Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

วิธีเลือกใช้สินค้าประหยัดพลังงาน
ติดประกาศ Wed 25 February 2015@08:19:02 โดย admin

การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน Anonymous บันทึก "

คอมพิวเตอร์
          เป็นคอมพิวเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะการใช้พลังงานต่ำได้ และผ่านการทดสอบการ
ปล่อยสนามแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวน ช่วยประหยัดพลังงานและปลอดภัยต่อผู้ใช้ ส่วนอุปกรณ์ที่เป็นพลาสติก ต้องมีเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือสัญลักษณ์ที่บ่งบอกประเภทของพลาสติกที่สามารถนำกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ได้           คอมพิวเตอร์ในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer-PC) เช่น คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ (desktop) แต่ไม่รวมถึงคอมพิวเตอร์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ (portable) และอุปกรณ์เครื่องบริการ ณ จุดขาย
          คอมพิวเตอร์ที่มีสัญลักษณ์ฉลากเขียวจะพิจารณาที่อุปกรณ์สำคัญในตัวเครื่อง คือ หน่วย
ระบบคอมพิวเตอร์ จอแสดงผล และระบบรวมชุด มีรายละเอียด ดังนี้
           -  ผลิตหรือประกอบโดยโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม ISO9002 หรือโรงงานที่มีการควบคุมคุณภาพตามที่กำหนด หรือได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐานขององค์กรระดับประเทศ
           -  กระบวนการผลิต การขนส่ง และการกำจัดของเสียหลังใช้ ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตาม
กฎหมายและข้อบังคับของราชการ
           -  ไม่ใช้สารซีเอฟซี (CFCs) ในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์
           -  ใช้สัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติกบนส่วนประกอบพลาสติก

เครื่องถ่ายเอกสาร
          วิธีการเลือกซื้อ
          เครื่องถ่ายเอกสารฉลากเขียวสามารถเปลี่ยนแปลงการทำงานเข้าสู่สภาวะใช้พลังงานต่ำได้
ช่วยประหยัดพลังงานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และผ่านการทดสอบระดับความเข้มข้นของฝุ่นและสารเคมีต่างๆ ที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศ รวมถึงผ่านการทดสอบระดับเสียง ไม่ส่งเสียงดังรบกวนระหว่างใช้งานไม่ใช้สารซีเอฟซี (CFCs) ส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกของเครื่องถ่ายเอกสารต้องมีสัญลักษณ์บ่งบอก ประเภทของพลาสติกของเครื่องถ่ายเอกสาร ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการแปรรูปใช้ใหม่และเป็นการประหยัดทรัพยากร สามารถใช้กับกระดาษรีไซเคิลได้ รวมทั้งรับคืนตลับหมึกและแม่แบบรับภาพเพื่อนำไปกำจัด อย่างถูกวิธี

หลอดฟลูออเรสเซนต์
          วิธีการเลือกซื้อ
          หลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ได้รับฉลากเขียวต้องมีค่าประสิทธิภาพในการให้พลังงานในระหว่าง
การใช้งานไม่ต่ำกว่า 10,000 ชั่วโมง และมีปริมาณสารปรอทลดลง จะช่วยให้ประเทศไทยประหยัดพลังงานไฟฟ้า และลดปัญหาภาวะมลพิษที่เกิดขึ้นจากสารปรอทได้ ส่วนบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุหลอดฟลูออเรศเซนต์ทำจากกระดาษรีไซเคิล ชข่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทางอ้อมได้อีกด้วย ที่สำคัญยังรับคืนซากหลอดหลังจากหมดอายุการใช้งานด้วย

เครื่องปรับอากาศ
          วิธีการเลือกซื้อ
          -  ควรเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศที่ได้รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภท
เครื่องปรับอากาศของ บริษัท กฟผ. จำกัด (มหาชน) ระดับ 5 หรือดูค่าประสิทธิภาพพลังงานมากกว่า 11.0 บีทียูต่อชั่วโมงต่อวัตต์
          -  เลือกซื้อเครื่องปรับอากาศที่ใส่ใจกับกระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอน โดยสังเกต
สัญลักษณ์ฉลากเขียว
          -  เครื่องปรับอากาศที่มีมาตรฐานต้องใช้สีที่ไม่มีสารปรอท หรือส่วนประกอบของสารปรอท
และใช้ผงสีที่ไม่มีสารตะกั่ว แคดเมียม หรือโครเมียม และต้องไม่มีสารซีเอฟซีในกระบวนการผลิต
          -  วัสดุที่นำมาทำเป็นบรรจุภัณฑ์ต้องไม่ใช้สารซีเอฟซีในการะบวนการผลิต
          -  กล่องกระดาษที่บรรจุเครื่องปรับอากาศควรนำมาจากกระดาษรีไซเคิล
          -  พิจารณาที่ตัวเครื่องว่าสัญลักษณ์แสดงประเภทของพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้หรือไม่
ควรเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศที่ใช้พลาสติกที่สามารถนำกลับไปรีไซเคิลใหม่ได้
          -  ผู้บริโภคควรศึกษาวิธีการติดตั้งและการบำรุงรักษาที่เหมาะสม เพื่อการใช้งานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

ตู้เย็น
          วิธีการเลือกซื้อ
          -  ควรเลือกซื้อตู้เย็นให้เหมาะกับประเภทการใช้งานและขนาดของครอบครัว
          -  พิจารณาตราสัญลักษ์ฉลากเขียว หรือฉลากประหยัดไฟที่แสดงระดับประสิทถิภาพอุปกรณ์
ไฟฟ้าประเภทตู้เย็น ระดับ 5 ของบริษัท กฟผ. จำกัด (มหาชน)
          -  เลือกซื้อตู้เย้นที่ไม่ใช้สารทำความเย็นและสารเป่าโฟม
          - ควรตรวจสอบสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทพลาสติกบนส่วนประกอบของตู้เย็น เพื่อสามารถจัด
ส่งไปรีไซเคิลได้เมื่อหมดสภาพการใช้งาน
          -  หีบห่อและบรรจุภัณฑ์กระดาษต้องทำมาจากเยื่อเวียนทำใหม่
          -  ตู้เย็นฉลากเขียวไม่ใช้สารเติมแต่งที่มีส่วนผสมของโลหะหนักจำพวก ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม
และโครเมียม

เครื่องซักผ้า
          วิธีการเลือกซื้อ
          -  ควรเลือกซื้อเครื่องวักผ้าให้เหมาะสมกับการใช้งานและขนาดของครอบครัว
          -  มองหาสัยลักษณ์ฉลากเขียวและสัญลักษณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 ทุกครั้ง
          -  เครื่องซักผ้าที่ดีต้องมีสมรรถนะในการซักที่ดี ประหยัดน้ำและไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าต่อหนึ่งรอบ
การซักไม่เกิน 0.04 กิโลวัตต์ต่อกิโลกรัมความจุของการซัก และใช้น้ำต่อกระบวนการซักหนึ่งรอบต้องไม่เกิน 35 ลิตรต่อกิโลกรัมความจุของการซักผ้า
          -  สอบถามผู้ชาย หรือศึกษาข้อมูลเชิงเทคนิค เช่น เครื่องซักผ้าขณะทำงานต้องไม่ก่อให้เกิด
เสียงเกนกว่า 65 เดซิเบล เอ
          -  ตรวจสอบเพื่อความมั่นใจว่าส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกของเครื่องซักผ้ามีสัญลักษณ์
สำหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่หรือไม่ ประเภทใดเพื่อลดปัญหาขยะที่จะเกิดขึ้นเมื่อเครื่องซักผ้าหมดอายุการใช้งาน
          -  เพิ่มความอุ่นใจด้วยการมองหาตรารับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม"

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
· เสนอข่าวโดย admin


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน:
ตัวอย่างบ้านประหยัดพลังงานและการใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี SOLAR CELL


คะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 5
จำนวนผู้ลงคะแนน: 1


โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่


ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์


"วิธีเลือกใช้สินค้าประหยัดพลังงาน" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | ค้นหาข้อคิดเห็น
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน

Re: วิธีเลือกใช้สินค้าประหยัดพลังงาน (จำนวน: 1)
โดย clibin009 เมื่อ Fri 15 July 2016@10:27:05
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

But nike blazer pas cher he longchamp pas cher had been coach outlet wrong! The balustrade rolex watches was a brief one, michael kors closed oakley sunglasses cheap at moncler outlet both wedding dress ends. true religion jeans He longchamp handbags stumbled from end to cheap uggs end of air jordans it, cheap oakley sunglasses but ralph lauren polo there longchamp was no cheap ugg boots exit. jordan 12 He hermes bags looked toms outlet over the side. ugg pas cher A sheer michael kors handbags clearance hundred-foot nike outlet drop air max pas cher to louis vuitton outlet online the canada goose gravel. A soft nike blazer fluted canada goose jackets whistle longchamp above jimmy choo him caught jordan 4 his ear. He looked moncler up. michael kors Only a breath of cheap nike shoes wind sac longchamp in swarovski jewelry the new jordans moorings of that bloody balloon! But michael kors then a mont blanc pens lunatic nike air force idea came to true religion jeans him, ugg boots clearance a flashback michael kors handbags to red bottom shoes one ray ban sunglasses of the อ่านความเห็นต่อ...
Re: ข้อมูลชุมชน (CBM) กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ (จำนวน: 1)
โดย Sjcg123 เมื่อ Sun 11 December 2016@10:46:01
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
australia uggs outlet Soccer Boots Outlet nike Timberland skor Nike Air Max Soldes Michael Kors Doudoune Moncler Solde nike chaussures nike schuhe günstig nike shoes Nike Air Max Cheap new pandora charms Canada Goose Outlet Pandora Beads And Charms moncler coats for women ugg clearance Ugg Button womens nike air max Boutique Ugg zapatilla adidas moncler girls nike air schuhe herren nfl store Chaussure Nike Air Max Pas Cher pandora bracelet charms adidas store chaussures de foot pas cher adidas outlet stores online nike air max running shoes nike damenschuhe nike jordan shoes pandora beads nike air Ugg Homme Pas cher Original Ugg Boots Lebron 13 Air Jordan News Veste Moncler Femme Doudoune Femme Pas Cher canada goose jackets for women nike free Ugg Classic Tall toms shoes outlet Ugg Boots On Clearance Doudoune Moncler Pas Cher zapatillas running chaussure basket homme 1211Sjcg20171114caihuali (จำนวน: 1)
โดย 20171114caihuali เมื่อ Tue 14 November 2017@09:19:29
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
coach factory outlet polo shirts ray ban sunglasses cheap jerseys birkenstock sandals ugg boots polo ralph lauren canada goose coats ugg outlet true religion outlet coach outlet online christian louboutin shoes tory burch outlet fitflops true religion jeans cheap jordans oakley sunglasses michael kors black friday ugg outlet ugg boots michael kors coach factory outlet coach outlet polo outlet ray ban sunglasses ugg outlet canada goose outlet nike shoes michael kors outlet michael kors outlet online converse shoes ugg outlet lacoste soldes michael kors outlet michael kors outlet michael kors outlet online michael kors christian louboutin shoes canada goose outlet canada goose cyber monday 20171114caihuali2018.10.30zhouyanhua (จำนวน: 1)
โดย zhoyzhouyan88 เมื่อ Tue 30 October 2018@15:13:09
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2018.10.30zhouyanhua replica watches christian louboutin adidas running shoes nike air max oakley sunglasses hogan jordan shoes new balance 574 kenzo clothing nike outlet antonio brown jersey diesel jeans clarisonic mia 2 michael kors canada nike store hollister tiffany jewelry bape clothing polo ralph lauren tommy hilfiger pandora jewelry tommy hilfiger outlet chrome hearts jewelry converse montre femme dior handbags insanity workout sac vanessa bruno dak prescott jersey true religion jeans stuart weitzman shoes asics shoes nike air force pandora jewelry coach outlet michael kors handbags nike clothing michael kors handbags basketball shoes roshe run parajumpers outlet tod's shoes vibram shoes swarovski jewelry ferragamo handbags pandora charms 10 deep clothing omega watches kids jordans timberland อ่านความเห็นต่อ... 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.