Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

พื้นที่สีเขียวของโตเกียว
ติดประกาศ Mon 23 November 2009@21:47:00 โดย pa

การเพิ่มพื้นที่สีเขียว panu บันทึก "                        

            พื้นที่สีเขียวในกรุงโตเกียวประกอบด้วย พื้นที่ป่า ทุ่งหญ้า เรือกสวนไร่นา สวนสาธารณะ สวนขนาดต่างๆ พื้นที่แหล่งน้ำ โดยพื้นที่ป่ามีประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของกรุงโตเกียวเรียกว่า เขตทามะ (Tama area) โดยเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมากรุงโตเกียวมีพื้นที่สีเขียวในบริเวณศูนย์กลางเมือง (23 เขต) ร้อยละ 29 แต่ปัจจุบันลดลงเหลือร้อยละ 24 ของพื้นที่กรุงโตเกียวทั้งหมด


             แผนปฏิบัติการปลูกป่าในเมืองโตเกียว(Action Plan of Tokyo Urban Afforestation) 
10 Year Project for Green Tokyo(โครงการ 10 ปีเพื่อโตเกียวเมืองสีเขียว)  
                                                            
โดย Mr.Hiroki Takahashi สำนักงานสิ่งแวดล้อม TMG                     โครงการ 10 ปีเพื่อโตเกียวเมืองสีเขียวเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคม 2006 ซึ่งจะเป็นการแสดงให้เห็นภาพความสำเร็จอย่างสูงในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองให้ใกล้เคียงกับสภาพทางธรรมชาติ โดยผลักดันเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นข้อแรกใน 8 เป้าหมายของโครงการ ทั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคในปี 2016
           โตเกียว จะเป็นเมืองในอุดมคติในระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า (โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่สีเขียว) จะประกอบด้วย โครงข่ายถนนสีเขียว สร้างเกาะพื้นที่สีเขียวให้ใหญ่เท่ากับพระราชวังอิมพีเรียล เพิ่มพื้นที่สีเขียวขนาด 1,000 เฮกเตอร์ หรือเทียบเท่ากับสนามฟุตบอล 1,500 สนาม การรณรงค์ทั่วทั้งโตเกียวเพื่อให้ค่าตอบแทนแก่หน่วยงานต่างๆในการดำเนินงานเพื่อให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นในเมือง รวมทั้งการปลูกต้นไม้ริมถนนจำนวน 1 ล้านต้น
โครงการต่างๆในแผน 10 ปี เริ่มปฏิบัติได้จริงตั้งแต่ปี 2008 เพื่อให้โตเกียวเกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่
           ส่วนที่ 1 พิจารณาโครงการที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงในระยะเวลา 10 ปี ทั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมให้โตเกียวเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคในปี 2016 ระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนอย่างเร่งด่วนภายในเวลา 3 ปี (2008-2010) โดยการเปลี่ยนแปลงโตเกียวทั่วทั้งเมือง แผนดังกล่าวประกอบด้วย 39 มาตรการ มีโครงการรองรับ 334 โครงการ (เป็นโครงการใหม่ 154 โครงการ) ใช้งบประมาณในการดำเนินการประมาณ 1.7 ล้านล้านล้านเยน โดยโครงการเฉพาะปี 2008 ใช้งบประมาณ 470 ล้านล้านเยน
           ส่วนที่ 2 พิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากรของโตเกียว ซึ่งในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ประชากรในโตเกียวจะเพิ่มมากขึ้น แต่ในระยะยาวประชากรมีแนวโน้มลดลง โดยในช่วงเวลากลางวันมีประชากรเข้ามาทำงานในโตเกียวประมาณ 3.35 ล้านคน ซึ่งเทียบเคียงได้กับเมืองใหญ่ๆในโลก แต่สิ่งที่ตามมาคือ อาคารสิ่งปลูกสร้างที่เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจมีแนวโน้มขยายตัวออกจากพื้นที่เมืองไปสู่พื้นที่ริมน้ำ ในอนาคตอาจบุกรุกเข้าไปในเขตทามะ ซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์ทางธรรมชาติของกรุงโตเกียว
           ส่วนที่ 3 พิจารณาโครงการ 10 ปี โดยเลือก 4 โครงการสีเขียว เพื่อลดการแพร่กระจายของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
           ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการ 3 ปี ประกอบด้วย 8 เป้าหมายหลัก ได้แก่
                    1.ฟื้นฟูความสวยงามของกรุงโตเกียวให้เป็นเมืองแห่งสายน้ำและพื้นที่สีเขียว
                    2.เปลี่ยนแปลงกรุงโตเกียวผ่านการปรับปรุงโครงข่ายถนน 3 สาย
                    3.ผลักดันให้กรุงโตเกียวเป็นเมืองที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่ำที่สุดในโลก
                    4.เตรียมการรับมือกับภัยธรรมชาติในกรุงโตเกียวได้อย่างมั่นคง เพื่อเป็นการยกฐานะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเมือง
                   5.สร้างรูปแบบเมืองอันดับหนึ่งของโลกเพื่อสังคมคนรุ่นใหม่
                   6.สร้างกรุงโตเกียวให้มีความโดดเด่นในด้านศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว มีรูปลักษณ์การออกแบบเมืองให้เป็นสากล
                   7.สร้างสังคมให้เป็นที่ที่คนเกิดแรงกระตุ้นในการดำเนินชีวิต
                   8.ส่งเสริมด้านการกีฬาเพื่อเป็นการสร้างฝันให้กับเยาวชน

                  การพัฒนานโยบายพื้นฐานของโครงการ 10 ปีเพื่อโตเกียวเมืองสีเขียว มีการจัดตั้งสำนักงานใหญ่เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองสีเขียวเมื่อเดือนมกราคม 2007 เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริม รณรงค์โครงการ 10 ปี เพื่อโตเกียวเมืองสีเขียว วัตถุประสงค์เพื่อผลักดันพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของกรุงโตเกียว และเป็นการแสดงให้เห็นถึงแนวคิดเบื้องต้นของมาตรการการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองซึ่งจะดำเนินการต่อไปในอนาคต แนวคิดดังกล่าวประกอบด้วย
           1.สร้างกรอบแนวคิดเพื่อช่วยเหลือผู้ที่อาศัยในกรุงโตเกียวให้ความสนใจ ปลูกต้นไม้และปกป้องพื้นที่สีเขียว
           2.เสนอแนะแนวทางหลายแนวทาง รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเพิ่มและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว
           3.ปรับปรุงโครงข่ายพื้นที่สีเขียว ผ่านการสนับสนุนทางด้านการเงิน การบริจาคและการก่อตั้งมูลนิธิของภาคเอกชน

           นโยบายพื้นฐานในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประกอบด้วย
 นโยบายที่ 1 ขั้นตอนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในส่วนผู้อาศัยในกรุงโตเกียว รวมทั้งภาคธุรกิจเอกชน
 นโยบายที่ 2 ส่งเสริมโครงข่ายพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกต้นไม้บริเวณริมถนน
 นโยบายที่ 3 สร้างศูนย์กลางชุมชนสีเขียว โดยเน้นโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงเรียนเป็นอันดับแรก
 นโยบายที่ 4 ใช้นวัตกรรมใหม่ๆในการเสริมสร้างและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว
          สำหรับมาตรการเพิ่มพื้นที่สีเขียวปี 2009 ในโครงการ 10 ปี เพื่อโตเกียวเมืองสีเขียว เป็นกิจกรรมที่จะดำเนิการจริงในช่วงปี 2009-2011 ประกอบด้วยแผน 3 ปี เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2009 มีการแยกประเภทโครงการในแต่ละนโยบายพื้นฐานออกเป็น 4 ประเภท โดยมีโครงการที่จะดำเนินการในปี 2009 จำนวน 84 โครงการ เป็นการส่งเสริมความร่วมมือในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวระหว่างประชาชนที่อาศัยในกรุงโตเกียว ภาคธุรกิจเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รายละเอียดนโยบายพื้นฐานทั้ง 4 ประเภท ประกอบด้วย
            นโยบายที่ 1 ขั้นตอนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในส่วนผู้อาศัยในกรุงโตเกียว รวมทั้งภาคธุรกิจเอกชน ต้องอาศัยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามบ้านพักอาศัยของผู้ที่อาศัยในโตเกียว ก่อตั้งมูลนิธิโตเกียวเมืองสีเขียว โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างประชาชนและภาคเอกชน ก่อตั้งอาสาสมัครเพื่อดำเนินกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยความสนับสนุนจากภาคธุรกิจและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
            นโยบายที่ 2 ส่งเสริมโครงข่ายพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกต้นไม้บริเวณริมถนน ส่งเสริมโครงการ Umi-no-Mori (โครงการปลูกป่าในทะเล) เพิ่มจำนวนต้นไม้ริมถนน ปรับปรุงสวนของเมือง ปรับปรุงสวนในทะเล (marine parks) เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณริมน้ำ และการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
            นโยบายที่ 3 สร้างศูนย์กลางชุมชนสีเขียว โดยเน้นโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงเรียนเป็นอันดับแรก ส่งเสริมการปลูกหญ้าคลุมดินในโรงเรียน
            นโยบายที่ 4 ใช้นวัตกรรมใหม่ๆในการเสริมสร้างและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่างในเมือง เพิ่มสวนบนดาดฟ้า สวนบนอาคาร อนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในเมือง พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่าไม้และภูเขา พัฒนากรอบการชี้นำการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมและอนุรักษ์โดยผ่านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆและเทศบาล
 ระบบการเพิ่มและการปกป้องพื้นที่สีเขียวในเมือง กำหนดให้ที่ดินแต่ละแปลงมีพื้นที่สีเขียวร้อยละ 30 ทั้งนี้สวนบนอาคารถือเป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่สีเขียวด้วย รวมถึงบริเวณพื้นที่ทางธรมชาติจะต้องมีการอนุรักษ์ต้นไม้ในที่ดินร้อยละ 30 ด้วยเช่นกัน
              แผนในอนาคต จะดำเนินการผลักดันมาตรการต่างๆเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง และขยายการดำเนินการออกไปเรื่อยๆ โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เทศบาล และหน่วยงานหลักๆ เช่น ประชาชนที่อาศัยในกรุงโตเกียว อาสาสมัคร องค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ภาคธุรกิจ ภาคบริหาร ฯลฯ


           วิธีการและกรณีการปลูกต้นไม้ในเมือง ปัจจัยและบทบาทของการปลูกต้นไม้ในเมือง (Various Methods and Cases of Urban Planting & Functions and Roles of Urban Planting)(จากมุมมองของการควบคุมเกาะความร้อน) (From the viewpoint of heat island control)
                                                                    โดย Dr.Yukihiro Masuda จากมหาวิทยาลัย Waseda
 
               สภาพความเป็นจริงของปรากฏการณ์เกาะความร้อนจะมีความสัมพันธ์กับสภาวะโลกร้อน โดยในแต่ละปีจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกปี เมื่อเปรียบเทียบ 100 ปีก่อนกับปัจจุบันอุณหภูมิผิวโลกสูงขึ้น 3 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่เป็นพื้นที่เมือง บริเวณที่มีปรากฏการณ์เกาะความร้อน แสดงให้เห็นว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศอย่างรวดเร็วในบริเวณนั้น
              สาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อน คือ เมื่อมีพลังงานผ่านเข้าไปในเมืองสิ่งที่ปล่อยออกมาจากอาคารคือ ความร้อนและก๊าซ ปัญหาเกาะความร้อนคือมลพิษที่เกิดจากความร้อน รวมทั้งมลพิษทางอากาศ ถ้าความร้อนและก๊าซที่ออกมาจากอาคารถูกลม น้ำ พื้นที่สีเขียว พัดพาและดูดซับ ปัญหาเกาะความร้อนจะไม่เกิด ซึ่งปรากฏการณ์เกาะความร้อน ส่งผลให้ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาวแตกต่างกันมาก สิ่งที่ตามมาจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนคือ ปัญหาฝุ่นปกคลุมเมือง (Dust domes)
ปรากฏการณ์เกาะความร้อนเกิดขึ้น 3 ระยะคือ
            1.สาเหตุ เกิดจากการเพิ่มขึ้นของการใช้เครื่องปรับอากาศ การลดลงของพื้นที่สีเขียวและพื้นที่แหล่งน้ำธรรมชาติ การเพิ่มขึ้นของอาคาร ความสามารถในการระบายอากาศลดลง การแบ่งแยกโครงข่ายพื้นที่สีเขียว การเพิ่มขึ้นของการบริโภคพลังงานต่อรายได้ที่เพิ่มขึ้น
            2.ผลที่เกิดคือ การเพิ่มขึ้นความร้อนในบรรยากาศ ปรากฏการณ์ที่ตามมาคือ อุณหภูมิเฉลี่ยที่พื้นผิวโลกเพิ่มขึ้น จำนวนชั่วโมงที่อุณหภูมิสูงกว่า 30 องศาเซลเซียสเพิ่มขึ้น การเพิ่มความร้อนและความชื้นในอากาศในเวลากลางคืน
            3.ผลกระทบที่เกิดขึ้น คือ ประชากรเข้าโรงพยาบาลมากขึ้นและตายจากโรคเกี่ยวกับความร้อน   การเพิ่มขึ้นของปฏิกิริยาทางเคมีในช่วงฤดูร้อน เกิดพายุฝุ่นในฤดูหนาว ฝนตกหนักในบางพื้นที่ เพิ่มการบริโภคพลังงานจากการใช้เครื่องปรับอากาศ ภัยที่เกิดจากพายุฝนฟ้าคะนองเกิดจาก ความร้อนภายในเมืองเคลื่อนตัวลอยขึ้นสูง พื้นที่ชุ่มน้ำและลมทะเลพัดความร้อนขึ้นสู่อากาศด้านบนและหยุดนิ่ง เกิดเป็นฟ้าแลบฟ้าร้อง ตามมาด้วยฝนตกหนัก
 แนวทางการป้องกันเกาะความร้อนในเมือง จะต้องสร้างจินตภาพให้เมืองขนาดใหญ่มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ จัดกลุ่มของเมืองให้เป็นกลุ่มอาคารสูง กลุ่มควบคุมความสูงของอาคาร (upzoning - downzoning) ช่วงที่ควบคุมความสูงของอาคารจะเกิดเกาะความเย็น (cool island) นอกจากนี้ยังต้องกำหนดทิศทางการไหลของน้ำ เส้นทางของพื้นที่สีเขียว และทิศทางการพัดของลมหรือเพิ่มช่องทางลมให้กับเมือง ซึ่งจะช่วยลดอุณหภูมิภายในเมืองได้
               พื้นที่ครอบคลุมแหล่งน้ำในปัจจุบัน ประกอบด้วย แถบพื้นที่สีเขียวและสวนที่เป็นแหล่งน้ำร้อยละ 6 และที่ไม่ใช่แหล่งน้ำร้อยละ 27 ส่วนพื้นที่ถนนและที่พักอาศัยร้อยละ 67 โดยร้อยละ 25 ของความยาวรวมของแหล่งน้ำ (223 กิโลเมตร) เป็นพื้นที่ที่เพียงพอสำหรับการเก็บกักน้ำ ในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ได้เปลี่ยนการใช้ที่ดินจากทางด่วน โดยปรับภูมิทัศน์ให้เป็นคลอง ส่วนกรุงโตเกียว ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการวางแผนกำหนดแถบพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองซึ่งมีขนาด 18,010 เฮกตาร์ อย่างไรก็ตามพื้นที่สีเขียวดังกล่าวได้ลดขนาดลงหลังจากที่มีการพัฒนาเมืองในปัจจุบัน
               แนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเกาะความร้อนในเมือง คือการจัดกลุ่มของเมืองให้เล็กลง ให้กลุ่มอาคาร โรงงาน ถนน ร้านค้า อยู่กลุ่มเดียวกัน ส่วนกลุ่มของแหล่งน้ำ ทะเลสาบ ป่า สวน อยู่กลุ่มเดียวกัน ซึ่งเมื่อรวม 2 กลุ่มเข้าด้วยกัน จะเป็นการจัดกลุ่มของประชากรในเมือง และเป็นการวางแผนให้เมืองใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นอีกแนวทางที่ทำให้อุณหภูมิในเมืองลดลง โดยพื้นที่สีเขียวจะทำให้อุณหภูมิในอากาศลดลงและแผ่กระจายเข้าไปในเขตเมือง และจะทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยลดลง 2 องศาเซลเซียส ในทุกระยะทาง 100 เมตร ความเร็วลม 0.1 เมตรต่อวินาที จะทำให้อุณหภูมิลดลงในพื้นที่ถัดจากพื้นที่สีเขียวในรัศมี 8 เมตร กรณีศึกษาที่ 1 สวน Shinjuku Gyoen ซึ่งเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ส่งผลให้พื้นที่โดยรอบเย็นลง นอกจากนี้มีแนวทางการลดอุณหภูมิในเมืองโดยการปลูกต้นไม้บนอาคาร ข้างผนัง ในชุมชน สำนักงาน โรงเรียน จะต้องมีการออกแบบให้เมืองมีทางลมผ่าน ซึ่งหมายถึงช่องถนนควรมีความกว้างไม่ต่ำกว่า 8 เมตร เป็นต้น กรณีศึกษาที่ 2 การเพิ่มเกาะความเย็น เป็นบริเวณกว้างในศูนย์กลางกรุงโตเกียว เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องสร้างขึ้นมาเพื่อต่อต้านเกาะความร้อน การสร้างเกาะความเย็นขนาดใหญ่จำเป็นต้องเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นผิวใน Shinjuku, Akasaka และ Shibiya กรณีศึกษาที่ 3 บริเวณโดยรอบพระราชวังอิมพีเรียล โดยบริเวณที่เป็นกลุ่มเกาะความเย็นจะส่งผลช่วยบรรเทาความร้อนโดยรอบได้ โดยเกาะความเย็นมีค่าเท่ากับความแตกต่างของค่าเฉลี่ยอุณหภูมิในเมืองกับค่าเฉลี่ยบริเวณกลุ่มเกาะความเย็น
การลดปรากฏการณ์เกาะความร้อน จะต้องประสานการทำงานร่วมกันระหว่าง หน่วยงานด้านการป้องกันสิ่งแวดล้อม ซึ่งรับผิดชอบในเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยตรง และหน่วยงานด้านการวางผังเมือง รับผิดชอบในเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นสำคัญ
 พื้นที่สีเขียวในเมือง ประกอบด้วย
               1.ภูมิทัศน์ที่สวยงามและพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ
               2.พื้นที่เพื่อบรรเทาสภาวะอากาศในเมือง พื้นที่ขนาดเล็กเพื่อการปรับตัวของภูมิอากาศ และพื้นที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์
               3.พื้นที่บรรเทามลพิษทางเสียง
              4.พื้นที่ป้องกันระบบนิเวศวิทยา
              5.พื้นที่ป้องกันน้ำท่วมและพื้นที่ป้องกันไฟ (บริเวณแถบสีเขียวและพื้นที่กันไฟ) พื้นที่ว่าง
              6.ต้นไม้ริมถนน อุโมงค์ลมและถนนใต้ร่มไม้
 
             พื้นที่สีเขียวในเมืองและบนอาคาร ต้องคำนึงถึง ภูมิทัศน์เมือง เทคโนโลยี การเจริญของต้นไม้ การจัดการ ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง สภาพแวดล้อม ซึ่งพื้นที่สีเขียวในเมืองได้รับการคาดหวังว่าจะเป็นวิธีการป้องกันปรากฏการณ์เกาะความร้อน จากการเฝ้าสังเกตพบว่าปัญหาความร้อนลดลงในบริเวณถนนที่มีต้นไม้หรือสวนถนนในเมืองช่วงฤดูร้อน
Klimaatlas หรือแผนที่แสดงสภาพภูมิอากาศในเมือง แผนที่ดังกล่าวแสดงถึงตัวชี้วัดปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศของเยอรมัน อาทิ การแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศ แผนที่ดังกล่าวสามารถระบุพื้นที่ที่มีสภาพภูมิอากาศแตกต่างกันมาก พื้นที่ที่ร้อนมาก พื้นที่ที่เปราะบางจากสภาพอากาศร้อน พื้นที่ที่มีอากาศเย็นสบาย ตัวชี้วัดดังกล่าวจะแสดงออกมาในรูปสีที่มีความแตกต่างกันบนแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินรวมทั้งอุณหภูมิที่พื้นผิวโลก ซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าวมาจากดาวเทียมที่ตรวจวัดอากาศ หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศบนพื้นดินและลมที่คาดว่าจะพัดพาลมเย็นและอากาศที่สดชื่นเข้าสู่พื้นที่ แผนที่ดังกล่าวมีมาตราส่วน 1 : 25,000
Klimaatlas ยังเป็นแผนที่เสนอแนะสำหรับการวางผังเมืองและเตรียมโครงการเพื่อการวางผังและบริหารเมือง โดย Klimaatlas เพื่อการพัฒนาเมือง เริ่มจากการเตรียมแผนที่เพื่อการวางผังเมืองซึ่งเป็นแผนที่ควบคุมอาคาร ประกอบด้วย แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่วิเคราะห์ข้อมูลอากาศและสิ่งแวดล้อม และแผนที่ภูมิทัศน์เมือง โดยแผนที่วิเคราะห์ข้อมูลอากาศและสิ่งแวดล้อม จะจำแนกออกเป็น สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน แผนภาพ Klimatope แผนที่สภาพภูมิประเทศ แผนที่แสดงการแพร่กระจายของมลพิษ ซึ่ง แผนภาพ Klimatope จะประกอบไปด้วยการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆในเมือง เช่น โรงงาน ศูนย์กลางเมือง พื้นที่ส่วนที่เป็นเนื้อเมือง พื้นที่ชานเมือง ป่าไม้ พื้นที่สีเขียว เช่น สวน พื้นที่แหล่งน้ำ เป็นต้น ซึ่ง Klimaatlas ของเยอรมันจะเป็นวิธีหลักในการป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำ ซึ่งประเทศญี่ปุ่นนำวิธีดังกล่าวมาปรับใช้ให้เข้ากับสภาพพื้นที่
แผนที่แสดงสภาพภูมิอากาศของเมือง จำแนกเป็น 2 ประเภท คือ แผนที่แสดงข้อมูลข่าวสารด้านสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน และแผนที่เสนอแนะการวางผังเมือง วัตถุประสงค์ของ Klimaatlas เพื่อวิเคราะห์พื้นที่จากมุมมองด้านสภาพภูมิอากาศ นำผลการวิเคราะห์มาประยุกต์เพื่ออนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ รวมทั้งช่วยประหยัดพลังงานอย่างดีในการวางผังเมืองหรือผังควบคุมอาคาร
               องค์ประกอบของ Klimaatlas เริ่มจากต้องเข้าใจสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น สภาพภูมิประเทศ อุณหภูมิ คุณภาพอากาศ ฯลฯ จากนั้นจะต้องเข้าใจในผลกระทบที่จะตามมา พร้อมทั้งหาเหตุผลที่ทำให้เกิดปฏิกิริยา ต้องมีการรองรับแผนทางด้านสิ่งแวดล้อม ก่อนเลือกพื้นที่โครงการเพื่อการป้องกันปัญหาต่อไป

การปลูกป่าในทะเล(Forest in the sea)
              โครงการปลูกป่าในทะเล หรือ Umi-no-Mori เป็นหนึ่งในโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงโตเกียว ตามโครงการ 10 ปี เพื่อโตเกียวเมืองสีเขียว (10 year project for green Tokyo) รับผิดชอบโครงการโดยสำนักงานท่าเรือ (Bureau of Port and Harbor) รัฐบาลโตเกียว (TMG)
ที่ตั้งของโครงการอยู่ในอ่าวโตเกียวหรือ Tokyo Bay อยู่กึ่งกลางระหว่างหมู่เกาะจำนวนมาก และอยู่ใกล้ศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น บริเวณ Tokyo Bay ล้อมรอบด้วยท่าเรือ 6 แห่ง ได้แก่ โตเกียว โยโกฮาม่า คาวาซากิ ชิบะ โยโกสุกะ และคิซาราสุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าเรือโตเกียว โยโกฮาม่า คาวาซากิ และชิบะ เป็นท่าเรือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในประเทศ ซึ่งมีลักษณะพิเศษเนื่องจากมีรูปแบบของเมืองเป็นฉากหลังของท่าเรือ โดยท่าเรือของโตเกียวจะอยู่ในสุดใกล้กับย่านศูนย์กลางเมืองเพียงนั่งรถประจำทาง 15 นาทีเท่านั้น
ความร่วมมือระหว่างท่าเรือ 3 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือโตเกียว โยโกฮาม่าและคาวาซากิ ซึ่งมีความสำคัญด้านการค้าระหว่างประเทศ มีการประมาณการณ์ว่าร้อยละ 40 ของสินค้านำเข้า-ส่งออกของประเทศอยู่ที่ท่าเรือทั้ง 3 แห่งนี้ ในเดือนมีนาคม 2008 รัฐบาลโตเกียว (Tokyo Metropolitan Government) เทศบาลเมืองคาวาซากิ และเทศบาลเมืองโยโกฮาม่า ได้ลงนามในสัญญาร่วมกันเพื่อผนึกกำลังสร้างความมั่นคงให้กับท่าเรือดังกล่าวให้เป็นศูนย์กลางทางการค้าของโลก
  
                    รูปแบบโครงการปลูกป่าในทะเล ที่ตั้งโครงการปลูกป่าในทะเล
              สำหรับสภาพภูมิประเทศบริเวณใต้พื้นน้ำอ่าวโตเกียว ส่วนใหญ่เป็นโคลน เลนผสมทรายซึ่งเหมาะสมที่สุดในการสร้างท่าเรือ   โครงการปลูกป่าในทะเล (Sea forest) เป็นโครงการถมทะเลบริเวณท่าเรือโตเกียวด้วยขยะและเศษอิฐเศษหินที่หลงเหลือจากการก่อสร้าง และจะมีการปลูกป่าไม้บนพื้นที่นี้ พื้นที่โดยรวมของการปลูกป่าในทะเลประมาณ 88 เฮกตาร์ มีขนาดเท่ากับ 5.5 เท่าของสวนฮิบิย่า พืชที่ปลูกประกอบด้วย Japanese Chinquapin, Tabunoki, Enoki nettle ซึ่งเป็นต้นไม้ท้องถิ่น จำนวน 480,000 ต้น

                                     รูปแบบของการพัฒนาการปลูกป่าในทะเลคือ
                   1.การสร้างทางลมผ่านเข้าไปที่ศูนย์กลางเมือง
                   2.การเพิ่มพื้นที่ป่าแห่งใหม่ โดยมีแนวคิดมาจากการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ โดยการใช้เศษใบไม้ กิ่งไม้ที่ตัดจากสวนและสวนถนนในเมืองปรับเปลี่ยนให้เป็นดินสำหรับการปลูกป่า ดินบางส่วนเป็นดินที่นำกลับมาใช้ใหม่ ดินจากขยะมูลฝอย และตะกอนจากการบำบัดน้ำเสีย
                  3.การปลูกป่าโดยอาศัยความร่วมมือกันระหว่างประชาชนพลเมือง ภาคธุรกิจและรัฐบาล ต้นกล้าที่ใช้ปลูกจะมาจากการมีส่วนร่วมเพาะต้นไม้ของเด็กระดับประถม อาสาสมัคร และประชาชน
 โครงการปลูกป่าในทะเลเป็นโครงการระยะยาวประมาณ 30 ปี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการนำขยะมูลฝอยมาถมเกาะ ค่าก่อสร้างประมาณ 450 ล้านล้านเยน มีการศึกษาวิจัยผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม จะต้องถมทะเลทดแทนส่วนที่สร้างเกาะเพื่อให้สัตว์น้ำสามารถอาศัยอยู่ได้ในระดับความลึกเท่าเดิม ส่วนด้านที่เป็นพื้นที่พัฒนาริมน้ำมีโครงการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างเกาะเพื่อเป็นทางเลี่ยงเมืองของกรุงโตเกียวเชื่อมระหว่างโตเกียว โยโกฮาม่าและชิบะ และมีอุโมงค์ใต้น้ำเชื่อมระหว่างแผ่นดินใหญ่กับเกาะ
โครงการปลูกป่าในทะเล หรือ Umi-no-Mori เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะประกอบด้วย ส่วนของสวนซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่ป่าไม้สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การตั้งแคมป์ กิจกรรมดูนก ฯลฯ พื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้ พื้นที่อนุรักษ์ริมทะเล พื้นที่เพื่อการจัดกิจกรรมริมทะเล พื้นที่ป่าริมทะเล เป็นต้น
ผลสำเร็จจากการเปลี่ยนแปลงเกาะซึ่งสร้างจากขยะมูลฝอยในโตเกียว ระหว่างปี 1973-1987 เป็นการปลูกป่าในทะเลจะเป็นการนำเสนอด้านที่สวยงามของกรุงโตเกียว ซึ่งล้อมรอบด้วยน้ำและพื้นที่สีเขียว เป็นการเพิ่มคุณค่าทางทรัพย์สินเพื่อส่งต่อให้กับเยาวชนรุ่นต่อๆไป
  

                              ศูนย์นิทรรศการ Stop Ondan Kan (Stop Ondan Kan)
                 ศูนย์นิทรรศการ Stop Ondan Kan คือศูนย์นิทรรศการการเรียนรู้ โดยเน้นในเรื่องการปลูกจิตสำนึกในการให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศและโลกร้อน ผ่านการสื่อสารและการนำเสนอที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย ดำเนินงานโดย Japan Center for Climate Change Actions (JCCCA) ภายใต้การควบคุมโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งเสริมกิจกรรมที่นำไปสู่การเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตแบบใหม่ พร้อมที่จะต่อต้านสภาวะโลกร้อน
                ศูนย์นิทรรศการ Stop Ondan Kan ขนาดพื้นที่ 339 ตารางเมตร พื้นที่ศูนย์นิทรรศการแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนจัดนิทรรศการ ส่วนข้อมูลข่าวสาร ส่วนปฏิบัติการ และส่วนเก็บของ จุดเด่นของศูนย์นิทรรศการ Stop Ondan Kan คือ ความยืดหยุ่นและการนำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้
อุปกรณ์เกือบทั้งหมดในศูนย์นิทรรศการ Stop Ondan Kan มีการออกแบบให้สามารถทนต่อการเคลื่อนย้ายบ่อย มีการออกแบบห้องสำหรับกรณีกิจกรรมพิเศษ สามารถเปลี่ยนรูปแบบของห้องได้โดยง่าย อุปกรณ์พื้นฐานของศูนย์นิทรรศการ Stop Ondan Kan มีขนาดมาตรฐาน สามารถย้ายที่ติดตั้งได้ทุกที่ มีระบบการนำเสนอข้อมูลที่ง่ายต่อการติดตั้งและอธิบายให้เข้าใจได้ง่าย ซึ่งประกอบด้วย
                 1.อุปกรณ์ที่เคลื่อนย้ายง่าย เนื่องจากพื้นห้องนิทรรศการสามารถปรับให้เข้ากับการนำเสนอผลงานได้สะดวก ดังนั้นพื้นห้องนิทรรศการจึงค่อนข้างกว้าง มีการปรับปรุงห้องบ่อยครั้งโดยใช้เจ้าหน้าที่น้อยคน อุปกรณ์ต่างๆในห้องเคลื่อนย้ายได้ง่าย อุปกรณ์ส่วนใหญ่ทำจากไม้ไม่มีการทาสี ไม่มีการออกแบบวัสดุอุปกรณ์เป็นพิเศษหรือต้องซ่อมแซมปรับปรุงอุปกรณ์บ่อยๆ เพราะอุปกรณ์ส่วนใหญ่ค่อนข้างทนทานใช้งานได้เป็นเวลานานและค่อนข้างสวยงาม
                2.มีพื้นที่จัดแสดงที่เป็นมาตรฐาน เพื่อใช้ในการติดตั้งรูปภาพ กราฟ กล่องตัวอย่าง ขนาดมาตรฐานคือ 60x60 ตารางเซนติเมตร ถ้าต้องการนำเสนอสื่อที่มีขนาดใหญ่ขึ้น สามารถเพิ่มแผงติดตั้งได้
                3.แผงจัดแสดงนิทรรศการริมผนัง สามารถติดตั้งได้โดยง่ายและมีความยืดหยุ่น เนื่องจากห้องนิทรรศการมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยเท่าที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ การติดตั้งนิทรรศการริมผนังจะต้องสามารถแสดงข้อมูลได้ในหลายมิติ
               4.สามารถเคลื่อนย้ายแผงจัดนิทรรศการได้ง่ายโดยใช้แม่เหล็กหรือตะปูควง
               5.ใช้แม่เหล็กช่วยในการจัดนิทรรศการ จึงง่ายต่อการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์
  
               ศูนย์นิทรรศการ Stop Ondan Kan เป็นศูนย์นิทรรศการที่มีคุณภาพสูงในการให้ข้อมูลข่าวสารในการปลูกจิตสำนึกเชิงนิเวศ มีวัสดุจัดแสดงนิทรรศการ เทป วิดีโอ เพื่อการนำเสนอข้อมูลที่หลากหลาย มีเจ้าหน้าที่อธิบายให้ความช่วยเหลือในการหาข้อมูลโดยไม่จำกัดวัยผู้เข้าชม
โดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์นิทรรศการ Stop Ondan Kan หวังว่าจะมีประชาชนจำนวนมากที่เข้าชมนิทรรศการจะมีความใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะทำให้ ศูนย์นิทรรศการ Stop Ondan Kan เป็นศูนย์เรียนรู้ให้เกิดกิจกรรมเพื่อต่อต้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต
 
                         แผนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว (Greening Plan)
             ในเมืองใหญ่ เช่นโตเกียวมีอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 2.9 องศาเซลเซียส เมื่อเปรียบเทียบกับ 100 ปีก่อน และพบว่าจำนวนวันที่อุณหภูมิกลางคืนต่ำสุด (มากกว่า 25 องศาเซลเซียส) มีเพิ่มขึ้น ในขณะที่จำนวนวันที่อุณหภูมิกลางวันต่ำสุด (ต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส) ลดลง ทั้งนี้เป็นผลมาจาก Climate Change ซึ่งมีสาเหตุเริ่มต้นมาจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมือง หรือ Heat Island phenomenon โดย Heat Island phenomenon นี้มักเกิดในที่ที่พื้นที่สีเขียวขาดแคลน หาได้ยาก การคายน้ำการระเหยของน้ำ จากพื้นดิน ผิวน้ำเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย ในขณะที่ความร้อนที่พื้นผิวแอสฟัลต์ คอนกรีตดูดกลืน สะสมไว้จากดวงอาทิตย์ ถูกปลดปล่อยออกมาเป็นจำนวนมาก รวมทั้งความร้อนจากการใช้เครื่องยนต์ เครื่องปรับอากาศ  หรือความร้อนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ของผู้คน ฯลฯ เมื่อขบวนการทำความเย็นถูกขัดขวาง ประกอบกับความร้อนถูกปลดปล่อยออกมา อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจึงส่งผลต่อสภาพแวดล้อมเมืองบริเวณต่างๆ มากกว่า  ปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมืองจึงเกิดขึ้น
Greening  จึงเป็นวิธีการที่จะลดความร้อน ลดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูร้อน ซึ่ง Tokyo Metropolitan Government (TMG)  ถือเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องดำเนินการและกำหนดไว้เมื่อมีการพัฒนาโครงการต่างๆ ในกรุงโตเกียว โดยจะใช้บังคับเมื่อมีการก่อสร้าง หรือพัฒนาโครงการใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการส่วนขยาย หรือการต่อเติมอาคารสำนักงานจากโครงสร้างเดิมบนพื้นที่ขนาด 1,000 ตารางเมตรหรือมากกว่า ซึ่งผู้ที่ต้องการพัฒนาโครงการต่างๆ จะต้องจัดให้มี  Greening Plan และเสนอให้ TMG พิจารณาก่อนดำเนินการโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เรียกว่า Ordinance on Conservation  and Reservation of Nature in Tokyo  ซึ่งเริ่มบังคับครั้งแรกตั้งแต่ วันที่ 1  เมษายน พ.ศ. 2544
การก่อสร้างโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมใหม่ หรือขยายต่อเติมจากโครงสร้างที่มีอยู่เดิมที่มีหลักเกณฑ์เฉพาะ(ยกเว้น สวนสาธารณะ ถนน โครงสร้างจำเป็นบริเวณแม่น้ำ )ได้แก่
            . การก่อสร้างตึก หรืออาคารใหม่ หรือปรับปรุง ต่อเติมหรือขยายจากอาคารเดิม
            • การก่อสร้างโครงสร้างต่างๆ
            • การก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกภายนอกอาคาร อุปกรณ์กีฬา หรือสิ่งอำนวยความสะดวกภายนอกหรือเครื่องเล่นต่างๆ ที่ตั้งอยู่ภายนอกของสวนสนุก
            • การก่อสร้างที่จอดรถ
            • การก่อสร้างคอกปศุสัตว์ หรือสำนักงานเคลื่อนที่
            • การก่อสร้างสุสาน
           ซึ่งการตรวจสอบติดตามเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับนั้น มีขั้นตอนดังนี้
            • ปรึกษาเบื้องต้น (เจ้าของโครงการดำเนินการ)
            • ยื่นเสนอ Greening Plan เพื่อพิจารณา (เจ้าของโครงการดำเนินการ)
            • หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณา /ปฏิบัติงาน (โดยTMG)
            • ตรวจสอบ/ แก้ไข Greening Plan ให้สมบูรณ์ (โดยTMG)
            • ส่งคืน Greening Plan (ให้เจ้าของโครงการ )พร้อมข้อสังเกต หรือข้อควรปรับปรุงเพื่อความสมบูรณ์ถูกต้อง
            สำหรับผู้ที่ไม่ดำเนินการตามนี้ นั่นคือไม่เสนอ Greening Plan เมื่อมีการพัฒนาโครงการ จะมีจดหมาย คำสั่งให้ดำเนินการยื่นเสนอ Greening Plan และหากยังไม่ดำเนินการหลังจากมีคำสั่งแล้ว จะถูกปรับตั้งแต่ 200,000 เยนขึ้นไป หรือในกรณีที่ยื่น Greening Plan แต่มีคำสั่งให้แก้ไข ปรับปรุง แต่ไม่ดำเนินการก็จะถูกปรับเช่นกัน

             Greening Standard
               โดยทั่วไป Open space ถูกกำหนดให้มีค่ามากกว่า 20 ถึง 30 % ของพื้นที่ทั้งหมดและพื้นที่อาคาร (total ground area and the building) ซึ่งสามารถคำนวณได้ ดังนี้
 • Greening of  ground area  สามารถคำนวณได้จากสูตร  A และ B  ซึ่งตัวเลขที่ได้หรือพื้นที่ที่มีขนาดเล็กกว่าจะถูกนำไปใช้ในการดำเนินการโครงการ  ส่วนพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้ หรือเพื่อสร้างให้มีสีเขียว จะต้องเท่ากับหรือใหญ่กว่าพื้นที่ที่มีขนาดเล็กกว่า
           A : (Site area – building area)  X  0.2
           B : Site area – (Site area  X   building coverage ratio X 0.8)     X  0.2
          กรณีที่แผนพัฒนาโครงการ ถูกออกแบบโดยใช้ Comprehensive design system * ค่าของพื้นที่จะถูกคำนวณใหม่โดยใช้สูตร C ซึ่งพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้ หรือเพื่อสร้างให้มีสีเขียว จะต้องเท่ากับหรือมีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่ที่คำนวณได้โดยสูตรนี้
         C: (Site area – building area)  X  0.3

         Comprehensive design system * โดยการออกแบบด้วยระบบนี้ พื้นที่ว่างเพื่อสาธารณะ (public open space) จะถูกกำหนดไว้แล้วสำหรับแต่ละ FAR (Floor area ratio)
 •Greening of  a building’s open space  วิธีนี้ใช้กับการทำหลังคาเขียว (Rooftop*) รวมถึงการสร้างสีเขียวบริเวณผนัง  (wall) และระเบียง หรือเฉลียง  (veranda) โดยการคำนวณจากสูตร D  ซึ่งพื้นที่สำหรับปลูกไม้ต้น หญ้า หรือต้นไม้ยืนต้นอื่นๆ  หรือเพื่อสร้างให้มีสีเขียว จะต้องเท่ากับหรือมีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่ที่คำนวณได้โดยสูตรนี้
          D : Rooftop area X   0.2
 กรณีที่แผนพัฒนาโครงการ ถูกออกแบบโดยใช้ comprehensive design system *  ค่าของพื้นที่จะถูกคำนวณใหม่โดยใช้สูตร E ซึ่งพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้  หญ้า หรือต้นไม้ยืนต้นอื่นๆ  หรือเพื่อสร้างให้มีสีเขียว จะต้องเท่ากับหรือมีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่ที่คำนวณได้โดยสูตรนี้
          E : Rooftop area   X   0.3
 
          Rooftop area * หมายถึงพื้นที่ส่วนหลังคา ที่มีราวป้องกัน หรือรั้วป้องกันอย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างปลอดภัย โดยผ่านบันได ลิฟต์ หรือเป็นพื้นที่เชื่อมต่อจากห้องใดๆ ภายในอาคารนั้นๆ  แต่ไม่รวมถึงส่วนอื่นๆ ของหลังคาที่มีความลาดชันหรือส่วนที่มีความโค้ง มีแผ่น
โลหะ หรือป้ายต่างๆ ติดตั้งไว้ และไม่รวมถึงพื้นที่ที่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  โซลาร์แพนเนิล  และอุปกรณ์เครื่องมืออื่นๆ
 • Greening of  any part of a site that abuts onto  a  road  การสร้างพื้นที่สีเขียวในบริเวณพื้นที่ที่ติดต่อกับถนน  สามารถคำนวณได้ ดังนี้
 ความยาวของพื้นที่ส่วนที่ติดถนนที่จะเป็นพื้นที่สีเขียว =  ความยาวของพื้นที่ที่ติดถนน  X  Greening standard ของพื้นที่ส่วนที่ติดถนน (%) 
               ร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ส่วนที่ติดถนนซึ่งจะต้องเป็นสีเขียวนั้น ถูกกำหนดไว้ โดยขึ้นกับขนาดของพื้นที่( site area) และวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก ตัวอย่าง เช่น
             - อาคารที่พักอาศัยที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ถึง 3,000 ตารางเมตร พื้นที่ส่วนที่ติดถนนซึ่งจะต้องเป็นสีเขียวจะเท่ากับ 60%
             - อาคารสำนักงาน ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ถึง 3,000 ตารางเมตร พื้นที่ส่วนที่ติดถนนซึ่งจะต้องเป็นสีเขียวจะต้องเท่ากับ 50%
             - อาคารโรงเรียนที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ถึง 3,000ตารางเมตร พื้นที่ส่วนที่ติดถนนซึ่งจะต้องเป็นสีเขียวจะต้องเท่ากับ 70%
             ซึ่งผลของการบังคับใช้หรือดำเนินการตามกฎระเบียบข้างต้นนั้น นับตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2543 -2551โดยเฉพาะส่วนที่เรียกว่า   rooftop (รวมส่วนใกล้เคียง/คล้ายคลึงกับ rooftop ได้แก่ greened building walls และ greened veranda) นั้น มีพื้นที่ส่วนนี้เกิดขึ้นทั้งหมดในโตเกียว ถึง 108.1 ha หรือเท่ากับ   675.625   ไร่ โดยมีโครงการที่เข้าร่วม ถึง 3,847   โครงการ


              ข้อสังเกต/ ข้อควรพิจารณาในการทำ Greening rooftops
        (1)  Greening rooftopsในการทำ Greening rooftops พื้นที่ที่จะต้องสร้างให้มีสีเขียวจะต้องมีขนาดใหญ่เท่าที่จะใหญ่ได้ ซึ่งจะต้องพิจารณาถึงการออกแบบให้มีความสามารถในการรองรับน้ำหนักส่วนเกิน อุปกรณ์ติดตั้งต่างๆ  สภาพและเงื่อนไขในการดูแลบำรุงรักษา รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ซึ่งโดยรวมควรพิจารณา
           1.1  น้ำหนักส่วนเกินจากการปลูกต้นไม้  จากอุปกรณ์ติดตั้งต่างๆ ในการปลูกต้นไม้จะต้องไม่มากกว่าความสามารถในการรองรับน้ำหนักส่วนเกินของอาคารที่ถูกออกแบบไว้แล้ว
           1.2  พื้นดินที่ปลูกต้นไม้จะต้องประกอบด้วย ชั้นของดิน ชั้นของการระบายน้ำและชั้นของวัสดุ
ป้องกันระบบราก
           1.3  วัสดุปลูกจะต้องมีความสามารถในการกักเก็บน้ำ/ ความชื้นได้เพียงพอสำหรับความต้องการของต้นไม้แต่ละชนิด เช่น วัสดุปลูกไม้คลุมดินอาจมีความหนาน้อยกว่าวัสดุสำหรับปลูกไม้ต้น(tree)
           1.4  เพื่อป้องกันการแห้งของดิน/ วัสดุปลูก ควรมีการปลุกพืชคลุมดิน หรือใช้วัสดุคลุมดิน นอกจากนั้น จะต้องมีระบบให้น้ำ ซึ่งในการทำ rooftop ไม่ควรหวังพึ่งน้ำฝนเพียงอย่างเดียว ควรติดตั้งระบบให้น้ำ หรืออุปกรณ์ให้น้ำอัตโนมัติ ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของต้นไม้ที่ปลูกว่าต้องการน้ำมาก น้อยเพียงใด
           1.5  ไม่ควรปลูกต้นไม้สูงในบริเวณที่มีลมแรง เพราะจะถูกโค่นล้มได้ง่าย การปลูกไม้พุ่มทึบที่ทนแรงลมได้น่าจะเหมาะสมกว่า และควรมีไม้/ อุปกรณ์ค้ำยันที่เหมาะสม รวมถึงการมติตดตั้งอุปกรณ์/ ระบบป้องกันระบบราก ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบรากเสียหายเนื่องจากการโยกคลอนของต้นเมื่อถูกลมพัด นอกจากนั้น การใช้วัสดุคลุมดินก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันการฟุ้งกระจายของดิน ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อมีลมแรง ดังนั้น ในที่ที่มีลมพัดแรงเป็นพิเศษ จึงแนะนำให้ปลูกไม้พุ่มทึบ หรือต้นไม้ที่มีอายุน้อยโดยปลูกให้หนาแน่นเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดจากลม และเพื่อช่วยให้ต้นไม้สามารถเจริญเติบโตได้อย่างเหมาะสมและลดค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษา
          1.6  เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำฝน ช่อง/ รูระบายน้ำจะต้องได้รับการทำความสะอาดตามกำหนดเวลาอย่างสม่ำเสมอ
          1.7  ในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอหรือเหมาะสมสำหรับการปลูกต้นไม้ทั่วไป ควรเลือกต้นไม้ทนร่มมาปลูก และพิจารณาติดตั้ง Light condenser หากจำเป็น
          (2) Greening of verandas การสร้างสีเขียวบริเวณระเบียง หรือเฉลียง นอกจากจะต้องพิจารณาตามข้อ (1) แล้ว ยังต้องพิจารณาเรื่องความมั่นคง ปลอดภัยของพื้นที่บริเวณนั้นๆ ด้วย ทั้งโดยมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ การดูแลบำรุงรักษาต้องสามารถเข้าไปดำเนินการได้โดยมีความปลอดภัย ที่สำคัญคือ ต้องไม่ก่อให้เกิดอันตราย และความเสียหายแก่ระเบียง หรือเฉลียงนั้นๆ ทั้งในแง่ของความสวยงามและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ ซึ่งก่อนดำเนินการต้องพิจารณา ดังนี้
             2.1 ระเบียง หรือเฉลียงนั้น จะต้องมีคาน หรือโครงสร้างรองรับที่มั่นคงแข็งแรง ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ในระดับต่ำกว่าหลังคา ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถรองรับน้ำหนักส่วนเกินของต้นไม้ที่จะปลูกได้ ซึ่งน้ำหนักนั้นจะต้องไม่มากเกินกว่าน้ำหนักของโครงสร้างที่ถูกออกแบบมาให้รองรับได้
            2.2  เนื่องด้วยส่วนของระเบียง หรือเฉลียงนั้นมักแคบและลึกเข้าไปในส่วนของอาคาร ซึ่งบางครั้งก็อาจมีความเสียหาย หรืออันตรายที่เกิดจากการฟุ้งกระจายของดิน ใบไม้หรือกิ่งก้านของต้นไม้ รวมทั้งการล้มคว่ำของต้นไม้เข้าไปยังบริเวณพื้นที่ที่อยู่ติดกัน ดังนั้น เพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นเหล่านี้ การใช้วัสดุคลุมดินจึงเป็นสิ่งจำเป็นมาก  รวมถึงกระถางปลูกต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นแบบใด จะต้องมีการยึดติดให้แน่นด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่มั่นคงแข็งแรง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย รวมทั้งควรมีมาตรการป้องกันอื่นๆ เช่น ควรมีวัสดุ / เสาค้ำยัน ด้วยในกรณีที่จำเป็น
           2.3  กิ่งก้าน หรือใบไม้ของต้นไม้ที่ยื่นล้ำออกมานอกรั้ว ระเบียงหรือเฉลียงใดๆ ก็ดี จะต้องถูกตัดเพื่อป้องกันความเสียหายหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการร่วงหล่นตามธรรมชาติ ดังนั้น การหมั่นตรวจตรา และตัดแต่งกิ่งในเวลาที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งพึงกระทำ
           (3) Greening of wall surface นอกจากจะต้องพิจารณาตามข้อ (1) แล้ว เช่นเดียวกัน การสร้างผนังเขียวจะต้องไม่ก่อให้เกิดอันตราย หรือสร้างความเสียหายให้แก่ผนังนั้นๆ ทั้งในด้านความสวยงามและด้านอื่นๆ ซึ่งสิ่งที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม ได้แก่
           3.1  ต้นไม้บางชนิดติดผลขนาดใหญ่ เมื่อร่วงหล่นอาจก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น หรือทำให้พื้นที่บริเวณนั้นสกปรกเลอะเทอะ  ดังนั้น การเลือกปลูกต้นไม้จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และบริเวณโดยรอบด้วย
           3.2  เมื่อปลูกต้นไม้ประเภทผลัดใบ จะต้องพิจารณาด้วยว่าใบที่ร่วงหล่นจะปลิว กระจัดกระจายไปอย่างไร จะทำให้พื้นที่ข้างเคียง หรือบริเวณโดยรอบเป็นอย่างไร นอกจากนั้น ในฤดูหนาวเมื่อต้นไม้ผลัดใบแล้ว ภาพรวมของผนังหรือบริเวณโดยรอบนั้นจะเป็นอย่างไร
           3.3  หากมีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมความมั่นคงแข็งแรงใดๆ เช่น วัสดุค้ำยัน ก็จะต้องพิจารณาความสูงของวัสดุค้ำยันนั้นให้มีระดับความสูงที่เหมาะสม โดยต้องไม่มีความสูงที่เกินมาตรฐานของต้นไม้ที่ปลูกนั้นด้วย


            การอนุรักษ์พื้นที่ของ Tokyo Metropolitan government (TMG)
           การอนุรักษ์พื้นที่ หมายถึง การดำเนินการใดๆ ภายใต้กฎหมาย อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพธรรมชาติในกรุงโตเกียว เพื่อปกปักษ์ อนุรักษ์และสงวนรักษาพื้นที่ที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ไว้ ซึ่ง TMG กำหนดและระบุพื้นที่ธรรมชาติไว้ให้เป็นพื้นที่สำหรับการสงวนรักษาไว้ ในปัจจุบันมีพื้นที่รวม 47 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 740  ha หรือ 4,625 ไร่   46 แห่งอยู่ในเขต TAMA area*   ส่วนอีก 1  แห่งอยู่กลางกรุงโตเกียว พื้นที่อนุรักษ์นี้แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่
            1.พื้นที่อนุรักษ์สภาพแวดล้อมธรรมชาติ ได้แก่ พื้นที่ป่าธรรมชาติ ซึ่งมีพืชพรรณ สัตว์ป่าอาศัยอยู่
            2.พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่ต้องมีการปลูกป่าทดแทน เพิ่มเติมและบำรุงดูแลรักษาโดยการตัดสาง เพื่อฟื้นฟูให้สภาพธรรมชาติกลับคืนมา
            3. Satoyama conservation area  Satoyama เป็นบริเวณพื้นที่ทำการเกษตรดั้งเดิมของเกษตรกรชาวญี่ปุ่น ตั้งอยู่ใกล้บริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น และมีพื้นที่ป่าบนเนินเขาใกล้ๆ กัน เกษตรกรที่ทำการเกษตรบริเวณนี้เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ก็จะเข้าไปในป่าเพื่อตัดไม้มาทำฟืน ถ่าน หรือเก็บใบไม้มาทำปุ๋ย ซึ่งเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม และ TMG ก้ต้องการสงวนรักษาและอนุรักษ์พื้นที่บริเวณนี้ไว้
            4. พื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ พื้นที่ที่มีโบราณสถาน สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งอยู่
            5. พื้นที่สีเขียว ซึ่งได้แก่ พื้นที่ป่า หรือพื้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำในเขตชานเมืองรอบนอก


             ข้อกำหนด/ข้อจำกัดที่จะดำเนินการไม่ได้ในพื้นที่อนุรักษ์เหล่านี้ ได้แก่
           1. การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ ขึ้นมาใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุง ต่อเติมขยายหรือก่อสร้างโครงสร้างอื่นๆ ของอาคาร
           2. การพัฒนาพื้นที่ที่อยู่อาศัย การเพาะปลูก หรือการกระทำอื่นที่ส่งผลให้ หรือมีผลต่อการเปลี่ยนรูปหรือสภาพธรรมชาติของที่ดิน
           3. การทำเหมืองแร่ หรืออื่นๆ ที่มีการตกตะกอนของดิน
           4. การโค่นต้นไม้หรือต้นไผ่
           5. การนำยานพาหนะต่างๆ เข้าไปในพื้นที่
 อย่างไรก็ตาม ข้อบังคับนี้จะไม่ใช้ในกรณีพิเศษ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หรือเกิดจากสภาพธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น
          - การติดตั้งท่อน้ำ หรือเสาสาธารณูปโภคต่างๆ
          - การเข้าไปเพื่อตัดแต่งกิ่งไม้ ซึ่งรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่อื่น
          - การปรับปรุงพื้นที่ลาดชัน โดยการเสริมคอนกรีต เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน
           พื้นที่เหล่านี้ไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจหรือพื้นที่นันทนาการ วัตถุประสงค์หลักของการสงวนรักษาพื้นที่เหล่านี้คือ ต้องการให้เป็นมรดกแก่อนุชนรุ่นหลัง ด้วยการคงความเป็นพื้นที่คุณภาพที่มีสภาพแวดล้อมและธรรมชาติที่สมบูรณ์เป็นมรดกที่ทรงคุณค่าสืบต่อให้คนรุ่นต่อไป ดังนั้นการเข้มงวดในการจัดกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขี่จักรยานเสือภูเขา หรือการก่อกองไฟ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สภาพแวดล้อมจะไม่ได้รับอนุญาตให้มีอย่างเด็ดขาด แม้กระทั่งการกิจกรรมอื่นๆ ที่มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์พื้นที่เหล่านี้ ก็จะต้องได้รับการอนุญาตก่อนที่จะดำเนินการ ทั้งการตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดสางต้นไม้ การกำจัดวัชพืช การสำรวจป่า ศึกษาวิจัย หรือแม้กระทั่งการเดินเข้าไปในป่า ซึ่งการดูแล ให้คำแนะนำในการปฏิบัติ การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อห้ามต่างๆ รวมถึงการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการดูแลรักษา จะดำเนินการโดยอาสาสมัครในพื้นที่
สำหรับการซื้อขายที่ดินที่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ นั้น เจ้าของที่ดินหรือผู้เช่าที่ต้องการเปลี่ยนแปลง หรือซื้อขายที่ดินในบริเวณนี้ สามารถกระทำได้ แต่จะต้องขายที่ดินให้แก่ TMG เท่านั้น ซึ่ง TMG จะซื้อที่ดินในราคาตลาด ในการอนุรักษ์พื้นที่ให้คงอยู่นี้ TMG มีมาตรการจูงใจในการสร้างความร่วมมือสำหรับเจ้าของที่ดิน ซึ่งจะถูกกำหนดขึ้น ปีละหนึ่งครั้ง โดยจะมีการจ่ายเงินจำนวนหนึ่งให้แก่เจ้าของที่ดินผู้แสดงความจำนงและได้ลงทะเบียนไว้ ณ วันที่ 1 มกราคมของทุกปี
          
              TAMA area*    คือพื้นที่ด้านตะวันตกของกรุงโตเกียว มีพื้นที่ 1,160  ตร. กม. เป็นพื้นที่ที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ของสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งน้ำตกและพื้นที่สีเขียว
ความพยายามในการร่วมมือปกป้องพื้นที่สีเขียว
              TMG ได้จัดให้มีการดำเนินการกิจกรรมที่เรียกว่า   Tokyo Greenship Action อันเป็นความร่วมมือกันระหว่าง TMG (รัฐ)   NPOs (Non-profit organizationหน่วยงานที่ไม่หวังผลกำไร) และประชาชนขึ้น เพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมธรรมชาติในกรุงโตเกียวให้ยังคงอยู่อย่างมีคุณค่า ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ป่าเขา พื้นที่บริเวณ Satoyama หรือพื้นที่ปลูกต้นไม้อื่นๆ ก็ดี โดยการดำเนินการนี้ TMG จะจัดให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว การให้การศึกษาด้านสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ ด้วยการให้การสนับสนุนและความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจหรือมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ซึ่งการดำเนินการได้เริ่มมาตั้งแต่ปี  2546 จนปัจจุบัน มีบริษัทจำนวนเข้าร่วมแล้ว 28 แห่ง  มีด้วยกัน 44 โครงการ เช่น การตัดหญ้า  กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ กิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้  เป็นต้น


             รูปแบบของ Greenship Action
            ตัวอย่างพื้นที่และหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ
           •  พื้นที่ป่าอนุรักษ์ Ome-Kaminariki   บริษัทที่เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่นี้ ได้แก่  Marubeni /, NEC Corporation / Nihon Tetra Pak K.K., Palsystem Tokyo Coop, The Friends of Nissay Forest Association, Tokyo Coca-Cola Bottling Co.,Ltd
           • พื้นที่ป่าอนุรักษ์ Hachioji   Ohtani  บริษัทที่เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่นี้ ได้แก่ Fuji Xerox Tama Co.Ltd, Fujitsu Limited, Hitachi Sofeware Engineering Co.Ltd., Kumagai Gumi Co.Ltd., Mitsubishi  Corporation/ Yamatake Corporation
           • ฯลฯ

"

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
· เสนอข่าวโดย pa


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด การเพิ่มพื้นที่สีเขียว:
การจัดการด้านสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร


คะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 5
จำนวนผู้ลงคะแนน: 3


โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่


ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์


หัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้อง

การเพิ่มพื้นที่สีเขียว

"พื้นที่สีเขียวของโตเกียว" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 10 ข้อคิดเห็นต่างๆ | ค้นหาข้อคิดเห็น
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน

Re: พื้นที่สีเขียวของโตเกียว (จำนวน: 1)
โดย oakleysunglasses เมื่อ Thu 28 April 2016@13:19:10
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
  1. Erin ferragamo shoes,ferragamo,salvatore ferragamo,ferragamo belts,ferragamo belt,ferragamo outlet Andrews vans,vans pas cher,vans soldes has been awarded longchamp,sac longchamp,longchamps,longchamp pas cher,sac longchamp pas cher,longchamp pliage,longchamp soldes,sac longchamps,longchamp france $55 million in her oakley sunglasses,oakley vault,oakley sunglasses cheap,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,cheap oakley sunglasses,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses lawsuit against the owner coach outlet,coach factory outlet,coach outlet store,coach factory,coach outlet store online,coach factory online,coach factory outlet online,coach outlet online of the Nashville hotel soccer shoes,nike mercurial in which she cheap oakley sunglasses was karen millen dresses filmed while changing ray ban pas cher,ray ban,rayban,lunette ray ban pas cher clothes montre pas cher in her marc jacobs room, uggs outlet the hotel’s former management toms outlet group and the converse pas cher man hermes,sac hermes,hermes pas cher,sac hermes pas cher who did pandora charms,pandora uk,pandora bracelet,pandora rings,pandora,pandora sale,pandora bracelets,pandora jewellery,pandora ring,pandora charm,pandora earrings,pandora jewelry,pandora necklace,pandora charms uk it s5 cases and uploaded the footage to the Internet. Andrews had asked ray ban for $75 million in iphone 6 cases her lawsuit over the 2008 incident, claiming air force,nike air force,air force 1,air force one,nike air force 1,nike air force one,air force one nike ongoing emotional burberry pas cher distress from north face outlet,north face,the north face,northface,north face jackets,north face jackets clearance,the north face outlet the celine handbags,celine bag,celine bags episode and the video’s north face continued ralph lauren,ralph lauren uk,ralph lauren outlet,polo ralph lauren outlet existence online.The 37-year-old Fox Sports true religion and ABC reporter was kate spade handbags,kate spade,kate spade outlet,katespade working for ESPN at the อ่านความเห็นต่อ...
Re: ข้อมูลชุมชน (CBM) กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ (จำนวน: 1)
โดย Sjcg123 เมื่อ Sun 11 December 2016@10:41:39
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
Toms Shoes For Women pandora charm bracelet sale cheap uggs scarpe nike Nike Black Friday Jordan Store billige nike sko michael kors bags outlet ugg factory outlet ugg boots classic nike sportschuhe damen běžecké boty nike sac coach soldes pandora online Nike Air Jordan 11 zapatillas nike baratas goedkope nike air max Jordan Sneakers For Sale sac a main michael kors Moncler Jacket Womens pandora outlet store official NHL jerseys Moncler Outlet Online Canada Goose Sale Outlet nike sneakers nike air jordan pas cher Sneakers Nike new jordan releases Canada Goose Official Site Soldes Ugg Pandora Official Website Canada Goose Womens Coats Chestnut Ugg Boots Cheap Michael Kors Bottes Ugg Femme Pas Cher Air Max Femme Bottes Ugg Pas Cher Uggs Outlet Store Orecchini Pandora Coach Bags On Sale toms sale canada goose jackets on sale chaussures nike pas cher coach factory outlet online Jordan Schoenen chaussure basket homme1211SjcgRe: AVISO (จำนวน: 1)
โดย meadc เมื่อ Fri 01 September 2017@12:56:43
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
ME ADC9.1
snow boots uk snow boots pandora jewelry baseball jerseys nike jordan shoes prada outlet woodbury Burberry Shirt - Official discount oakley sunglasses Nike Air Force 1 Homme kate spade prada sunglasses ray-ban aviator official kate spade website official coach outlet site Kay Jewelers - Official swatch watch pandora uk michael kors coach outlet online ray ban justin burberry purse michael kors outlet online Sunglasses outlet sale Nike Air Max puma outlet burberry outlet pandora uk mens sunglasses nike air max 95 Longchamp outlet michael kors bags ray ban sunglasses sale Jewelry Armoire - Official basketball jerseys louis vuitton purse michael kors outlet online birkenstock outlet puma sneakers sale puma outlet online coach outlet online sale kate spade wallet outlet Ray Ban sunglasses pandora jewelry sale Air Max Enfants Dreamland Jewelry - Official Coach Sunglasses Outlet birkenstock sandals pandora rings 80's Fashion ralph lauren polo อ่านความเห็นต่อ...Re: ภาวะโลกร้อน กับ ขยะ (จำนวน: 1)
โดย cai123 เมื่อ Tue 22 May 2018@16:03:07
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
cai123 michael kors outlet clearance louis vuitton handbags ray bans fitflops uk the frye company shoes michael kors canada pandora jewelry outlet nike air presto air jordan retro adidas originals ysl handbags ralph lauren outlet coach outlet online birkenstock outlet philipp plein louis vuitton factory outlet ecco outlet rolex replica watches valentino outlet adidas sneakers uggs outlet adidas shoes mlb jerseys cheap fitflop shoes nike outlet online garmont boots adidas nmd r1 ugg boots coach outlet store michael kors outlet online pandora charms sale burberry handbags red bottom asolo boots rihanna shoes pandora jewelry store ugg outlet store jordan shoes for sale ralph lauren outlet online nike air max 2019 adidas ultra boost givenchy outlet nike free 5.0 coach factorty outlet store christian louboutin sale adidas outlet store pandora charms outlet polo ralph lauren outlet
อ่านความเห็นต่อ...Re: พื้นที่สีเขียวของโตเกียว (จำนวน: 1)
โดย cai123 เมื่อ Thu 28 June 2018@15:30:51
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
20180628yuanyuan
supreme uk michael kors outlet clearance michael kors outlet store polo ralph lauren outlet online pandora outlet coach outlet online ray ban glasses oakley sunglasses outlet nike outlet adidas yeezy boost 350 louis vuitton factory outlet coach outlet online michael kors outlet store nfl jerseys pandora outlet store ugg boots mcm bags tory burch handbags valentino outlet fitflops sale clearance nike huarache shoes basketball shoes michael kors outlet clearance vans outlet timberland shoes michael kors outlet online coach outlet store online converse shoes michael kors mont blanc pen asics outlet store nike outlet online michael kors handbags cheap jordans for sale florsheim shoes ralph lauren uk polo ralph lauren outlet kyrie 4 dr martens boots coach factorty outlet online birkenstock outlet store cheap jordan shoes louis vuitton outlet store air max mulberry uk fred perry polo shirts อ่านความเห็นต่อ...chenlixiang (จำนวน: 1)
โดย yaoxuemei เมื่อ Mon 20 August 2018@06:59:58
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2018.8.20chenlixiang adidas adidas outlet rolex watches roshe run dyson hair dryer cartier love bracelet air jordan ferragamo nike kyrie 2 wedding dresses air max 2017 marc jacobs handbags jordan 31 michael kors burberry outlet oakley sunglasses vibram fivefingers dansko adidas clothing longchamp handbags nike blazer pas cher mizuno louboutin pas cher michael kors outlet nike air max 90 nike factory pandora jewelry nike air max oakley sunglasses gucci handbags nike vapor max iphone x case burberry outlet true religion outlet nike pas cher jordans montre pas cher baseball bats mac makeup mont blanc 10 deep clothing kevin durant shoes nike outlet nike outlet dolce & gabbana sunglasses nike air max 95 kobe 10 mulberry outlet chrome hearts chrome hearts jewelry อ่านความเห็นต่อ...Re: พื้นที่สีเขียวของโตเกียว (จำนวน: 1)
โดย chenlixiang เมื่อ Tue 21 August 2018@15:44:34
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
180821yueqinnike dunks salvatore ferragamo shoes converse all star coach factory outlet polo ralph lauren outlet online ralph lauren outlet canada goose jackets supreme clothing michael kors outlet los angeles dodgers jerseys ralph lauren uk tiffany and co columbia sportswear ray ban sunglasses pandora charms toms outlet atlanta braves jerseys ugg boots burberry outlet christian louboutin outlet nike outlet michael kors outlet online coach outlet texas rangers jersey colorado rockies jerseys air jordan shoes jordan shoes dr martens boots pandora charms sale kate spade longchamp handbags michael kors outlet uggs canada goose outlet canada goose outlet cheap mlb jerseys nike air max 95 ugg outlet birkenstock sandals adidas nmd shoes supreme clothing oakley sunglasses nike shoes salvatore ferragamo shoes jimmy choo adidas outlet cheap jordans free shipping อ่านความเห็นต่อ...leilei123 (จำนวน: 1)
โดย leilei3915 เมื่อ Fri 24 August 2018@10:58:37
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2018824 leilei3915
michael kors outlet coach outlet online pandora charms michael kors outlet online valentino shoes canada goose jackets gucci outlet vans outlet coach factory outlet online michael kors outlet clearance louboutin outlet adidas outlet online rolex watches moncler jackets true religion kate spade sale polo ralph lauren uggs outlet michael kors outlet clearance cheap jerseys nfl jerseys wholesale ralph lauren uk pandora charms mbt shoes clearance outlet moncler outlet coach factory outlet mbt outlet pandora fitflops sale clearance polo ralph lauren outlet coach outlet online coach outlet online pandora jewelry coach outlet online michael kors outlet online canada goose ralph lauren outlet pandora jewelry kobe shoes 11 nfl jerseys wholesale uggs canada supreme clothing coach factory outlet ralph lauren outlet ray ban pas cher
อ่านความเห็นต่อ...Re: พื้นที่สีเขียวของโตเกียว (จำนวน: 1)
โดย dongdong8 เมื่อ Fri 24 August 2018@15:39:42
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
20188.24wengdongdong coach factory outlet swarovski rings adidas superstar adidas outlet store oakley sunglasses ronaldo jersey bvlgari rings coach outlet online tory burch shoes ugg boots maglie calcio birkenstock sandals air max plus kobe shoes dior handbags onitsuka tiger supreme swarovski jewelry vetements clothing mulberry handbags links of london mac makeup ray ban outlet adidas yeezy burberry handbags manolo blahnik versace sunglasses shoe carnival marcelo burlon jordan 5 michael kors outlet christian louboutin new balance sandals vans outlet adidas shoes spalding basketball ray ban sunglasses kyrie 2 michael kors handbags coach factory outlet online wedding shoes versace bags kd 8 yeezy 500 malone souliers shoes kate spade purse kobe 11 burberry outlet store oakley sunglasses wholesale อ่านความเห็นต่อ...2018.10.30zhouyanhua (จำนวน: 1)
โดย zhoyzhouyan88 เมื่อ Tue 30 October 2018@15:55:36
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2018.10.30zhouyanhua ray ban nike free alexander mcqueen handbags philadelphia eagles jerseys adidas clothing true religion outlet mac cosmetics fitflop uk vans shoes adidas soccer cleats sac longchamp nike kyrie 4 calvin klein outlet salvatore ferragamo shoes yves saint laurent bally shoes jordan 13s air jordan jordan 4 salomon shoes oakley sunglasses chopard jewelry chloe bags dsquared2 jeans nike roshe nike air max coach factory outlet longchamp handbags nike outlet soccer shoes jordan 9s moncler jackets mac makeup toms shoes nike store baseball bats arc'teryx jackets nike tn abercrombie and fitch curry 2 oakley sunglasses jordan michael kors borse true religion valentino shoes cheap jerseys china wedding dresses lunette oakley nike air force 1 ray ban 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.