Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

รายงานการประเมิน กทม. ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ติดประกาศ Wed 21 October 2009@14:20:40 โดย admin

การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน jeed บันทึก "     ประเทศไทยได้มีส่วนร่วมอย่างสำคัญในความพยายามระดับโลกที่จะป้องกันหรือลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ กรุงเทพมหานครได้เริ่มมีบทบาทในความพยายามเหล่านี้ เนื่องจากเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญสู่ชั้นบรรยากาศ และในฐานะศูนย์กลางระบบเศรษฐกิจของประเทศที่จะได้รับความเสียหายอย่างมากมายจากผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
     กรุงเทพมหานครมีประชากรประมาณร้อยละ 15 ของประชากรรวมทั้งประเทศหรือประมาณ 10 ล้านคน ในฐานะเมืองหลวงที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคม การบริหารจัดการ และธุรกิจ กรุงเทพมหานครปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากถึง 43 ล้านตันในปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) มากกว่าปริมาณการปล่อยของเมืองโตรอนโต (24 ล้านตัน) ถึงแม้จะมีปริมาณการปล่อยน้อยกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมของเมืองนิวยอร์ก ที่ปล่อยมากถึง 58 ล้านตัน ปริมาณการปล่อยก๊าซดังกล่าวของกรุงเทพมหานครเทียบเท่าปริมาณการปล่อยของลอนดอน (44 ล้านตัน) ตัวเลขเหล่านี้เพียงพอที่จะทำให้กรุงเทพมหานครถูกจัดลำดับอยู่ในแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญ สำหรับปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อคนต่อปี ผู้คนในกรุงเทพมหานครรับผิดชอบการปล่อยมากถึง 7.1 ตันต่อคนต่อปีในปี พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) ซึ่งเทียบเท่าปริมาณการปล่อยของผู้อาศัยในนิวยอร์ก แต่จัดว่ามากกว่าการปล่อยก๊าซชนิดเดียวกันของผู้คนในลอนดอนซึ่งปล่อยเพียง 5.9 ตันต่อคนต่อปี อย่างไรก็ตามคนในกรุงเทพมหานครยังปล่อยก๊าซเรือนกระจกชนิดนี้น้อยกว่าผู้คนที่อยู่ในโตรอนโต ( 9.6 ตันต่อคนต่อปี)


     ในปี พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญของกรุงเทพมหานครคือ การขนส่ง (ร้อยละ 37.68) และการผลิตไฟฟ้า (ร้อยละ 33.37) (ดูตารางที่ 3.2) กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ระบุว่าการขนส่งในกรุงเทพมหานครปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากถึง 23.07 ล้านตันต่อปี จากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 8,948,683 ล้านลิตร ซึ่งรวมทั้งน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล กรุงเทพมหานครใช้ไฟฟ้าในปีเดียวกันมากถึง 29,180 กิกะวัตต์ชั่วโมง เป็นต้นเหตุของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากถึง 20.43 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 33.37 ของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยจากกรุงเทพมหานครทั้งหมด มูลฝอยและน้ำเสียรวมกันปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 12.16 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 19.86 ของปริมาณการปล่อยรวม ดังนั้นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากสามแหล่งนี้รวมกันเป็นร้อยละ 90.91 ของปริมาณการปล่อยรวมทั้งหมดต่อปี ที่เหลืออีกร้อยละ 9.09 ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกรุงเทพมหานครถูกปล่อยมาจากแหล่งอื่นๆ เช่น เกษตรกรรม
     กรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศค่อนข้างรุนแรงเนื่องจากกรุงเทพมหานครอยู่ในพื้นที่ที่จะถูกน้ำท่วมได้และจากการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วในหลายทศวรรษที่ผ่านมาทางระบายน้ำที่มีอยู่ดั้งเดิม เช่น คลอง ร่องน้ำ สระ บึง และหนองน้ำ หลายแห่งถูกกลบและแทนที่ด้วยถนน อาคาร และโครงสร้างจำนวนมาก จึงทำให้ความเสียหายจากฝนตกหนักมีความรุนแรงมากขึ้น ถึงแม้โครงการป้องกันน้ำท่วมหลายๆ โครงการถูกริเริ่มดำเนินการและปรับปรุงภายหลังจากเกิดน้ำท่วมหนักสองครั้ง กรุงเทพมหานครยังคงอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วม กรณีศึกษาของกรุงเทพมหานครได้ให้ภาพใหญ่ของแนวโน้มผลกระทบจากน้ำท่วมต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมด้วยการใช้การฉายภาพของระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นในศตวรรษที่ 21 ผลการศึกษาด้วยแบบจำลองของน้ำท่วมระบุว่าร้อยละ 55 ของกรุงเทพมหานครจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมถ้าระดับน้ำทะเลเฉลี่ยสูงขึ้น 50 เซนติเมตร และพื้นที่ร้อยละ 72 ของกรุงเทพมหานครจะได้รับผลกระทบถ้าระดับน้ำทะเลเฉลี่ยสูงขึ้น 100 เซนติเมตร

     กรุงเทพมหานครยังได้รับผลกระทบจากการทรุดตัวของแผ่นดินจากการสูบน้ำใต้ดินปริมาณมากมาใช้ และจากธรรมชาติของชั้นดินที่ค่อนข้างอ่อนตัวที่รองรับน้ำหนักกดทับของสิ่งก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร ผลจากการทรุดตัวของแผ่นดิน รวมถึงการปนเปื้อนของน้ำใต้ดินจากการซึมแทรกของน้ำทะเล ไนเตรท แบคทีเรีย โคลิฟอร์ม และสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้
     คาดว่ากรุงเทพมหานครจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องใน 10 ปีข้างหน้า ปัญหาการจัดหาน้ำและการปนเปื้อนของน้ำทั้งผิวดินและใต้ดินมีแนวโน้มจะขยายตัวมากขึ้น เมื่อสิ้นศตวรรษนี้ อุณหภูมิที่สูงขึ้นจะทำให้ความต้องการน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น 2 ถึง 13 เท่า ในช่วงเวลาที่อุณหภูมิสูงขึ้นในระดับต่ำถึงระดับกลาง ตามลำดับ เช่นเดียวกับความต้องการน้ำของครัวเรือนที่จะขยายตัวมากขึ้นจากการเติบโตของเมือง
     การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คนที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากการเพิ่มขึ้นทั้งความถี่ ช่วงเวลา และความรุนแรงของเงื่อนไขที่จะทำให้มลพิษทางอากาศและความร้อนที่จะเพิ่มแรงกดดันมากขึ้น อย่างไรก็ตามความสนใจและความกังวลใจยังคงอยู่ที่ภาวะเลวร้ายที่คาดว่าจะเกิดมากขึ้นและเอื้อต่อการเกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมีศักยภาพที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากยุง หมัด เห็บ ไร สัตว์ฟันแทะ และอาหารที่มีการปนเปื้อน จากการคาดการณ์ของอุณหภูมิที่จะสูงขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2542-2593 (ค.ศ. 1999-2050) ภายใต้การฉายภาพความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ จำนวนผู้ป่วยโรคมาลาเรียจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก นอกจากผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ การประมาณการเบื้องต้นถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น คิดเป็นตัวเงินจะมีมากถึงหลายพันล้านบาท ผลกระทบที่คล้ายคลึงกันอาจจะเกิดการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกและโรคอื่นๆ

 

     ผลกระทบรุนแรงอื่นๆ จากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศ ได้แก่ ผลกระทบต่อผลผลิตการเกษตร เนื่องจากอุณหภูมิจะมีอิทธิพลต่อการเติบโตของพืชผล การสังเคราะห์แสง และการหายใจ ช่วงเวลาของฤดูการเติบโต และปริมาณการใช้น้ำของพืช อุณหภูมิที่สูงขึ้นจะมีผลกระทบอย่างมากต่อการเติบโตของพืชและพืชผลทั้งในและโดยรอบกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งส่งออกอาหารที่สำคัญของโลก
   ในการรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดภาวะโลกร้อนปี พ.ศ. 2550-2555 (ค.ศ. 2007-2012) ที่มุ่งให้เกิดการขยายตัวของการขนส่งมวลชน และปรับปรุงระบบจราจร ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนปรับปรุงการใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยและการกำจัดน้ำเสีย และเพิ่มขยายพื้นที่สวนสาธารณะ แผนปฏิบัติการดังกล่าว กำหนดเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกรุงเทพมหานครในช่วงเวลา 5 ปีดังกล่าวให้ได้ถึงร้อยละ 15 ให้ต่ำกว่าปริมาณที่คาดว่าจะปล่อยในปี พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)

     เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่สำหรับผู้คนในกรุงเทพมหานคร การรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกจึงมีความจำเป็นที่จะเพิ่มความเข้าใจแก่สาธารณะในประเด็นที่มีความซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง พร้อมๆ กับเสริมสร้างความเข้าใจถึงผลประโยชน์ทางการเงินที่อาจได้รับจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เช่น การลดค่าใช้จ่ายจากการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน

"

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
· เสนอข่าวโดย admin


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน:
การดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกรุงเทพมหานคร


คะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 5
จำนวนผู้ลงคะแนน: 1


โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่


ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์


"รายงานการประเมิน กทม. ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 16 ข้อคิดเห็นต่างๆ | ค้นหาข้อคิดเห็น
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน

jlgg (จำนวน: 1)
โดย jlgg เมื่อ Wed 17 February 2016@12:40:40
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
louis vuitton neverfull mm coach outlet store UGG Outlet nike australia ugg leather boots Prada Outlet hermes outlet nike air ugg slippers ugg boots Cheap Ray Ban kate spade uk mcm rucksack chanel australia louis vuitton bags michael kors tote bags hermes bag michael kors bags on sale Womens Ugg Chanel Outlet asics shop coach purses on sale nike free run sko2 Gucci Outlet burberry australia change points uk louis vuitton watllets clk benz France Favourites MCM BagsRe: รายงานการประเมิน กทม. ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (จำนวน: 1)
โดย oakleysunglasses เมื่อ Thu 28 April 2016@13:17:44
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

Erin Andrews has air max,nike air max,air max pas cher,air max one,air max 90,air max france been gucci awarded ugg,ugg australia,uggs,ugg pas cher,ugg soldes,bottes ugg,bottes ugg pas cher $55 true religion million louis vuitton,louis vuitton bags,louis vuitton handbags,louis vuitton uk in timberland pas cher her lawsuit michael kors outlet against the longchamp handbags,longchamp,longchamp outlet,longchamp bags,long champ owner louis vuitton outlet stores,louis vuitton outlet online,louis vuitton,louis vuitton outlet,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton of michael kors the Nashville replica handbags,coach factory outlet,coach factory,coach factory outlet online,coach factory online hotel in louis vuitton,borse louis vuitton,louis vuitton sito ufficiale,louis vuitton outlet which thomas sabo uk she iphone 6s cases was filmed while true religion changing clothes vanessa bruno pas cher in burberry outlet online,burberry,burberry outlet,burberry handbags,burberry factory outlet,burberry sale her room, the tn pas cher,nike tn,nike tn pas cher,nike tn requin,tn requin,tn requin pas cher hotel’s former management group ugg boots,uggs,ugg,ugg boots uk,ugg uk and the man converse pas cher who uggs did it and uploaded the footage moncler jackets to the rolex watches,rolex,watches for men,watches for women,omega watches,replica watches,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex Internet. rolex watches,replica watches,omega watches,rolex watches for sale,replica watches uk,fake rolex Andrews louis vuitton handbags,vuitton handbags,louis vuitton bags,louis vuitton purses had asked for ray ban sunglasses,ray ban sunglasses outlet,ray ban,rayban,ray bans,ray ban outlet,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban $75 million in canada goose outlet her north face,the north face,north face pas cher,north face soldes,north face france lawsuit over the อ่านความเห็นต่อ...
Re: รายงานการประเมิน กทม. ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (จำนวน: 1)
โดย qqqqqing เมื่อ Sat 11 June 2016@13:22:22
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

hermes birkin louis vuitton pas cher asics nike roshe run cartier sunglasses michael kors outlet michael kors outlet ralph lauren uk coach outlet beats by dre mulberry uk coach outlet nike air max versace sunglasses kate spade handbags air jordan shoes christian louboutin uk louis vuitton handbags police sunglasses coach outlet store calvin klein outlet hollister uk michael kors outlet cheap oakley sunglasses air max 90 replica watches swarovski outlet oakley sunglasses michael kors outlet basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes juicy couture outlet tory burch outlet michael kors handbags cheap michael kors handbags fitflops sale clearance michael kors outlet ralph lauren outlet ralph lauren polo longchamp handbags swarovski crystal air max 90 cheap oakley sunglasses babyliss pro michael kors outlet kobe shoes celine outlet

อ่านความเห็นต่อ...michael kors handbags (จำนวน: 1)
โดย jiajiagg เมื่อ Wed 22 June 2016@15:09:46
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
nike huarache toms outlet store tiffany online cheap oakley sunglasses yeezy boost michael kors handbags clearance nike huarache ray ban sunglasses,ray ban outlet,ray ban sale,cheap ray bans,cheap ray ban sunglasses,ray ban sunglasses outlet,ray ban,rayban,ray bans,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban nike polo toms outlet store ray ban uk,cheap ray ban sunglasses michael kors outlet online ralph lauren uk cheap retro jordans huarache shoes yeezy boost tiffany and co jewelry cheap tiffanys oakley sunglasses tiffany and co michael kors outlet online cheap nfl jerseys louis vuitton handbags http://www.airjordanretro.uk fitflop shoes air jordan retro nike huarache adidas nmd oakley sunglasses,oakley vault,oakley sunglasses cheap,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley nike kobe sneakersRe: รายงานการประเมิน กทม. ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (จำนวน: 1)
โดย ninestab123 เมื่อ Fri 19 August 2016@09:46:38
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
ninest123
canada gooseuggs outletoakleysunglasses2.us.cominsanity workoutnike trainersbottes ugg pas cherrolex watchesmichael kors outlet onlinenorth face ukoakley pas cherralph lauren outletcoach outlet store onlinelouboutin shoescoach outlet store onlinetrue religion outletralph lauren polougg pas cherlouis vuitton outlet onlinephone casesmichael korsnike roshe run,polo ralph lauren outletmont blanc pensthomas sabo ukair max 2015moncler jacketshermesoakley saletiffany jewelry,longchamp outlet onlineoakley sunglasses cheapjordan future,uggs on salecheap oakley sunglasseslongchamp outlet online,gucci beltsburberry outletpolo lacostecanada gooselouboutin,ugg outletsac vanessa brunogucci outlet onlinemichael kors outlet online salecheap nike shoesburberry
อ่านความเห็นต่อ...Opłaty za śmieci w g.Wymiarki obłęd czy rozsądek (จำนวน: 1)
โดย wengdongdong เมื่อ Sat 03 September 2016@10:03:14
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

20169.3wengdongdong nike nfl jerseys true religion jeans true religion outlet louis vuitton outlet uggs boots oakley sunglasses michael kors outlet nike air max pas cher michael kors outlet true religion shorts ugg outlet tods shoes ugg outlet louis vuitton paris louis vuitton outlet toms shoes beats headphones uggs outlet coach factory outlet rolex watches christian louboutin outlet gucci handbags adidas outlet replica watches coach outlet online ugg uk cheap nfl jerseys michael kors outlet michael kors outlet nike outlet ugg boot uk ugg sale louis vuitton adidas nmd michael kors outlet uggs outlet ray ban pas cher pittsburgh steelers jerseys fitflop sandals coach outlet canada goose minnesota vikings jerseys coach canada coach outlet fitflops adidas stan smith polo ralph lauren outlet michael kors outlet
อ่านความเห็นต่อ...Re: แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว...ไม่ไปไม่ได้ (จำนวน: 1)
โดย chenyingying เมื่อ Thu 22 September 2016@14:24:48
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

ugg australia moncler outlet ugg boots outlet kate spade outlet curry 2 louboutin shoes kate spade outlet ralph lauren uk michael kors factory outlet uggs outlet louboutin shoes coach handbags true religion outlet cavaliers jerseys louis vuitton purses adidas yeezy 350 boost tommy hilfiger clothing burberry sale air max pas cher cheap uggs louis vuitton purses oakley sunglasses spurs jerseys ugg boots louboutin pas cher louis vuitton purses patriots jerseys ugg boots cheap ray ban sunglasses outlet michael kors outlet clearance hermes birkin bag ugg canada fitflop sale heat jerseys ugg outlet juicy couture handbags uggs on sale adidas shoes burberry handbags cheap oakley sunglasses coach outlet online ugg pas cher coach outlet online ray bans ugg outlet replica rolex watches uggs on sale supra shoes michael kors outlet online chenyingying20160922Re: รายงานการประเมิน กทม. ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (จำนวน: 1)
โดย mselljerseys เมื่อ Tue 04 October 2016@17:24:00
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
The wholesale nfl jerseys league’s scouting book on Odell Beckham Jr. is now a bestseller. The Nike Free Run New York Giants wide receiver is prone to losing his mind in the heat of the action, and it doesn’t have to be Josh Nike Air Max 90 Norman covering him to bring it cheap nfl jerseys out. The key for opponents is to do NFL Jerseys whatever they can to incite that inner rage. That’s what the Minnesota Vikings tried to do — and very much succeeded at — in Monday’s 24-10 win to bring them to 4-0. Get up in Beckham’s face. Double Nike Air Max 2015 Shoes cover him. Give nfl jerseys store him a little shove after the whistle. Say something in Nike Roshe Run his ear. Put an extra kicking net on the sideline. Whatever it takes.Re: รายงานการประเมิน กทม. ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (จำนวน: 1)
โดย chenyingying เมื่อ Tue 01 November 2016@15:10:38
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

michael kors handbags thunder jerseys michael kors outlet clearance true religion jeans ugg pas cher hogan sito ufficiale ray ban outlet mulberry bags cheap jordans ray ban sunglasses louis vuitton handbags cheap oakley sunglasses ugg outlet steelers jerseys pandora charms ray bans michael kors handbags hollister clothing store ugg boots sale ugg boots ugg outlet fitflop sale broncos jerseys ugg boots burberry outlet moncler soldes louis vuitton handbags uggs on sale michael kors outlet cheap canada goose jackets chenyingying20161101Re: Сколько л/с в В (จำนวน: 1)
โดย meadc เมื่อ Thu 03 November 2016@14:58:47
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
nike jordan shoes moncler jacket Mizuno Shop Japan Nike Air Jordan Kobe 9 Shoes kate spade outlet polo outlet nike australia mk bags pandora charms bercrombie Nederland ray ban polarized michael kors nike jordan shoes cheap basketball shoes jordan shoes Nike Air Max michael kors handbags outlet tiffany co ugg boots burberry online pandora ring Jordan retro pandora jewelry snow boots longchamp bag burberry outlet oakley frogskins sunglasses michael kors handbags Cheap Ray Ban coach outlet online pandora charms pandora rings paul smith uk prada bag longchamps pirate systemme adc11.3Re: รายงานการประเมิน กทม. ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (จำนวน: 1)
โดย Sjcg123 เมื่อ Sun 11 December 2016@10:14:13
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
ugg store longchamp tote bag Michael Kors handbag on sale abercrombie and fitch store Ugg boots Sale cheap real uggs Chaussure Nike Pas Cher nike tn pas cher retro jordans for cheap Ray ban sale online air jordan botas de futbol Ugg Pas Cher Femme Anelli Pandora moncler jacket sale Jordan Future Womens Ugg Boots newest lebron shoes Doudoune Femme Pas Cher converse store canada goose online store tru religion jeans reebok running shoes Ugg Noir Pas Cher Cheap Stone Island Jackets uggs for cheap vans shoe store Nike Store uggs for women Moncler Store adidas schoenen new yeezy shoes nike mercurial soccer cleats hogan scontate Air Huarache Stone Island Outlet michael kors handbags on sale huarache sneakers Uomo Hogan uggs outlet Uggs Pas Cher Soldes nike sportschuhe prada outlet zapatos de futbol nike ugg boots cheap chaussure basket homme1211Sjcgmeadc (จำนวน: 1)
โดย meadc เมื่อ Mon 26 December 2016@10:54:13
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
me adc12.26
Coach Sunglasses Outlet jordan retro shoes michael kors handbags air jordan shoes pandora necklaces michael kors outlet michael kors landing gears adidas australia burberry online coach outlet official michael kors nike australia coach diaper bag burberry scarf nike jordan shoes burberry outlet canada Mizuno Shoes burberry outlet Prada Outlet rayban aviator asics shoes kate spade bags outlet michael kors burberry outlet burberry canada michael kors outlet nike outlet Canada Goose Outlet ugg boots uk michael kors bags michael kors tote uggs outlet prada bags nike outlet coach australia Adidas Yeezy Boost 350 true religion major league baseball longchamp sac Nike Hyperdunk Shoes coach shoes pandora jewelry canada goose outlet asics Australia abercrombie outlet moncler jacket mens baseball jerseys moncler uk michael kors coach outlet online อ่านความเห็นต่อ...20171114caihuali (จำนวน: 1)
โดย 20171114caihuali เมื่อ Tue 14 November 2017@10:58:37
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
ray bans lebron james shoes true religion jeans ugg cyber monday canada goose jackets ed hardy clothing cheap snapbacks michael kors nike roshe one canada goose outlet burberry outlet polo ralph lauren nike outlet oakley sunglasses wholesale vans shoes ugg outlet moncler jackets moncler outlet kate spade outlet nike air max 90 coach outlet michael kors outlet michael kors outlet canada goose jackets ugg boots michael kors handbags mbt shoes ray ban sunglasses longchamp solde adidas uk polo ralph lauren kate spade outlet ray ban sunglasses air huarache canada goose outlet canada goose jackets michael kors outlet longchamp handbags canada goose jackets true religion jeans 20171114caihualichenlixiang (จำนวน: 1)
โดย yaoxuemei เมื่อ Mon 20 August 2018@06:55:12
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2018.8.20chenlixiang adidas adidas outlet rolex watches roshe run dyson hair dryer cartier love bracelet air jordan ferragamo nike kyrie 2 wedding dresses air max 2017 marc jacobs handbags jordan 31 michael kors burberry outlet oakley sunglasses vibram fivefingers dansko adidas clothing longchamp handbags nike blazer pas cher mizuno louboutin pas cher michael kors outlet nike air max 90 nike factory pandora jewelry nike air max oakley sunglasses gucci handbags nike vapor max iphone x case burberry outlet true religion outlet nike pas cher jordans montre pas cher baseball bats mac makeup mont blanc 10 deep clothing kevin durant shoes nike outlet nike outlet dolce & gabbana sunglasses nike air max 95 kobe 10 mulberry outlet chrome hearts chrome hearts jewelry อ่านความเห็นต่อ...leilei123 (จำนวน: 1)
โดย leilei3915 เมื่อ Fri 24 August 2018@10:56:41
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2018824 leilei3915
ugg outlet store christian louboutin outlet michael kors handbags canada goose coach factory outlet coach outlet pandora jewelry outlet canada goose jackets michael kors outlet clearance louboutin shoes moncler coats nike shoes canada goose outlet canada goose outlet moncler outlet michael kors handbags pandora charms nike outlet online coach factory outlet cheap jordan shoes canada goose outlet coach outlet online fitflop sandals pandora charms nba jersey pandora jewelry michael kors outlet clearance off white clothing ralph lauren sale christian louboutin shoes ralph lauren uk michael kors outlet online pandora jewelry pandora charms sale clearance nmd adidas coach factory outlet coach outlet online ugg outlet moncler outlet online mcm bags ralph lauren uk michael kors outlet coach outlet pandora charms sale clearance converse shoes
อ่านความเห็นต่อ...Re: รายงานการประเมิน กทม. ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (จำนวน: 1)
โดย dongdong8 เมื่อ Fri 24 August 2018@15:37:35
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
20188.24wengdongdong coach factory outlet swarovski rings adidas superstar adidas outlet store oakley sunglasses ronaldo jersey bvlgari rings coach outlet online tory burch shoes ugg boots maglie calcio birkenstock sandals air max plus kobe shoes dior handbags onitsuka tiger supreme swarovski jewelry vetements clothing mulberry handbags links of london mac makeup ray ban outlet adidas yeezy burberry handbags manolo blahnik versace sunglasses shoe carnival marcelo burlon jordan 5 michael kors outlet christian louboutin new balance sandals vans outlet adidas shoes spalding basketball ray ban sunglasses kyrie 2 michael kors handbags coach factory outlet online wedding shoes versace bags kd 8 yeezy 500 malone souliers shoes kate spade purse kobe 11 burberry outlet store oakley sunglasses wholesale อ่านความเห็นต่อ... 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.