Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

การจัดการด้านสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
ติดประกาศ Fri 19 June 2009@13:14:31 โดย pa

การเพิ่มพื้นที่สีเขียว nokja บันทึก "         กรุงเทพมหานครเป็นมหานครศูนย์กลางแห่งความเจริญทุกด้าน มีการพัฒนาและเติบโตอย่างไม่หยุดนึ่ง ทั้งยังเป็นเมืองหลวงของประเทศ จึงเป็นแรงดึงดูดให้ผู้คนอพยพหลั่งไหลจากภูมิภาคต่างๆ เข้ามาอาศัย และประกอบอาชีพในกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่จำนวนจำกัดเพียง 1,568.737 ตารางกิโลเมตร (980,461 ไร่) ทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่น

ซึ่งส่งผลกระทบให้เกิดปัญหามากมายตามมา เช่น ปัญหามลภาวะเป็นพิษ ควันพิษ ฝุ่นละอองจากท่อไอเสียรถยนต์ ขยะเป็นพิษ และแม่น้ำลำคลองเน่าเหม็นฯลฯ กรุงเทพมหานคร จึงให้ความสำคัญกับสวนสาธารณะ ซึ่งเป็นปอดของเมือง โดยมีนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ เพื่อให้ได้สัดส่วนพื้นที่สวนสาธารณะต่อจำนวนประชากรเท่ากับ 3.30 ตารางเมตรต่อคน (ประชากรของกรุงเทพมหานครตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เท่ากับ 5,695,956 คน) ซึ่งต่ำกว่าค่ามาตรฐานของสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ที่ตั้งเป้าหมายพื้นที่สีเขียวไว้ที่ 4 ตารางเมตรต่อคน และค่ามาตรฐานสากลที่ 10 ตารางเมตรต่อคน มีการดำเนินการโครงการกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1. การเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ
          กรุงเทพมหานครมีนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ ปีละ 750 ไร่ ในระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 – 2551 โดยได้กำหนดเป้าหมายของการพัฒนาพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบของสวนสาธารณะหรือพื้นที่สีเขียวที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจได้ ซึ่งได้มีการพัฒนาพื้นที่สีเขียวโดยเปลี่ยนที่รกร้างและพัฒนาสวนสาธารณะเพิ่มเติมในพื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ โรงเรียน ศาสนสถาน และเอกชนมาโดยต่อเนื่อง ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีสวนสาธารณะหลักหรือสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เปิดให้บริการประชาชน จำนวน 21 สวน พื้นที่ 2,413,727 ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 2 สวน พื้นที่ 100 ไร่ และเน้นเป้าหมายการพัฒนาไปยังสวนสาธารณะประเภทต่าง ๆ ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าสวนหย่อม เนื่องจากในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนพบว่าประชาชนนิยมเข้าไปใช้ประโยชน์สวนสาธารณะขนาดใหญ่มากกว่าสวนหย่อม สำหรับ พื้นที่สีเขียวประเภทอื่นๆ อันได้แก่ พื้นที่สนามกอล์ฟ สนามกีฬากลางแจ้ง และพื้นที่ไม้ยืนต้นนั้น จะต้องรักษาไว้ไม่ให้ต่ำกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน แม้ประชาชนส่วนหนึ่งจะเข้าไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็ตาม แต่พื้นที่ดังกล่าวสามารถทำหน้าที่เป็นปอดให้แก่ชาวกรุงเทพมหานครทั้งมวล
 
2. การปรับปรุงภูมิทัศเมืองและการตกแต่งเมือง
            กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัย ทั้งยังแหล่งที่ตั้งของโบราณสถาน สถานที่สำคัญ ๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจำนวนมากได้เข้ามาแวะเวียนเยี่ยมชม ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงมีภารกิจที่จะตกแต่งเมือง รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ในถนนสายสำคัญเพื่อให้เมืองสวยงาม สมกับเป็นเมืองหลวง และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ 
           
            สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจดังที่กล่าวมาแล้วจึงได้จัดทำ “โครงการตกแต่งเมือง” ขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่สวยงามเพียบพร้อม เพิ่มทัศนียภาพที่สวยงามแก่ผู้ที่สัญจรไป - มา บนท้องถนน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้เกิดความประทับใจกับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน และเพื่อให้เป็นไปตามแนว นโยบายของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครชุดปัจจุบัน โดยมีกิจกรรมดังนี้
            - ประดับ ตกแต่งเมืองบริเวณถนนสายสำคัญให้มีความสวยงามด้วยไม้ดอกไม้ประดับตลอดทั้งปี
            - ประดับ ตกแต่งเมือง ในพื้นที่ที่เป็นจุดเด่นของสวนสาธารณะและพื้นที่สำคัญต่างๆ ในเทศกาลหรือวันสำคัญพิเศษ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
            - การปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่งสถานที่สำคัญพิเศษที่กรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายดำเนินการเช่น พระราชวังสวนจิตรลดา วังสุโขทัย  พระที่นั่งสวนอัมพรสถาน วังทวีวัฒนา ฯลฯ

กรุงเทพมหานครได้มีแผนการดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมือง ดังนี้
            1. ตกแต่งเมืองด้วยไม้ดอก ไม้ประดับ ในถนนและสถานที่สำคัญต่าง ๆ เช่น ถนนราชดำเนิน ถนนศรีอยุธยา รอบพระราชวังสวนจิตรลดา ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ รอบพระบรมมหาราชวัง อนุสาวรีย์ ประชาธิปไตย  สับเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นประจำ  ประมาณ 10 ครั้ง / ปี โดยใช้ไม้ดอก ไม้ประดับ ประมาณ 900,000 ต้น
            2. จัดเทศกาลดอกปทุมมาเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี โดยใช้ดอกปทุมมาพันธุ์ต่างๆ ประมาณ 350,000 ต้น ปลูกและประดับตกแต่งเมืองในพื้นที่ที่เป็นจุดเด่นของสวนสาธารณะ ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร และพื้นที่สำคัญต่าง ๆ
            3. ตกแต่งเมืองด้วยไม้เมืองหนาว เพื่อน้อมเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา มหาราช โดยใช้ไม้เมืองหนาวและไม้ดอกพันธุ์ต่าง ๆ ปลูกและประดับสถานที่ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 100,000 ต้น
"

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
· เสนอข่าวโดย pa


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด การเพิ่มพื้นที่สีเขียว:
การจัดการด้านสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร


คะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 4.33
จำนวนผู้ลงคะแนน: 3


โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่


ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์


"การจัดการด้านสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 16 ข้อคิดเห็นต่างๆ | ค้นหาข้อคิดเห็น
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน

Re: การจัดการด้านสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร (จำนวน: 1)
โดย oakleysunglasses เมื่อ Thu 28 April 2016@13:18:45
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

Erin ferragamo shoes,ferragamo,salvatore ferragamo,ferragamo belts,ferragamo belt,ferragamo outlet Andrews vans,vans pas cher,vans soldes has been awarded longchamp,sac longchamp,longchamps,longchamp pas cher,sac longchamp pas cher,longchamp pliage,longchamp soldes,sac longchamps,longchamp france $55 million in her oakley sunglasses,oakley vault,oakley sunglasses cheap,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,cheap oakley sunglasses,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses lawsuit against the owner coach outlet,coach factory outlet,coach outlet store,coach factory,coach outlet store online,coach factory online,coach factory outlet online,coach outlet online of the Nashville hotel soccer shoes,nike mercurial in which she cheap oakley sunglasses was karen millen dresses filmed while changing ray ban pas cher,ray ban,rayban,lunette ray ban pas cher clothes montre pas cher in her marc jacobs room, uggs outlet the hotel’s former management toms outlet group and the converse pas cher man hermes,sac hermes,hermes pas cher,sac hermes pas cher who did pandora charms,pandora uk,pandora bracelet,pandora rings,pandora,pandora sale,pandora bracelets,pandora jewellery,pandora ring,pandora charm,pandora earrings,pandora jewelry,pandora necklace,pandora charms uk it s5 cases and uploaded the footage to the Internet. Andrews had asked ray ban for $75 million in iphone 6 cases her lawsuit over the 2008 incident, claiming air force,nike air force,air force 1,air force one,nike air force 1,nike air force one,air force one nike ongoing emotional burberry pas cher distress from north face outlet,north face,the north face,northface,north face jackets,north face jackets clearance,the north face outlet the celine handbags,celine bag,celine bags episode and the video’s north face continued ralph lauren,ralph lauren uk,ralph lauren outlet,polo ralph lauren outlet existence online.The 37-year-old Fox Sports true religion and ABC reporter was kate spade handbags,kate spade,kate spade outlet,katespade working for ESPN at the louis vuitton,louis vui

อ่านความเห็นต่อ...
Re: การจัดการด้านสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร (จำนวน: 1)
โดย qqqqqing เมื่อ Sat 11 June 2016@13:01:26
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

hermes birkin louis vuitton pas cher asics nike roshe run cartier sunglasses michael kors outlet michael kors outlet ralph lauren uk coach outlet beats by dre mulberry uk coach outlet nike air max versace sunglasses kate spade handbags air jordan shoes christian louboutin uk louis vuitton handbags police sunglasses coach outlet store calvin klein outlet hollister uk michael kors outlet cheap oakley sunglasses air max 90 replica watches swarovski outlet oakley sunglasses michael kors outlet basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes juicy couture outlet tory burch outlet michael kors handbags cheap michael kors handbags fitflops sale clearance michael kors outlet ralph lauren outlet ralph lauren polo longchamp handbags swarovski crystal air max 90 cheap oakley sunglasses babyliss pro michael kors outlet kobe shoes celine outlet

อ่านความเห็นต่อ...Re: แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว...ไม่ไปไม่ได้ (จำนวน: 1)
โดย chenyingying เมื่อ Thu 22 September 2016@14:28:57
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

ugg australia moncler outlet ugg boots outlet kate spade outlet curry 2 louboutin shoes kate spade outlet ralph lauren uk michael kors factory outlet uggs outlet louboutin shoes coach handbags true religion outlet cavaliers jerseys louis vuitton purses adidas yeezy 350 boost tommy hilfiger clothing burberry sale air max pas cher cheap uggs louis vuitton purses oakley sunglasses spurs jerseys ugg boots louboutin pas cher louis vuitton purses patriots jerseys ugg boots cheap ray ban sunglasses outlet michael kors outlet clearance hermes birkin bag ugg canada fitflop sale heat jerseys ugg outlet juicy couture handbags uggs on sale adidas shoes burberry handbags cheap oakley sunglasses coach outlet online ugg pas cher coach outlet online ray bans ugg outlet replica rolex watches uggs on sale supra shoes michael kors outlet online chenyingying20160922Re: การจัดการด้านสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร (จำนวน: 1)
โดย chenyingying เมื่อ Tue 01 November 2016@15:16:50
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

michael kors handbags thunder jerseys michael kors outlet clearance true religion jeans ugg pas cher hogan sito ufficiale ray ban outlet mulberry bags cheap jordans ray ban sunglasses louis vuitton handbags cheap oakley sunglasses ugg outlet steelers jerseys pandora charms ray bans michael kors handbags hollister clothing store ugg boots sale ugg boots ugg outlet fitflop sale broncos jerseys ugg boots burberry outlet moncler soldes louis vuitton handbags uggs on sale michael kors outlet cheap canada goose jackets chenyingying20161101Re: Сколько л/с в В (จำนวน: 1)
โดย meadc เมื่อ Thu 03 November 2016@14:58:09
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
nike jordan shoes moncler jacket Mizuno Shop Japan Nike Air Jordan Kobe 9 Shoes kate spade outlet polo outlet nike australia mk bags pandora charms bercrombie Nederland ray ban polarized michael kors nike jordan shoes cheap basketball shoes jordan shoes Nike Air Max michael kors handbags outlet tiffany co ugg boots burberry online pandora ring Jordan retro pandora jewelry snow boots longchamp bag burberry outlet oakley frogskins sunglasses michael kors handbags Cheap Ray Ban coach outlet online pandora charms pandora rings paul smith uk prada bag longchamps pirate systemme adc11.3Re: การจัดการด้านสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร (จำนวน: 1)
โดย Sjcg123 เมื่อ Sun 11 December 2016@10:08:37
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
ugg store longchamp tote bag Michael Kors handbag on sale abercrombie and fitch store Ugg boots Sale cheap real uggs Chaussure Nike Pas Cher nike tn pas cher retro jordans for cheap Ray ban sale online air jordan botas de futbol Ugg Pas Cher Femme Anelli Pandora moncler jacket sale Jordan Future Womens Ugg Boots newest lebron shoes Doudoune Femme Pas Cher converse store canada goose online store tru religion jeans reebok running shoes Ugg Noir Pas Cher Cheap Stone Island Jackets uggs for cheap vans shoe store Nike Store uggs for women Moncler Store adidas schoenen new yeezy shoes nike mercurial soccer cleats hogan scontate Air Huarache Stone Island Outlet michael kors handbags on sale huarache sneakers Uomo Hogan uggs outlet Uggs Pas Cher Soldes nike sportschuhe prada outlet zapatos de futbol nike ugg boots cheap chaussure basket homme1211Sjcgmeadc (จำนวน: 1)
โดย meadc เมื่อ Mon 26 December 2016@10:53:49
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
me adc12.26
Coach Sunglasses Outlet jordan retro shoes michael kors handbags air jordan shoes pandora necklaces michael kors outlet michael kors landing gears adidas australia burberry online coach outlet official michael kors nike australia coach diaper bag burberry scarf nike jordan shoes burberry outlet canada Mizuno Shoes burberry outlet Prada Outlet rayban aviator asics shoes kate spade bags outlet michael kors burberry outlet burberry canada michael kors outlet nike outlet Canada Goose Outlet ugg boots uk michael kors bags michael kors tote uggs outlet prada bags nike outlet coach australia Adidas Yeezy Boost 350 true religion major league baseball longchamp sac Nike Hyperdunk Shoes coach shoes pandora jewelry canada goose outlet asics Australia abercrombie outlet moncler jacket mens baseball jerseys moncler uk michael kors coach outlet online อ่านความเห็นต่อ...Re: AVISO (จำนวน: 1)
โดย meadc เมื่อ Fri 01 September 2017@13:00:46
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
ME ADC9.1
snow boots uk snow boots pandora jewelry baseball jerseys nike jordan shoes prada outlet woodbury Burberry Shirt - Official discount oakley sunglasses Nike Air Force 1 Homme kate spade prada sunglasses ray-ban aviator official kate spade website official coach outlet site Kay Jewelers - Official swatch watch pandora uk michael kors coach outlet online ray ban justin burberry purse michael kors outlet online Sunglasses outlet sale Nike Air Max puma outlet burberry outlet pandora uk mens sunglasses nike air max 95 Longchamp outlet michael kors bags ray ban sunglasses sale Jewelry Armoire - Official basketball jerseys louis vuitton purse michael kors outlet online birkenstock outlet puma sneakers sale puma outlet online coach outlet online sale kate spade wallet outlet Ray Ban sunglasses pandora jewelry sale Air Max Enfants Dreamland Jewelry - Official Coach Sunglasses Outlet birkenstock sandals pandora rings 80's Fashion ralph lauren polo อ่านความเห็นต่อ...Re: การจัดการด้านสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร (จำนวน: 1)
โดย 20171114caihuali เมื่อ Tue 14 November 2017@10:34:01
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
canada goose outlet uggs ugg outlet marc jacobs outlet coach outlet online canada goose jackets ugg boots tods outlet hermes outlet michael kors outlet soccer jerseys valentino outlet ralph lauren uk oakley sunglasses wholesale ugg outlet coach outlet canada mulberry bags nike air max coach outlet polo ralph lauren michael kors wallets ray ban sunglasses christian louboutin outlet coach outlet online canada goose outlet ugg outlet coach outlet nike air force 1 ugg outlet ralph lauren polo shirts oakley sunglasses jordan shoes mulberry outlet coach outlet online michael kors bags nba jerseys oakley sunglasses tory burch outlet oakley sunglasses burberry outlet 20171114caihuali20171114caihuali (จำนวน: 1)
โดย 20171114caihuali เมื่อ Tue 14 November 2017@10:39:18
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
canada goose outlet uggs ugg outlet marc jacobs outlet coach outlet online canada goose jackets ugg boots tods outlet hermes outlet michael kors outlet soccer jerseys valentino outlet ralph lauren uk oakley sunglasses wholesale ugg outlet coach outlet canada mulberry bags nike air max coach outlet polo ralph lauren michael kors wallets ray ban sunglasses christian louboutin outlet coach outlet online canada goose outlet ugg outlet coach outlet nike air force 1 ugg outlet ralph lauren polo shirts oakley sunglasses jordan shoes mulberry outlet coach outlet online michael kors bags nba jerseys oakley sunglasses tory burch outlet oakley sunglasses burberry outlet 20171114caihualiRe: ภาวะโลกร้อน กับ ขยะ (จำนวน: 1)
โดย cai123 เมื่อ Tue 22 May 2018@15:34:40
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
cai123 michael kors outlet clearance louis vuitton handbags ray bans fitflops uk the frye company shoes michael kors canada pandora jewelry outlet nike air presto air jordan retro adidas originals ysl handbags ralph lauren outlet coach outlet online birkenstock outlet philipp plein louis vuitton factory outlet ecco outlet rolex replica watches valentino outlet adidas sneakers uggs outlet adidas shoes mlb jerseys cheap fitflop shoes nike outlet online garmont boots adidas nmd r1 ugg boots coach outlet store michael kors outlet online pandora charms sale burberry handbags red bottom asolo boots rihanna shoes pandora jewelry store ugg outlet store jordan shoes for sale ralph lauren outlet online nike air max 2019 adidas ultra boost givenchy outlet nike free 5.0 coach factorty outlet store christian louboutin sale adidas outlet store pandora charms outlet polo ralph lauren outlet
อ่านความเห็นต่อ...Re: การจัดการด้านสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร (จำนวน: 1)
โดย cai123 เมื่อ Thu 28 June 2018@15:05:32
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
20180628yuanyuanchenlixiang (จำนวน: 1)
โดย yaoxuemei เมื่อ Mon 20 August 2018@06:25:21
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2018.8.20chenlixiang adidas adidas outlet rolex watches roshe run dyson hair dryer cartier love bracelet air jordan ferragamo nike kyrie 2 wedding dresses air max 2017 marc jacobs handbags jordan 31 michael kors burberry outlet oakley sunglasses vibram fivefingers dansko adidas clothing longchamp handbags nike blazer pas cher mizuno louboutin pas cher michael kors outlet nike air max 90 nike factory pandora jewelry nike air max oakley sunglasses gucci handbags nike vapor max iphone x case burberry outlet true religion outlet nike pas cher jordans montre pas cher baseball bats mac makeup mont blanc 10 deep clothing kevin durant shoes nike outlet nike outlet dolce & gabbana sunglasses nike air max 95 kobe 10 mulberry outlet chrome hearts chrome hearts jewelry อ่านความเห็นต่อ...Re: การจัดการด้านสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร (จำนวน: 1)
โดย chenlixiang เมื่อ Tue 21 August 2018@15:18:20
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
180821yueqinferragamo shoes hermes handbags toronto blue jays jerseys air jordans coach factory outlet yeezy boost 350 pandora charms uggs outlet store timberland boots adidas outlet coach factory outlet online michael kors outlet coach outlet nike huarache kate spade bags coach outlet online michael kors handbags arizona diamondbacks jerseys nike free run michael kors outlet clearance michael kors outlet oakley sunglasses oakland athletics jerseys michael kors outlet clearance coach factorty outlet adidas shoes kate spade outlet coach outlet cristiano ronaldo jerseys dansko shoes kobe shoes nfl jerseys wholesale tampa bay devil rays jerseys pandora jewelry moncler outlet nike shoes adidas yeezy uggs ray ban sunglasses discount michael kors pg 2 supreme new york coach kyrie 4 shoes ralph lauren outlet nike air max 87 ferragamo outlet อ่านความเห็นต่อ...leilei123 (จำนวน: 1)
โดย leilei3915 เมื่อ Fri 24 August 2018@10:47:31
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2018824 leilei3915
mbt shoes outlet coach outlet online ralph lauren nfl jerseys michael kors outlet clearance canada goose outlet store coach factory outlet michael kors outlet mcm handbags manolo blahnik ugg outlet true religion outlet nike outlet store coach outlet michael kors handbags adidas nmd kate spade outlet coach outlet online michael kors outlet clearance coach handbags moncler outlet michael kors outlet clearance ralph lauren outlet polo ralph lauren ralph lauren outlet coach outlet uggs outlet cheap ugg boots adidas superstar polo ralph lauren michael kors outlet mont blanc pens nike outlet store louboutin uk ralph lauren outlet pandora rings puma outlet michael kors outlet mont blanc outlet giuseppe zanotti sneakers ugg boots ralph lauren polo adidas outlet online christian louboutin outlet coach factory outlet nike air jordan 4
อ่านความเห็นต่อ...Re: การจัดการด้านสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร (จำนวน: 1)
โดย dongdong8 เมื่อ Fri 24 August 2018@15:12:06
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
20188.24wengdongdong air jordan maillot de foot curry shoes kate spade outlet fußballtrikots ermäßigung longchamp handbags ralph lauren michael kors bags ralph lauren longchamp handbags paul george shoes adidas slides michael kors canada coach handbags ferragamo shoes vans shoes polo ralph lauren nfl jerseys wholesale flops adidas outlet nike outlet juicy couture mont blanc pens timberland tommy hilfiger polo shirts nike running shoes vibram fivefingers cheap nfl jerseys longchamp outlet flip-flops replica watches tory burch outlet true religion jeans ysl makeup air max 95 birkenstock sandals true religion jeans prada handbags audemars piguet lebron 14 under armour outlet ugg outlet nike outlet store cheap soccer jerseys ray ban sunglasses christian louboutin nike tn oakley sunglasses cheap puma outlet
อ่านความเห็นต่อ... 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.