Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

การจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
ติดประกาศ Tue 23 March 2010@17:05:31 โดย pa

ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล panu บันทึก "การจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 
          
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ในปี 2552 ประมาณวันละ 8,700 ตัน/วัน กรุงเทพมหานครให้บริการเก็บขนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต สามารถจัดเก็บรวบรวมได้มากกว่าร้อยละ 99  อย่างไรก็ดี เทคโนโลยีการกำจัดขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

           โดยปัจจุบันมูลฝอยทั่วไปที่เก็บขนได้ ถูกกำจัดด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ (Sanitary Landfill) เป็นวิธีการหลัก คิดเป็นร้อยละ 88 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด ส่วนมูลฝอยที่เหลือบำบัดด้วยเทคโนโลยีการหมักทำปุ๋ย (Composting) ขยะมูลฝอยที่รวบรวมได้จะถูกขนส่งไปยังสถานีขนถ่ายมูลฝอย 3 แห่ง คือ อ่อนนุช หนองแขม และท่าแร้ง แม้ว่าขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครจะได้รับการบำบัด/กำจัดอย่างต่อเนื่อง แต่ปริมาณขยะมูลฝอยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร อีกทั้งปัญหาสถานที่ฝังกลบมูลฝอย  ทำให้ในอนาคตจะเกิดข้อจำกัดในการหาสถานที่ฝังกลบมูลฝอย  ดังนั้น ขยะมูลฝอยจึงนับเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   ซึ่งแนวโน้มการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเพื่อนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ในรูปของทรัพยากรต่อไป

           ปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สูงถึง  9,460 ตัน/วัน ในปี 2545  และปริมาณมูลฝอยเริ่มลดลง นับตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา อันเป็นผลมาจากการรณรงค์ลดและคัดแยกมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง  ทำให้ปริมาณมูลฝอยลดน้อยลงเฉลี่ยประมาณวันละ 8,700 ตัน ในปี 2551  

           และจากการศึกษาองค์ประกอบของขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา ระหว่างปี พ.ศ. 2544-2551  สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 1) ประเภทหมักทำปุ๋ย 2) ประเภทเข้าสู่ขบวนการผลิตใหม่ และ 3) ประเภทฝังกลบ จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า ขยะมูลฝอยประเภทหมักทำปุ๋ย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะเศษอาหาร ไม้และใบไม้ มีปริมาณสูงที่สุด โดยอยู่ในช่วงร้อยละ 49.25 – 61.00 รองลงมาคือ ขยะประเภทฝังกลบ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะที่มีการปนเปื้อน ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ มีค่าอยู่ในช่วง 33.15 – 40.13 และขยะประเภทนำเข้าสู่ขบวนการผลิตใหม่ มีค่าอยู่ในช่วง 5.85 – 15.08 ในการจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร  โดยกรุงเทพมหานครได้แบ่งส่วนราชการรับผิดชอบเป็น 2 ส่วนได้แก่ สำนักสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานนโยบายระหว่างผู้บริหารและสำนักงานเขต และการ กำจัดมูลฝอย  และสำนักงานเขต 50 เขต ทำหน้าที่ด้านการจัดการมูลฝอยในพื้นที่เขต  โดยในการดำเนินการจัดการมูลฝอยประกอบด้วย  3 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่
              1. การลดและคัดแยกมูลฝอย
              2.  การรวบรวมและขนส่ง
              3.  การกำจัดมูลฝอย 

1.   การลดและคัดแยกมูลฝอย….

             
ในการส่งเสริมการลดและแยกมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพของกรุงเทพมหานคร เป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัดให้น้อยลง โดยให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ดำเนินโครงการดังกล่าว ในระยะแรกได้ดำเนินโครงการรีไซเคิลในพื้นที่เป้าหมาย คือ โรงเรียน ชุมชน หมู่บ้านจัดสรร หน่วยงานราชการ ห้างสรรพสินค้า และศาสนสถาน โดยให้แต่ละสำนักงานเขตเป็นผู้เลือกพื้นที่ดำเนินการเอง และสำนักสิ่งแวดล้อมได้จัดอบรมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติของสำนักงานเขตตลอดจนให้มีการสนับสนุนเรื่องรถเก็บขน ภาชนะรองรับมูลฝอยและสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ต่อมาสำนักสิ่งแวดล้อมได้กำหนดเป้าหมายขึ้นเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการลดและแยกมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพใน 14 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา โรงเรียนเอกชน วิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร โรงแรม มินิมาร์ท ตลาด สถานพยาบาล วัดและศาสนสถาน ชุมชน หมู่บ้านจัดสรร และอาคารสูงตั้งแต่ 8 ชั้นขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1.  เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและความร่วมมือจากประชาชนในการแยกมูลฝอยหมุนเวียน2.  เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัดและลดปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม3.  เพื่อลดการใช้ทรัพยากรและการก่อมลพิษของมูลฝอยให้น้อยที่สุด สมกับคำว่า “การพัฒนาอย่างยั่งยืน”  หลักการที่ใช้ในการรณรงค์คือ หลัก 3Rs ประกอบด้วย....1.  Reduce (ใช้น้อย) คือการลดการใช้สิ่งของรู้จักใช้อย่างประหยัด และใช้เท่าที่จำเป็น 2.  Reuse (ใช้ซ้ำ) คือ การนำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วมาแปรสภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด3.  Recycle (รีไซเคิลหรือการนำกลับมาใช้ใหม่) คือ การนำมูลฝอยมาผ่านกระบวนการแปรรูปเพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตครั้งต่อไป เป็นการลดการใช้ทรัพยากรและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บขนและกำจัดจากหลักการดังกล่าวกรุงเทพมหานครได้รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยออกเป็น 4  ประเภท คือ
          1.  มูลฝอยเศษอาหาร เช่น พืช ผัก ผลไม้ เป็นต้น ให้รวบรวมใส่ถุงหรือภาชนะอื่น เพื่อรอการจัดเก็บต่อไปหรือนำไปหมักเป็นขยะหอมเพื่อนำกลับมาใช้ในรูปของปุ๋ยชีวภาพ หรือปุ๋ยหมักไม้แห้ง
          2. มูลฝอยยังใช้ได้ (Recycle) เช่น ขวด แก้ว ใส/สี ขวดพลาสติกใส/สี กระดาษหนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ สมุด หนังสือ กล่องกระดาษแข็ง กระป๋องน้ำอัดลม เศษโลหะต่าง ๆ เป็นต้น ให้แยกทิ้งหรือแยกไว้ขายให้ร้านรับซื้อของเก่าเพื่อนำไปหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
          3. มูลฝอยอันตราย เช่น หลอดไฟฟ้ากลม/ยาว ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น ให้แยกใส่ถุงไว้ต่างหากและทิ้งตามวัน เวลา ที่กรุงเทพมหานครนัดเก็บ
          4. มูลฝอยทั่วไป ได้แก่มูลฝอยที่รีไซเคิลไม่ได้ เช่นถุงพลาสติก  กระดาษชำระ  หนังและยางผ้าและสิ่งทอหินและเซรามิคกระดูกและเปลือกหอย                 
            ในด้านการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการลดและแยกมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อมได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปของแผ่นพับ โปสเตอร์ หนังสือคู่มือ หนังสือเผยแพร่ จัดอบรมสัมมนาและกิจกรรม ต่าง ๆ แก่สำนักงานเขตด้วย 

ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการลดปริมาณมูลฝอย….
          
จากการศึกษาเทคนิคและวิธีการดำเนินการลดปริมาณมูลฝอย จากหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์  เกาหลีใต้   ออสเตรเลีย  สรุปได้ว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
1.  การกำหนดนโยบายที่ชัดเจน
2.  การกำหนดมาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้อย่างจริงจัง
3.  การกำหนดมาตรการทางเศรษฐกิจ เช่น PPP ตลาดนัดสินค้ามือสอง ตลาดสินค้ารีไซเคิล
4.  การใช้มาตรการทางสังคม เช่น การสร้างจิตสำนึก  การส่งเสริมการเรียนรู้  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
5.  การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล
6.  ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชน เช่น อุตสาหกรรมรีไซเคิล

โครงการ/กิจกรรม
ที่ดำเนินการเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย 
            ตามนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยร้อยละ
10 ต่อปี ในแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ปี 2548 - 2551 

           
1) โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะใน 14 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สถานพยาบาล โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน สังกัดเอกชน สถาบันอุดมศึกษา ธนาคาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า มินิมาร์ท ตลาด วัด และศาสนสถาน ชุมชน หมู่บ้านจัดสรร และอาคารสูง 8 ชั้นขึ้นไป รวม 5,862 แห่ง จากทั้งหมด มากกว่า 8,000 แห่ง  
          
2) โครงการศูนย์บริหารการลดปริมาณมูลฝอยในชุมชน ในโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  436 โรงเรียน ศูนย์ฝึกอาชีพ 8 แห่ง และโรงเรียนฝึกอาชีพ 10 แห่ง โดยโรงเรียนเป็นศูนย์การให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่นักเรียนและประชาชนในพื้นที่  
          
3) โครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเป็นขยะหอม  ส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหาร เป็นขยะหอม  ในพื้นที่ 50 เขต โดยส่งเสริมให้ประชาชนนำวัสดุเศษอาหาร เศษผักและผลไม้ที่เหลือไปหมักเป็นปุ๋ยชีวภาพ นำไปใช้บำรุงรักษาต้นไม้แทนปุ๋ยวิทยาศาสตร์ หรือนำไปใช้เป็นน้ำยาดับกลิ่นในห้องน้ำ หรือท่อระบายน้ำ 
         
4) โครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ตามวิธี Takakura Home Method เป็นรูปแบบที่ค่อนข้างทำได้ง่ายและมีค่าใช้จ่ายต่ำ ปุ๋ยหมักที่ได้ก็มีคุณภาพดี โดยการทำปุ๋ยหมักวิธีนี้สามารถนำขยะอินทรีย์ใส่ลงไปในภาชนะทุกวัน คลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วปรับปริมาณความชื้นให้เหมาะสม เน้นใช้จุลินทรีย์ ที่ต้องการออกซิเจนในการย่อยสลายขยะอินทรีย์ ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม 
         
5) ชุมชนนำร่องคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล  เป็นการส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพในชุมชนนำร่อง  โดยส่งเสริมให้ครัวเรือนร่วมกันคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลไปจำหน่าย  และคัดแยกมูลฝอยเศษอาหารนำไปหมักทำปุ๋ยหมักและน้ำชีวภาพ ในพื้นที่ 50 เขต จำนวน 100 แห่ง 
         
6) สถานีรับมูลฝอยรีไซเคิลรายย่อยของสำนักงานเขต  สำนักงานเขตตั้งจุดรับซื้อมูลฝอยรีไซเคิล เพื่อเพิ่มความสะดวกในการซื้อขายมูลฝอยรีไซเคิล  จำนวน 49 แห่ง 
         
7) โครงการทรัพย์ทวี – บุญทวีรีไซเคิล โดยตั้งถังรับซื้อวัสดุรีไซเคิลจากข้าราชการ ที่อาคาร 1 กรุงเทพมหานคร 2 เพื่อให้ข้าราชการนำวัสดุรีไซเคิลมาฝากขาย และขยายไปในพื้นที่เขตเป้าหมาย 12 แห่ง รวม 13 แห่ง                 

            8) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครดำเนินโครงการสำคัญ  5 โครงการ เพื่อร่วมกิจกรรมลดปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ประกอบด้วย  
                  - โครงการจัดทำระบบการจัดการขยะรีไซเคิลในสถาบันการศึกษา
                 
- โครงการจัดประกวดและตลาดนัดผลิตภัณฑ์รีไซเคิล 
               
  - โครงการจัดตั้งจุด drop-off กับห้างสรรพสินค้าเพื่อการกุศล มีห้างสรรพสินค้าและบริษัทเอกชนร่วมโครงการ จำนวน 9 ราย รวม 43 สาขา
                   -  โครงการความร่วมมือกับร้านสะดวกซื้อในการคัดแยกขยะของผู้บริโภค  มีร้านสะดวกซื้อเข้าร่วม โครงการ จำนวน 2 ราย รวม 75 สาขา
                   -  โครงการจัดตั้งศูนย์คัดแยกวัสดุรีไซเคิลของกลุ่มอาชีพซาเล้ง จัดตั้งได้จำนวน 2 กลุ่ม  

            9) โครงการส่งเสริมการใช้ถังหมักก๊าชชีวภาพ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
            
กรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงพลังงานในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และส่งเสริมการใช้งานถังหมักถังชีวภาพในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จัดซื้อและติดตั้งชุดถังหมักชีวภาพ จำนวน 40 ชุด ซึ่งเป็นประโยชน์ในการกำจัดขยะประเภทอาหาร ส่วนกากตะกอนจากการย่อยสลายสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยได้ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการติดตั้งถังหมักก๊าชชีวภาพ 1 ถัง ลดการปล่อย CO2 4.28 ตัน CO2 เทียบเท่า ส่วนในด้านพลังงานทดแทน ถังหมักก๊าชชีวภาพ 1 ถัง ขนาด 2.5 ลบ.ม. รับขยะอินทรีย์ได้  40 กก./วัน ผลิตก๊าชชีวภาพได้ 1.15 กิโลกรัม หาก 40 ถังคิดเป็น 46 กก./วัน หรือ 9,200 กก. / ปี     

          10) โครงการลดและคัดแยกมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (Community Base Solid Waste Management: CBM)  เป็นโครงการที่ใช้แนวทางการแก้ปัญหาในแนวใหม่ โดยให้ชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของมีความรู้สึกตระหนักในความสำคัญและให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยเฉพาะบทบาทในการบริหารจัดการขยะในชุมชนของตนเอง เพื่อนำไปสู่การเป็นชุมชนตัวอย่างในการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร  มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องยั่งยืน รวมถึงการขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ ต่อไปโดยได้มีการคัดเลือกชุมชนเพื่อเป็นชุมชนนำร่องใน 6 กลุ่มเขต ๆละ 2 ชุมชน รวม 12 ชุมชน สามารถลดปริมาณมูลฝอยได้ถึงร้อยละ 39 ในปี 2553 กำลังขยายการดำเนินการในชุมชนนำร่องอีกเขตละ 1 ชุมชน          
        
11) โครงการร่วมใจแยกกระดาษ ลดภาวะโลกร้อน สำนักสิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัท เอสซีจี     เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครทุกหน่วยงานคัดแยกมูลฝอยกระดาษขาว-ดำ ใช้แล้ว 2 หน้าในสำนักงาน เพื่อนำไปรีไซเคิล โดยสำนักสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รวบรวมส่งให้ บมจ.เอสซีจีฯ แลกเป็นถังขยะกระดาษนำมาตั้งวางรองรับมูลฝอยกระดาษในสำนักงาน หรือจำหน่ายให้กับ บมจ.เอสซีจีฯ เพื่อนำเงินรายได้มอบการกุศล สามารถจัดเก็บและรวบรวมกระดาษขาว-ดำ ใช้แล้ว 2 หน้า จาก 50 สำนักงานเขต และ 17 สำนัก ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ.- 28 ส.ค.2552  มีปริมาณกระดาษฯ รวมทั้งสิ้น 7,654.30 ก.ก.กรุงเทพมหานครสามารถลดปริมาณมูลฝอยได้ประมาณร้อยละ 10 ต่อปีเมื่อเทียบกับปริมาณมูลฝอยคาดการณ์ในปีเดียวกัน และเมื่อเทียบกับปริมาณมูลฝอยในปี 2547 ซึ่งเป็นปีก่อนการมีนโยบายที่ชัดเจน ปริมาณมูลฝอยลดลงในปี 2548 ร้อยละ 9.1 ปี2549 ปริมาณมูลฝอยลดลงร้อยละ10.47 ในปี 2550 ปริมาณมูลฝอยลดลงร้อยละ 6.81 และในปี 2551 ปริมาณมูลฝอยลดลงร้อยละ 6.1  ซึ่งเป็นตัวเลขที่แสดงถึงศักยภาพของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการอย่างจริงจัง   อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาองค์ประกอบขยะของกรุงเทพมหานคร ยังพบว่ายังมีมูลฝอยรีไซเคิลที่ถูกทิ้งปะปนกับขยะยังไม่ได้ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์  และยังมีมูลฝอยอินทรีย์ที่ยังไม่ได้รับการคัดแยกนำกลับไปใช้ประโยชน์อีกถึงร้อยละ 50  การดำเนินการลดปริมาณมูลฝอยในอนาคต จึงต้องรณรงค์ไปถึงระดับครอบครัวในชุมชน เพื่อให้ทุกครอบครัวในชุมชนร่วมกันคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลออกเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และคัดแยกมูลฝอยเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยให้มากขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องเพิ่มโครงการและกิจกรรมรณรงค์ให้มากขึ้น โดยนำหลักการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน มาใช้ในการลงพื้นที่ดำเนินการ จะส่งผลให้สามารถลดปริมาณขยะได้มากขึ้นอีกโดยกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการจัดการขยะไว้ใน แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 2552-2563 ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม (Striving for Green Bangkok) กำหนดประเด็น ยุทธศาสตร์การลดปริมาณมูลฝอย และน้ำของเสียกลับไปใช้ประโยชน์ โดยมีเป้าหมายและตัวชี้วัดทุกช่วง 4 ปี ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปี 2563  ทั้งนี้เพื่อให้นโยบายมีความชัดเจน และมีความต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป2.   การเก็บขนมูลฝอย....
 

           กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูลของเสียอันตราย ให้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอย กรุงเทพมหานคร   ได้กำหนดให้มีบริการเก็บมูลฝอยสม่ำเสมอให้ทุกที่สะอาด ไม่มีมูลฝอยตกค้าง โดย กำหนดแนวทางการดำเนินการดังนี้

1) ปรับเวลาในการทิ้งมูลฝอย·    ถนนสายหลัก สายรอง ตลาด1.  กำหนดเวลาให้ประชาชนทิ้งมูลฝอยตั้งแต่เวลา 20.00 – 03.00 น.2.  กำหนดการบริการเก็บขนมูลฝอยให้แล้วเสร็จภายในเวลา 06.00 น.·  ชุมชน ถนน ตรอก ซอย เก็บขนมูลฝอยให้สะอาดทุกวัน สำหรับชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไม่ถึง ให้สำนักงานเขตจัดหาอาสาสมัครชักลากมูลฝอยรวบรวมไว้ ณ จุดที่กำหนดร่วมกัน รถเก็บขนมูลฝอยจะเข้าจัดเก็บให้เรียบร้อยทุกวัน 

2) จัดเก็บมูลฝอยแยกประเภทและเพิ่มความถี่ในการจัดเก็บ·  

มูลฝอยทั่วไป     เก็บทุกวัน หรือวันเว้นวันตามประเภทของสถานที่·  
มูลฝอยเศษอาหาร   จัดเก็บทุกวัน·  
มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่  จัดเก็บเฉพาะวันอาทิตย์·  
มูลฝอยอันตราย              จัดเก็บทุกวันที่ 1 และ 15 ของเดือน  หรือตามที่เขตนัดหมาย             

3) ปรับปรุงเส้นทางการเก็บขนมูลฝอย (Route Map) ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 

4)  การนำระบบสารสนเทศมาใช้ควบคุมประสิทธิภาพการทำงานของรถเก็บขนมูลฝอย โดยเชื่อมโยงข้อมูลน้ำหนักมูลฝอยผ่านระบบคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัดได้อย่างถูกต้องไม่คลาดเคลื่อน และพัฒนาการควบคุมเส้นทางเก็บขนมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบ GPS (Global Positioning System) 

5)  จัดหารถเก็บขนมูลฝอยให้เพียงพอกับความต้องการของสำนักงานเขต  โดยการเช่ารถจากเอกชนและจัดสรรให้สำนักงานเขต โดยข้อมูล ณ วันที่ 1  กรกฎาคม 2551 สำนักสิ่งแวดล้อม ได้จัดหา รถเช่ารวมทั้งสิ้น 1,477 คัน ประกอบด้วย รถอัด 2 ตัน จำนวน 357  คัน รถอัด 6 ตัน จำนวน 746 คัน รถยก 8 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 172 คัน รถเปิดข้าง 1.5 ตัน จำนวน  32  คัน และรถบรรทุกเทท้าย จำนวน170 คัน ซึ่งได้ส่งมอบให้สำนักงานเขตทุกเขตแล้วรายละเอียดตามตารางจำนวนรถเก็บขนมูลฝอย ดังตารางที่ 4

3. การกำจัดมูลฝอย….
        
การกำจัดขยะมูลฝอยในปัจจุบันของกรุงเทพมหานครมีกระบวนการหลักในการดำเนินการ ดังนี้
        1. มูลฝอยทั่วไป
              1.1 ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช มีวิธีกำจัด 2 วิธี คือ
                    1) การฝังกลบ ขยะมูลฝอยที่ขนส่งมายังสถานีขนถ่ายมูลฝอย จะถูกอัดและห่อด้วยพลาสติก (Wrapping) แล้วขนไปฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ สามารถรับมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 1,800 ตัน/วัน
                     2) การหมักทำปุ๋ย (Composting)ขยะมูลฝอยจะถูกนำมาผ่านกระบวนการหมักทำปุ๋ย (Composting) ได้ผลผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เชื้อเพลิงแข็ง และนำกากมูลฝอยไปฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ โดยรับมูลฝอยวันละไม่เกิน 1,200 ตัน/วัน
              1.2 ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม มีวิธีกำจัดวิธีเดียว คือ การฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ  สามารถรับมูลฝอยไม่น้อยกว่า 2,000 ตัน/วัน
              1.3 ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม (ท่าแร้ง) มีวิธีกำจัดวิธีเดียว คือ การฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ โดยดำเนินการขนจากสถานีขนถ่ายไปฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ ที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยจ้างเหมาเอกชน สามารถรับมูลฝอยไม่น้อยกว่า 2,000 ตัน/วัน 
           2. มูลฝอยติดเชื้อ ปัจจุบันมีมูลฝอยติดเชื้อที่เก็บขนได้เฉลี่ย 18 ตัน/วัน ซึ่งกรุงเทพมหานครได้จ้างเหมาบริษัทกรุงเทพธนาคม บริการเก็บขน และ กำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการเผาในเตาเผาขนาด 15ตัน/วัน จำนวน 2 ชุด

           3. มูลฝอยอันตรายจากบ้านเรือน กรุงเทพมหานครได้รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป โดยจัดเก็บได้เฉลี่ย 141.58 กก./วัน และรวบรวมไว้ที่สถานเก็บกักชั่วคราว ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขมและสายไหม เพื่อรวบรวมให้มีปริมาณมากพอ แล้วจ้างเหมาให้เอกชนดำเนินการกำจัดด้วยวิธีการเฉพาะ  

แนวโน้มการพัฒนากระบวนการกำจัดขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร....                  
           การกำจัดขยะมูลฝอยในนานาอารยประเทศ ทั้งในยุโรป อเมริกา รวมถึงประเทศในแถบเอเชีย ไม่ว่าจะเป็น  สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน เป็นต้น ซึ่งมีสภาพทางภูมิศาสตร์ และองค์ประกอบของขยะมูลฝอยใกล้เคียงกับประเทศไทย พบว่า มีการใช้เทคโนโลยีฝังกลบลดลง และมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ยังคงมีอยู่ในขยะมูลฝอยให้ได้มากที่สุด รวมถึงมาตรการที่มุ่งเน้นให้มีการคัดแยกขยะที่ทิ้งออกจากแหล่งกำเนิดออกเป็นประเภทต่างๆ เพื่อง่ายต่อการแปรรูปและกำจัด ดังนั้น แผนกลยุทธ์และมาตรการในการกำจัดขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร จึงมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้วิธีการใหม่ๆ  อาทิ พัฒนาแนวทาง / เทคโนโลยีในการนำมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ โดยส่งเสริมแนวทางการนำมูลฝอยกลับมาใช้ซ้ำ หรือนำกลับมารีไซเคิล  ส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยเป็นพลังงาน เช่น ก๊าซชีวภาพ การผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น ส่งเสริมแนวทางการนำมูลฝอยเศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์ หรือหมักทำปุ๋ย    ปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการจัดการมูลฝอย โดยศึกษาปรับปรุง / แก้ไขกฎหมายระเบียบ  ให้เอื้อต่อ หลักการผู้ก่อมลพิษควรรับผิดชอบ ต่อค่าใช้จ่ายในการเก็บขน รวมทั้งการกำจัด ปรับปรุงข้อบัญญัติ / ข้อบังคับของ กทม. และเผยแพร่เพื่อสร้างความเข้าใจและการยอมรับในการชำระค่าธรรมเนียมการเก็บขนและกำจัดมูลฝอย   พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการกำจัดมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมแนวปฏิบัติในการลดปริมาณมูลฝอยจากต้นทาง โดยใช้แนวคิด 3R คือ ส่งเสริมให้มีการลดการบริโภคและลดการใช้ (Reduce) เพื่อลดปริมาณมูลฝอยให้ใช้เท่าที่จำเป็น การนำมาใช้ซ้ำ (Reuse) และบริจาคของเหลือใช้จากต้นทางและการแยกทิ้งขยะโดยกลับมาแปรรูปเพื่อใช้ใหม่ (Recycle) การส่งเสริมการแปรรูปขยะมูลฝอย วิธีหมักทำปุ๋ย หรือการบำบัดด้วยวิธีผสมผสานอื่นๆ ที่เหมาะสม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นที่ยอมรับของประชาชน ส่งเสริมการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ ขยายการให้บริการให้ทั่วถึง ปรับปรุง / พัฒนาระบบการจัดเก็บและกำจัดให้มีประสิทธิภาพและถูกวิธี ส่งเสริมการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยอันตรายจากบ้านเรือน พัฒนาระบบการจัดเก็บ และสถานที่เก็บกักที่ได้มาตรฐาน              "

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
· เสนอข่าวโดย pa


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล:
แนวคิดและการจัดการขยะมูลฝอยของนานาประเทศ


คะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 4.22
จำนวนผู้ลงคะแนน: 9


โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่


ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์


"การจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 15 ข้อคิดเห็นต่างๆ | ค้นหาข้อคิดเห็น
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน

2015909caihuali (จำนวน: 1)
โดย 2015909caihuali เมื่อ Tue 08 September 2015@08:04:16
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
michael kors outlet tory burch shoes tods shoes nike trainers vans shoes air jordan shoes cheap oakley sunglasses oakley sunglasses mcm handbags soccer shoes true religion outlet, http://www.truereligionjean.in.net wedding dresses, http://www.weddingdressesoutlet.co.uk/ lululemon outlet abercrombie and fitch ray ban hogan, http://www.scarpehogan-outlet.it/ cheap soccer jerseys michael kors outlet, http://www.michaelkors-outlets.us.com michael kors uk outlet rayban sunglasses, http://www.raybansunglass.com.au/ jordan shoes, http://www.jordanshoes.us.com/ michael kors outlet pandora fred perry sale coach outlet michael kors outlet store, http://www.michaelkorsoutletonlinstore.us.com lebron shoes new england patriots jerseys insanity workout christian louboutin salexiaozhengm (จำนวน: 1)
โดย xiaozhengm เมื่อ Mon 05 October 2015@11:48:39
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2015-10-6  xiaozhengm  
uggs on sale
fitflops
canada goose outlet usa
michael kors outlet online
Christian Louboutin Outlet Authentic Sneakers Online
Air Jordan 4 Green Glow
ugg boots
true religion jeans
louis vuitton outlet stores
UK Louis Vuitton Handbag Outlet
hollister uk sale
Discount Clearance Coach Outlet Handbags
Designer Handbags Louis Vuitton
michael kors outlet online
Michael Kors Online Store Outlet
nike free run 2,nike free runs,nikes,nike air max 95,nike high tops,air force 1,nike pegasus
Cheap Real Louis Vuitton Handbags
toms outlet
Authentic Montblanc Pens Sale Online
Air Jordan 6 Cigar
Air Jordan Shoes For Women And Men
Jordan Retro 8 Playoffs
Abercrombie & Fitch Kids Clothing
Abercrombie Short T-Shirts
ugg boots sale
cheap ugg boots
toms
Authentic Louis Vuitton Handbags Cheap Sale
ugg boots
Louis Vuitton Outlet Factory Online
Michael Kors Handbags Factory Outlet
Air Jordan 3 "Infrared 23"
canada goose jackets
air max 95
ugg boots on saleRe: การจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร (จำนวน: 1)
โดย myy เมื่อ Mon 18 April 2016@09:01:22
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
burberry sale, ray ban sunglasses, jimmy choo, oakley sunglasses, nj jerseys, ralph lauren, ralph lauren outlet online, rolex watches, nike roshe run, jordan retro, longchamp handbags, ugg boots, barbour mens jackets, lac jersey, insanity workout calendar, replica watches, eyeglasses stores, polo outlet store, veneta, timberland outlet, north face, nike factory, nike shoes, toms shoes outlet, valentino outlet, ralph lauren online shop, red bottom, nike mercurial vapor, nike huarache, giuseppe zanotti, ipad mini cases, true religion, ugg australia, red bottom shoes, jordan shoes, washington wizards jersey, ghd hair straighterners outlet, cheap basketball shoes, prada shoes, gafas oakley, longchamp outlet, cheap nike shoes, ferragamo, nike roshe run, chi hair, asics, supra footwear, womens clothing, ugg, อ่านความเห็นต่อ...Re: การจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร (จำนวน: 1)
โดย oakleysunglasses เมื่อ Thu 28 April 2016@13:19:16
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

Erin ferragamo shoes,ferragamo,salvatore ferragamo,ferragamo belts,ferragamo belt,ferragamo outlet Andrews vans,vans pas cher,vans soldes has been awarded longchamp,sac longchamp,longchamps,longchamp pas cher,sac longchamp pas cher,longchamp pliage,longchamp soldes,sac longchamps,longchamp france $55 million in her oakley sunglasses,oakley vault,oakley sunglasses cheap,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,cheap oakley sunglasses,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses lawsuit against the owner coach outlet,coach factory outlet,coach outlet store,coach factory,coach outlet store online,coach factory online,coach factory outlet online,coach outlet online of the Nashville hotel soccer shoes,nike mercurial in which she cheap oakley sunglasses was karen millen dresses filmed while changing ray ban pas cher,ray ban,rayban,lunette ray ban pas cher clothes montre pas cher in her marc jacobs room, uggs outlet the hotel’s former management toms outlet group and the converse pas cher man hermes,sac hermes,hermes pas cher,sac hermes pas cher who did pandora charms,pandora uk,pandora bracelet,pandora rings,pandora,pandora sale,pandora bracelets,pandora jewellery,pandora ring,pandora charm,pandora earrings,pandora jewelry,pandora necklace,pandora charms uk it s5 cases and uploaded the footage to the Internet. Andrews had asked ray ban for $75 million in iphone 6 cases her lawsuit over the 2008 incident, claiming air force,nike air force,air force 1,air force one,nike air force 1,nike air force one,air force one nike ongoing emotional burberry pas cher distress from north face outlet,north face,the north face,northface,north face jackets,north face jackets clearance,the north face outlet the celine handbags,celine bag,celine bags episode and the video’s north face continued ralph lauren,ralph lauren uk,ralph lauren outlet,polo ralph lauren outlet existence online.The 37-year-old Fox Sports true religion and ABC reporter was kate spade handbags,kate spade,kate spade outlet,katespade working for ESPN at the louis vuitton,louis vui

อ่านความเห็นต่อ...
Opłaty za śmieci w g.Wymiarki obłęd czy rozsądek (จำนวน: 1)
โดย wengdongdong เมื่อ Sat 03 September 2016@09:54:55
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
20169.3wengdongdong
uggs canada san antonio spurs jerseys moncler pas cher pandora jewelry roshe run cheap uggs true religion jeans christian louboutin pas cher ralph lauren clearance louis vuitton outlet replica rolex watches ugg boots ray ban sunglasses coach outlet louis vuitton handbags cheap cartier watches air jordan 13 uggs for men ray ban sunglasses christian louboutin shoes polo ralph lauren pandora jewelry louis vuitton outlet kate spade outlet adidas yeezy uggs on sale nhl jerseys abercrombie and fitch canada goose jackets louis vuitton outlet coach outlet burberry outlet online adidas yeezy kate spade kate spade outlet coach outlet store online ugg boots toms outlet hollister clothing coach factory outlet uggs pas cher michael kors purses louis vuitton outlet kobe 11 shoes ugg canada boston celtics jerseys oakley sunglasses ralph lauren outlet อ่านความเห็นต่อ...Re: การจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร (จำนวน: 1)
โดย chenyingying เมื่อ Tue 01 November 2016@15:05:07
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

michael kors handbags thunder jerseys michael kors outlet clearance true religion jeans ugg pas cher hogan sito ufficiale ray ban outlet mulberry bags cheap jordans ray ban sunglasses louis vuitton handbags cheap oakley sunglasses ugg outlet steelers jerseys pandora charms ray bans michael kors handbags hollister clothing store ugg boots sale ugg boots ugg outlet fitflop sale broncos jerseys ugg boots burberry outlet moncler soldes louis vuitton handbags uggs on sale michael kors outlet cheap canada goose jackets chenyingying20161101


  • dongdong8 โดย dongdong8 เมื่อ Tue 06 December 2016@15:06:47

Re: ข้อมูลชุมชน (CBM) กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ (จำนวน: 1)
โดย Sjcg123 เมื่อ Sun 11 December 2016@10:40:56
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
Toms Shoes For Women pandora charm bracelet sale cheap uggs scarpe nike Nike Black Friday Jordan Store billige nike sko michael kors bags outlet ugg factory outlet ugg boots classic nike sportschuhe damen běžecké boty nike sac coach soldes pandora online Nike Air Jordan 11 zapatillas nike baratas goedkope nike air max Jordan Sneakers For Sale sac a main michael kors Moncler Jacket Womens pandora outlet store official NHL jerseys Moncler Outlet Online Canada Goose Sale Outlet nike sneakers nike air jordan pas cher Sneakers Nike new jordan releases Canada Goose Official Site Soldes Ugg Pandora Official Website Canada Goose Womens Coats Chestnut Ugg Boots Cheap Michael Kors Bottes Ugg Femme Pas Cher Air Max Femme Bottes Ugg Pas Cher Uggs Outlet Store Orecchini Pandora Coach Bags On Sale toms sale canada goose jackets on sale chaussures nike pas cher coach factory outlet online Jordan Schoenen chaussure basket homme1211SjcgRe: การจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร (จำนวน: 1)
โดย xiaozheng6666 เมื่อ Fri 09 March 2018@21:34:34
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
180310yueqinbirkenstocks michael kors outlet adidas yeezy ugg boots louis vuitton outlet online cheap nike air max coach outlet store online clearances ralph lauren polo ralph lauren outlet adidas nmd adidas shoes christian louboutin outlet harden vol 1 ugg boots canada pandora charms uk air max 2018 moncler jackets supreme clothing mulberry handbags jordans jordan shoes salvatore ferragamo shoes nike air max longchamp outlet canada goose jackets birkenstock canada goose outlet cheap nfl jerseys adidas shoes cheap ray ban sunglasses fitflops sale north face jackets coach outlet online mulberry outlet adidas yeezy boost supra shoes kate spade bags kate spade handbags coach factory outlet coach outlet prada outlet mcm outlet cheap mlb jerseys china valentino shoes coach factory outlet cheap ray ban sunglasses coach outlet อ่านความเห็นต่อ...chenlixiang (จำนวน: 1)
โดย yaoxuemei เมื่อ Mon 20 August 2018@06:36:37
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2018.8.20chenlixiang adidas adidas outlet rolex watches roshe run dyson hair dryer cartier love bracelet air jordan ferragamo nike kyrie 2 wedding dresses air max 2017 marc jacobs handbags jordan 31 michael kors burberry outlet oakley sunglasses vibram fivefingers dansko adidas clothing longchamp handbags nike blazer pas cher mizuno louboutin pas cher michael kors outlet nike air max 90 nike factory pandora jewelry nike air max oakley sunglasses gucci handbags nike vapor max iphone x case burberry outlet true religion outlet nike pas cher jordans montre pas cher baseball bats mac makeup mont blanc 10 deep clothing kevin durant shoes nike outlet nike outlet dolce & gabbana sunglasses nike air max 95 kobe 10 mulberry outlet chrome hearts chrome hearts jewelry อ่านความเห็นต่อ...Re: การจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร (จำนวน: 1)
โดย chenlixiang เมื่อ Tue 21 August 2018@15:26:06
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
180821yueqincoach outlet hermes outlet coach outlet ralph lauren hermes handbags uggs canada timberland boots florida marlins jerseys polo ralph lauren outlet online uggs outlet canada goose jackets fitflops coach outlet nike outlet harden vol 1 kate spade handbags christian louboutin pandora charms adidas stan smith red bottoms shoes coach factory outlet fitflops cheap jordan shoes canada goose toms outlet lebron james shoes kate spade moncler jackets ray ban sunglasses discount ralph lauren sale pandora jewelry fendi handbags michael kors outlet online nike outlet online fitflops christian louboutin outlet timberland outlet michael kors outlet online uggs canada ray ban sunglasses cheap ray bans tory burch outlet michael kors handbags asics outlet longchamp outlet air jordans ugg boots canada goose nike

อ่านความเห็นต่อ...leilei123 (จำนวน: 1)
โดย leilei3915 เมื่อ Fri 24 August 2018@10:56:57
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2018824 leilei3915
ugg outlet store christian louboutin outlet michael kors handbags canada goose coach factory outlet coach outlet pandora jewelry outlet canada goose jackets michael kors outlet clearance louboutin shoes moncler coats nike shoes canada goose outlet canada goose outlet moncler outlet michael kors handbags pandora charms nike outlet online coach factory outlet cheap jordan shoes canada goose outlet coach outlet online fitflop sandals pandora charms nba jersey pandora jewelry michael kors outlet clearance off white clothing ralph lauren sale christian louboutin shoes ralph lauren uk michael kors outlet online pandora jewelry pandora charms sale clearance nmd adidas coach factory outlet coach outlet online ugg outlet moncler outlet online mcm bags ralph lauren uk michael kors outlet coach outlet pandora charms sale clearance converse shoes
อ่านความเห็นต่อ...Re: การจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร (จำนวน: 1)
โดย dongdong8 เมื่อ Fri 24 August 2018@15:37:36
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
20188.24wengdongdong coach factory outlet swarovski rings adidas superstar adidas outlet store oakley sunglasses ronaldo jersey bvlgari rings coach outlet online tory burch shoes ugg boots maglie calcio birkenstock sandals air max plus kobe shoes dior handbags onitsuka tiger supreme swarovski jewelry vetements clothing mulberry handbags links of london mac makeup ray ban outlet adidas yeezy burberry handbags manolo blahnik versace sunglasses shoe carnival marcelo burlon jordan 5 michael kors outlet christian louboutin new balance sandals vans outlet adidas shoes spalding basketball ray ban sunglasses kyrie 2 michael kors handbags coach factory outlet online wedding shoes versace bags kd 8 yeezy 500 malone souliers shoes kate spade purse kobe 11 burberry outlet store oakley sunglasses wholesale อ่านความเห็นต่อ...2018.10.30zhouyanhua (จำนวน: 1)
โดย zhoyzhouyan88 เมื่อ Tue 30 October 2018@15:32:27
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2018.10.30zhouyanhua champion clothing jordan xx9 dsquared2 outlet michael kors outlet jordan 32 mizuno running shoes belgium world cup jerseys louboutin pas cher insanity workout jordan 2s abercrombie and fitch ugg boots jordan 6 nike store bottega veneta sunglasses ray ban occhiali ralph lauren outlet instyler gucci bags kd 10 elite louboutin outlet nike outlet store online furla bags jimmy choo sunglasses christian louboutin outlet prada oakley sunglasses marc jacobs handbags tory burch ugg outlet air force 1 reebok outlet store lululemon outlet chanel bags adidas outlet nike blazer ray ban sunglasses nike air max nike blazer england world cup jersey calvin klein jeans new balance canada goose jackets air max 90 dolce & gabbana beats by dre seattle seahawks jerseys ugg outlet jordan retro2018.10.30zhouyanhuaRe: การจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร (จำนวน: 1)
โดย king เมื่อ Sat 03 November 2018@07:56:55
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
201811.3chenjinyan fitflops mcm backpack montblanc fountain pen north face outlet bcbg adidas outlet true religion outlet mulberry handbags ray ban flip flops ugg outlet light up shoes asics shoes x-large clothing nike epic react lebron james jersey nfl jerseys curry jersey malone souliers mlb jerseys miu miu handbags belstaff outlet polo outlet marcelo burlon ferragamo shoes nba jerseys polo ralph lauren tiffany jewelry tory burch sandals ugg outlet woolrich jackets celine ugg australia michael kors outlet coach outlet y3 shoes ugg for kids ralph lauren marc jacobs jordan shoes ugg outlet ray ban sunglasses undefeated clothing cheap nfl jerseys ralph lauren outlet hermes outlet mont blanc kevin durant shoes adidas flip flops longchamp outlet201811.3chenjinyan 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.