Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

แนวคิดและการจัดการขยะมูลฝอยของนานาประเทศ
ติดประกาศ Tue 23 March 2010@16:39:14 โดย pa

ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล panu บันทึก "การจัดการขยะมูลฝอย (Waste Management)
              องค์การสหประชาชาติ  ได้จัดการประชุมสุดยอดว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ (human environment) ณ กรุงสต๊อกโฮม ประเทศสวีเดน ในปีพ.ศ.2515 นับเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่เข้ามามีบทบาทในกระแสการพัฒนาของสังคมโลก ผลจากการประชุมทำให้ทั่วโลกหันมาให้ความสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง 

              

           ปี  2535 ประเทศไทยได้ร่วมลงนามในแผนแม่บทโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือแผนปฏิบัติการ 21 (agenda 21) ในการประชุมสุดยอดของโลกด้านสิ่งแวดล้อม (earth summit) ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล  ซึ่งประเทศสมาชิกต้องตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและเห็นความสำคัญที่จะต้องร่วมกันพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในโลก

  ในการปฏิรูปราชการเพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆโดยสาระสำคัญในด้านการพัฒนาเมืองมี 4 ประเด็นหลัก หนึ่งในนั้น คือ รัฐมีหน้าที่ต้องจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งถือเป็นการให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน (กระทรวงการต่างประเทศ,2537, 9)   
          ประเทศ จากเอเซียน มีการประชุม เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน.... (ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE CITIES PROGRAMME)
          ปี 2547 ณ Sherraton Tower ประเทศสิงคโปร์ ได้จัดตั้งคณะทำงานของภูมิภาคเอเซียน เพื่อทำงานเกี่ยวกับเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities, (AWGESC) โดยมีประเทศสิงคโปร์เป็นประธานกลุ่มในการขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และธรรมาภิบาลของเมืองแถบอาเซียน โดยจัดลำดับความสำคัญจาก เรื่อง Brown issues (เกี่ยวกับน้ำเสียและขยะ) จากนั้นเป็นเรื่อง Green issue (เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ, พันธุ์ไม้, พันธุ์สัตว์) และเรื่อง Blue issue (เกี่ยวกับสัตว์ทะเลและระบบนิเวศน์ชายฝั่ง) โดยกำหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ ตามโครงการ Clean Land  มีเป้าหมาย ให้มีการจัดการขยะที่ดี ตั้งแต่การเก็บรวบรวม และกำจัดขยะทั่วไปและขยะอันตราย     มีการลดปริมาณขยะและการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ (recycle)  และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง  โดยมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินการ 6 ประการ คือ
         1. มีการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะ
         2. มีการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกสุขลักษณะ
         3. ลดการผลิตขยะและการกำจัดขยะ
         4. เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง
         5. สร้างความรับผิดชอบและความเป็นเจ้าของต่อสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน6.  มีการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 


แนวคิดการจัดการมูลฝอยของอารยประเทศ....

         1.
  แนวคิดขยะเหลือศูนย์ (zero waste management) เป็นแนวคิดที่ยึดหลักการที่ว่า “ขยะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ  สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้”  มีเป้าประสงค์ คือ “การทำให้ขยะเหลือน้อยที่สุดและกำจัดที่เหลือด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิผล”  พบว่าแนวคิดการจัดการขยะดังกล่าวได้นำไปเป็นแนวคิดหลักในการดำเนินการในหลายประเทศ  เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา อินเดีย เกาหลี ฟิลิปปินส์ ฮอลล์แลนด์ สวีเดน เยอรมันนี ออสเตรีย อังกฤษ ไอรีแลนด์ สกอร์ตแลนด์ นอร์มิเบีย สวิทเซอร์แลนด์ บราซิล และบางรัฐในสหรัฐอเมริกาได้แก่ รัฐวอร์ชิงตันดีซี  นอร์ทแคโรไรน่า  โอริกอน แคลิฟอร์เนีย  จอร์เจียฯ (http://www.grrn.org )แนวคิดขยะเหลือศูนย์ (zero waste management ) มีหลักการสำคัญ คือ การใช้วัตถุการผลิตที่สามารถนำกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ให้มากที่สุด   ลดปริมาณของเสียที่จะทิ้งให้เหลือน้อยที่สุด บริโภคให้พอดีและบริโภคสินค้าที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้  ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ผลิตสินค้าใหม่ที่ผสมผสานการนำวัสดุกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ได้ รณรงค์การใช้สินค้าที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ พัฒนาการนำขยะกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ เก็บภาษีรวมในราคาสินค้าที่คิดจากต้นทุนทรัพยากรการผลิต   ช่วยยกระดับเป้าหมายทางเศรษฐกิจของชุมชน และสร้างงานใหม่ๆให้กับชุมชน                      

          2.
การลดบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว เป็นแนวทางการนำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่เพื่อลดปริมาณมูลฝอยของประเทศต่างๆ โดยการกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาและลดปริมาณมูลฝอย โดยการนำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ ด้วยมาตรการต่างๆ ดังนี้

         2.1  
การจัดตั้งองค์กรดำเนินการด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว โดยเรียกคืนบรรจุภัณฑ์ เพื่อรวบรวมและนำกลับมาใช้ซ้ำและรีไซเคิล เช่น เยอรมัน เบลเยียม ฝรั่งเศส อังกฤษ และญี่ปุ่น
         2.2    การใช้ระบบมัดจำและคืนเงิน  เช่น อเมริกา แคนนาดา ออสเตรเลีย สวีเดน เยอรมัน เดนมาร์ก เกาหลี และไต้หวัน
         2.3    จัดเก็บค่าธรรมเนียมบรรจุภัณฑ์จากผู้ผลิต  เช่น เยอรมัน เบลเยียม อังกฤษ แคนนาดา และญี่ปุ่น
         2.4    การกำหนดภาษีบรรจุภัณฑ์ เช่น ญี่ปุ่นเก็บภาษีถุงพลาสติก(ถุงหิ้วราคา 5 เยนต่อใบ)
         2.5    การลดภาษีให้กับผู้ประกอบการ เมื่อมีการเรียกคืนบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว เช่น นอร์เวย์
         2.6   การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้วิธีการลดและคัดแยกบรรจุภัณฑ์อย่างถูกต้อง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคในการลดบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว เช่น แคนนาดา
         2.7   กำหนดสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์เพื่อแสดงถึงการนำบรรจุภัณฑ์ไปรีไซเคิล และการสะสมแต้มให้ของรางวัลและการให้ส่วนลด สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันและประเทศแคนนาดา 


กรณีศึกษาการจัดการขยะของต่างประเทศ....

1.  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน  รัฐกำหนดให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า  ผู้จำหน่ายต้องเรียกคืนบรรจุภัณฑ์-   รัฐกำหนดเครื่องหมายประทับบนสินค้า เพื่อแสดงว่าบรรจุภัณฑ์จะถูกนำไปรีไซเคิล รวมทั้งกำหนดบรรจุภัณฑ์ 6 กลุ่ม เพื่อรีไซเคิล ได้แก่ แก้ว  กระป๋อง  โลหะ พลาสติก กระดาษ อลูมิเนียม บรรจุภัณฑ์เคลือบ  กำหนดให้ประชาชนคัดแยก  3  กลุ่ม ได้แก่ กระดาษ แก้ว วัสดุน้ำหนักเบา (อลูมิเนียม, พลาสติก,โฟม) จัดระบบการคัดแยก จัดเก็บและรวบรวม  

2.  แคนาดา   -    เน้นการลดขยะบรรจุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็น-    ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยนำเสนอข้อมูลและกิจกรรมต่างๆให้กับผู้บริโภค ดังนี้  1) ใช้บรรจุภัณฑ์รวมห่อใหญ่ (family pack) 2) ใช้สินค้าชนิดเติม (refilled products) 3) มีระบบนำภาชนะไปบรรจุสินค้าด้วยตัวเอง (reuse) 4) ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลให้มากที่สุด (recycle)  

3. ประเทศสหรัฐอเมริกา  -   กำหนดนโยบายการลดปริมาณขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด   จากกิจกรรมการผลิต เช่น วางแผนการผลิตและเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบในการผลิต  -    ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดมลพิษน้อยที่สุด  ซ่อมแซมได้และนำกลับมาใช้ใหม่ได้   

4.  มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  ประกาศเป้าหมาย “แคลิฟอร์เนียขยะเป็นศูนย์”  โดยให้ทุกคนร่วมมือกันด้วยการปฏิบัติการ reduce , reuse และ  recycleในชีวิตประจำวัน   1) เน้นให้ประชาชนรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า 2) การออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและศักยภาพในการนำกลับมาใช้ใหม่เสมอเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องนำไปฝังกลบ 3) มีเป้าหมายในการส่งเสริมการพัฒนาตลาดการประมูลสินค้ารีไซเคิล 4) การเพิ่มช่องทางการซื้อขายในคลังสินค้ารีไซเคิล5) ดำเนินการวิจัยเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง 6) มีศูนย์เก็บรวบรวมขยะพิษหรือขยะอันตราย7) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อเป็นศูนย์ประสานการใช้ขยะก่อสร้างไว้บริการประชาชน 

5.  ประเทศสิงคโปร์ Waste Management Department   สิงคโปร์มี กำหนดเป้าหมายไว้ว่าอีก 10 ปี ในอนาคตสิงคโปร์จะต้องเป็นเมืองที่ปราศจากขยะ โดยดำเนินการดังนี้-    ขอความร่วมมือจากภาคประชาชนในการจัดเก็บและคัดแยกขยะ-    รณรงค์ให้ใช้วัสดุรีไซเคิล-    ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนผลิตวัสดุที่รีไซเคิลได้ทั้งหมด-    ประชาชนทุกคนก็จะต้องทิ้งขยะให้เป็นเวลา เพราะจะมีการจัดเก็บขยะ 2 อาทิตย์      ต่อ 1 ครั้ง โดยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเดือนละ 150 บาท สำหรับผู้อยู่แฟลต ส่วนผู้ที่มีบ้านเป็นของตนเองจะต้องเสียเกือบ 400 บาทต่อเดือน ขณะที่บริษัท โรงงานต่างๆ จะต้องเสียเป็นรายวัน โดยคิดเป็นลิตร เป็นการปลูกฝังวินัยให้ทุกฝ่ายตระหนักในการทิ้งขยะได้เป็นอย่างดีและจะเป็นการลดปริมาณขยะอีกด้วย (http://www.manager.co.th/,2548) 

6.
 มหานครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  -    ออกกฎหมายและข้อบังคับต่างๆเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย ต่อไปนี้1) กฎหมายส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมการลดการนำกลับไปใช้ซ้ำและการนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ 2) กฎหมายว่าด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 3) กฎหมายว่าด้วยภาชนะบรรจุและหีบห่อบรรจุภัณฑ์4) กฎหมายว่าด้วยการนำอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 5) กฎหมายการจัดการเศษอาหารที่เหลือกลับมาใช้ 6) กฎหมายเกี่ยวกับการนำวัสดุก่อสร้างมาใช้ใหม่7) กฎหมายว่าด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 8) กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมริเริ่มให้เป็นสังคมที่มีการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ -    จัดเก็บมูลฝอยแยกประเภท ตามเวลานัดหมาย  คัดแยกวัสดุรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด  

7.  ประเทศเนเธอร์แลนด์  ออกระเบียบข้อบังคับจัดเก็บค่าธรรมเนียมการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยจากครัวเรือนที่ไม่คัดแยกประเภทขยะมูลฝอยก่อนนำไปทิ้ง เพื่อให้ชุมชนปฏิบัติการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย หากไม่ต้องการจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าว  (สุนีย์ มัลลิกะมาลย์และคณะ,2543) 

8. ประเทศฝรั่งเศส  ออกกฎหมายขยะมูลฝอย “waste law 1975 ” เป็นกฎหมายหลักในการจัดการบรรจุภัณฑ์ เกี่ยวกับการกำจัดและการใช้ซ้ำบรรจุภัณฑ์ ในปี ค.ศ. 1992 กำหนดให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ที่นำมาจำหน่ายในประเทศ ต้องรับผิดชอบในการรวบรวมและกำจัดขยะมูลฝอยบรรจุภัณฑ์ และปี ค.ศ. 1993 กำหนดให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าสินค้าจะต้องรับผิดชอบรวบรวมขยะมูลฝอยบรรจุภัณฑ์เพื่อนำไปใช้ซ้ำ (สุนีย์ มัลลิกะมาลย์และคณะ,2543)

9. ประเทศไต้หวัน -   ออกกฎหมายสนับสนุนการรีไซเคิล โดยให้ทุกคนมีส่วนรับผิดชอบ เสียภาษีให้รัฐ เพราะถือว่าเป็นภาระของสังคม  และผู้สร้างมลภาวะเป็นผู้รับผิดชอบ -   เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคให้เน้นการนำมูลฝอยที่ยังใช้ได้กลับมาใช้ใหม่เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องกำจัดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  (สุนีย์ มัลลิกะมาลย์และคณะ,2543) 

10.    ประเทศบราซิล  -    ตั้งจุด drop-off  ในห้างสรรพสินค้าเพื่อรองรับวัสดุรีไซเคิลที่ประชาชนนำมาบริจาค -    ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวประเภทของวัสดุรีไซเคิลในสถาบันการศึกษา-    สหกรณ์ อาจมาจากซาเล้ง ประชาชน เป็นต้นโดยจะรับวัสดุรีไซเคิลจากโรงเรียน บริษัทเอกชนและบ้านเรือน-    จัดตั้งองค์กรเอกชน ที่ไม่แสวงหาผลกำไร สนับสนุนระบบการจัดการขยะแบบผสมผสาน-    ยกระดับการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการขยะ                

11.    ประเทศออสเตรเลียซิดนีย์ (City of Sydney) ได้ประกาศใช้ แผนการพัฒนาซิดนีย์อย่างยั่งยืน 2030: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม / ร่วมมือ / เชื่อมต่อ (Sustainable Sydney  2030 : Green / Global / Connected) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 กิจกรรม / โครงการต่างๆ ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้ผลการพัฒนาเป็นไปตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปี 2030 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะได้แก่ การให้ความรู้เรื่องขยะ และการบังคับใช้กฎหมาย กลยุทธ์ในการจัดการขยะ โครงการลดปริมาณขยะและนำกลับมาใช้ประโยชน์ เป็นต้น เป็นปัจจัยย่อยที่ ช่วยเสริมความยั่งยืนของซิดนีย์ในปี 2030 ให้เป็นจริง


การจัดการขยะมูลฝอยในประเทศไทย
 

          ปริมาณขยะมูลฝอยของประเทศไทยยังคงสูงขึ้น โดยในปี 2551 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นทั่วประเทศประมาณ 15.03  ล้านตันหรือวันละ 41,064  ตัน (ไม่รวมขยะมูลฝอยก่อนทิ้งลงถัง) เพิ่มขึ้นจากปี 2550  ประมาณ 0.27 ล้านตัน หรือร้อยละ 1.81 และเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณขยะเมื่อ 10 ปี ที่ผ่านมาในปี 2542 มีขยะเกิดขึ้นทั่วประเทศ 13.83 ล้านตัน  โดยในเขตกรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะที่เก็บขนได้ประมาณวันละ 8,780 ตัน/วัน  คิดเป็นร้อยละ 21  ในขณะที่ในเขตเทศบาลและเมืองพัทยามีขยะมูลฝอย 14,915 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 36  และในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีขยะมูลฝอย 17,369 ตัน/วัน  คิดเป็นร้อยละ 43  ของปริมาณมูลฝอยทั่วประเทศ    มีการนำขยะมูลฝอยชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ประมาณ 3.45 ล้านตันหรือคิดเป็นร้อยละ23 ของปริมาณที่เกิดขึ้น   ซึ่งมีปริมาณค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น  เนื่องจากการรณรงค์ให้กับประชาชน ชุมชนและผู้ประกอบการ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อการจัดการมูลฝอยไม่เพียงพอและไม่ต่อเนื่อง  ขาดแรงจูงใจในการลดและคัดแยกมูลฝอยในชุมชนและสถานประกอบการ  ซึ่งมูลฝอยประมาณร้อยละ 34 ถูกนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ร้อยละ 1 นำไปกำจัดโดยการเผา และที่เหลือยังคงใช้วิธีการกำจัดที่ไม่ถูกต้อง เช่นการเทกองบนพื้น การเผากลางแจ้ง เป็นต้น (รายงานสถานการณ์มลพิษประเทศไทย 2542-2551,กรมควบคุมมลพิษ) 

สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยในประเทศไทย 

         ประเทศไทยมีอัตราการรีไซเคิลค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่น กล่าวคือ อัตราการรีไซเคิลของประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ 23 ในขณะที่ฮ่องกงมีอัตราการรีไซเคิล 36% สิงคโปร์มีอัตราการรีไซเคิล 39% และเกาหลีใต้มีอัตราการรีไซเคิล 45%   ในประเทศจีน มีการรับซื้อขวดน้ำอัดลม และขวดน้ำมันพืช ชนิดใสที่เรียกว่าขวดเพท หรือ PET (พีอีที) เพื่อไปผลิตเป็นเส้นใยก่อนนำไปผลิตเป็นเสื้อผ้า    

นโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย

       
เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอย สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง โดยสนองตอบต่อเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10  (พ.ศ.2550 -2554)  คือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการดำรงคุณภาพชีวิตที่ดีและไม่เป็นภัยคุกคามต่อระบบนิเวศ โดยเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน  ขยะอิเล็กทรอนิคส์ ของเสียอันตรายและขยะติดเชื้อ  ด้วยการสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะ ณ แหล่งกำเนิด สนับสนุนส่งเสริมการสร้างธุรกิจเอกชนจากขยะรีไซเคิล  พัฒนาระบบรวบรวม คัดแยก และโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งออกกฎหมายให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบต่อซากผลิตภัณฑ์ของตนเองและนำมาตรการทางภาษีมาใช้ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) และเป็นแนวทางสำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11  มีเป้าหมายดังนี้1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในปี 25532.  กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนร้อยละ 10 ของกลุ่มพื้นที่ที่มีความสำคัญเร่งด่วนมีการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรในปี 25533.  ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและถูกสุขลักษณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของปริมาณที่เกิดขึ้นในปี 2553 และไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณที่เกิดขึ้นในปี 25634.  ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและถูกสุขลักษณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของปริมาณที่เกิดขึ้นในปี 2553 และไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณที่เกิดขึ้นในปี 25635.  มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและถูกสุขลักษณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณที่เกิดขึ้นในปี 25636.  ปริมาณความสกปรกรวมของน้ำเสียจากชุมชนเมืองจะลดลงก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของปริมาณที่เกิดขึ้นในปี 2553 และร้อยละ 50 ของปริมาณที่เกิดขึ้นในปี 25637.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและน้ำเสียไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี 2553 และไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ในปี 2563

มาตรการที่จะเสริมให้สามารถนำแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติ....

1.  สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยใช้ร่วมกันหลายชุมชน
2.  ส่งเสริมการลงทุนร่วมจากภาคเอกชนในการกำจัดขยะมูลฝอย และนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์
3.  สนับสนุนภาคเอกชนดำเนินธุรกิจการจัดการขยะมูลฝอย การติดตามตรวจสอบ
4. ใช้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายอย่างยุติธรรมและเสมอภาค
5.  ปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการเก็บขนส่งและกำจัดให้สอดคล้องกับค่าดำเนินการ
6.  ปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องแก่เยาวชน โดยให้การศึกษาและรณรงค์ให้เกิดความร่วมมือปฏิบัติ รวมทั้งให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
7.  ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน
8.  สนับสนุนการศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีระบบ 

นโยบายและแผนส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540-2559 กำหนดเป้าหมายดำเนินการด้านการจัดการมูลฝอยไว้ ดังนี้1.  ลดอัตราการเกิดขยะมูลฝอยชุมชนโดยเฉลี่ยให้ไม่เกิน 1 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน2.  ให้มีการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นและ3. ให้ทุกจังหวัดมีแผนหลักและแผนการจัดการขยะมูลฝอยและมีระบบกำจัดมูลฝอยที่ถูกลักษณะ ซึ่งกำหนดแนวทางดำเนินการไว้ 4 แนวทาง ดังนี้ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2550:38) 

1. ด้านการจัดการ....

1.1   ใช้หลักการ “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย” ทั้งกับประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ผลิตมูลฝอยดำเนินการจัดการมูลฝอยให้เหมาะสม
1.2    ให้มีการจัดการมูลฝอยระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบครบวงจร
1.3   สนับสนุนให้เอกชนดำเนินธุรกิจการบริการด้านการจัดการมูลฝอย ทั้งในรูปของการว่าจ้าง การร่วมลงทุน หรือการให้สัมปทานรับจ้างควบคุมระบบกำจัดมูลฝอย
1.4   กำหนดองค์กรและหน้าที่ในการควบคุมกำกับ ดูแลการจัดการมูลฝอยของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีประสิทธิภาพ
1.5   ให้จังหวัดจัดเตรียมที่ดินที่เหมาะสมสำหรับใช้กำจัดมูลฝอยระยะยาว รวมทั้งการกำหนดพื้นที่ที่สงวนไว้เพื่อการกำจัดมูลฝอยในผังเมืองด้วย
1.6   ให้นำระบบที่ผู้ผลิตต้องรับซื้อซากหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วจากผู้บริโภคเพื่อนำไปกำจัดหรือหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งกำหนดประเภทผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ที่ผู้ผลิตต้องนำกลับคืนเพื่อลดปริมาณมูลฝอยและ
1.7   ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินสภาพปัญหาและการจัดการมูลฝอยของชุมชน และกำเนิดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาระบบข้อมูลการจัดการมูลฝอยให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและทันสมัยตลอดเวลา รวมทั้งให้มีศูนย์ประสานข้อมูลการนำมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ 

2. ด้านการลงทุน….

2.1   ให้มีการลงทุนก่อสร้างสถานที่กำจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะและจัดหาเครื่องจักรกลที่เหมาะสม โดยรัฐร่วมทุนกับภาคเอกชนหรือรัฐสนับสนุนงบประมาณทั้งหมด หรือสมทบบางส่วนให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ
2.2   ส่งเสริมการลงทุนและให้สิ่งจูงใจแก่ภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจหรืองค์กรสาธารณะประโยชน์ที่ทำงานเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย รวมทั้งการนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์
2.3    จัดตั้งศูนย์กำจัดมูลฝอยส่วนกลางที่สามารถใช้ร่วมกันได้ระหว่างชุมชนหลายแห่งที่อยู่ใกล้เคียงกัน 2.4   ปรับปรุงและฟื้นฟูสถานที่กำจัดมูลฝอยเดิมที่ไม่ถูกสุขลักษณะในพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศ ตามลำดับความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น 

3. ด้านกฎหมาย....

3.1   ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการมูลฝอย และอัตราค่าธรรมเนียมการลดและใช้ประโยชน์จากมูลฝอย
3.2   กำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากสถานที่กำจัดมูลฝอย และกำหนดเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการระบายของเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
3.3   กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างกลไกการเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์จากมูลฝอยและลดปริมาณมูลฝอย และมูลฝอยที่เกิดจากการก่อสร้าง
3.4   กำหนดให้มีระบบติดตามตรวจสอบบันทึกภาวะมลพิษจากแหล่งกำเนิดมลพิษ โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการตรวจสอบมากขึ้น และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระบบการติดตามตรวจสอบ 


4. ด้านการสนับสนุน

4.1   สนับสนุนให้มีการศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อนำมาใช้แก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย
4.2   ให้มีการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการและการบริหารจัดการ แก่เจ้าหน้าที่ของภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอย

ในส่วนของกรุงเทพมหานครนำเสนอในหัวข้อ การจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร นะครับ "

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
· เสนอข่าวโดย pa


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล:
แนวคิดและการจัดการขยะมูลฝอยของนานาประเทศ


คะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 5
จำนวนผู้ลงคะแนน: 13


โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่


ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์


"แนวคิดและการจัดการขยะมูลฝอยของนานาประเทศ " | สมัครสมาชิกที่นี่ | 21 ข้อคิดเห็นต่างๆ | ค้นหาข้อคิดเห็น
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน

2015909caihuali (จำนวน: 1)
โดย 2015909caihuali เมื่อ Tue 08 September 2015@08:03:55
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
michael kors outlet tory burch shoes tods shoes nike trainers vans shoes air jordan shoes cheap oakley sunglasses oakley sunglasses mcm handbags soccer shoes true religion outlet, http://www.truereligionjean.in.net wedding dresses, http://www.weddingdressesoutlet.co.uk/ lululemon outlet abercrombie and fitch ray ban hogan, http://www.scarpehogan-outlet.it/ cheap soccer jerseys michael kors outlet, http://www.michaelkors-outlets.us.com michael kors uk outlet rayban sunglasses, http://www.raybansunglass.com.au/ jordan shoes, http://www.jordanshoes.us.com/ michael kors outlet pandora fred perry sale coach outlet michael kors outlet store, http://www.michaelkorsoutletonlinstore.us.com lebron shoes new england patriots jerseys insanity workout christian louboutin sale


  • chenlixiang โดย chenlixiang เมื่อ Wed 26 October 2016@10:45:17
    • Re: chenlixiang โดย yaoxuemei เมื่อ Thu 21 December 2017@11:01:23

xiaozhengm (จำนวน: 1)
โดย xiaozhengm เมื่อ Mon 05 October 2015@11:54:01
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2015-10-6  xiaozhengm  
michael kors bags
burberry outlet
Coach Coupons In Coach Outlet Store Online
true religion outlet
jordans for sale
Red Bottom Shoes Christian Louboutin
Coach Outlet Store Online Official Website
hermes bags
Coach Factory Online Outlet Cheap Purses
Michael Kors outlet Sales Big Discount
Abercrombie and Fitch Striped Shirts
oakley sunglasses,oakley vault,prescription sunglasses,polarized sunglasses,aviator sunglasses,spy sunglasses,oakleys,oakley canada,cheap oakley sunglasses,oakley frogskins,oakley holbrook,cheap sunglasses,wayfarer sunglasses,oakley standard issue,fake oakleys,oakley glasses,oakley.com,oakley prescription glasses,oakley goggles,sunglasses for men,oakley gascan,oakley store,oakleys sunglasses
michael kors outlet
ugg sale
Authentic Gucci Factory Outlet
michael kors outlet
Jordan Retro 13 Pink And Grey
uggs australia
nike trainers
Louis Vuitton Outlet High Quality
hollister
celine bag
Coach Outlet Official Website
uggs on sale
fitflops
canada goose outlet usa
michael kors outlet online
Christian Louboutin Outlet Authentic Sneakers Online
Air Jordan 4 Green Glow
ugg boots
true religion jeansRe: แนวคิดและการจัดการขยะมูลฝอยของนานาประเทศ (จำนวน: 1)
โดย myy เมื่อ Mon 18 April 2016@09:01:31
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
burberry sale, ray ban sunglasses, jimmy choo, oakley sunglasses, nj jerseys, ralph lauren, ralph lauren outlet online, rolex watches, nike roshe run, jordan retro, longchamp handbags, ugg boots, barbour mens jackets, lac jersey, insanity workout calendar, replica watches, eyeglasses stores, polo outlet store, veneta, timberland outlet, north face, nike factory, nike shoes, toms shoes outlet, valentino outlet, ralph lauren online shop, red bottom, nike mercurial vapor, nike huarache, giuseppe zanotti, ipad mini cases, true religion, ugg australia, red bottom shoes, jordan shoes, washington wizards jersey, ghd hair straighterners outlet, cheap basketball shoes, prada shoes, gafas oakley, longchamp outlet, cheap nike shoes, ferragamo, nike roshe run, chi hair, asics, supra footwear, womens clothing, ugg, อ่านความเห็นต่อ...Re: แนวคิดและการจัดการขยะมูลฝอยของนานาประเทศ (จำนวน: 1)
โดย oakleysunglasses เมื่อ Thu 28 April 2016@13:19:12
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

Erin ferragamo shoes,ferragamo,salvatore ferragamo,ferragamo belts,ferragamo belt,ferragamo outlet Andrews vans,vans pas cher,vans soldes has been awarded longchamp,sac longchamp,longchamps,longchamp pas cher,sac longchamp pas cher,longchamp pliage,longchamp soldes,sac longchamps,longchamp france $55 million in her oakley sunglasses,oakley vault,oakley sunglasses cheap,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,cheap oakley sunglasses,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses lawsuit against the owner coach outlet,coach factory outlet,coach outlet store,coach factory,coach outlet store online,coach factory online,coach factory outlet online,coach outlet online of the Nashville hotel soccer shoes,nike mercurial in which she cheap oakley sunglasses was karen millen dresses filmed while changing ray ban pas cher,ray ban,rayban,lunette ray ban pas cher clothes montre pas cher in her marc jacobs room, uggs outlet the hotel’s former management toms outlet group and the converse pas cher man hermes,sac hermes,hermes pas cher,sac hermes pas cher who did pandora charms,pandora uk,pandora bracelet,pandora rings,pandora,pandora sale,pandora bracelets,pandora jewellery,pandora ring,pandora charm,pandora earrings,pandora jewelry,pandora necklace,pandora charms uk it s5 cases and uploaded the footage to the Internet. Andrews had asked ray ban for $75 million in iphone 6 cases her lawsuit over the 2008 incident, claiming air force,nike air force,air force 1,air force one,nike air force 1,nike air force one,air force one nike ongoing emotional burberry pas cher distress from north face outlet,north face,the north face,northface,north face jackets,north face jackets clearance,the north face outlet the celine handbags,celine bag,celine bags episode and the video’s north face continued ralph lauren,ralph lauren uk,ralph lauren outlet,polo ralph lauren outlet existence online.The 37-year-old Fox Sports true religion and ABC reporter was kate spade handbags,kate spade,kate spade outlet,katespade working for ESPN at the louis vuitton,louis vui

อ่านความเห็นต่อ...
michael kors handbags (จำนวน: 1)
โดย jiajiagg เมื่อ Wed 22 June 2016@15:11:44
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
yeezy boost michael kors handbags clearance nike huarache ray ban sunglasses,ray ban outlet,ray ban sale,cheap ray bans,cheap ray ban sunglasses,ray ban sunglasses outlet,ray ban,rayban,ray bans,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban nike polo toms outlet store ray ban uk,cheap ray ban sunglasses michael kors outlet online ralph lauren uk cheap retro jordans huarache shoes yeezy boost tiffany and co jewelry cheap tiffanys oakley sunglasses tiffany and co michael kors outlet online cheap nfl jerseys louis vuitton handbags http://www.airjordanretro.uk fitflop shoes air jordan retro nike huarache adidas nmd oakley sunglasses,oakley vault,oakley sunglasses cheap,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley nike kobe sneakers http://www.tiffanyandcooutletonline.us.com michael kors handbags huarache shoes oakley sunglasses michael kors purses mlb jerseys authentic tiffany,tiffany and co,tiffany and co jewelry,tiffany necklace,tiffany bracelet,tiffany ring,tiffany earrings cheap jordansOpłaty za śmieci w g.Wymiarki obłęd czy rozsądek (จำนวน: 1)
โดย wengdongdong เมื่อ Sat 03 September 2016@10:03:09
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

20169.3wengdongdong nike nfl jerseys true religion jeans true religion outlet louis vuitton outlet uggs boots oakley sunglasses michael kors outlet nike air max pas cher michael kors outlet true religion shorts ugg outlet tods shoes ugg outlet louis vuitton paris louis vuitton outlet toms shoes beats headphones uggs outlet coach factory outlet rolex watches christian louboutin outlet gucci handbags adidas outlet replica watches coach outlet online ugg uk cheap nfl jerseys michael kors outlet michael kors outlet nike outlet ugg boot uk ugg sale louis vuitton adidas nmd michael kors outlet uggs outlet ray ban pas cher pittsburgh steelers jerseys fitflop sandals coach outlet canada goose minnesota vikings jerseys coach canada coach outlet fitflops adidas stan smith polo ralph lauren outlet michael kors outlet
อ่านความเห็นต่อ...Re: แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว...ไม่ไปไม่ได้ (จำนวน: 1)
โดย chenyingying เมื่อ Thu 22 September 2016@14:24:43
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

ugg australia moncler outlet ugg boots outlet kate spade outlet curry 2 louboutin shoes kate spade outlet ralph lauren uk michael kors factory outlet uggs outlet louboutin shoes coach handbags true religion outlet cavaliers jerseys louis vuitton purses adidas yeezy 350 boost tommy hilfiger clothing burberry sale air max pas cher cheap uggs louis vuitton purses oakley sunglasses spurs jerseys ugg boots louboutin pas cher louis vuitton purses patriots jerseys ugg boots cheap ray ban sunglasses outlet michael kors outlet clearance hermes birkin bag ugg canada fitflop sale heat jerseys ugg outlet juicy couture handbags uggs on sale adidas shoes burberry handbags cheap oakley sunglasses coach outlet online ugg pas cher coach outlet online ray bans ugg outlet replica rolex watches uggs on sale supra shoes michael kors outlet online chenyingying20160922Re: แนวคิดและการจัดการขยะมูลฝอยของนานาประเทศ (จำนวน: 1)
โดย chenyingying เมื่อ Tue 01 November 2016@15:05:15
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

michael kors handbags thunder jerseys michael kors outlet clearance true religion jeans ugg pas cher hogan sito ufficiale ray ban outlet mulberry bags cheap jordans ray ban sunglasses louis vuitton handbags cheap oakley sunglasses ugg outlet steelers jerseys pandora charms ray bans michael kors handbags hollister clothing store ugg boots sale ugg boots ugg outlet fitflop sale broncos jerseys ugg boots burberry outlet moncler soldes louis vuitton handbags uggs on sale michael kors outlet cheap canada goose jackets chenyingying20161101dongdong8 (จำนวน: 1)
โดย dongdong8 เมื่อ Tue 06 December 2016@15:24:09
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

201612.6wengdongdong timberland boots prada handbags canada goose coach factory outlet louis vuitton outlet hollister uk ralph lauren outlet coach factory outlet air max sale jordan retro michael kors outlet louis vuitton ray ban sunglasses uk gucci uk canada goose outlet michael kors outlet canada goose sale cheap nhl jerseys polo ralph lauren ugg boots ugg canada ralph lauren polo ugg outlet online polo ralph lauren canada goose clothing tommy hilfiger ugg outlet christian louboutin pas cher dallas mavericks jerseys louis vuitton cheap ray ban sunglasses oklahoma city thunder jerseys moncler jackets ugg boots uggs uk michael kors bagsRe: ข้อมูลชุมชน (CBM) กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ (จำนวน: 1)
โดย Sjcg123 เมื่อ Sun 11 December 2016@10:39:08
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
Toms Shoes For Women pandora charm bracelet sale cheap uggs scarpe nike Nike Black Friday Jordan Store billige nike sko michael kors bags outlet ugg factory outlet ugg boots classic nike sportschuhe damen běžecké boty nike sac coach soldes pandora online Nike Air Jordan 11 zapatillas nike baratas goedkope nike air max Jordan Sneakers For Sale sac a main michael kors Moncler Jacket Womens pandora outlet store official NHL jerseys Moncler Outlet Online Canada Goose Sale Outlet nike sneakers nike air jordan pas cher Sneakers Nike new jordan releases Canada Goose Official Site Soldes Ugg Pandora Official Website Canada Goose Womens Coats Chestnut Ugg Boots Cheap Michael Kors Bottes Ugg Femme Pas Cher Air Max Femme Bottes Ugg Pas Cher Uggs Outlet Store Orecchini Pandora Coach Bags On Sale toms sale canada goose jackets on sale chaussures nike pas cher coach factory outlet online Jordan Schoenen chaussure basket homme1211SjcgRe: แนวคิดและการจัดการขยะมูลฝอยของนานาประเทศ (จำนวน: 1)
โดย yaoxuemei เมื่อ Thu 21 December 2017@11:01:23
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
yaoxuemei20171221mont blanc ray ban wayfarer tory burch outlet online coach outlet store online coach factory outlet polo ralph lauren sale michael kors outlet clearance polo ralph lauren valentino outlet uggs outlet polo shirts coach factory outlet fitflops shoes michael kors outlet clearance cheap jordans for sale polo ralph lauren outlet asics shoes canada goose outlet online ralph lauren shirts canada goose jackets kate spade outlet canada goose outlet store canada goose outlet michael kors outlet ugg outlet uggs on sale michael kors outlet michael kors outlet clearance cheap oakley sunglasses mont blanc outlet christian louboutin sale nike outlet longchamp outlet michael kors outlet online canada goose jackets cheap authentic nba jerseys canada goose polo ralph lauren outlet online michael kors outlet oakley sunglasses wholesale pandora charms mbt valentino outlet coach outlet อ่านความเห็นต่อ...Re: แนวคิดและการจัดการขยะมูลฝอยของนานาประเทศ (จำนวน: 1)
โดย xiaozheng6666 เมื่อ Fri 09 March 2018@20:37:01
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
180310yueqinbirkenstocks michael kors outlet adidas yeezy ugg boots louis vuitton outlet online cheap nike air max coach outlet store online clearances ralph lauren polo ralph lauren outlet adidas nmd adidas shoes christian louboutin outlet harden vol 1 ugg boots canada pandora charms uk air max 2018 moncler jackets supreme clothing mulberry handbags jordans jordan shoes salvatore ferragamo shoes nike air max longchamp outlet canada goose jackets birkenstock canada goose outlet cheap nfl jerseys adidas shoes cheap ray ban sunglasses fitflops sale north face jackets coach outlet online mulberry outlet adidas yeezy boost supra shoes kate spade bags kate spade handbags coach factory outlet coach outlet prada outlet mcm outlet cheap mlb jerseys china valentino shoes coach factory outlet cheap ray ban sunglasses coach outlet อ่านความเห็นต่อ...Re: ภาวะโลกร้อน กับ ขยะ (จำนวน: 1)
โดย cai123 เมื่อ Tue 22 May 2018@16:03:00
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
cai123 michael kors outlet clearance louis vuitton handbags ray bans fitflops uk the frye company shoes michael kors canada pandora jewelry outlet nike air presto air jordan retro adidas originals ysl handbags ralph lauren outlet coach outlet online birkenstock outlet philipp plein louis vuitton factory outlet ecco outlet rolex replica watches valentino outlet adidas sneakers uggs outlet adidas shoes mlb jerseys cheap fitflop shoes nike outlet online garmont boots adidas nmd r1 ugg boots coach outlet store michael kors outlet online pandora charms sale burberry handbags red bottom asolo boots rihanna shoes pandora jewelry store ugg outlet store jordan shoes for sale ralph lauren outlet online nike air max 2019 adidas ultra boost givenchy outlet nike free 5.0 coach factorty outlet store christian louboutin sale adidas outlet store pandora charms outlet polo ralph lauren outlet
อ่านความเห็นต่อ...Re: แนวคิดและการจัดการขยะมูลฝอยของนานาประเทศ (จำนวน: 1)
โดย cai123 เมื่อ Thu 28 June 2018@15:30:43
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
20180628yuanyuan
supreme uk michael kors outlet clearance michael kors outlet store polo ralph lauren outlet online pandora outlet coach outlet online ray ban glasses oakley sunglasses outlet nike outlet adidas yeezy boost 350 louis vuitton factory outlet coach outlet online michael kors outlet store nfl jerseys pandora outlet store ugg boots mcm bags tory burch handbags valentino outlet fitflops sale clearance nike huarache shoes basketball shoes michael kors outlet clearance vans outlet timberland shoes michael kors outlet online coach outlet store online converse shoes michael kors mont blanc pen asics outlet store nike outlet online michael kors handbags cheap jordans for sale florsheim shoes ralph lauren uk polo ralph lauren outlet kyrie 4 dr martens boots coach factorty outlet online birkenstock outlet store cheap jordan shoes louis vuitton outlet store air max mulberry uk fred perry polo shirts อ่านความเห็นต่อ...chenlixiang (จำนวน: 1)
โดย yaoxuemei เมื่อ Mon 20 August 2018@06:41:56
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2018.8.20chenlixiang adidas adidas outlet rolex watches roshe run dyson hair dryer cartier love bracelet air jordan ferragamo nike kyrie 2 wedding dresses air max 2017 marc jacobs handbags jordan 31 michael kors burberry outlet oakley sunglasses vibram fivefingers dansko adidas clothing longchamp handbags nike blazer pas cher mizuno louboutin pas cher michael kors outlet nike air max 90 nike factory pandora jewelry nike air max oakley sunglasses gucci handbags nike vapor max iphone x case burberry outlet true religion outlet nike pas cher jordans montre pas cher baseball bats mac makeup mont blanc 10 deep clothing kevin durant shoes nike outlet nike outlet dolce & gabbana sunglasses nike air max 95 kobe 10 mulberry outlet chrome hearts chrome hearts jewelry อ่านความเห็นต่อ...Re: แนวคิดและการจัดการขยะมูลฝอยของนานาประเทศ (จำนวน: 1)
โดย chenlixiang เมื่อ Tue 21 August 2018@15:37:07
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
180821yueqincanada goose jackets supreme clothing michael kors outlet los angeles dodgers jerseys ralph lauren uk tiffany and co columbia sportswear ray ban sunglasses pandora charms toms outlet atlanta braves jerseys ugg boots burberry outlet christian louboutin outlet nike outlet michael kors outlet online coach outlet texas rangers jersey colorado rockies jerseys air jordan shoes jordan shoes dr martens boots pandora charms sale kate spade longchamp handbags michael kors outlet uggs canada goose outlet canada goose outlet cheap mlb jerseys nike air max 95 ugg outlet birkenstock sandals adidas nmd shoes supreme clothing oakley sunglasses nike shoes salvatore ferragamo shoes jimmy choo adidas outlet cheap jordans free shipping uggs coach outlet store nike basketball shoes adidas shoes pandora charms coach outlet
อ่านความเห็นต่อ...leilei123 (จำนวน: 1)
โดย leilei3915 เมื่อ Fri 24 August 2018@10:59:02
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2018824 leilei3915
michael kors outlet coach outlet online pandora charms michael kors outlet online valentino shoes canada goose jackets gucci outlet vans outlet coach factory outlet online michael kors outlet clearance louboutin outlet adidas outlet online rolex watches moncler jackets true religion kate spade sale polo ralph lauren uggs outlet michael kors outlet clearance cheap jerseys nfl jerseys wholesale ralph lauren uk pandora charms mbt shoes clearance outlet moncler outlet coach factory outlet mbt outlet pandora fitflops sale clearance polo ralph lauren outlet coach outlet online coach outlet online pandora jewelry coach outlet online michael kors outlet online canada goose ralph lauren outlet pandora jewelry kobe shoes 11 nfl jerseys wholesale uggs canada supreme clothing coach factory outlet ralph lauren outlet ray ban pas cher
อ่านความเห็นต่อ...2018.10.30zhouyanhua (จำนวน: 1)
โดย zhoyzhouyan88 เมื่อ Tue 30 October 2018@15:43:43
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2018.10.30zhouyanhua tory burch outlet jordan clothing carrera sunglasses keen sandals nike air max nike mercurial ugg boots nike outlet online christian louboutin kate spade outlet supra armani jeans jordan 31 fendi kobe 11 moncler jackets balenciaga shoes sac michael kors hermes birkin bag converse shoes ray ban sunglasses iphone case nike air max sac longchamp kate spade outlet celine handbags isabel marant shoes wedding dresses wedding dresses boy london clothing nike kyrie 2 curry 3 chanel handbags versace sunglasses nike shoes nike free run beats by dre bcbg outlet adidas crazy 8 pandora jewelry ugg boots michael kors handbags barbour jackets new balance shoes converse chuck taylor jordan 3s ghd hair straighteners kate spade puma shoes nike rosheRe: แนวคิดและการจัดการขยะมูลฝอยของนานาประเทศ (จำนวน: 1)
โดย king เมื่อ Sat 03 November 2018@07:57:49
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
201811.3chenjinyan fitflops mcm backpack montblanc fountain pen north face outlet bcbg adidas outlet true religion outlet mulberry handbags ray ban flip flops ugg outlet light up shoes asics shoes x-large clothing nike epic react lebron james jersey nfl jerseys curry jersey malone souliers mlb jerseys miu miu handbags belstaff outlet polo outlet marcelo burlon ferragamo shoes nba jerseys polo ralph lauren tiffany jewelry tory burch sandals ugg outlet woolrich jackets celine ugg australia michael kors outlet coach outlet y3 shoes ugg for kids ralph lauren marc jacobs jordan shoes ugg outlet ray ban sunglasses undefeated clothing cheap nfl jerseys ralph lauren outlet hermes outlet mont blanc kevin durant shoes adidas flip flops longchamp outlet201811.3chenjinyan 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.