Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

การควบคุมมลพิษทางอากาศจากการปิ้งย่าง
ติดประกาศ Wed 11 March 2015@10:58:32 โดย aom

การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง lada บันทึก "
 
ที่มาและความสำคัญ
          กรุงเทพมหานครมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วทำให้วิถีการดำรงชีวิตของคนเมืองเปลี่ยนไปนิยมการบริโภคอาหารนอกบ้าน อาหารปิ้งย่างจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สะดวกทำให้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น จากข้อมูลปี 2552 มีสถิติผู้ประกอบการปิ้งย่างเนื้อสัตว์บนเปลวไฟโดยตรงในกรุงเทพมหานครมากกว่า 1,000 ราย และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี ค.ศ. 1999 องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกาได้มีการศึกษาเกี่ยวกับมลพิษที่เกิดจากการปิ้งย่างเนื้อสัตว์บนเปลวไฟโดยตรง พบว่าก่อให้เกิดฝุ่นขนาดเล็ก ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และสารอินทรีย์ระเหยง่าย สอดคล้องกับการศึกษาแหล่งที่มาสำคัญของสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศของกรุงเทพมหานคร พบว่าการปิ้งย่างอาหารด้วยเตาถ่านเป็นหนึ่งในแหล่งที่มาของสารอินทรีย์ระเหยง่าย


 
มาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศจากการปิ้งย่าง
          สำนักสิ่งแวดล้อมตระหนักถึงอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้ขาย ผู้บริโภค และผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ เพราะฉะนั้นจึงได้พยายามดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมมลพิษทางอากาศจากการปิ้งย่างมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2554 ได้จัดอบรมผู้ขายอาหารปิ้งย่างและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากมลพิษจากการปิ้งย่าง ต่อมาปี 2555 สำรวจความคิดเห็นของผู้ขายอาหารปิ้งย่างครอบคลุม 50 เขต จำนวน 100 ราย เป็นผู้ขายอาหาร ปิ้งย่างแล้วก่อให้เกิดควัน ร้อยละ 80 และในจำนวนร้อยละ 80 มีความสนใจที่จะใช้เตาลดควันหรือมลพิษ ร้อยละ 62.5 จากข้อมูลปี 2555 ผู้ขายอาหารปิ้งย่างพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการใช้เตาดังกล่าว ดังนั้นปี 2556 ได้ทำการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศจากการปิ้งย่างเนื้อสัตว์ประเภทไก่บนเตา มีควันและเตาลดควัน เพื่อศึกษาหาระดับความเข้มข้นของสารเบนซีน (Benzene) ซึ่งจัดเป็นสารก่อมะเร็งและสารอินทรีย์ระเหยง่ายรวม (Total Volatile Organic Compounds: Total VOCs) ซึ่งบางตัวเป็นตัวการสำคัญก่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในบรรยากาศทำให้เกิดโอโซนได้ เนื่องจากโอโซนมีฤทธิ์กัดกร่อน เมื่อมีปริมาณโอโซนในชั้นบรรยากาศที่มนุษย์อาศัยอยู่มากขึ้นจึงทำให้เกิดอาการระคายเคืองตาและเยื่อบุทางเดินหายใจ

ผลการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศจากการปิ้งย่างไก่
สารเบนซีน
พบในตัวอย่างอากาศจากการปิ้งย่างไก่บนทั้งสองเตา ส่วนใหญ่มีระดับความเข้มข้นเฉลี่ยของสารเบนซีน น้อยกว่า 0.03 ppm (ค่าจำกัดการสัมผัสระยะสั้น (STEL) ของ ACGIH : 2.5 ppm) ถึงแม้ว่าจะพบในระดับน้อยแต่ถ้าหากได้รับเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยในระยะยาวได้

สารอินทรีย์ระเหยง่ายรวม พบในตัวอย่างอากาศจากการปิ้งย่างไก่ทั้งสองเตามีระดับความเข้มข้นของสารอินทรีย์ระเหยง่าย ดังกราฟที่ 1 โดยมีระดับความเข้มข้นของสาร อินทรีย์ระเหยง่ายรวมเฉลี่ยของเตาปิ้งย่างมีควันเท่ากับ 6.66 ppm และเตาปิ้งย่างลดควันเท่ากับ 1.96 ppm
 
 
  

อัตราการปล่อยมลสารทางอากาศของสารอินทรีย์ระเหยง่ายรวม
          อัตราการปล่อยมลสารทางอากาศของสารอินทรีย์ระเหยง่ายรวมจากการปิ้งย่างน่องสะโพกไก่ พบว่าเตามีควันมีอัตราการปล่อยมลสารเท่ากับ 23.9 × 10-3 กรัม/กิโลกรัมน่องสะโพกไก่ และเตาลดควันมีอัตราการปล่อยมลสารเท่ากับ 5.2 × 10-3 กรัม/กิโลกรัมน่องสะโพกไก่ ซึ่งเตาปิ้งย่างลดควันสามารถลดการปล่อยมลสารทางอากาศของสาร อินทรีย์ระเหยง่ายรวมเท่ากับ 18.70 × 10-3 กรัม/กิโลกรัมน่องสะโพกไก่หรือลดลงประมาณ 4.6 เท่า ดังกราฟที่ 2
 
เตาลดควันหรือมลพิษทางอากาศ
          สำนักสิ่งแวดล้อมตระหนักถึงอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปิ้งย่างเนื้อสัตว์ ผู้บริโภค และผลกระทบต่อคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร จึงมีรูปแบบและโครงสร้างเตาปิ้งย่างที่สามารถลดสารอินทรีย์ระเหยง่ายรวม (Total Volatile Organic Compounds : Total VOCs) ดังรูป
 
โครงสร้างหลักของเตา ประกอบด้วย - ผนังเตา - ตะแกรงปิ้ง - ตะกร้าถ่าน - ขาตั้งและรางรับน้ำมันที่หยดลงมา การลดสาร Total VOCs คือ วางตะกร้าใส่ถ่านไว้ ด้านข้างสองข้าง เพื่อไม่ให้เศษอาหารหรือน้ำมันที่เกิดจากอาหารตกลงหรือหยดลงไปบนถ่านไฟ จึงไม่เกิดการเผาไหม้และควัน วิธีการปิ้งย่างเป็นการปิ้งย่างเนื้อสัตว์ คือ การให้ความร้อนจากด้านข้างของเตาและมีฝาปิดครอบด้านบนทั้งหมด ทำให้สูญเสียความร้อนออกสู่ภายนอกน้อยมาก ทำให้อาหารปิ้งย่างสุกโดยไม่มีรอยไหม้ วิธีการปิ้งย่างเป็นการปิ้งย่างเนื้อสัตว์ คือ การให้ความร้อนจากด้านข้างของเตาและมีฝาปิดครอบด้านบนทั้งหมด ทำให้สูญเสียความร้อนออกสู่ภายนอกน้อยมาก ทำให้อาหารปิ้งย่างสุกโดยไม่มีรอยไหม้
 
"

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
· เสนอข่าวโดย aom


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง:
กทม.จับมือ OECD และ JICA ศึกษาการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร


คะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 0
จำนวนผู้ลงคะแนน: 0

โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่


ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์


"การควบคุมมลพิษทางอากาศจากการปิ้งย่าง" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 22 ข้อคิดเห็นต่างๆ | ค้นหาข้อคิดเห็น
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน

jlgg (จำนวน: 1)
โดย jlgg เมื่อ Wed 17 February 2016@12:26:39
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
louis vuitton neverfull mm coach outlet store UGG Outlet nike australia ugg leather boots Prada Outlet hermes outlet nike air ugg slippers ugg boots Cheap Ray Ban kate spade uk mcm rucksack chanel australia louis vuitton bags michael kors tote bags hermes bag michael kors bags on sale Womens Ugg Chanel Outlet asics shop coach purses on sale nike free run sko2 Gucci Outlet burberry australia change points uk louis vuitton watllets clk benz France Favourites MCM Bags


  • chenlixiang โดย chenlixiang เมื่อ Wed 26 October 2016@10:01:30

Re: การควบคุมมลพิษทางอากาศจากการปิ้งย่าง (จำนวน: 1)
โดย myy เมื่อ Mon 18 April 2016@09:12:21
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
michael kors, roshe run, nike free 5.0, salvatore ferragamo, nike huarache, nike roshe run, nike store, pandora jewellery australia, nike store uk, burberry, michael kors outlet, burberry sale, ray ban outlet, uggs outlet, polo outlet online, swarovski australia, mcm backpack, ray bans, michael kors, ghd hair straighterners outlet, nike free, burberry handbags outlet, tory burch handbags, the north face, true religion jeans women, jordan retro, detroit pistons, burberry sale, juicy couture outlet, tommy hilfiger outlet, north face jackets, jimmy choo, coach purses sale, nike soccer shoes, jordan shoes, coach outlet online, bottega veneta, tiffany jewelry, thomas sabo, converse outlet, coach outlet sale, nba jerseys, ed hardy clothing, celtics jersey, chanel bags, pandora charms, prada outlet, michael kors uk, nike.se, อ่านความเห็นต่อ...Re: การควบคุมมลพิษทางอากาศจากการปิ้งย่าง (จำนวน: 1)
โดย loemrntdherid1 เมื่อ Wed 01 June 2016@10:33:08
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

How christian louboutin on sale the cheap nike shoes Nike Free conducted Powerlines range nike outlet Negro Hombres beats by dre cheap Tienda by going under armour sale via the web Cleara. Free economical zoom, cheap retro jordans Nike Roshe nike air max be held Dyn Fw Negro Na trustworthyrnj Blnco Mujeres Hombres Veng. On the 2012 Nike Free be dr dre beats sale 5.0 V3 cheap beats by dr dre tujeres Plata Verde Alta Calidad scam El. In nike clearance the christian louboutin sale first nike factory outlet working a christian louboutin mens shoes lot beats by dre sale of time together with the cheap beats headphones time of nike clearance store day, red bottom shoes With a sharpie tattoo design moving to gain mother beats by dr dre sale I ran 13.1 christian louboutin shoes cientos nike factory outlet from inside the Ogden ut Half christian louboutin for men race. One of the biggest times of my christian louboutin red bottoms well being. I don't christian louboutin sneakers are convinced a cheap nike shoes new day time christian louboutin shoes sale uv sun enjoy been terribly loveliness of, As christian louboutin men shoes well cheap jordan shoes get feet very nike outlet store way.

 

Growing christian louboutin outlet inches around your waist of restaurants christian louboutin outlet 2012 Nike Free install 5.0 V3 Naranja nike factory outlet Plata Mujeres Liquidacin nufactured 2014. beats by dre cheap Makes

อ่านความเห็นต่อ...
Re: การควบคุมมลพิษทางอากาศจากการปิ้งย่าง (จำนวน: 1)
โดย qqqqqing เมื่อ Sat 11 June 2016@12:52:58
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

hermes birkin louis vuitton pas cher asics nike roshe run cartier sunglasses michael kors outlet michael kors outlet ralph lauren uk coach outlet beats by dre mulberry uk coach outlet nike air max versace sunglasses kate spade handbags air jordan shoes christian louboutin uk louis vuitton handbags police sunglasses coach outlet store calvin klein outlet hollister uk michael kors outlet cheap oakley sunglasses air max 90 replica watches swarovski outlet oakley sunglasses michael kors outlet basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes juicy couture outlet tory burch outlet michael kors handbags cheap michael kors handbags fitflops sale clearance michael kors outlet ralph lauren outlet ralph lauren polo longchamp handbags swarovski crystal air max 90 cheap oakley sunglasses babyliss pro michael kors outlet kobe shoes celine outlet

อ่านความเห็นต่อ...michael kors handbags (จำนวน: 1)
โดย jiajiagg เมื่อ Wed 22 June 2016@15:03:32
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
fitflops sale clearance huaraches shoes fitflop sandals tiffany and co mlb jerseys authentic yeezy boost 350 tiffany and co ray ban sunglasses nike zoom kobe michael kors outlets michael kors handbags,michael kors handbags outlet,michael kors purses outlet,cheap michael kors handbags,cheap michael kors purses http://www.jordansforcheap.us.com http://www.cheapnfljerseysstorechina.com kobe shoes,kobe zoom,kobe byrant shoes tiffany and co outlet oakley sunglasses,oakley outlet sunglasses michael kors outlet online authentic jordans basketball shoes,cheap basketball shoes,nike basketball shoes,cheap jordan basketball shoes jordan retro http://www.christian-louboutin-outlet.uk michael kors handbags yeezy boost 350 jordans for cheap fitflops clearance chrome hearts online chrome hearts kobe sneakers michael kors handbags michael kors outletRe: การควบคุมมลพิษทางอากาศจากการปิ้งย่าง (จำนวน: 1)
โดย clibin009 เมื่อ Fri 15 July 2016@10:31:20
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

But nike blazer pas cher he longchamp pas cher had been coach outlet wrong! The balustrade rolex watches was a brief one, michael kors closed oakley sunglasses cheap at moncler outlet both wedding dress ends. true religion jeans He longchamp handbags stumbled from end to cheap uggs end of air jordans it, cheap oakley sunglasses but ralph lauren polo there longchamp was no cheap ugg boots exit. jordan 12 He hermes bags looked toms outlet over the side. ugg pas cher A sheer michael kors handbags clearance hundred-foot nike outlet drop air max pas cher to louis vuitton outlet online the canada goose gravel. A soft nike blazer fluted canada goose jackets whistle longchamp above jimmy choo him caught jordan 4 his ear. He looked moncler up. michael kors Only a breath of cheap nike shoes wind sac longchamp in swarovski jewelry the new jordans moorings of that bloody balloon! But michael kors then a mont blanc pens lunatic nike air force idea came to true religion jeans him, ugg boots clearance a flashback michael kors handbags to red bottom shoes one ray ban sunglasses of the อ่านความเห็นต่อ...
Re: การควบคุมมลพิษทางอากาศจากการปิ้งย่าง (จำนวน: 1)
โดย ninestab123 เมื่อ Fri 19 August 2016@09:37:59
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
ninest123
montre pas cherair maxoakleysunglasses2.us.comthe north face,hermes bagsray ban sunglassesray ban sunglassesmulberry uk,uggsnew balancehollisterugg australialouis vuitton outletair max 2015air jordan shoeskate spade outlet onlinetiffany and co,christian louboutin shoesugg bootsherve legermichael kors,karen millen uktrue religion outletabercrombiepolo ralph lauren uknike rosheair jordanswedding dresscanada goosehermes pas cherlouboutinmichael kors outlethttp://www.michael-korsoutletonline.eu.com/nike roshe runnike huarachesac lancel,chanel handbagsoakley sunglassestrue religion jeansgucci,lunette ray ban pas cherlunette oakley pas cherlouis vuitton handbagsburberry salephone casesmarc jacobsnike blazer pas cher
อ่านความเห็นต่อ...Re: การควบคุมมลพิษทางอากาศจากการปิ้งย่าง (จำนวน: 1)
โดย mselljerseys เมื่อ Tue 04 October 2016@17:17:03
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
The wholesale nfl jerseys league’s scouting book on Odell Beckham Jr. is now a bestseller. The Nike Free Run New York Giants wide receiver is prone to losing his mind in the heat of the action, and it doesn’t have to be Josh Nike Air Max 90 Norman covering him to bring it cheap nfl jerseys out. The key for opponents is to do NFL Jerseys whatever they can to incite that inner rage. That’s what the Minnesota Vikings tried to do — and very much succeeded at — in Monday’s 24-10 win to bring them to 4-0. Get up in Beckham’s face. Double Nike Air Max 2015 Shoes cover him. Give nfl jerseys store him a little shove after the whistle. Say something in Nike Roshe Run his ear. Put an extra kicking net on the sideline. Whatever it takes.Re: การควบคุมมลพิษทางอากาศจากการปิ้งย่าง (จำนวน: 1)
โดย chenyingying เมื่อ Tue 01 November 2016@14:46:27
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

michael kors handbags thunder jerseys michael kors outlet clearance true religion jeans ugg pas cher hogan sito ufficiale ray ban outlet mulberry bags cheap jordans ray ban sunglasses louis vuitton handbags cheap oakley sunglasses ugg outlet steelers jerseys pandora charms ray bans michael kors handbags hollister clothing store ugg boots sale ugg boots ugg outlet fitflop sale broncos jerseys ugg boots burberry outlet moncler soldes louis vuitton handbags uggs on sale michael kors outlet cheap canada goose jackets chaussures ugg cavaliers jerseys ray ban sunglasses canada goose ed hardy shirts uggs sale michael kors outlet online louis vuitton handbags ugg boots fitflops sale clearance hollister jeans michael kors outlet clearance ugg boots designer handbags cheap timberland boots canada goose jackets canada goose jackets ugg boots clearance <

อ่านความเห็นต่อ...Re: Сколько л/с в В (จำนวน: 1)
โดย meadc เมื่อ Thu 03 November 2016@14:58:15
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
nike jordan shoes moncler jacket Mizuno Shop Japan Nike Air Jordan Kobe 9 Shoes kate spade outlet polo outlet nike australia mk bags pandora charms bercrombie Nederland ray ban polarized michael kors nike jordan shoes cheap basketball shoes jordan shoes Nike Air Max michael kors handbags outlet tiffany co ugg boots burberry online pandora ring Jordan retro pandora jewelry snow boots longchamp bag burberry outlet oakley frogskins sunglasses michael kors handbags Cheap Ray Ban coach outlet online pandora charms pandora rings paul smith uk prada bag longchamps pirate systemme adc11.3


  • dongdong8 โดย dongdong8 เมื่อ Tue 06 December 2016@15:06:39

Re: การควบคุมมลพิษทางอากาศจากการปิ้งย่าง (จำนวน: 1)
โดย Sjcg123 เมื่อ Sun 11 December 2016@10:08:25
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
ugg store longchamp tote bag Michael Kors handbag on sale abercrombie and fitch store Ugg boots Sale cheap real uggs Chaussure Nike Pas Cher nike tn pas cher retro jordans for cheap Ray ban sale online air jordan botas de futbol Ugg Pas Cher Femme Anelli Pandora moncler jacket sale Jordan Future Womens Ugg Boots newest lebron shoes Doudoune Femme Pas Cher converse store canada goose online store tru religion jeans reebok running shoes Ugg Noir Pas Cher Cheap Stone Island Jackets uggs for cheap vans shoe store Nike Store uggs for women Moncler Store adidas schoenen new yeezy shoes nike mercurial soccer cleats hogan scontate Air Huarache Stone Island Outlet michael kors handbags on sale huarache sneakers Uomo Hogan uggs outlet Uggs Pas Cher Soldes nike sportschuhe prada outlet zapatos de futbol nike ugg boots cheap chaussure basket homme1211Sjcgmeadc (จำนวน: 1)
โดย meadc เมื่อ Mon 26 December 2016@10:54:46
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
me adc12.26
Coach Sunglasses Outlet jordan retro shoes michael kors handbags air jordan shoes pandora necklaces michael kors outlet michael kors landing gears adidas australia burberry online coach outlet official michael kors nike australia coach diaper bag burberry scarf nike jordan shoes burberry outlet canada Mizuno Shoes burberry outlet Prada Outlet rayban aviator asics shoes kate spade bags outlet michael kors burberry outlet burberry canada michael kors outlet nike outlet Canada Goose Outlet ugg boots uk michael kors bags michael kors tote uggs outlet prada bags nike outlet coach australia Adidas Yeezy Boost 350 true religion major league baseball longchamp sac Nike Hyperdunk Shoes coach shoes pandora jewelry canada goose outlet asics Australia abercrombie outlet moncler jacket mens baseball jerseys moncler uk michael kors coach outlet online อ่านความเห็นต่อ...Re: AVISO (จำนวน: 1)
โดย meadc เมื่อ Fri 01 September 2017@12:59:26
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
ME ADC9.1
snow boots uk snow boots pandora jewelry baseball jerseys nike jordan shoes prada outlet woodbury Burberry Shirt - Official discount oakley sunglasses Nike Air Force 1 Homme kate spade prada sunglasses ray-ban aviator official kate spade website official coach outlet site Kay Jewelers - Official swatch watch pandora uk michael kors coach outlet online ray ban justin burberry purse michael kors outlet online Sunglasses outlet sale Nike Air Max puma outlet burberry outlet pandora uk mens sunglasses nike air max 95 Longchamp outlet michael kors bags ray ban sunglasses sale Jewelry Armoire - Official basketball jerseys louis vuitton purse michael kors outlet online birkenstock outlet puma sneakers sale puma outlet online coach outlet online sale kate spade wallet outlet Ray Ban sunglasses pandora jewelry sale Air Max Enfants Dreamland Jewelry - Official Coach Sunglasses Outlet birkenstock sandals pandora rings 80's Fashion ralph lauren polo อ่านความเห็นต่อ...20171114caihuali (จำนวน: 1)
โดย 20171114caihuali เมื่อ Tue 14 November 2017@10:34:36
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
canada goose outlet uggs ugg outlet marc jacobs outlet coach outlet online canada goose jackets ugg boots tods outlet hermes outlet michael kors outlet soccer jerseys valentino outlet ralph lauren uk oakley sunglasses wholesale ugg outlet coach outlet canada mulberry bags nike air max coach outlet polo ralph lauren michael kors wallets ray ban sunglasses christian louboutin outlet coach outlet online canada goose outlet ugg outlet coach outlet nike air force 1 ugg outlet ralph lauren polo shirts oakley sunglasses jordan shoes mulberry outlet coach outlet online michael kors bags nba jerseys oakley sunglasses tory burch outlet oakley sunglasses burberry outlet 20171114caihualiRe: การควบคุมมลพิษทางอากาศจากการปิ้งย่าง (จำนวน: 1)
โดย cai123 เมื่อ Thu 28 June 2018@15:26:40
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
20180628yuanyuan
nike react shoes nmd adidas converse outlet christian louboutin shoes michael kors outlet store dr martens boots michael kors outlet store coach outlet store online cheap oakley sunglasses lebron james shoes nike shox shoes coach factory outlet online moncler jackets coach outlet online timberland outlet store coach outlet online saint laurent handbags birkenstock sandals pandora charms givenchy handbags mlb jerseys cheap ralph lauren uk coach factory outlet online coach factory outlet online pandora charms outlet ugg boots outlet kate spade handbags coach outlet online fitflop sandals ralph lauren sale pandora charms sale clearance philipp plein michael kors outlet store ugg canada ecco shoes coach factory outlet coach outlet store supra for sale cole haan shoes puma outlet adidas yeezy tory burch outlet online reebok outlet cartier watches coach outlet online michael kors outlet clearance

อ่านความเห็นต่อ...chenlixiang (จำนวน: 1)
โดย yaoxuemei เมื่อ Mon 20 August 2018@06:38:37
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2018.8.20chenlixiang adidas adidas outlet rolex watches roshe run dyson hair dryer cartier love bracelet air jordan ferragamo nike kyrie 2 wedding dresses air max 2017 marc jacobs handbags jordan 31 michael kors burberry outlet oakley sunglasses vibram fivefingers dansko adidas clothing longchamp handbags nike blazer pas cher mizuno louboutin pas cher michael kors outlet nike air max 90 nike factory pandora jewelry nike air max oakley sunglasses gucci handbags nike vapor max iphone x case burberry outlet true religion outlet nike pas cher jordans montre pas cher baseball bats mac makeup mont blanc 10 deep clothing kevin durant shoes nike outlet nike outlet dolce & gabbana sunglasses nike air max 95 kobe 10 mulberry outlet chrome hearts chrome hearts jewelry อ่านความเห็นต่อ...Re: การควบคุมมลพิษทางอากาศจากการปิ้งย่าง (จำนวน: 1)
โดย chenlixiang เมื่อ Tue 21 August 2018@15:26:12
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
180821yueqincoach outlet hermes outlet coach outlet ralph lauren hermes handbags uggs canada timberland boots florida marlins jerseys polo ralph lauren outlet online uggs outlet canada goose jackets fitflops coach outlet nike outlet harden vol 1 kate spade handbags christian louboutin pandora charms adidas stan smith red bottoms shoes coach factory outlet fitflops cheap jordan shoes canada goose toms outlet lebron james shoes kate spade moncler jackets ray ban sunglasses discount ralph lauren sale pandora jewelry fendi handbags michael kors outlet online nike outlet online fitflops christian louboutin outlet timberland outlet michael kors outlet online uggs canada ray ban sunglasses cheap ray bans tory burch outlet michael kors handbags asics outlet longchamp outlet air jordans ugg boots canada goose nike

อ่านความเห็นต่อ...leilei123 (จำนวน: 1)
โดย leilei3915 เมื่อ Fri 24 August 2018@10:53:16
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2018824 leilei3915
ray ban sunglasses outlet michael kors outlet cheap snapbacks ralph lauren shirts cheap nhl jerseys ugg outlet canada goose jackets ugg boots clearance ugg boots clearance coach outlet online ralph lauren polo polo ralph lauren outlet nike outlet ugg boots canada goose uk pandora charms pandora charms nike outlet store polo outlet coach outlet store online moncler jackets michael kors outlet clearance pandora outlet ray ban sunglasses outlet nike shoes outlet polo ralph lauren michael kors outlet mbt shoes outlet cheap nfl jerseys coach outlet coach outlet store online yeezy boost 350 valentino shoes adidas shoes kate spade outlet online michael kors handbags oakley sunglasses michael kors outlet online coach outlet coach factory outlet online michael kors outlet coach factory outlet nike shoes coach outlet christian louboutin outlet อ่านความเห็นต่อ...20188.24wengdongdong (จำนวน: 1)
โดย dongdong8 เมื่อ Fri 24 August 2018@15:32:17
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
20188.24wengdongdong oakley sunglasses camisetas de futbol baratas nine west shoes jordan 4 woolrich jackets manolo blahnik coach outlet longchamp handbags soldier 10 converse shoes polo outlet nfl jerseys polo ralph lauren ferragamo outlet philipp plein outlet lululemon michael kors outlet clearance tiffany jewelry ralph lauren coach factory outlet coach outlet air max 2017 off-white shoes nike outlet kate spade tiffany bracelet oakley vault ralph lauren polo shirts ambassador 10 kate spade outlet adidas football boots kate spade jordan shoes scarpe mbt nfl jerseys air max suicoke hundreds clothing lebron james jersey omega watches cheap jordan shoes visconti pens lebron 13 soccer shirts supra shoes nike dunks ysl handbags herve leger dresses lee jeans michael kors handbags อ่านความเห็นต่อ... 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.