Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

การควบคุมการใช้รถด้วยระบบ GPS
ติดประกาศ Mon 21 September 2009@12:32:06 โดย admin

ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล nita บันทึก "โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการควบคุมการใช้รถด้วยระบบ GPS
     โครงการนี้ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ GPS อุปกรณ์บันทึกระดับน้ำมันในถังเชื้อเพลิงกับรถเก็บขนมูลฝอย รถสูบสิ่งปฏิกูล และรถประเภทอื่น ๆ ของกรุงเทพมหานครตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน และจะต้องดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ จัดเก็บข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดการต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี


     1. ในเมื่อเขตมีการดำเนินการจัดการเก็บขนมูลฝอยอยู่แล้ว การปรับปรุงเส้นทางมีความจำเป็นหรือไม่ ?
 ส
ภาพปัญหา
     1. มีการละเลยการปฏิบัติหน้าที่เก็บขนมูลฝอย ควบคุมไม่ทั่วถึง
     2. การปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยไม่เต็มประสิทธิภาพ สิ้นเปลืองงบประมาณ และทรัพยากรของกรุงเทพมหานคร
    
3. ขาดข้อมูลเชิงพื้นที่ และข้อมูลตัวเลขที่ถูกต้องเพื่อใช้ในการวางแผนการเก็บขนมูลฝอย
    
การเก็บขนมูลฝอยมีพนักงานขับรถและพนักงานเก็บขนมูลฝอย ใช้รถเก็บขนมูลฝอยเป็นเครื่องจักรสำคัญ พฤติกรรมการใช้รถเก็บขนมูลฝอยจึงมีความสำคัญ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง ตั้งแต่ค่าซื้อรถ ค่าเช่า และค่าสวัสดิการ ตลอดไปจนรถหมดอายุ คือ การใช้รถที่มีค่าน้ำมัน ค่าซ่อม ฯลฯ ประมาณว่า 5 – 7 ปี พฤติกรรมการใช้รถจึงมีความสำคัญ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครจึงได้พิจารณานำเทคโนโลยี GPS มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเส้นทางเดินรถ ข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และจะนำมาวิเคราะห์เพื่อการจัดการให้มีการใช้รถเก็บขนฯ รถสูบสิ่งปฏิกูล ให้คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ เช่น เก็บขนมูลฝอยได้ขนาดบรรทุก (ตัน/เที่ยว) เป็นต้น
    
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสำนักสิ่งแวดล้อมมีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมากเป็นอันดับต้น ๆ ในการประชุมของหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/51 เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2551 และแผนปฏิบัติการประหยัดพลังงานของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2551-2555 ได้ให้สำนักสิ่งแวดล้อมดำเนินการปรับปรุงเส้นทางเก็บขนมูลฝอยให้เหมาะสม ไม่ให้มีการวิ่งเก็บขนมูลฝอยข้ามพื้นที่ ฉะนั้น จึงนำเทคโนโลยี GPS มาช่วยในการควบคุมและวางแผนการปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย ซึ่งจะช่วยในการควบคุมและวางแผนการปฏิบัติงานของรถเก็บขนมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการประหยัดงบประมาณมากที่สุด สามารถควบคุมการใช้รถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดการสูญเสียงบประมาณ และจะเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอย โดยมีการวางแผนการเก็บขนที่ดีให้สามารถเพิ่มรอบการเก็บขนฯ ให้สูงขึ้นแทนการแก้ไขด้วยการเพิ่มกำลังคนและอุปกรณ์
    
2. GPS มีประโยชน์มากกว่า Black Box อย่างไร ?
    
Black Box เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลเพียงอย่างเดียว แต่ไม่มีอุปกรณ์รับสัญญาณ GPS (Black Box กับอุปกรณ์ GPS จะต้องใช้ร่วมกัน) คุณประโยชน์ที่ได้รับจากระบบ GPS (GPS Tracking)
     - ลด ต้นทุน และค่าใช้จ่ายจากการเดินรถ โดยการประหยัดค่าน้ำมัน และลดค่าใช้จ่ายจากการซ่อมบำรุง อันเนื่องมาจากการออกนอกเส้นทาง การติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ การขับรถเร็วซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ รวมถึงสามารถตรวจสอบในเรื่องของการลักลอบดูดน้ำมันขายของพนักงานขับรถ
     - ป้องกันการนำรถไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ลดพฤติกรรมการใช้งานรถที่ไม่เหมาะสม เช่น การหยุดพักที่นานเกินควร การจอดรถติดเครื่องเป็นระยะเวลานาน
     - เพิ่มความปลอดภัยในทรัพย์สิน ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ จากการใช้ความเร็วที่ไม่เหมาะสม
     - บริหารเวลาการทำงานของรถได้ดียิ่งขึ้น ทำให้ใช้งานรถได้เต็มประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเดินรถให้เกิดประโยชน์สูงสุด
     - สามารถตรวจสอบพฤติกรรมของคนขับรถแต่ละคนจึงสะดวกในการควบคุมดูแลและขอความร่วมมือจากพนักงานขับรถ
     - เพิ่มคุณภาพในการบริการกับประชาชน และการแข่งขันการทำงาน
     หลักการทำงานของระบบ GPS Tracking
    
ระบบ Tracking เป็นการทำงานร่วมกันของระบบ GPS และ GPRS โดยเริ่มจากรถแต่ละคันที่ได้ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ GPS (GPS Receiver) จะรับข้อมูลต่าง ๆ จากดาวเทียม GPS แล้วนำมาคำนวณเพื่อหาตำแหน่งพิกัดของรถ จากนั้นรถจะทำการส่งข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของรถแต่ละคันผ่านเครือข่าย GPRS ในลักษณะเวลาจริง (Real Time) โดยที่สถานีควบคุมสามารถตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของรถในเครือข่ายได้ ผ่านทาง Internet  และทาง Sever ของระบบก็จะมี Software คอยรับส่งข้อมูลที่ได้จาก GPRS Module เพื่อการแสดงผลและทำรายงานสถิติ เพื่อเก็บบันทึกไว้ในฐานข้อมูล "

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
· เสนอข่าวโดย admin


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล:
แนวคิดและการจัดการขยะมูลฝอยของนานาประเทศ


คะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 4.58
จำนวนผู้ลงคะแนน: 12


โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่


ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์


"การควบคุมการใช้รถด้วยระบบ GPS" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 21 ข้อคิดเห็นต่างๆ | ค้นหาข้อคิดเห็น
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน

Re: การควบคุมการใช้รถด้วยระบบ GPS (จำนวน: 1)
โดย jeed เมื่อ Tue 22 September 2009@17:03:45
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
     ปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเป็นปัญหาสำคัญของกรุงเทพมหานครที่เพิ่มมากขึ้น ควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร อันเป็นภาระหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่จะต้องพัฒนากระบวนการทำงานให้สามารถบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยได้อย่างสม่ำเสมอ ไม่ให้มีขยะตกค้าง และบริการสูบสิ่งปฏิกูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองสะอาด ไม่มีขยะมูลฝอยตกค้าง การบริการรับแจ้งกำจัดสิ่งปฏิกูลเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และทั่วถึงพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร  แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีภาระหน้าที่หลายด้านที่ต้องรับผิดชอบนอกเหนือจากการปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยและบริการสูบสิ่งปฏิกูล ฯลฯ เป็นผลให้การควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับล่างหรือกลุ่มคนงานไม่ทั่วถึง จึงมีการละเลยการปฏิบัติหน้าที่เก็บขนมูลฝอยและสูบสิ่งปฏิกูล พนักงานขับรถหยุดและไม่นำรถออกปฏิบัติงาน หรือนำรถออกปฏิบัติงานแต่ไม่ใช้ปฏิบัติงานในเส้นทางปกติ รวมทั้งไม่มีข้อมูลเชิงพื้นที่ ไม่มีข้อมูลเส้นทางเดินรถเพื่อใช้ในการวางแผน จึงทำให้กรุงเทพมหานครต้องสูญเสียค่าใช้จ่าย และใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า หากนำเทคโนโลยีพิกัดแผนที่ภูมิศาสตร์ (Global Positioning System : GPS) และเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) มาช่วยในการบริหารจัดการการเก็บขนมูลฝอย และการบริการสูบสิ่งปฏิกูล ฯลฯ จะทำให้การควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานรถเก็บขนมูลฝอย รถสูบสิ่งปฏิกูล และรถประเภทอื่น ๆ ของกรุงเทพมหานคร เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมค่าใช้จ่าย และเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเก็บขนมูลฝอย ด้านการสูบสิ่งปฏิกูล ฯลฯ และยังช่วยให้การทำงานประจำของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น ทำให้การจัดเก็บมูลฝอย และการบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
    
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้จากการดำเนินการ
     - ทำให้การควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานรถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
     - สามารถควบคุมค่าใช้จ่าย และเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเก็บขนมูลฝอย และการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยได้ทั่วถึง สม่ำเสมอ ไม่มีขยะตกค้าง โดยการกำหนดจำนวนรถฯ ให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพ  
     - ควบคุมการจัดการมูลฝอย และติดตามข้อมูลได้ตลอดเวลา
     - สามารถปรับเปลี่ยนหรือกำหนดเส้นทางการเก็บขนมูลฝอยให้สอดคล้องกับปริมาณมูลฝอยRe: การควบคุมการใช้รถด้วยระบบ GPS (จำนวน: 1)
โดย jeed เมื่อ Fri 25 September 2009@11:45:56
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ ที่ลิงค์นี้อ่ะ
http://www.simtexsecurity.com/gpstracking/VehicleTracking/simtexGPSadv.htmRe: การควบคุมการใช้รถด้วยระบบ GPS (จำนวน: 1)
โดย nita เมื่อ Fri 25 September 2009@12:03:39
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป | วารสาร)
สอง ลิงค์นี้ก็ดีนะ
http://www.dtc.co.th/whatgps.php

http://www.absthailand.com/solution/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=372015909caihuali (จำนวน: 1)
โดย 2015909caihuali เมื่อ Tue 08 September 2015@08:06:18
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
valentino outlet mcm bags rolex watches uk instyler louis vuitton outlet los angeles lakers jerseys michael kors outlet, http://michaelkors.outletonlinestores.us.com/ designer handbags,handbags outlet,cheap handbags,purses and handbags,wholesale handbags,designer bags,bags outlet,handbags wholesale,cheap purses,discount handbags,handbags sale,wholesale purses,handbags and purses,designer purses christian louboutin uk ralph lauren uk, http://www.ralphlauren-outletonline.co.uk/ louboutin shoes foamposite shoes oakley sunglasses oakley, http://www.occhialioakleyoutlets.it/ salomon shoes air max 2014 pandora charms kobe 9 discount oakley sunglasses, http://www.oakleysunglassesdiscount.us.com tory burch outlet mulberry uk swarovski uk nike free 5.0 philadelphia eagles jerseys hermes birkin oakley sunglasses wholesale, http://www.oakleysunglasseswholesale.in.net toms outlet, http://www.tomsoutlet-stores.com/ michael kors canada, http://www.michaelkorsoutletcanada.in.net dansko outlet ugg outlet, http://www.uggsoutlet.us.orgjlgg (จำนวน: 1)
โดย jlgg เมื่อ Wed 17 February 2016@12:40:29
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
louis vuitton neverfull mm coach outlet store UGG Outlet nike australia ugg leather boots Prada Outlet hermes outlet nike air ugg slippers ugg boots Cheap Ray Ban kate spade uk mcm rucksack chanel australia louis vuitton bags michael kors tote bags hermes bag michael kors bags on sale Womens Ugg Chanel Outlet asics shop coach purses on sale nike free run sko2 Gucci Outlet burberry australia change points uk louis vuitton watllets clk benz France Favourites MCM BagsRe: การควบคุมการใช้รถด้วยระบบ GPS (จำนวน: 1)
โดย myy เมื่อ Mon 18 April 2016@09:31:04
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
barbour womens jackets, tommy hilfiger canada, chanel bags, gucci shoes, new orleans pelicans jersey, air max, abercrombie and fitch kids, air max 2014, mcm handbags, hogan sito ufficiale, prada outlet, michael kors handbags, tory burch sandals, burberry, toms shoes outlet, roshes, red bottom, womens clothing, burberry outlet store, swarovski crystal, north face, michael kors outlet, jordan retro, ray-ban sunglasses, timberland outlet, dre beats, asics, hermes outlet, nike running shoes, ralph lauren outlet online, uggs outlet, nike tn, tory burch handbags, nike roshe run, louboutin, michael kors, michael kors outlet online sale, uggs outlet, prada handbags, longchamp handbags, michael kors, michael jordan, uggs canada, ugg australia, mizuno running shoes, chanel, nike roshe run, thomas sabo uk, vans shoes,
อ่านความเห็นต่อ...Re: การควบคุมการใช้รถด้วยระบบ GPS (จำนวน: 1)
โดย myy เมื่อ Mon 18 April 2016@09:31:05
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
barbour womens jackets, tommy hilfiger canada, chanel bags, gucci shoes, new orleans pelicans jersey, air max, abercrombie and fitch kids, air max 2014, mcm handbags, hogan sito ufficiale, prada outlet, michael kors handbags, tory burch sandals, burberry, toms shoes outlet, roshes, red bottom, womens clothing, burberry outlet store, swarovski crystal, north face, michael kors outlet, jordan retro, ray-ban sunglasses, timberland outlet, dre beats, asics, hermes outlet, nike running shoes, ralph lauren outlet online, uggs outlet, nike tn, tory burch handbags, nike roshe run, louboutin, michael kors, michael kors outlet online sale, uggs outlet, prada handbags, longchamp handbags, michael kors, michael jordan, uggs canada, ugg australia, mizuno running shoes, chanel, nike roshe run, thomas sabo uk, vans shoes,
อ่านความเห็นต่อ...Re: การควบคุมการใช้รถด้วยระบบ GPS (จำนวน: 1)
โดย oakleysunglasses เมื่อ Thu 28 April 2016@13:18:28
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

Erin ferragamo shoes,ferragamo,salvatore ferragamo,ferragamo belts,ferragamo belt,ferragamo outlet Andrews vans,vans pas cher,vans soldes has been awarded longchamp,sac longchamp,longchamps,longchamp pas cher,sac longchamp pas cher,longchamp pliage,longchamp soldes,sac longchamps,longchamp france $55 million in her oakley sunglasses,oakley vault,oakley sunglasses cheap,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,cheap oakley sunglasses,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses lawsuit against the owner coach outlet,coach factory outlet,coach outlet store,coach factory,coach outlet store online,coach factory online,coach factory outlet online,coach outlet online of the Nashville hotel soccer shoes,nike mercurial in which she cheap oakley sunglasses was karen millen dresses filmed while changing ray ban pas cher,ray ban,rayban,lunette ray ban pas cher clothes montre pas cher in her marc jacobs room, uggs outlet the hotel’s former management toms outlet group and the converse pas cher man hermes,sac hermes,hermes pas cher,sac hermes pas cher who did pandora charms,pandora uk,pandora bracelet,pandora rings,pandora,pandora sale,pandora bracelets,pandora jewellery,pandora ring,pandora charm,pandora earrings,pandora jewelry,pandora necklace,pandora charms uk it s5 cases and uploaded the footage to the Internet. Andrews had asked ray ban for $75 million in iphone 6 cases her lawsuit over the 2008 incident, claiming air force,nike air force,air force 1,air force one,nike air force 1,nike air force one,air force one nike ongoing emotional burberry pas cher distress from north face outlet,north face,the north face,northface,north face jackets,north face jackets clearance,the north face outlet the celine handbags,celine bag,celine bags episode and the video’s north face continued ralph lauren,ralph lauren uk,ralph lauren outlet,polo ralph lauren outlet existence online.The 37-year-old Fox Sports true religion and ABC reporter was kate spade handbags,kate spade,kate spade outlet,katespade working for ESPN at the louis vuitton,louis vui

อ่านความเห็นต่อ...
Re: การควบคุมการใช้รถด้วยระบบ GPS (จำนวน: 1)
โดย qqqqqing เมื่อ Sat 11 June 2016@13:18:33
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

hermes birkin louis vuitton pas cher asics nike roshe run cartier sunglasses michael kors outlet michael kors outlet ralph lauren uk coach outlet beats by dre mulberry uk coach outlet nike air max versace sunglasses kate spade handbags air jordan shoes christian louboutin uk louis vuitton handbags police sunglasses coach outlet store calvin klein outlet hollister uk michael kors outlet cheap oakley sunglasses air max 90 replica watches swarovski outlet oakley sunglasses michael kors outlet basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes juicy couture outlet tory burch outlet michael kors handbags cheap michael kors handbags fitflops sale clearance michael kors outlet ralph lauren outlet ralph lauren polo longchamp handbags swarovski crystal air max 90 cheap oakley sunglasses babyliss pro michael kors outlet kobe shoes celine outlet

อ่านความเห็นต่อ...michael kors handbags (จำนวน: 1)
โดย jiajiagg เมื่อ Wed 22 June 2016@15:08:13
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
ray ban sunglasses outlet oakley outlet online cheap oakley sunglasses kobe byrant shoes tiffany and co uk cheap air jordan chrome hearts online http://www.michaeljordanshoes.us.com michael kors handbags ray ban sunglasses outlet fitflops outlet tiffany & co Cheap Oakley Sunglasses ugg boots uk true religion jeans wholesale ugg outlet cheap basketball shoes christian louboutin outlet tiffany and co jewellery http://www.kobebasketballshoes.us.com cheap oakley sunglasses yeezy sneakers michael kors outlet online cheap uggs nike huarache http://www.cheapauthenticjordans.us.com cheap rolex watches nike dunks retro jordans adidas nmd ukRe: การควบคุมการใช้รถด้วยระบบ GPS (จำนวน: 1)
โดย ninestab123 เมื่อ Fri 19 August 2016@09:49:36
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
ninest123
canada gooseuggs outletoakleysunglasses2.us.cominsanity workoutnike trainersbottes ugg pas cherrolex watchesmichael kors outlet onlinenorth face ukoakley pas cherralph lauren outletcoach outlet store onlinelouboutin shoescoach outlet store onlinetrue religion outletralph lauren polougg pas cherlouis vuitton outlet onlinephone casesmichael korsnike roshe run,polo ralph lauren outletmont blanc pensthomas sabo ukair max 2015moncler jacketshermesoakley saletiffany jewelry,longchamp outlet onlineoakley sunglasses cheapjordan future,uggs on salecheap oakley sunglasseslongchamp outlet online,gucci beltsburberry outletpolo lacostecanada gooselouboutin,ugg outletsac vanessa brunogucci outlet onlinemichael kors outlet online salecheap nike shoesburberry
อ่านความเห็นต่อ...Re: แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว...ไม่ไปไม่ได้ (จำนวน: 1)
โดย chenyingying เมื่อ Thu 22 September 2016@14:30:39
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

ugg australia moncler outlet ugg boots outlet kate spade outlet curry 2 louboutin shoes kate spade outlet ralph lauren uk michael kors factory outlet uggs outlet louboutin shoes coach handbags true religion outlet cavaliers jerseys louis vuitton purses adidas yeezy 350 boost tommy hilfiger clothing burberry sale air max pas cher cheap uggs louis vuitton purses oakley sunglasses spurs jerseys ugg boots louboutin pas cher louis vuitton purses patriots jerseys ugg boots cheap ray ban sunglasses outlet michael kors outlet clearance hermes birkin bag ugg canada fitflop sale heat jerseys ugg outlet juicy couture handbags uggs on sale adidas shoes burberry handbags cheap oakley sunglasses coach outlet online ugg pas cher coach outlet online ray bans ugg outlet replica rolex watches uggs on sale supra shoes michael kors outlet online chenyingying20160922Re: ข้อมูลชุมชน (CBM) กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ (จำนวน: 1)
โดย Sjcg123 เมื่อ Sun 11 December 2016@10:24:17
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
australia uggs outlet Soccer Boots Outlet nike Timberland skor Nike Air Max Soldes Michael Kors Doudoune Moncler Solde nike chaussures nike schuhe günstig nike shoes Nike Air Max Cheap new pandora charms Canada Goose Outlet Pandora Beads And Charms moncler coats for women ugg clearance Ugg Button womens nike air max Boutique Ugg zapatilla adidas moncler girls nike air schuhe herren nfl store Chaussure Nike Air Max Pas Cher pandora bracelet charms adidas store chaussures de foot pas cher adidas outlet stores online nike air max running shoes nike damenschuhe nike jordan shoes pandora beads nike air Ugg Homme Pas cher Original Ugg Boots Lebron 13 Air Jordan News Veste Moncler Femme Doudoune Femme Pas Cher canada goose jackets for women nike free Ugg Classic Tall toms shoes outlet Ugg Boots On Clearance Doudoune Moncler Pas Cher zapatillas running chaussure basket homme1211Sjcgmeadc (จำนวน: 1)
โดย meadc เมื่อ Mon 26 December 2016@10:54:26
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
me adc12.26
Coach Sunglasses Outlet jordan retro shoes michael kors handbags air jordan shoes pandora necklaces michael kors outlet michael kors landing gears adidas australia burberry online coach outlet official michael kors nike australia coach diaper bag burberry scarf nike jordan shoes burberry outlet canada Mizuno Shoes burberry outlet Prada Outlet rayban aviator asics shoes kate spade bags outlet michael kors burberry outlet burberry canada michael kors outlet nike outlet Canada Goose Outlet ugg boots uk michael kors bags michael kors tote uggs outlet prada bags nike outlet coach australia Adidas Yeezy Boost 350 true religion major league baseball longchamp sac Nike Hyperdunk Shoes coach shoes pandora jewelry canada goose outlet asics Australia abercrombie outlet moncler jacket mens baseball jerseys moncler uk michael kors coach outlet online อ่านความเห็นต่อ...chenlixiang (จำนวน: 1)
โดย yaoxuemei เมื่อ Mon 20 August 2018@06:47:13
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2018.8.20chenlixiang adidas adidas outlet rolex watches roshe run dyson hair dryer cartier love bracelet air jordan ferragamo nike kyrie 2 wedding dresses air max 2017 marc jacobs handbags jordan 31 michael kors burberry outlet oakley sunglasses vibram fivefingers dansko adidas clothing longchamp handbags nike blazer pas cher mizuno louboutin pas cher michael kors outlet nike air max 90 nike factory pandora jewelry nike air max oakley sunglasses gucci handbags nike vapor max iphone x case burberry outlet true religion outlet nike pas cher jordans montre pas cher baseball bats mac makeup mont blanc 10 deep clothing kevin durant shoes nike outlet nike outlet dolce & gabbana sunglasses nike air max 95 kobe 10 mulberry outlet chrome hearts chrome hearts jewelry อ่านความเห็นต่อ...Re: การควบคุมการใช้รถด้วยระบบ GPS (จำนวน: 1)
โดย chenlixiang เมื่อ Tue 21 August 2018@15:36:49
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
180821yueqincanada goose jackets supreme clothing michael kors outlet los angeles dodgers jerseys ralph lauren uk tiffany and co columbia sportswear ray ban sunglasses pandora charms toms outlet atlanta braves jerseys ugg boots burberry outlet christian louboutin outlet nike outlet michael kors outlet online coach outlet texas rangers jersey colorado rockies jerseys air jordan shoes jordan shoes dr martens boots pandora charms sale kate spade longchamp handbags michael kors outlet uggs canada goose outlet canada goose outlet cheap mlb jerseys nike air max 95 ugg outlet birkenstock sandals adidas nmd shoes supreme clothing oakley sunglasses nike shoes salvatore ferragamo shoes jimmy choo adidas outlet cheap jordans free shipping uggs coach outlet store nike basketball shoes adidas shoes pandora charms coach outlet
อ่านความเห็นต่อ...Re: การควบคุมการใช้รถด้วยระบบ GPS (จำนวน: 1)
โดย chenlixiang เมื่อ Tue 21 August 2018@15:47:35
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
180821yueqinreplica watches coach handbags michael kors outlet uggs outlet birkenstock outlet jordan retro rolex watches supreme clothing adidas outlet kate spade outlet adidas yeezy nike outlet adidas nmd michael kors outlet clearance oakley sunglasses outlet nike zoom oakley sunglasses ugg outlet kate spade outlet prada handbags canada goose sale coach outlet coach outlet seattle mariners jerseys north face outlet oakley sunglasses moncler christian louboutin shoes polo outlet ralph lauren outlet moncler outlet air max 2017 ugg outlet ecco shoes michael kors outlet coach outlet ugg boots birkenstocks birkenstock sandals canada goose outlet kate spade moncler outlet online polo ralph lauren outlet gucci outlet converse shoes coach outlet fitflops sale clearance cheap jordans for sale อ่านความเห็นต่อ...leilei123 (จำนวน: 1)
โดย leilei3915 เมื่อ Fri 24 August 2018@10:53:44
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2018824 leilei3915
ray ban sunglasses outlet michael kors outlet cheap snapbacks ralph lauren shirts cheap nhl jerseys ugg outlet canada goose jackets ugg boots clearance ugg boots clearance coach outlet online ralph lauren polo polo ralph lauren outlet nike outlet ugg boots canada goose uk pandora charms pandora charms nike outlet store polo outlet coach outlet store online moncler jackets michael kors outlet clearance pandora outlet ray ban sunglasses outlet nike shoes outlet polo ralph lauren michael kors outlet mbt shoes outlet cheap nfl jerseys coach outlet coach outlet store online yeezy boost 350 valentino shoes adidas shoes kate spade outlet online michael kors handbags oakley sunglasses michael kors outlet online coach outlet coach factory outlet online michael kors outlet coach factory outlet nike shoes coach outlet christian louboutin outlet อ่านความเห็นต่อ...20188.24wengdongdong (จำนวน: 1)
โดย dongdong8 เมื่อ Fri 24 August 2018@15:32:12
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
20188.24wengdongdong oakley sunglasses camisetas de futbol baratas nine west shoes jordan 4 woolrich jackets manolo blahnik coach outlet longchamp handbags soldier 10 converse shoes polo outlet nfl jerseys polo ralph lauren ferragamo outlet philipp plein outlet lululemon michael kors outlet clearance tiffany jewelry ralph lauren coach factory outlet coach outlet air max 2017 off-white shoes nike outlet kate spade tiffany bracelet oakley vault ralph lauren polo shirts ambassador 10 kate spade outlet adidas football boots kate spade jordan shoes scarpe mbt nfl jerseys air max suicoke hundreds clothing lebron james jersey omega watches cheap jordan shoes visconti pens lebron 13 soccer shirts supra shoes nike dunks ysl handbags herve leger dresses lee jeans michael kors handbags อ่านความเห็นต่อ...2018.10.30zhouyanhua (จำนวน: 1)
โดย zhoyzhouyan88 เมื่อ Tue 30 October 2018@15:47:44
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2018.10.30zhouyanhua adidas outlet bcbg max adidas slides air max 90 bose headphones coach outlet store online jordan 5 armani handbags real madrid jersey abercrombie outlet salvatore ferragamo shoes air max 90 kd 9 christian louboutin ray ban sunglasses links of london adidas outlet ralph lauren designer sunglasses burberry clothing balmain jeans jordan shoes bijoux swarovski miu miu shoes huf clothing abercrombie and fitch coach purse nike air michael kors replica watches nike air max yeezy boost beats headphones bottega veneta handbags hermes bags rolex watches polo ralph lauren lunette ray ban marc jacobs argentina world cup jersey karen millen basket nike jordan 8s dolce & gabbana sunglasses coach handbags longchamp coach outlet marc jacobs handbags jordans cheap nfl jerseys 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.