Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

ตัวชี้วัดเขตในการดำเนินการลดและคัดแยกมูลฝอย
ติดประกาศ Tue 30 November 2010@11:31:48 โดย pueng

ยุทธศาสตร์การบริหาร nakorn_pg บันทึก "สรุปปัญหาที่พบจากการบริหารงานการลดปริมาณมูลฝอยของสำนักงานเขต และไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดได้
1.   ปัญหาประชากรตามทะเบียนราษฎร์ที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่เขตชั้นนอก และเขตที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จากการศึกษาอัตราการเพิ่มของประชากรระหว่างปี2550-2552 พบว่า ค่าเฉลี่ยประชากรเพิ่มขึ้น 24 เขต  และค่าเฉลี่ยประชากรลดลง 26 เขต จำนวนประชากรที่ไม่เท่ากัน                 
 1.1 แหล่งที่มาประชากรแฝงที่ชัดเจนและอ้างอิงได้
 1.2  จำนวนบ้าน  จำนวนโรงงาน คนงาน  แรงงานต่างด้าว ที่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่แตกต่างกัน

3.  มีการลักลอบนำมูลฝอยจากเขตเชื่อมต่อกับจังหวัดปริมณฑลมาทิ้งในกรุงเทพมหานคร
4.  ปัญหาการจัดการขยะจากการพัฒนา  กิ่งไม้ใบไม้    ขาดความชัดเจนในการบริหารจัดการมูลฝอยระหว่างสำนักและสำนักงานเขต
5.  ปัญหาความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับความจำเป็นต้องใช้ใบเที่ยว ในการแสดงการใช้รถเช่าทำให้จำเป็นต้องนำกิ่งไม้เข้าชั่ง
6.  ปัญหาภัยธรรมชาติทำให้ต้นไม้หักโค่น
7.  ปัญหาการขาดการบูรณาการ การทำงานภายในสำนักงานเขต และการบริหารอย่างเป็นระบบ  รวมถึงการให้ความสำคัญกับการตรวจสอบเพื่อควบคุมปริมาณมูลฝอยของสำนักงานเขต
    
     การกำหนดตัวชี้วัด จึงมีข้อเสนอให้วัดความสำเร็จของการบริหารจัดการ ควบคู้กับการควบคุมปริมาณมูลฝอยจึงได้กำหนดตัวชี้วัด และคำอธิบายให้เกิดความชัดเจน  เป็นตัวชี้วัดบูรณาการของสำนักงานเขตปีงบประมาณ 2554  ประกอบด้วย  2  ตัวชี้วัด
     ตัวชี้วัดที่  1.   ความสำเร็จของการบริหารจัดการเพื่อการนำ มูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์
     ตัวชี้วัดที่  2.   ผลการลดปริมาณมูลฝอยรายเขต

     ตัวชี้วัดที่  1. ความสำเร็จของการบริหารจัดการเพื่อการนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ เป็นการวัดความสำเร็จการบริหารจัดการคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด โดยมีการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นระบบและมีความยั่งยืน มี 4 ขั้นตอน
     ขั้นตอนที่  1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ และคณะทำงาน   จัดทำคำสั่งมอบหมายงานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบให้ครอบคลุม  การคัดแยกมูลฝอยในสำนักงานเขต  รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
     ขั้นตอนที่  2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารการนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ และคณะทำงาน   ระดมความคิด  และจัดทำแผนบริหารจัดการเพื่อการนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ ในภาพรวมของสำนักงานเขต   กำหนดโครงการ/กิจกรรม และมีตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ชัดเจน
     ขั้นตอนที่  3   ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการเพื่อการนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์
     ขั้นตอนที่  4    การรายงานผลการดำเนินการหน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ในขั้นตอนที่  3  ให้สำนักสิ่งแวดล้อมรวบรวม  3 เดือน/ครั้ง

    
     ตัวชี้วัดที่  2.   ผลการลดปริมาณมูลฝอยรายเขตตามเป้าหมายในแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครที่กำหนดให้ ปี 2555 นำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ให้ได้ร้อยละ 15 หรือมีอัตราการเกิดมูลฝอยไม่เกิน 0.98 กก./คน/วัน โดยในปี 2554 กำหนดเป้าหมายนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 14  และปี 2555 กำหนดเป้าหมายนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 15   โดยจัดเก็บข้อมูลจากปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้รายเขต โดยกำหนดเป้าหมายที่แตกต่างกัน ตามลักษณะสภาพพื้นที่  ประชากร  โดยแบ่งได้เป็น   2  กลุ่ม

     กลุ่มที่  1  กลุ่มเขตที่แนวโน้มประชากรเพิ่มขึ้น
     กลุ่มที่  2  กลุ่มเขตที่แนวโน้มประชากรลดลง
      จากการทดสอบหาความสัมพันธ์ด้วย Pearson Correlation ประชากร ระหว่างปริมาณมูลฝอยและจำนวนประชากรรายเขต พบว่า ปริมาณมูลฝอยมีความสำสัมพันธ์กับจำนวนประชากรอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีขนาดความสัมพันธ์ 0.49

"

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม ยุทธศาสตร์การบริหาร
· เสนอข่าวโดย pueng


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด ยุทธศาสตร์การบริหาร:
ตัวชี้วัดบูรณาการสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต ปี 2556-2559


คะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 0
จำนวนผู้ลงคะแนน: 0

โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่


ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์


หัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้อง

การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน

"ตัวชี้วัดเขตในการดำเนินการลดและคัดแยกมูลฝอย " | สมัครสมาชิกที่นี่ | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | ค้นหาข้อคิดเห็น
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน

Re: ตัวชี้วัดเขตในการดำเนินการลดและคัดแยกมูลฝอย (จำนวน: 1)
โดย oakleysunglasses เมื่อ Thu 28 April 2016@13:30:58
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

Erin ferragamo shoes,ferragamo,salvatore ferragamo,ferragamo belts,ferragamo belt,ferragamo outlet Andrews vans,vans pas cher,vans soldes has been awarded longchamp,sac longchamp,longchamps,longchamp pas cher,sac longchamp pas cher,longchamp pliage,longchamp soldes,sac longchamps,longchamp france $55 million in her oakley sunglasses,oakley vault,oakley sunglasses cheap,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,cheap oakley sunglasses,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses lawsuit against the owner coach outlet,coach factory outlet,coach outlet store,coach factory,coach outlet store online,coach factory online,coach factory outlet online,coach outlet online of the Nashville hotel soccer shoes,nike mercurial in which she cheap oakley sunglasses was karen millen dresses filmed while changing ray ban pas cher,ray ban,rayban,lunette ray ban pas cher clothes montre pas cher in her marc jacobs room, uggs outlet the hotel’s former management toms outlet group and the converse pas cher man hermes,sac hermes,hermes pas cher,sac hermes pas cher who did pandora charms,pandora uk,pandora bracelet,pandora rings,pandora,pandora sale,pandora bracelets,pandora jewellery,pandora ring,pandora charm,pandora earrings,pandora jewelry,pandora necklace,pandora charms uk it s5 cases and uploaded the footage to the Internet. Andrews had asked ray ban for $75 million in iphone 6 cases her lawsuit over the 2008 incident, claiming air force,nike air force,air force 1,air force one,nike air force 1,nike air force one,air force one nike ongoing emotional burberry pas cher distress from north face outlet,north face,the north face,northface,north face jackets,north face jackets clearance,the north face outlet the celine handbags,celine bag,celine bags episode and the video’s north face continued ralph lauren,ralph lauren uk,ralph lauren outlet,polo ralph lauren outlet existence online.The 37-year-old Fox Sports true religion and ABC reporter was kate spade handbags,kate spade,kate spade outlet,katespade working for ESPN at the louis vuitton,louis vui

อ่านความเห็นต่อ...
Re: Сколько л/с в В (จำนวน: 1)
โดย meadc เมื่อ Thu 03 November 2016@15:01:09
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
nike jordan shoes moncler jacket Mizuno Shop Japan Nike Air Jordan Kobe 9 Shoes kate spade outlet polo outlet nike australia mk bags pandora charms bercrombie Nederland ray ban polarized michael kors nike jordan shoes cheap basketball shoes jordan shoes Nike Air Max michael kors handbags outlet tiffany co ugg boots burberry online pandora ring Jordan retro pandora jewelry snow boots longchamp bag burberry outlet oakley frogskins sunglasses michael kors handbags Cheap Ray Ban coach outlet online pandora charms pandora rings paul smith uk prada bag longchamps pirate system me adc11.3Re: ข้อมูลชุมชน (CBM) กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ (จำนวน: 1)
โดย Sjcg123 เมื่อ Sun 11 December 2016@10:22:05
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
australia uggs outlet Soccer Boots Outlet nike Timberland skor Nike Air Max Soldes Michael Kors Doudoune Moncler Solde nike chaussures nike schuhe günstig nike shoes Nike Air Max Cheap new pandora charms Canada Goose Outlet Pandora Beads And Charms moncler coats for women ugg clearance Ugg Button womens nike air max Boutique Ugg zapatilla adidas moncler girls nike air schuhe herren nfl store Chaussure Nike Air Max Pas Cher pandora bracelet charms adidas store chaussures de foot pas cher adidas outlet stores online nike air max running shoes nike damenschuhe nike jordan shoes pandora beads nike air Ugg Homme Pas cher Original Ugg Boots Lebron 13 Air Jordan News Veste Moncler Femme Doudoune Femme Pas Cher canada goose jackets for women nike free Ugg Classic Tall toms shoes outlet Ugg Boots On Clearance Doudoune Moncler Pas Cher zapatillas running chaussure basket homme 1211Sjcg2018.10.30zhouyanhua (จำนวน: 1)
โดย zhoyzhouyan88 เมื่อ Tue 30 October 2018@15:13:09
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2018.10.30zhouyanhua replica watches christian louboutin adidas running shoes nike air max oakley sunglasses hogan jordan shoes new balance 574 kenzo clothing nike outlet antonio brown jersey diesel jeans clarisonic mia 2 michael kors canada nike store hollister tiffany jewelry bape clothing polo ralph lauren tommy hilfiger pandora jewelry tommy hilfiger outlet chrome hearts jewelry converse montre femme dior handbags insanity workout sac vanessa bruno dak prescott jersey true religion jeans stuart weitzman shoes asics shoes nike air force pandora jewelry coach outlet michael kors handbags nike clothing michael kors handbags basketball shoes roshe run parajumpers outlet tod's shoes vibram shoes swarovski jewelry ferragamo handbags pandora charms 10 deep clothing omega watches kids jordans timberland อ่านความเห็นต่อ... 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.