Search
  on  
สรุปรายงานสถานการณ์น้ำระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์สวนวชิราภิรมย์ DOG Parkแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561Download สติ๊กเกอร์ประเภทขยะserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงรุกในการจัดกรรมสิทธิ์Online
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

Select Languages
เลือกรูปแบบภาษา:


SearchRandom Headlines

การมีส่วนร่วม
[ การมีส่วนร่วม ]

·เพิ่มมูลค่าด้วยการคืนชีวิตให้ขยะ
·ขยะย่อยสลายได้ แยกไปใช้ประโยชน์ที่บ้านเรา
·การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (จบ)
·การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (ต่อ4)
·การหมักทำปุ๋ยอินทรีย์ในครัวเรือนตามวิธี Takakura Home Method
·การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (ต่อ3)
·การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (ต่อ2)
·การจัดการขยะของฟูกูโอกะ
·โอกิทาวน์ เมืองที่การจัดการขยะโดยชาวเมืองทุกคน น่าทึ่งจริงๆ

Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่อง/บทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 มุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์

Shout Box

เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ที่สามารถฝากข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.

คุณรู้หรือไม่ ?

"ห้องสมุดที่มหาวิทยาลัยอินเดียนน่าจมลงในดิน 1 นิ้วทุกปี เพราะวิศวกรลืมคำนวณถึงน้ำหนักหนังสือ..ทำไปได้ "


Public Relations DOE
 ข่าว/กิจกรรม :
 จัดการข่าว (News)
 ปฏิทินกิจกรรม
 Upload ภาพกิจกรรม

แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท.

การดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกรุงเทพมหานคร
ติดประกาศ Sat 02 August 2014@15:47:29 โดย admin

การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน Anonymous บันทึก "
การดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกรุงเทพมหานคร
สถานการณ์ปัจจุบัน
          ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน (Transboundary Environmental Problem) ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกประเทศในการแก้ไข ซึ่งประเทศไทยได้ให้ความร่วมมือกับประชาคมโลกในการจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2551-2555 ซึ่งเป็นการกำหนดนโยบายเริ่มต้นในการส่งเสริมการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศโดยความสมัครใจ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ และการปรับตัวต่อผลกระทบจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

          ทั้งนี้ ในส่วนของกรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 12 ปี (พ.ศ. 2552-2563) เพื่อมุ่งสู่มหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงนโยบายลดภาวะโลกร้อนและอนุรักษ์พลังงานที่สอดคล้องกับการดำเนินงานตามนโยบายของประเทศการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2555
          1. กรุงเทพมหานครได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอิสระในการจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่องทุกวันที่ 9 ของแต่ละเดือน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อดูดซับก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2550 ซึ่งได้มีการลงนามปฏิญญากรุงเทพมหานครว่าด้วยความร่วมมือลดปัญหาภาวะโลกร้อน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 35 องค์กร ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจนครบาล การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้านครหลวง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ส่วนแผนงานพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทน “โครงการปฏิบัติการหาร 2 ทูตรักษ์พลังงาน” สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันยานยนต์ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สมาคมสถาปนิกสยาม สมาคมสถาปนิกชุมชนไทย สมาคมนักผังเมืองไทย เครือข่ายวางแผนและผังเมืองเพื่อสังคม เครือข่ายสิ่งแวดล้อมไทย สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มูลนิธิชุมชนไท มูลนิธิใบไม้เขียว มูลนิธิโลกสีเขียว มูลนิธิป้องกันควันพิษและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมสมาคมโรงแรมไทย นิตยสารสารคดี บริษัท GMM Media จำกัด สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร และเครือข่ายประธานนักเรียนกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อเป็นการสร้างกระแสปลูกจิตสำนึกต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
          2. กรุงเทพมหานครได้ร่วมกับมหานครและเมืองที่สำคัญอื่นๆ ของโลกในการแถลงการณ์ความร่วมมือในการรณรงค์ลดปัญหาภาวะโลกร้อน ในคราวการประชุมสุดยอดผู้นำเมืองด้านสภาพภูมิอากาศ (C40 Large Cities Climate Summit) ระหว่างวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2550 ณ มหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
          3. ดำเนินการยกร่างแผนปฏิบัติการว่าด้วยการลดปัญหาภาวะโลกร้อนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550-2555 และได้เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆรวมทั้งเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนการสัมภาษณ์สอบถามโดยตรงไปยังประชาชนและหน่วยงานต่างๆ โดยมอบให้ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ประสานงานรวบรวมและประมวลผล

          4. จัดการสัมมนาเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนต่อแผนปฏิบัติการว่าด้วยการลดปัญหาภาวะโลกร้อนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550-2555 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2550
          5. จัดตั้งคณะกรรมการกำกับและคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยการลดปัญหา
ภาวะโลกร้อนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550-2555
          6. กรุงเทพมหานครโดยสำนักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ
          สำนักผังเมือง และสำนักสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามแผนป ฏิบัติก า ร ว่า ด้ว ย ก า ร ล ด ปัญ ห า ภ า ว ะ โ ล ก ร้อ น ข อ งกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550-2555 ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและการปรับปรุงระบบจราจร 2) ด้านการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงทางเลือก 3) ด้านการปรับปรุงการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคาร 4) ด้านการจัดการขยะและบำบัดน้ำเสีย และ 5) ด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เมื่อคิดปริมาณการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเชิงที่ท้าทายไว้ที่ 20% ในปี พ.ศ. 2555 จะต้องลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 9.75 ล้านตัน แต่เนื่องจากเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการฯ ที่แท้จริง ตั้งไว้ที่การลด 15% (7.54 ล้านตัน ในปี พ.ศ. 2555) ดังนั้น ผลการดำเนินการที่ได้ คิดเป็นร้อยละ 92.57 ของเป้าหมายจริง หรือการดำเนินการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ของกรุงเทพมหานครสามารถลดได้ 14%การดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2555
          1. โครงการโรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็กกรุงเทพมหานครร่วมกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดำเนินโครงการโรงเรียนใหญ่รอยเท้าเล็ก เพื่อมุ่งให้เกิดสังคมคาร์บอนต่ำ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สามารถลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจำนวนทั้งหมด 16 โรงเรียน แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา จำนวน 9 โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 7 โรงเรียน โดยโครงการนี้เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้การใช้พลังงานอย่างสร้างสรรค์พอเพียงแก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะขยายแนวคิดสู่ชุมชนเพื่อนำไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำต่อไป
          2. การอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงานของอาคารในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามโครงการสร้างสีเขียวให้ชีวิตเนื่องจากกรุงเทพมหานครมีความตั้งใจในการดำเนินการลดใช้พลังงานของกรุงเทพมหานครตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งกำหนดเป้าหมายลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ร้อยละ 10 โดยเทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงได้จัดการอบรมให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานคร จาก 50 สำนักงานเขต ผู้ดูแลอาคารควบคุม สำนักการโยธา สำนักและหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 200 คน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสถานการณ์ด้านพลังงานของไทย นโยบาย และแนวทางการประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ การสำรวจการใช้พลังงาน (Energy audit) และแนวทางการจัดการพลังงานสำหรับอาคาร รวมทั้งการจัดทำ Carbon footprint ของกรุงเทพมหานครเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ
          3. พิธีลงนามบันทึกการหารือ (Record of Discussions: R/D) โครงการ Bangkok Master Plan on Climate Change 2013-2023 ระหว่างกรุงเทพมหานคร และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) JICA จะสนับสนุนเทคนิควิชาการในการจัดทำแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2566 และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกรุงเทพมหานครในการดำเนินการตามแผนแม่บทในชื่อโครงการ Bangkok Master Plan on Climate Change 2013-2023 ดังนั้น เพื่อเป็นการเริ่มต้นการดำเนินการโครงการฯ กรุงเทพมหานครจึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกการหารือ (Record of Discussions: R/D) โครงการ Bangkok Master Plan on Climate Change 2013-2023 ระหว่างดร.วัลลภ สุวรรณดี รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ Mr.Tomoyuki Kawabata ผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของ ญี่ปุ่น (JICA) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555


"

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
· เสนอข่าวโดย admin


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน:
การดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกรุงเทพมหานคร


คะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 5
จำนวนผู้ลงคะแนน: 1


โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่


ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์


"การดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกรุงเทพมหานคร" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 13 ข้อคิดเห็นต่างๆ | ค้นหาข้อคิดเห็น
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน

jlgg (จำนวน: 1)
โดย jlgg เมื่อ Wed 17 February 2016@12:37:05
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
louis vuitton neverfull mm coach outlet store UGG Outlet nike australia ugg leather boots Prada Outlet hermes outlet nike air ugg slippers ugg boots Cheap Ray Ban kate spade uk mcm rucksack chanel australia louis vuitton bags michael kors tote bags hermes bag michael kors bags on sale Womens Ugg Chanel Outlet asics shop coach purses on sale nike free run sko2 Gucci Outlet burberry australia change points uk louis vuitton watllets clk benz France Favourites MCM BagsRe: การดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกรุงเทพมหานคร (จำนวน: 1)
โดย myy เมื่อ Mon 18 April 2016@09:06:54
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
coach bags outlet, long champ, michael kors outlet online, thomas sabo, longchamp taschen, burberry outlet online, ugg boots, toms shoes outlet, converse sneakers, north face backpacks, bcbg max, michael kors australia, red bottom, ralph lauren, handbags outlet, ralph lauren outlet online, nike free, michael kors purses, michael kors, abercrombie, ralph lauren factory store, new balance, nike roshe run, moncler mens jackets, houston rockets, ray ban outlet, michael kors uhren, cheap basketball shoes, michael kors, burberry handbags outlet, ralph lauren, timberland boots, nike.com, hilfiger outlet, michael kors outlet online sale, okc jerseys, puma online shop, uggs, new balance outlet, kate spade handbags, ugg australia, atlanta hawks jerseys, coach purses sale, tory burch sandals, purses and handbags, cheap oakley sunglasses, polo ralph, polo r

อ่านความเห็นต่อ...Re: การดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกรุงเทพมหานคร (จำนวน: 1)
โดย qqqqqing เมื่อ Sat 11 June 2016@13:22:29
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

hermes birkin louis vuitton pas cher asics nike roshe run cartier sunglasses michael kors outlet michael kors outlet ralph lauren uk coach outlet beats by dre mulberry uk coach outlet nike air max versace sunglasses kate spade handbags air jordan shoes christian louboutin uk louis vuitton handbags police sunglasses coach outlet store calvin klein outlet hollister uk michael kors outlet cheap oakley sunglasses air max 90 replica watches swarovski outlet oakley sunglasses michael kors outlet basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes juicy couture outlet tory burch outlet michael kors handbags cheap michael kors handbags fitflops sale clearance michael kors outlet ralph lauren outlet ralph lauren polo longchamp handbags swarovski crystal air max 90 cheap oakley sunglasses babyliss pro michael kors outlet kobe shoes celine outlet

อ่านความเห็นต่อ...michael kors handbags (จำนวน: 1)
โดย jiajiagg เมื่อ Wed 22 June 2016@15:08:16
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
ray ban sunglasses outlet oakley outlet online cheap oakley sunglasses kobe byrant shoes tiffany and co uk cheap air jordan chrome hearts online http://www.michaeljordanshoes.us.com michael kors handbags ray ban sunglasses outlet fitflops outlet tiffany & co Cheap Oakley Sunglasses ugg boots uk true religion jeans wholesale ugg outlet cheap basketball shoes christian louboutin outlet tiffany and co jewellery http://www.kobebasketballshoes.us.com cheap oakley sunglasses yeezy sneakers michael kors outlet online cheap uggs nike huarache http://www.cheapauthenticjordans.us.com cheap rolex watches nike dunks retro jordans adidas nmd ukRe: การดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกรุงเทพมหานคร (จำนวน: 1)
โดย clibin009 เมื่อ Fri 15 July 2016@10:22:11
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

But nike blazer pas cher he longchamp pas cher had been coach outlet wrong! The balustrade rolex watches was a brief one, michael kors closed oakley sunglasses cheap at moncler outlet both wedding dress ends. true religion jeans He longchamp handbags stumbled from end to cheap uggs end of air jordans it, cheap oakley sunglasses but ralph lauren polo there longchamp was no cheap ugg boots exit. jordan 12 He hermes bags looked toms outlet over the side. ugg pas cher A sheer michael kors handbags clearance hundred-foot nike outlet drop air max pas cher to louis vuitton outlet online the canada goose gravel. A soft nike blazer fluted canada goose jackets whistle longchamp above jimmy choo him caught jordan 4 his ear. He looked moncler up. michael kors Only a breath of cheap nike shoes wind sac longchamp in swarovski jewelry the new jordans moorings of that bloody balloon! But michael kors then a mont blanc pens lunatic nike air force idea came to true religion jeans him, ugg boots clearance a flashback michael kors handbags to red bottom shoes one ray ban sunglasses of the อ่านความเห็นต่อ...
Re: การดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกรุงเทพมหานคร (จำนวน: 1)
โดย ninestab123 เมื่อ Fri 19 August 2016@09:49:18
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
ninest123
canada gooseuggs outletoakleysunglasses2.us.cominsanity workoutnike trainersbottes ugg pas cherrolex watchesmichael kors outlet onlinenorth face ukoakley pas cherralph lauren outletcoach outlet store onlinelouboutin shoescoach outlet store onlinetrue religion outletralph lauren polougg pas cherlouis vuitton outlet onlinephone casesmichael korsnike roshe run,polo ralph lauren outletmont blanc pensthomas sabo ukair max 2015moncler jacketshermesoakley saletiffany jewelry,longchamp outlet onlineoakley sunglasses cheapjordan future,uggs on salecheap oakley sunglasseslongchamp outlet online,gucci beltsburberry outletpolo lacostecanada gooselouboutin,ugg outletsac vanessa brunogucci outlet onlinemichael kors outlet online salecheap nike shoesburberry
อ่านความเห็นต่อ...Re: แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว...ไม่ไปไม่ได้ (จำนวน: 1)
โดย chenyingying เมื่อ Thu 22 September 2016@14:17:50
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

ugg australia moncler outlet ugg boots outlet kate spade outlet curry 2 louboutin shoes kate spade outlet ralph lauren uk michael kors factory outlet uggs outlet louboutin shoes coach handbags true religion outlet cavaliers jerseys louis vuitton purses adidas yeezy 350 boost tommy hilfiger clothing burberry sale air max pas cher cheap uggs louis vuitton purses oakley sunglasses spurs jerseys ugg boots louboutin pas cher louis vuitton purses patriots jerseys ugg boots cheap ray ban sunglasses outlet michael kors outlet clearance hermes birkin bag ugg canada fitflop sale heat jerseys ugg outlet juicy couture handbags uggs on sale adidas shoes burberry handbags cheap oakley sunglasses coach outlet online ugg pas cher coach outlet online ray bans ugg outlet replica rolex watches uggs on sale supra shoes michael kors outlet online chenyingying20160922Re: Сколько л/с в В (จำนวน: 1)
โดย meadc เมื่อ Thu 03 November 2016@14:58:39
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
nike jordan shoes moncler jacket Mizuno Shop Japan Nike Air Jordan Kobe 9 Shoes kate spade outlet polo outlet nike australia mk bags pandora charms bercrombie Nederland ray ban polarized michael kors nike jordan shoes cheap basketball shoes jordan shoes Nike Air Max michael kors handbags outlet tiffany co ugg boots burberry online pandora ring Jordan retro pandora jewelry snow boots longchamp bag burberry outlet oakley frogskins sunglasses michael kors handbags Cheap Ray Ban coach outlet online pandora charms pandora rings paul smith uk prada bag longchamps pirate systemme adc11.3dongdong8 (จำนวน: 1)
โดย dongdong8 เมื่อ Tue 06 December 2016@15:17:23
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

201612.6wengdongdong coach outlet nike air max 2016 ugg slippers pittsburgh steelers jerseys new york knicks jerseys louis vuitton louboutin shoes ray ban sunglasses louis vuitton handbags hilfiger outlet denver broncos jerseys canada goose toms wedges michael kors outlet replica watches seattle seahawks jerseys canada goose christian louboutin uk christian louboutin uk cheap oakley sunglasses pandora charms cheap jordan shoes moncler jackets louis vuitton christian louboutin outlet coach factory outlet louis vuitton outlet online sac longchamp coach outlet store online oakley sunglasses oakley vault michael kors tory burch handbags mont blanc pens pandora bracelet true religion jeans canada goose jackets roshe run cheap ray ban sunglasses cheap jordans fitflops sale clearance ugg boots paris ray ban sunglasses ugg uk replica rolex watches moncler outlet replica watches <

อ่านความเห็นต่อ...Re: ข้อมูลชุมชน (CBM) กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ (จำนวน: 1)
โดย Sjcg123 เมื่อ Sun 11 December 2016@10:17:20
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
ugg store longchamp tote bag Michael Kors handbag on sale abercrombie and fitch store Ugg boots Sale cheap real uggs Chaussure Nike Pas Cher nike tn pas cher retro jordans for cheap Ray ban sale online air jordan botas de futbol Ugg Pas Cher Femme Anelli Pandora moncler jacket sale Jordan Future Womens Ugg Boots newest lebron shoes Doudoune Femme Pas Cher converse store canada goose online store tru religion jeans reebok running shoes Ugg Noir Pas Cher Cheap Stone Island Jackets uggs for cheap vans shoe store Nike Store uggs for women Moncler Store adidas schoenen new yeezy shoes nike mercurial soccer cleats hogan scontate Air Huarache Stone Island Outlet michael kors handbags on sale huarache sneakers Uomo Hogan uggs outlet Uggs Pas Cher Soldes nike sportschuhe prada outlet zapatos de futbol nike ugg boots cheap chaussure basket homme1211Sjcgmeadc (จำนวน: 1)
โดย meadc เมื่อ Mon 26 December 2016@10:54:18
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
me adc12.26
Coach Sunglasses Outlet jordan retro shoes michael kors handbags air jordan shoes pandora necklaces michael kors outlet michael kors landing gears adidas australia burberry online coach outlet official michael kors nike australia coach diaper bag burberry scarf nike jordan shoes burberry outlet canada Mizuno Shoes burberry outlet Prada Outlet rayban aviator asics shoes kate spade bags outlet michael kors burberry outlet burberry canada michael kors outlet nike outlet Canada Goose Outlet ugg boots uk michael kors bags michael kors tote uggs outlet prada bags nike outlet coach australia Adidas Yeezy Boost 350 true religion major league baseball longchamp sac Nike Hyperdunk Shoes coach shoes pandora jewelry canada goose outlet asics Australia abercrombie outlet moncler jacket mens baseball jerseys moncler uk michael kors coach outlet online อ่านความเห็นต่อ...Re: AVISO (จำนวน: 1)
โดย meadc เมื่อ Fri 01 September 2017@13:00:14
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
ME ADC9.1
snow boots uk snow boots pandora jewelry baseball jerseys nike jordan shoes prada outlet woodbury Burberry Shirt - Official discount oakley sunglasses Nike Air Force 1 Homme kate spade prada sunglasses ray-ban aviator official kate spade website official coach outlet site Kay Jewelers - Official swatch watch pandora uk michael kors coach outlet online ray ban justin burberry purse michael kors outlet online Sunglasses outlet sale Nike Air Max puma outlet burberry outlet pandora uk mens sunglasses nike air max 95 Longchamp outlet michael kors bags ray ban sunglasses sale Jewelry Armoire - Official basketball jerseys louis vuitton purse michael kors outlet online birkenstock outlet puma sneakers sale puma outlet online coach outlet online sale kate spade wallet outlet Ray Ban sunglasses pandora jewelry sale Air Max Enfants Dreamland Jewelry - Official Coach Sunglasses Outlet birkenstock sandals pandora rings 80's Fashion ralph lauren polo อ่านความเห็นต่อ...20171114caihuali (จำนวน: 1)
โดย 20171114caihuali เมื่อ Tue 14 November 2017@09:29:19
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
polo outlet herve leger outlet canada goose outlet burberry outlet coach outlet michael kors handbags ugg outlet longchamp bags mulberry bags mcm outlet links of london michael kors outlet michael kors outlet ralph lauren outlet basketball shoes fitflops shoes pandora charms sale clearance hermes outlet ugg boots ugg outlet pandora jewelry cheap jordans canada goose outlet canada goose jackets ugg boots ray ban sunglasses ray ban sunglasses adidas outlet store tory burch outlet adidas wings chicago blackhawks jerseys canada goose outlet michael kors handbags polo outlet futbol baratas pandora charms sale clearance nike free 5 tory burch outlet swarovski outlet michael kors handbags 20171114caihuali 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.