Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

บทบาทของสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ติดประกาศ Tue 16 June 2009@18:52:28 โดย pa

การมีส่วนร่วม panu บันทึก "กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ 1,568.7 ตร.กม. เป็นเมืองที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งด้านพื้นที่และจำนวนประชากร โดยพื้นที่เมืองเพิ่มขึ้นจาก 347.39 ตร.กม. ในปี 2529 เป็น 585.54 ตร.กม. ในปี 2538 ประชากรเพิ่มขึ้นจาก 5,620,591 คนในปี 2534 เพิ่มเป็น 5,658,953 คน ในปี 2548

        กรุงเทพมหานครมีบทบาทสำคัญในการเป็นส่วนกลางทางวัฒนธรรม อุตสาหกรรม การบริการ วิทยาการและเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการ จากเหตุผลดังกล่าวทำให้กรุงเทพมหานครต้องมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยมีมีวิสัยทัศน์เพื่อที่จะให้ 
        -  กรุงเทพหานครเป็นเมืองที่ร่มรื่น เขียวชอุ่มและสวยงามด้วยแมกไม้นานาพันธุ์           
        -  ลดมลภาวะทางอากาศและสียง และ           
        -  มีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ           
        -  การบำรุงรักษาคูคลอง และการบำบัดน้ำเสีย           
        การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้นั้นลำพังการจัดการของหน่วยงานภาครัฐ เพียงอย่างเดียวคงไม่อาจจะให้กรุงเทพมหานครของเรามีความสวยงาม สะอาดได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างสรรค์กรุงเทพหานครของเราเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ดังนั้นการส่งเสริมให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตน จึงเป็นสิ่งที่กทม.มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่ง การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเพื่อแสวงหาทางเลือก และการตัดสินใจต่างๆ ที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นทุกฝ่ายจึงควรเข้าร่วมในกระบวน การตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงการติดตามและประเมินผล เพื่อให้เกิดความเข้าใจ รับรู้และเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย         ในการดำเนินงานด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม จึงต้องอาศัยความร่วมมือและการจัดการจากหลายหน่วยงาน หลายองค์กร ทั้งจากภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม ในการเข้ามาร่วมคิดร่วมทำโดยมีประชาชนซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของเมืองที่มีบทบาทขั้นพื้นฐาน เรื่องการมีส่วนร่วมในแต่ละท้องถิ่นของตนเอง และเป็นเป้าหมายสำคัญที่มุ่งเน้นในกระบวนการพัฒนาสังคม และส่งผลต่อเนื่องกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภาพรวม ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนในองค์รวมบนความรู้สึกในการเป็นเจ้าของท้องถิ่นของสมาชิกชุมชน ทั้งนี้ต้องเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการปฏิบัติอย่างแท้จริง ซึ่งกรุงเทพมหานครได้การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยแบ่ง เป็น 4 ด้าน กล่าวคือ         
         1. ด้านการจัดการคุณภาพน้ำ           
         2. ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ           
         3. ด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียว           
         4. ด้านการจัดการขยะมูลฝอย

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการคุณภาพน้ำ           
        
         ในด้านการจัดการคุณภาพน้ำ นั้น เป็นปัญหาของกรุงเทพมหานครมาอย่างยาวนาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนต้องช่วยกันดูแลเช่น          
         1.ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง           
         2.ไม่ปล่อยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียลงคลองโดยให้ปล่อยลงท่อระบายน้ำ           
         3. ดูแลรักษาหน้าบ้านริมคลองให้สะอาด เป็นคลองสวย น้ำใส            
         4. มีการปลูกต้นไม้ประดับริมคลองให้สวยงามร่มรื่น สามารถใช้เป็นพื้นที่พักผ่อนของคนในชุมชนใกล้เคียงได้           
         5. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม           
         6. รวมกลุ่มเป็นประชาคมคลองร่วมมือกันอนุรักษ์คูคลองกทม. ยังได้ให้การสนับสนุน นิด้า ซึ่งจัดตั้ง ชมรมรวมใจภักดิ์ รักษ์ต้นไม้ แม้น้ำลำคลองและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของหลายๆ ฝ่ายทั้งกระทรวงการททรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม นิด้า กทม. บริษัท มติชน จำกัด สถานศึกษาสังกัดกทม. และกระทรวงศึกษาธิการในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์แม่น้ำ คู คลอง และ สิ่งแวดล้อม มาตั้งแต่ปี 2536 โดยกำหนดให้ทุกวันที่ 20 กันยายนของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์แม่น้ำ คู คลอง ซึ่งกทม. ก็ได้ให้การสนับสนุนด้วยมีตลอดมา เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชน (พุทธ คริสต์ อิสลาม) บนสายน้ำ ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เรียกว่า “หนึ่งสายหลายวัฒนธรรม” ซึ่งความต่อเนื่องของโครงการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน กล่าวคือ           
         - ด้านกายภาพ จะเห็นได้ว่าน้ำในคลองใสขึ้น กลิ่นลดลง           
         - ด้านชีวภาพ จะเห็นได้ว่า มีพืชน้ำ สัตว์น้ำ สามารถดำรงชีวิตอยู่และเพิ่มจำนวนมากขึ้น           
         - ด้านสังคมวัฒนธรรม จะเห็นได้ว่า ประชาชนในพื้นที่มีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งโครงการดังที่กล่าวในข้างต้นเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม โดยให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการดำเนินการเองทุกขั้นตอน รู้สึกถึงการเป็นเจ้าของสิ่งแวดล้อมที่ตนอยู่จึงควรจะดูแลเพื่อให้ดำรงอยู่ให้นานที่สุด ภาครัฐ หรือ กทม. ควรทำบทบาทในการเป็นพี่เลี้ยงให้การสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้ วัสดุ อุปกรณ์ รวมไปถึงงบประมาณ
          การมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการจัดการคุณภาพอากาศ           
          กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่มีปัญหาด้านคุณภาพอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพมหานคร โดยสาเหตุหลักของปัญหามาจากฝุ่นและควันจากสภาพการจราจรที่แออัดในกทม. ซึ่งในการนี้ กทม.ก็ได้ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล และจัดการคุณภาพอากาศของ กทม.  ดังนี้
         - การเข้าร่วมเป้นอสาสมัครพิทักษ์อากาศ เพื่อทำหน้าที่เฝ้าระวัง ตรวจสอบ รถยนต์ควันดำ
         - ปรับแต่งเครื่องยนต์ให้มีเสียงดังและดูแลไม่ก่อให้เกิดควันดำ
         - เลือกใช้รถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ แทนรถ 2 จังหวะ
         - ใช้ท่อไอเสียที่ได้มาตรฐาน
         - ช่วยกันปลูกต้นไม้ดูดซับมลพิษ

           การมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียว            
   
           กทม. มีภารกิจในด้านความร่มรื่นสวยงามของกรุงเทพมหานคร ดังนี้  
          1. โครงการถนนสีเขียว 60 สาย            
          2. โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวปีละ 750 ไร่           
          3. โครงการตกแต่งเมือง           
          4. โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเดิม           
          5. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน           
          โดยในการดำเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าว กทม. ได้มีแนวคิดในการปรับปรุงของเดิม เพิ่มเติมของใหม่ โดยอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในกลุ่มต่างๆ เช่น การจัดการสวนสาธารณะเพิ่มเติมโดยมีแนวทางในการจัดหาสวนสาธารณะร่วมกับวัด หรือหมู่บ้านจัดสรร ร่วมกันเป็นประชาคม โดยตกลงร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียว จัดหาต้นไม้ ร่วมกันปลูกและดูแลรักษา  ส่วนในด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กทม.ได้มีการจัดกิจกรรมแจกต้นไม้ให้ประชาชนปีละ 1,000,000 ต้น ตามโครงการ 1ล้านต้น เพื่อคนกทม.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ ดูแลและรักษาต้นไม้ของตน            นอกจากโครงการดังกล่าวฯ ข้างต้นแล้ว กทม.ยังได้รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ดังนี้           
          1. รณรงค์ให้ประชาชนปลูกต้นไม้ในที่ว่างภายในบริเวณบ้าน หรือดาดฟ้าอาคาร แม้ปลูกต้นไม้ใหญ่เพียงต้นเดียว ก็ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้มาก     
          2. การปรับปรุงที่ดินว่างเปล่าในชุมชน ให้เป็นสวนหย่อมสำหรับพักผ่อนหย่อนใจหรือออกกำลังกายในชุมชน           
          3. กรณีที่ประชาชนมีที่ดินมากสามารถประสานสำนักงานเขตเข้าไปสำรวจและดำเนินการปรับปรุงเป็นสวนหย่อมหรือสวนสาธารณะ และชุมชนรับมอบไปดูแลและบำรุงรักษาให้สวนมีความสวยงามอยู่เสมอได้            
          4. ส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่มของประชาชนในการทำกิจกรรมในสวนสาธารณะในรูปของชมรมต่างๆ

         การมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการจัดการขยะมูลฝอย            
    
         กทม. มีแนวทางในการจัดการขยะโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ เพื่อลดปริมาณมูลฝอย โดย กทม. ได้ดำเนินการ ดังนี้
      • แยกประเภทมูลฝอยก่อนทิ้งโดยแยกวัสดุรีไซเคิลไว้ขายหรือบริจาคเศษอาหารแยกไปหมักทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยหมักใบไม้กิ่งไม้ ปุ๋ยหมักทากาคูระ 
      • โรงเรียนและสถาบันการศึกษา เป็นศูนย์ให้ความรู้เพื่อลดและแยกมูลฝอย จัดระบบคัดแยกวัสดุรีไซเคิล ขยะเศษอาหาร ขยะอันตราย และขยะทั่วไป
      • จัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน  สถานศึกษา  
      • สถานประกอบการได้แก่ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ตลาด ร้านอาหารและ ภัตตาคาร ช่วยกันแยกเศษอาหาร จำหน่ายหรือบริจาคให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงสัตว์
      • กิ่งไม้ ใบไม้ย่อยให้เป็นชิ้นเล็กๆ ตากให้แห้งเป็นวัสดุคลุมดินหรือนำไปผสมรวมกับเศษอาหารหรือเศษพืชผักจากตลาดเพื่อหมักทำปุ๋ยไว้ใส่ต้นไม้ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย  โดยร่วมกับสำนักงานเขตจัดระบบคัดแยกมูลฝอยในบ้าน  การจัดตลาดนัดรีไซเคิลในชุมชน 
การนำเศษอาหาร กิ่งไม้ใบไม้มาแปรรูปเป้นปุ๋ยหมักไว้ใช้ประโยชน์หรือขายได้ 

กองนโยบายและแผนงาน สำนักสิ่งแวดล้อม "

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม การมีส่วนร่วม
· เสนอข่าวโดย pa


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด การมีส่วนร่วม:
การหมักทำปุ๋ยอินทรีย์ในครัวเรือนตามวิธี Takakura Home Method


คะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 4.4
จำนวนผู้ลงคะแนน: 5


โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่


ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์


"บทบาทของสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 24 ข้อคิดเห็นต่างๆ | ค้นหาข้อคิดเห็น
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน

2015909caihuali (จำนวน: 1)
โดย 2015909caihuali เมื่อ Tue 08 September 2015@08:04:09
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
michael kors outlet tory burch shoes tods shoes nike trainers vans shoes air jordan shoes cheap oakley sunglasses oakley sunglasses mcm handbags soccer shoes true religion outlet, http://www.truereligionjean.in.net wedding dresses, http://www.weddingdressesoutlet.co.uk/ lululemon outlet abercrombie and fitch ray ban hogan, http://www.scarpehogan-outlet.it/ cheap soccer jerseys michael kors outlet, http://www.michaelkors-outlets.us.com michael kors uk outlet rayban sunglasses, http://www.raybansunglass.com.au/ jordan shoes, http://www.jordanshoes.us.com/ michael kors outlet pandora fred perry sale coach outlet michael kors outlet store, http://www.michaelkorsoutletonlinstore.us.com lebron shoes new england patriots jerseys insanity workout christian louboutin salexiaozhengm (จำนวน: 1)
โดย xiaozhengm เมื่อ Mon 05 October 2015@12:06:42
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2015-10-6  xiaozhengm  
Christian Louboutin Outlet Authentic Sneakers Online
Air Jordan 4 Green Glow
ugg boots
true religion jeans
louis vuitton outlet stores
UK Louis Vuitton Handbag Outlet
hollister uk sale
Discount Clearance Coach Outlet Handbags
Designer Handbags Louis Vuitton
michael kors outlet online
Michael Kors Online Store Outlet
nike free run 2,nike free runs,nikes,nike air max 95,nike high tops,air force 1,nike pegasus
Cheap Real Louis Vuitton Handbags
toms outlet
Authentic Montblanc Pens Sale Online
Air Jordan 6 Cigar
Air Jordan Shoes For Women And Men
Jordan Retro 8 Playoffs
Abercrombie & Fitch Kids Clothing
Abercrombie Short T-Shirts
ugg boots sale
cheap ugg boots
toms
Authentic Louis Vuitton Handbags Cheap Sale
ugg boots
Louis Vuitton Outlet Factory Online
Michael Kors Handbags Factory Outlet
Air Jordan 3 "Infrared 23"
canada goose jackets
air max 95
ugg boots on sale
Hollister Shirts For Women
michael kors bags
Michael Kors Outlet Official Website
Michael Kors Outlet Discount Purses Online
michael kors uk
Nike Lebron James Shoes For Sale
ugg boots outlet
Designer Louis Vuitton Handbags OnlineRe: บทบาทของสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (จำนวน: 1)
โดย myy เมื่อ Mon 18 April 2016@09:16:34
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
coach factory outlet online, moncler women jackets, michael kors handbags, valentino outlet, canada gooses, cavaliers jersey, ralph lauren outlet online, cheap nike shoes, cheap ray ban, roshe run, longchamp handbags, coach outlet, polo ralph lauren, ralph lauren outlet, oakley sunglasses cheap, michael kors handbags, mizuno running shoes, barbour womens jackets, new balance, ralph lauren, abercrombie and fitch, vans shoes, air max, ny jersey, tiffany and co, abercrombie, timberland outlet, moncler mens jackets, michael kors outlet, the north face, hollister online, utah jazz jersey, cheap basketball shoes, michael kors bags, nike factory, airmax, burberry sale, rayban, ugg boots, michael kors uhren, oakley, puma shoes outlet, m a c cosmetics, ralph lauren factory store, cheap michael kors, air jordan retro, michaelkors.com, beats by dre headphones, อ่านความเห็นต่อ...Re: บทบาทของสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (จำนวน: 1)
โดย oakleysunglasses เมื่อ Thu 28 April 2016@13:18:50
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

Erin ferragamo shoes,ferragamo,salvatore ferragamo,ferragamo belts,ferragamo belt,ferragamo outlet Andrews vans,vans pas cher,vans soldes has been awarded longchamp,sac longchamp,longchamps,longchamp pas cher,sac longchamp pas cher,longchamp pliage,longchamp soldes,sac longchamps,longchamp france $55 million in her oakley sunglasses,oakley vault,oakley sunglasses cheap,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,cheap oakley sunglasses,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses lawsuit against the owner coach outlet,coach factory outlet,coach outlet store,coach factory,coach outlet store online,coach factory online,coach factory outlet online,coach outlet online of the Nashville hotel soccer shoes,nike mercurial in which she cheap oakley sunglasses was karen millen dresses filmed while changing ray ban pas cher,ray ban,rayban,lunette ray ban pas cher clothes montre pas cher in her marc jacobs room, uggs outlet the hotel’s former management toms outlet group and the converse pas cher man hermes,sac hermes,hermes pas cher,sac hermes pas cher who did pandora charms,pandora uk,pandora bracelet,pandora rings,pandora,pandora sale,pandora bracelets,pandora jewellery,pandora ring,pandora charm,pandora earrings,pandora jewelry,pandora necklace,pandora charms uk it s5 cases and uploaded the footage to the Internet. Andrews had asked ray ban for $75 million in iphone 6 cases her lawsuit over the 2008 incident, claiming air force,nike air force,air force 1,air force one,nike air force 1,nike air force one,air force one nike ongoing emotional burberry pas cher distress from north face outlet,north face,the north face,northface,north face jackets,north face jackets clearance,the north face outlet the celine handbags,celine bag,celine bags episode and the video’s north face continued ralph lauren,ralph lauren uk,ralph lauren outlet,polo ralph lauren outlet existence online.The 37-year-old Fox Sports true religion and ABC reporter was kate spade handbags,kate spade,kate spade outlet,katespade working for ESPN at the louis vuitton,louis vui

อ่านความเห็นต่อ...
Re: บทบาทของสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (จำนวน: 1)
โดย qqqqqing เมื่อ Sat 11 June 2016@13:22:14
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

hermes birkin louis vuitton pas cher asics nike roshe run cartier sunglasses michael kors outlet michael kors outlet ralph lauren uk coach outlet beats by dre mulberry uk coach outlet nike air max versace sunglasses kate spade handbags air jordan shoes christian louboutin uk louis vuitton handbags police sunglasses coach outlet store calvin klein outlet hollister uk michael kors outlet cheap oakley sunglasses air max 90 replica watches swarovski outlet oakley sunglasses michael kors outlet basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes juicy couture outlet tory burch outlet michael kors handbags cheap michael kors handbags fitflops sale clearance michael kors outlet ralph lauren outlet ralph lauren polo longchamp handbags swarovski crystal air max 90 cheap oakley sunglasses babyliss pro michael kors outlet kobe shoes celine outlet

อ่านความเห็นต่อ...michael kors handbags (จำนวน: 1)
โดย jiajiagg เมื่อ Wed 22 June 2016@15:09:03
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
nike huarache toms outlet store tiffany online cheap oakley sunglasses yeezy boost michael kors handbags clearance nike huarache ray ban sunglasses,ray ban outlet,ray ban sale,cheap ray bans,cheap ray ban sunglasses,ray ban sunglasses outlet,ray ban,rayban,ray bans,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban nike polo toms outlet store ray ban uk,cheap ray ban sunglasses michael kors outlet online ralph lauren uk cheap retro jordans huarache shoes yeezy boost tiffany and co jewelry cheap tiffanys oakley sunglasses tiffany and co michael kors outlet online cheap nfl jerseys louis vuitton handbags http://www.airjordanretro.uk fitflop shoes air jordan retro nike huarache adidas nmd oakley sunglasses,oakley vault,oakley sunglasses cheap,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley nike kobe sneakersOpłaty za śmieci w g.Wymiarki obłęd czy rozsądek (จำนวน: 1)
โดย wengdongdong เมื่อ Sat 03 September 2016@10:03:09
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

20169.3wengdongdong nike nfl jerseys true religion jeans true religion outlet louis vuitton outlet uggs boots oakley sunglasses michael kors outlet nike air max pas cher michael kors outlet true religion shorts ugg outlet tods shoes ugg outlet louis vuitton paris louis vuitton outlet toms shoes beats headphones uggs outlet coach factory outlet rolex watches christian louboutin outlet gucci handbags adidas outlet replica watches coach outlet online ugg uk cheap nfl jerseys michael kors outlet michael kors outlet nike outlet ugg boot uk ugg sale louis vuitton adidas nmd michael kors outlet uggs outlet ray ban pas cher pittsburgh steelers jerseys fitflop sandals coach outlet canada goose minnesota vikings jerseys coach canada coach outlet fitflops adidas stan smith polo ralph lauren outlet michael kors outlet
อ่านความเห็นต่อ...Re: แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว...ไม่ไปไม่ได้ (จำนวน: 1)
โดย chenyingying เมื่อ Thu 22 September 2016@14:29:06
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

ugg australia moncler outlet ugg boots outlet kate spade outlet curry 2 louboutin shoes kate spade outlet ralph lauren uk michael kors factory outlet uggs outlet louboutin shoes coach handbags true religion outlet cavaliers jerseys louis vuitton purses adidas yeezy 350 boost tommy hilfiger clothing burberry sale air max pas cher cheap uggs louis vuitton purses oakley sunglasses spurs jerseys ugg boots louboutin pas cher louis vuitton purses patriots jerseys ugg boots cheap ray ban sunglasses outlet michael kors outlet clearance hermes birkin bag ugg canada fitflop sale heat jerseys ugg outlet juicy couture handbags uggs on sale adidas shoes burberry handbags cheap oakley sunglasses coach outlet online ugg pas cher coach outlet online ray bans ugg outlet replica rolex watches uggs on sale supra shoes michael kors outlet online chenyingying20160922Re: บทบาทของสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (จำนวน: 1)
โดย chenyingying เมื่อ Tue 01 November 2016@15:26:00
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

michael kors handbags thunder jerseys michael kors outlet clearance true religion jeans ugg pas cher hogan sito ufficiale ray ban outlet mulberry bags cheap jordans ray ban sunglasses louis vuitton handbags cheap oakley sunglasses ugg outlet steelers jerseys pandora charms ray bans michael kors handbags hollister clothing store ugg boots sale ugg boots ugg outlet fitflop sale broncos jerseys ugg boots burberry outlet moncler soldes louis vuitton handbags uggs on sale michael kors outlet cheap canada goose jackets chenyingying20161101Re: Сколько л/с в В (จำนวน: 1)
โดย meadc เมื่อ Thu 03 November 2016@15:12:09
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
nike jordan shoes moncler jacket Mizuno Shop Japan Nike Air Jordan Kobe 9 Shoes kate spade outlet polo outlet nike australia mk bags pandora charms bercrombie Nederland ray ban polarized michael kors nike jordan shoes cheap basketball shoes jordan shoes Nike Air Max michael kors handbags outlet tiffany co ugg boots burberry online pandora ring Jordan retro pandora jewelry snow boots longchamp bag burberry outlet oakley frogskins sunglasses michael kors handbags Cheap Ray Ban coach outlet online pandora charms pandora rings paul smith uk prada bag longchamps pirate systemme adc11.3dongdong8 (จำนวน: 1)
โดย dongdong8 เมื่อ Tue 06 December 2016@15:23:59
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

201612.6wengdongdong timberland boots prada handbags canada goose coach factory outlet louis vuitton outlet hollister uk ralph lauren outlet coach factory outlet air max sale jordan retro michael kors outlet louis vuitton ray ban sunglasses uk gucci uk canada goose outlet michael kors outlet canada goose sale cheap nhl jerseys polo ralph lauren ugg boots ugg canada ralph lauren polo ugg outlet online polo ralph lauren canada goose clothing tommy hilfiger ugg outlet christian louboutin pas cher dallas mavericks jerseys louis vuitton cheap ray ban sunglasses oklahoma city thunder jerseys moncler jackets ugg boots uggs uk michael kors bagsRe: ข้อมูลชุมชน (CBM) กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ (จำนวน: 1)
โดย Sjcg123 เมื่อ Sun 11 December 2016@10:32:55
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
Canada Goose Outlet Store ugg boots for women Oakley Sunglasses Cheap nike boty dámské cheap uggs for women Canada Goose Outlet pandora rings Botte Ugg Femme Ugg Outlet Online Store Toms Outlet Online Air Jordan Release Date Air Max 90 Air Max Femme Pas Cher Soldes Moncler Soldes air force one pas cher Nike Zapatos Ugg Femme Pas Cher scarpe hogan outlet canada goose sale online hyperdunk 2014 Boty Nike Air ray ban wayfarer eyeglasses australia uggs outlet Negozi Pandora cheap air max outlet Michael Kors handbag discount longchamp bags on sale Adidas Shoes Discount Marketplace moncler outlet adidas kläder chaussure Nike homme Nike Air Max 90 Moncler Sale canada goose coats religion store cheap nike air max Nike Factory Store portafoglio michael kors 23 is back hogan rebel donna cheap christian louboutin pandora jewelry store Veste Moncler Pas Cher Nike Air Max Boutique nike joggesko chaussure basket homme1211Sjcgmeadc (จำนวน: 1)
โดย meadc เมื่อ Mon 26 December 2016@11:01:47
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
me adc12.26
Coach Sunglasses Outlet jordan retro shoes michael kors handbags air jordan shoes pandora necklaces michael kors outlet michael kors landing gears adidas australia burberry online coach outlet official michael kors nike australia coach diaper bag burberry scarf nike jordan shoes burberry outlet canada Mizuno Shoes burberry outlet Prada Outlet rayban aviator asics shoes kate spade bags outlet michael kors burberry outlet burberry canada michael kors outlet nike outlet Canada Goose Outlet ugg boots uk michael kors bags michael kors tote uggs outlet prada bags nike outlet coach australia Adidas Yeezy Boost 350 true religion major league baseball longchamp sac Nike Hyperdunk Shoes coach shoes pandora jewelry canada goose outlet asics Australia abercrombie outlet moncler jacket mens baseball jerseys moncler uk michael kors coach outlet online อ่านความเห็นต่อ...Re: AVISO (จำนวน: 1)
โดย meadc เมื่อ Fri 01 September 2017@12:57:14
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
ME ADC9.1
snow boots uk snow boots pandora jewelry baseball jerseys nike jordan shoes prada outlet woodbury Burberry Shirt - Official discount oakley sunglasses Nike Air Force 1 Homme kate spade prada sunglasses ray-ban aviator official kate spade website official coach outlet site Kay Jewelers - Official swatch watch pandora uk michael kors coach outlet online ray ban justin burberry purse michael kors outlet online Sunglasses outlet sale Nike Air Max puma outlet burberry outlet pandora uk mens sunglasses nike air max 95 Longchamp outlet michael kors bags ray ban sunglasses sale Jewelry Armoire - Official basketball jerseys louis vuitton purse michael kors outlet online birkenstock outlet puma sneakers sale puma outlet online coach outlet online sale kate spade wallet outlet Ray Ban sunglasses pandora jewelry sale Air Max Enfants Dreamland Jewelry - Official Coach Sunglasses Outlet birkenstock sandals pandora rings 80's Fashion ralph lauren polo อ่านความเห็นต่อ...Re: บทบาทของสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (จำนวน: 1)
โดย xiaozheng6666 เมื่อ Fri 09 March 2018@20:36:50
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
180310yueqinbirkenstocks michael kors outlet adidas yeezy ugg boots louis vuitton outlet online cheap nike air max coach outlet store online clearances ralph lauren polo ralph lauren outlet adidas nmd adidas shoes christian louboutin outlet harden vol 1 ugg boots canada pandora charms uk air max 2018 moncler jackets supreme clothing mulberry handbags jordans jordan shoes salvatore ferragamo shoes nike air max longchamp outlet canada goose jackets birkenstock canada goose outlet cheap nfl jerseys adidas shoes cheap ray ban sunglasses fitflops sale north face jackets coach outlet online mulberry outlet adidas yeezy boost supra shoes kate spade bags kate spade handbags coach factory outlet coach outlet prada outlet mcm outlet cheap mlb jerseys china valentino shoes coach factory outlet cheap ray ban sunglasses coach outlet อ่านความเห็นต่อ...Re: ภาวะโลกร้อน กับ ขยะ (จำนวน: 1)
โดย cai123 เมื่อ Tue 22 May 2018@15:50:08
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
cai123 michael kors outlet clearance louis vuitton handbags ray bans fitflops uk the frye company shoes michael kors canada pandora jewelry outlet nike air presto air jordan retro adidas originals ysl handbags ralph lauren outlet coach outlet online birkenstock outlet philipp plein louis vuitton factory outlet ecco outlet rolex replica watches valentino outlet adidas sneakers uggs outlet adidas shoes mlb jerseys cheap fitflop shoes nike outlet online garmont boots adidas nmd r1 ugg boots coach outlet store michael kors outlet online pandora charms sale burberry handbags red bottom asolo boots rihanna shoes pandora jewelry store ugg outlet store jordan shoes for sale ralph lauren outlet online nike air max 2019 adidas ultra boost givenchy outlet nike free 5.0 coach factorty outlet store christian louboutin sale adidas outlet store pandora charms outlet polo ralph lauren outlet
อ่านความเห็นต่อ...Re: บทบาทของสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (จำนวน: 1)
โดย cai123 เมื่อ Thu 28 June 2018@15:26:33
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
20180628yuanyuan
nike react shoes nmd adidas converse outlet christian louboutin shoes michael kors outlet store dr martens boots michael kors outlet store coach outlet store online cheap oakley sunglasses lebron james shoes nike shox shoes coach factory outlet online moncler jackets coach outlet online timberland outlet store coach outlet online saint laurent handbags birkenstock sandals pandora charms givenchy handbags mlb jerseys cheap ralph lauren uk coach factory outlet online coach factory outlet online pandora charms outlet ugg boots outlet kate spade handbags coach outlet online fitflop sandals ralph lauren sale pandora charms sale clearance philipp plein michael kors outlet store ugg canada ecco shoes coach factory outlet coach outlet store supra for sale cole haan shoes puma outlet adidas yeezy tory burch outlet online reebok outlet cartier watches coach outlet online michael kors outlet clearance

อ่านความเห็นต่อ...


  • chenlixiang โดย yaoxuemei เมื่อ Mon 20 August 2018@05:41:45

chenlixiang (จำนวน: 1)
โดย yaoxuemei เมื่อ Mon 20 August 2018@07:06:08
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2018.8.20chenlixiang adidas adidas outlet rolex watches roshe run dyson hair dryer cartier love bracelet air jordan ferragamo nike kyrie 2 wedding dresses air max 2017 marc jacobs handbags jordan 31 michael kors burberry outlet oakley sunglasses vibram fivefingers dansko adidas clothing longchamp handbags nike blazer pas cher mizuno louboutin pas cher michael kors outlet nike air max 90 nike factory pandora jewelry nike air max oakley sunglasses gucci handbags nike vapor max iphone x case burberry outlet true religion outlet nike pas cher jordans montre pas cher baseball bats mac makeup mont blanc 10 deep clothing kevin durant shoes nike outlet nike outlet dolce & gabbana sunglasses nike air max 95 kobe 10 mulberry outlet chrome hearts chrome hearts jewelry อ่านความเห็นต่อ...Re: บทบาทของสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (จำนวน: 1)
โดย chenlixiang เมื่อ Tue 21 August 2018@15:53:35
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
180821yueqinralph lauren sale pandora jewelry fendi handbags michael kors outlet online nike outlet online fitflops christian louboutin outlet timberland outlet michael kors outlet online uggs canada ray ban sunglasses cheap ray bans tory burch outlet michael kors handbags asics outlet longchamp outlet air jordans ugg boots canada goose nike air max coach outlet pandora jewelry ralph lauren outlet pandora charms hermens bags canada goose adidas shoes michael kors outlet canada cheap nike air max nike shoes louis vuitton outlet adidas yeezy boost coach factory outlet coach factorty outlet mulberry outlet jimmy choo outlet michael kors outlet fred perry milwaukee brewers jerseys nike air more money ugg boots kate spade handbag replica watches coach handbags michael kors outlet uggs outlet birkenstock outlet jordan retro

อ่านความเห็นต่อ...leilei123 (จำนวน: 1)
โดย leilei3915 เมื่อ Fri 24 August 2018@10:58:22
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2018824 leilei3915
michael kors outlet coach outlet online pandora charms michael kors outlet online valentino shoes canada goose jackets gucci outlet vans outlet coach factory outlet online michael kors outlet clearance louboutin outlet adidas outlet online rolex watches moncler jackets true religion kate spade sale polo ralph lauren uggs outlet michael kors outlet clearance cheap jerseys nfl jerseys wholesale ralph lauren uk pandora charms mbt shoes clearance outlet moncler outlet coach factory outlet mbt outlet pandora fitflops sale clearance polo ralph lauren outlet coach outlet online coach outlet online pandora jewelry coach outlet online michael kors outlet online canada goose ralph lauren outlet pandora jewelry kobe shoes 11 nfl jerseys wholesale uggs canada supreme clothing coach factory outlet ralph lauren outlet ray ban pas cher
อ่านความเห็นต่อ...Re: บทบาทของสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (จำนวน: 1)
โดย dongdong8 เมื่อ Fri 24 August 2018@15:39:32
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
20188.24wengdongdong coach factory outlet swarovski rings adidas superstar adidas outlet store oakley sunglasses ronaldo jersey bvlgari rings coach outlet online tory burch shoes ugg boots maglie calcio birkenstock sandals air max plus kobe shoes dior handbags onitsuka tiger supreme swarovski jewelry vetements clothing mulberry handbags links of london mac makeup ray ban outlet adidas yeezy burberry handbags manolo blahnik versace sunglasses shoe carnival marcelo burlon jordan 5 michael kors outlet christian louboutin new balance sandals vans outlet adidas shoes spalding basketball ray ban sunglasses kyrie 2 michael kors handbags coach factory outlet online wedding shoes versace bags kd 8 yeezy 500 malone souliers shoes kate spade purse kobe 11 burberry outlet store oakley sunglasses wholesale อ่านความเห็นต่อ...2018.10.30zhouyanhua (จำนวน: 1)
โดย zhoyzhouyan88 เมื่อ Tue 30 October 2018@15:47:43
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2018.10.30zhouyanhua adidas outlet bcbg max adidas slides air max 90 bose headphones coach outlet store online jordan 5 armani handbags real madrid jersey abercrombie outlet salvatore ferragamo shoes air max 90 kd 9 christian louboutin ray ban sunglasses links of london adidas outlet ralph lauren designer sunglasses burberry clothing balmain jeans jordan shoes bijoux swarovski miu miu shoes huf clothing abercrombie and fitch coach purse nike air michael kors replica watches nike air max yeezy boost beats headphones bottega veneta handbags hermes bags rolex watches polo ralph lauren lunette ray ban marc jacobs argentina world cup jersey karen millen basket nike jordan 8s dolce & gabbana sunglasses coach handbags longchamp coach outlet marc jacobs handbags jordans cheap nfl jerseysRe: บทบาทของสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (จำนวน: 1)
โดย king เมื่อ Sat 03 November 2018@08:01:40
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
201811.3chenjinyan kate spade outlet ray ban tommy hilfiger hermes nike air max 95 stussy clothing lululemon sale michael kors outlet clearance persol sunglasses coach outlet van cleef & arpels michael kors canada ralph lauren jordan shoes balenciaga sandals lebron 14 pandora jewelry/strong> polo ralph lauren polo ralph lauren nike free running shoes louboutin ugg outlet ray ban sunglasses cheap jerseys christian louboutin cristiano ronaldo jersey jordan 5 saint laurent sunglasses longchamp north face nike air max 90 north face outlet ugg boots polo ralph lauren ugg sale vans shoes kd 8 supreme mbt birkenstock prada nike blazer nike shoes for women ralph lauren ralph lauren outlet reebok shoes soccer jerseys air jordan michael kors 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.