องคัดแยกพลาสติกหรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ดี เช่น ขวดแก้วขวดพลาสติก ไม้ ออก  แล้วนำไปรวบรวมที่บ่อหมักปุ๋ย
 2. กิ่งไม้ที่มีขนาดใหญ่ควรตัด เป็นชิ้นเล็ก ๆ ก่อนหรือเข้าเครื่องบดย่อย  แล้วจึงนำไปรวมกับใบไม้ และคลุกเคล้าให้เข้ากัน
 3. เมื่อใส่กิ่งไม้ย่อยใบไม้ในบ่อหมักหนาประมาณ 30 ซม. ใส่อาหารจุลินทรีย์ย่อยใบไม้กิ่งไม้ เช่น เศษอาหารลงบนใบไม้กิ่งไม้ย่อยกรณีมีเศษอาหารน้อยใช้ปุ๋ยหมักจากกากตะกอนน้ำเสียหรือปุ๋ยหมักจากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลใส่หนาประมาณ 10 ซม.  ถ้าต้องการให้กระบวนการหมักเร็วขึ้น ต้องเพิ่มสารเร่งการหมักเช่น น้ำหมักชีวภาพ  EM  หรือสารเร่งของกรมพัฒนาที่ดิน
 4. ใส่กิ่งไม้ใบไม้แห้งเพิ่มหนาชั้นละ 30 ซม. สลับกับ หญ้าสด ยอดใบไม้ที่ตัดแต่งใหม่และขยะเศษอาหารที่แยกเก็บได้หนาประมาณ 10 ซม. และ คลุกเคล้าให้เข้ากัน รวม ประมาณ 3 ชั้น
 5. เมื่อเต็มบ่อหมักที่ 1 ให้ไปดำเนินการย่อยหมักที่ 2 , 3 , 4 , 5  ต่อไป  แล้วใช้สังกะสีคลุมปิดฝาบ่อหมักเพื่อป้องกันฝนตก ทำให้ความชื้นมากเกินไป จะทำให้จุลินทรีย์ขาดออกซิเจนตายหมด
 6. สังเกตกองปุ๋ยหมัก และรดน้ำเมื่อสังเกตว่าความชื้นน้อยเกินไปเพื่อให้เกิดกระบวนการหมัก
 7. กลับกองปุ๋ยหมักทุก 10 - 15 วัน
 8. เก็บรวบรวมปุ๋ยหมักที่ผ่านกระบวนการหมักเรียบร้อยแล้ว ลงภาชนะเช่น กระสอบหรือโรงเก็บปุ๋ยหมัก เตรียมพร้อมที่จะนำไปใช้ในแปลงปลูกพืช    ถ้าใช้ในสนามหญ้า ควรใช้ตะแกรงร่อนเอาเฉพาะส่วนที่ละเอียดไปใช้  ส่วนที่ไม่เป็นผงละเอียดแยกไว้สำหรับนำไปใช้ผสมกับดินรองก้นหลุมปลูก หรือผสมดินในแปลงปลูกต้นไม้
         จากแนวคิด  การทำปุ๋ยหมักจากเศษกิ่งไม้ใบไม้ ร่วมกับขยะเศษอาหาร  เป็นวิธีการที่ไม่ยุ่งยาก  สานสาธารณะมีบุคลากรที่มีความรู้ด้านวิชาการเกษตรอยู่แล้ว  เพียงเพิ่มกระบวนการทำงานให้มีการเก็บขยะแยกประเภทในสวน โดยแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้ง  หญ้า หรือวัชพืชแห้งเป็นส่วนประกอบที่เป็นคาร์บอน(C)ซึ่งมีปริมาณมาก  และหญ้าสดที่ตัดใหม่  ยอดไม้ที่ตัดแต่งใหม่ ใบไม้สีเขียว และขยะเศษอาหารเป็นส่วนประกอบส่วนน้อยที่ให้ไนโตรเจน(N) แล้วจัดส่วนผสมให้มี C:N = 30:1   รวมถึงการจัดหาสถานที่ที่เหมาะสม  สามารถเปิดให้ประชาชนและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมได้  โดยทำป้ายประชาสัมพันธ์แปลงปุ๋ยหมัก  และวิธีการทำปุ๋ยหมักแบบต่างๆ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และกระตุ้นให้ประชาชนสนใจนำขยะที่บ้านมาหมักทำปุ๋ยไว้ใช้ในบ้านของตนเอง  ซึ่งถ้าประชาชนหลายๆ ครัวเรือนร่วมทำปุ๋ยหมัก จะช่วยลดปริมาณขยะอินทรีย์ที่ต้องกำจัด ซึ่งมีมากถึงร้อยละ53.26 (ฝ่ายวิจัย  กองนโยบายและแผนงาน  สำนักสิ่งแวดล้อม,2548) 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ลดปริมาณขยะอินทรีย์ กิ่งไม้ใบไม้ในสวนสาธารณะ
 2. ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อปุ๋ยเคมี และปุ๋ยคอก ในการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ในสวนสาธารณะ
 3. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะของกรุงเทพมหานคร

 

"

 
แบบสำรวจบทความ
เปลือกผลไม้กับกิ่งไม้ไปทำปุ๋ย ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดและได้ประโยชน์สุด ๆ เห็นด้วยมั้ย

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย


[ ผลสำรวจ | แบบสำรวจอื่นๆ ]

จำนวนผู้ลงคะแนน: 6
คำแนะนำ: 29

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน
· เสนอข่าวโดย admin


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน:
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและการใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล


คะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 5
จำนวนผู้ลงคะแนน: 3


โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่


ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์


"การนำเปลือกทุเรียน และกิ่งไม้มาย่อยเพื่อทำปุ๋ยอินทรีย์" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 15 ข้อคิดเห็นต่างๆ | ค้นหาข้อคิดเห็น
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน

Re: การนำเปลือกทุเรียน และกิ่งไม้มาย่อยเพื่อทำปุ๋ยอินทรีย์ (จำนวน: 1)
โดย nita เมื่อ Mon 11 July 2011@08:40:25
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป | วารสาร)
ดีจังเลย ตลาดผลไม้ในเขต กทม.น่าจะทำแบบนี้บ้างนะ ขยะอินทรีย์ซึ่งมีความชื้นมีน้ำหนักมาก หากนำไปเทที่หัวกองจะเสียค่าจ้าง กทม.เป็นคนเสียเงินตรงนี้ หากทุกเขตทำได้อย่างนี้ ขยะลดลงแน่ ๆ


 • chenlixiang โดย chenlixiang เมื่อ Wed 26 October 2016@10:45:35

2015909caihuali (จำนวน: 1)
โดย 2015909caihuali เมื่อ Tue 08 September 2015@08:07:08
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
valentino outlet mcm bags rolex watches uk instyler louis vuitton outlet los angeles lakers jerseys michael kors outlet, http://michaelkors.outletonlinestores.us.com/ designer handbags,handbags outlet,cheap handbags,purses and handbags,wholesale handbags,designer bags,bags outlet,handbags wholesale,cheap purses,discount handbags,handbags sale,wholesale purses,handbags and purses,designer purses christian louboutin uk ralph lauren uk, http://www.ralphlauren-outletonline.co.uk/ louboutin shoes foamposite shoes oakley sunglasses oakley, http://www.occhialioakleyoutlets.it/ salomon shoes air max 2014 pandora charms kobe 9 discount oakley sunglasses, http://www.oakleysunglassesdiscount.us.com tory burch outlet mulberry uk swarovski uk nike free 5.0 philadelphia eagles jerseys hermes birkin oakley sunglasses wholesale, http://www.oakleysunglasseswholesale.in.net toms outlet, http://www.tomsoutlet-stores.com/ michael kors canada, http://www.michaelkorsoutletcanada.in.net dansko outlet ugg outlet, http://www.uggsoutlet.us.orgxiaozhengm (จำนวน: 1)
โดย xiaozhengm เมื่อ Mon 05 October 2015@11:46:04
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2015-10-6  xiaozhengm  
uggs on sale
fitflops
canada goose outlet usa
michael kors outlet online
Christian Louboutin Outlet Authentic Sneakers Online
Air Jordan 4 Green Glow
ugg boots
true religion jeans
louis vuitton outlet stores
UK Louis Vuitton Handbag Outlet
hollister uk sale
Discount Clearance Coach Outlet Handbags
Designer Handbags Louis Vuitton
michael kors outlet online
Michael Kors Online Store Outlet
nike free run 2,nike free runs,nikes,nike air max 95,nike high tops,air force 1,nike pegasus
Cheap Real Louis Vuitton Handbags
toms outlet
Authentic Montblanc Pens Sale Online
Air Jordan 6 Cigar
Air Jordan Shoes For Women And Men
Jordan Retro 8 Playoffs
Abercrombie & Fitch Kids Clothing
Abercrombie Short T-Shirts
ugg boots sale
cheap ugg boots
toms
Authentic Louis Vuitton Handbags Cheap Sale
ugg boots
Louis Vuitton Outlet Factory Online
Michael Kors Handbags Factory Outlet
Air Jordan 3 "Infrared 23"
canada goose jackets
air max 95
ugg boots on saleRe: การนำเปลือกทุเรียน และกิ่งไม้มาย่อยเพื่อทำปุ๋ยอินทรีย์ (จำนวน: 1)
โดย qqqqqing เมื่อ Sat 11 June 2016@13:22:32
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

hermes birkin louis vuitton pas cher asics nike roshe run cartier sunglasses michael kors outlet michael kors outlet ralph lauren uk coach outlet beats by dre mulberry uk coach outlet nike air max versace sunglasses kate spade handbags air jordan shoes christian louboutin uk louis vuitton handbags police sunglasses coach outlet store calvin klein outlet hollister uk michael kors outlet cheap oakley sunglasses air max 90 replica watches swarovski outlet oakley sunglasses michael kors outlet basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes juicy couture outlet tory burch outlet michael kors handbags cheap michael kors handbags fitflops sale clearance michael kors outlet ralph lauren outlet ralph lauren polo longchamp handbags swarovski crystal air max 90 cheap oakley sunglasses babyliss pro michael kors outlet kobe shoes celine outlet

อ่านความเห็นต่อ...Opłaty za śmieci w g.Wymiarki obłęd czy rozsądek (จำนวน: 1)
โดย wengdongdong เมื่อ Sat 03 September 2016@10:05:28
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

20169.3wengdongdong nike nfl jerseys true religion jeans true religion outlet louis vuitton outlet uggs boots oakley sunglasses michael kors outlet nike air max pas cher michael kors outlet true religion shorts ugg outlet tods shoes ugg outlet louis vuitton paris louis vuitton outlet toms shoes beats headphones uggs outlet coach factory outlet rolex watches christian louboutin outlet gucci handbags adidas outlet replica watches coach outlet online ugg uk cheap nfl jerseys michael kors outlet michael kors outlet nike outlet ugg boot uk ugg sale louis vuitton adidas nmd michael kors outlet uggs outlet ray ban pas cher pittsburgh steelers jerseys fitflop sandals coach outlet canada goose minnesota vikings jerseys coach canada coach outlet fitflops adidas stan smith polo ralph lauren outlet michael kors outlet
อ่านความเห็นต่อ...dongdong8 (จำนวน: 1)
โดย dongdong8 เมื่อ Tue 06 December 2016@15:26:57
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

201612.6wengdongdong north face outlet longchamp handbags toms shoes louis vuitton canada ugg outlet pandora charms fitflop shoes coach outlet ralph lauren outlet chicago bulls jerseys oakley sunglasses canada goose clothing oakley sunglasses coach outlet canada goose jackets coach outlet adidas outlet polo ralph lauren nike outlet supra sneakers ugg boots louis vuitton handbags coach outlet uggs mont blanc pens ugg boots uggs outlet ugg australia moncler louboutin shoes ugg outlet coach factory outlet new england patriots jerseys louis vuitton michael kors outlet longchamp outlet uggs on sale uggs outlet moncler pas cher uggs outlet mbt shoesRe: ข้อมูลชุมชน (CBM) กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ (จำนวน: 1)
โดย Sjcg123 เมื่อ Sun 11 December 2016@10:38:26
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
Toms Shoes For Women pandora charm bracelet sale cheap uggs scarpe nike Nike Black Friday Jordan Store billige nike sko michael kors bags outlet ugg factory outlet ugg boots classic nike sportschuhe damen běžecké boty nike sac coach soldes pandora online Nike Air Jordan 11 zapatillas nike baratas goedkope nike air max Jordan Sneakers For Sale sac a main michael kors Moncler Jacket Womens pandora outlet store official NHL jerseys Moncler Outlet Online Canada Goose Sale Outlet nike sneakers nike air jordan pas cher Sneakers Nike new jordan releases Canada Goose Official Site Soldes Ugg Pandora Official Website Canada Goose Womens Coats Chestnut Ugg Boots Cheap Michael Kors Bottes Ugg Femme Pas Cher Air Max Femme Bottes Ugg Pas Cher Uggs Outlet Store Orecchini Pandora Coach Bags On Sale toms sale canada goose jackets on sale chaussures nike pas cher coach factory outlet online Jordan Schoenen chaussure basket homme1211SjcgRe: AVISO (จำนวน: 1)
โดย meadc เมื่อ Fri 01 September 2017@12:56:07
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
ME ADC9.1
snow boots uk snow boots pandora jewelry baseball jerseys nike jordan shoes prada outlet woodbury Burberry Shirt - Official discount oakley sunglasses Nike Air Force 1 Homme kate spade prada sunglasses ray-ban aviator official kate spade website official coach outlet site Kay Jewelers - Official swatch watch pandora uk michael kors coach outlet online ray ban justin burberry purse michael kors outlet online Sunglasses outlet sale Nike Air Max puma outlet burberry outlet pandora uk mens sunglasses nike air max 95 Longchamp outlet michael kors bags ray ban sunglasses sale Jewelry Armoire - Official basketball jerseys louis vuitton purse michael kors outlet online birkenstock outlet puma sneakers sale puma outlet online coach outlet online sale kate spade wallet outlet Ray Ban sunglasses pandora jewelry sale Air Max Enfants Dreamland Jewelry - Official Coach Sunglasses Outlet birkenstock sandals pandora rings 80's Fashion ralph lauren polo อ่านความเห็นต่อ...Re: การนำเปลือกทุเรียน และกิ่งไม้มาย่อยเพื่อทำปุ๋ยอินทรีย์ (จำนวน: 1)
โดย yaoxuemei เมื่อ Thu 21 December 2017@11:01:14
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
yaoxuemei20171221mont blanc ray ban wayfarer tory burch outlet online coach outlet store online coach factory outlet polo ralph lauren sale michael kors outlet clearance polo ralph lauren valentino outlet uggs outlet polo shirts coach factory outlet fitflops shoes michael kors outlet clearance cheap jordans for sale polo ralph lauren outlet asics shoes canada goose outlet online ralph lauren shirts canada goose jackets kate spade outlet canada goose outlet store canada goose outlet michael kors outlet ugg outlet uggs on sale michael kors outlet michael kors outlet clearance cheap oakley sunglasses mont blanc outlet christian louboutin sale nike outlet longchamp outlet michael kors outlet online canada goose jackets cheap authentic nba jerseys canada goose polo ralph lauren outlet online michael kors outlet oakley sunglasses wholesale pandora charms mbt valentino outlet coach outlet อ่านความเห็นต่อ...Re: ภาวะโลกร้อน กับ ขยะ (จำนวน: 1)
โดย cai123 เมื่อ Tue 22 May 2018@15:56:54
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
cai123 michael kors outlet clearance louis vuitton handbags ray bans fitflops uk the frye company shoes michael kors canada pandora jewelry outlet nike air presto air jordan retro adidas originals ysl handbags ralph lauren outlet coach outlet online birkenstock outlet philipp plein louis vuitton factory outlet ecco outlet rolex replica watches valentino outlet adidas sneakers uggs outlet adidas shoes mlb jerseys cheap fitflop shoes nike outlet online garmont boots adidas nmd r1 ugg boots coach outlet store michael kors outlet online pandora charms sale burberry handbags red bottom asolo boots rihanna shoes pandora jewelry store ugg outlet store jordan shoes for sale ralph lauren outlet online nike air max 2019 adidas ultra boost givenchy outlet nike free 5.0 coach factorty outlet store christian louboutin sale adidas outlet store pandora charms outlet polo ralph lauren outlet
อ่านความเห็นต่อ...chenlixiang (จำนวน: 1)
โดย yaoxuemei เมื่อ Mon 20 August 2018@07:06:07
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2018.8.20chenlixiang adidas adidas outlet rolex watches roshe run dyson hair dryer cartier love bracelet air jordan ferragamo nike kyrie 2 wedding dresses air max 2017 marc jacobs handbags jordan 31 michael kors burberry outlet oakley sunglasses vibram fivefingers dansko adidas clothing longchamp handbags nike blazer pas cher mizuno louboutin pas cher michael kors outlet nike air max 90 nike factory pandora jewelry nike air max oakley sunglasses gucci handbags nike vapor max iphone x case burberry outlet true religion outlet nike pas cher jordans montre pas cher baseball bats mac makeup mont blanc 10 deep clothing kevin durant shoes nike outlet nike outlet dolce & gabbana sunglasses nike air max 95 kobe 10 mulberry outlet chrome hearts chrome hearts jewelry อ่านความเห็นต่อ...Re: การนำเปลือกทุเรียน และกิ่งไม้มาย่อยเพื่อทำปุ๋ยอินทรีย์ (จำนวน: 1)
โดย chenlixiang เมื่อ Tue 21 August 2018@15:53:33
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
180821yueqinralph lauren sale pandora jewelry fendi handbags michael kors outlet online nike outlet online fitflops christian louboutin outlet timberland outlet michael kors outlet online uggs canada ray ban sunglasses cheap ray bans tory burch outlet michael kors handbags asics outlet longchamp outlet air jordans ugg boots canada goose nike air max coach outlet pandora jewelry ralph lauren outlet pandora charms hermens bags canada goose adidas shoes michael kors outlet canada cheap nike air max nike shoes louis vuitton outlet adidas yeezy boost coach factory outlet coach factorty outlet mulberry outlet jimmy choo outlet michael kors outlet fred perry milwaukee brewers jerseys nike air more money ugg boots kate spade handbag replica watches coach handbags michael kors outlet uggs outlet birkenstock outlet jordan retro

อ่านความเห็นต่อ...leilei123 (จำนวน: 1)
โดย leilei3915 เมื่อ Fri 24 August 2018@10:58:45
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2018824 leilei3915
michael kors outlet coach outlet online pandora charms michael kors outlet online valentino shoes canada goose jackets gucci outlet vans outlet coach factory outlet online michael kors outlet clearance louboutin outlet adidas outlet online rolex watches moncler jackets true religion kate spade sale polo ralph lauren uggs outlet michael kors outlet clearance cheap jerseys nfl jerseys wholesale ralph lauren uk pandora charms mbt shoes clearance outlet moncler outlet coach factory outlet mbt outlet pandora fitflops sale clearance polo ralph lauren outlet coach outlet online coach outlet online pandora jewelry coach outlet online michael kors outlet online canada goose ralph lauren outlet pandora jewelry kobe shoes 11 nfl jerseys wholesale uggs canada supreme clothing coach factory outlet ralph lauren outlet ray ban pas cher
อ่านความเห็นต่อ...Re: การนำเปลือกทุเรียน และกิ่งไม้มาย่อยเพื่อทำปุ๋ยอินทรีย์ (จำนวน: 1)
โดย king เมื่อ Sat 03 November 2018@08:01:24
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
201811.3chenjinyan kate spade outlet ray ban tommy hilfiger hermes nike air max 95 stussy clothing lululemon sale michael kors outlet clearance persol sunglasses coach outlet van cleef & arpels michael kors canada ralph lauren jordan shoes balenciaga sandals lebron 14 pandora jewelry/strong> polo ralph lauren polo ralph lauren nike free running shoes louboutin ugg outlet ray ban sunglasses cheap jerseys christian louboutin cristiano ronaldo jersey jordan 5 saint laurent sunglasses longchamp north face nike air max 90 north face outlet ugg boots polo ralph lauren ugg sale vans shoes kd 8 supreme mbt birkenstock prada nike blazer nike shoes for women ralph lauren ralph lauren outlet reebok shoes soccer jerseys air jordan michael kors 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.