Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

กทม.จับมือ OECD และ JICA ศึกษาการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร
ติดประกาศ Tue 22 April 2014@10:46:33 โดย aom

การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง lada บันทึก "          กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) จัดทำโครงการศึกษาการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth)

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการเติบโตและหาแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร และประเมินนโยบายการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครเปรียบเทียบกับเมืองอื่นในต่างประเทศที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะนำไปขับเคลื่อนการพัฒนาการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้กรุงเทพฯ เป็นสังคมแห่งเมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) และการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สอดรับกับการบรรจุวาระนโยบายการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559) โดยขอบเขตการศึกษาข้างต้นครอบคลุมถึงการขนส่ง  โครงสร้างพื้นฐาน  การปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ  การบริโภคทรัพยากร  การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และบทบาทของสังคมเรื่องการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของเมือง


          เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มดำเนินโครงการ จึงได้จัดการประชุมผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้แทนจาก OECD ผู้แทนจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) ซึ่งได้สนับสนุนกรุงเทพมหานครในการจัดทำแผนแม่บทด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมพิจารณาการบูรณาการการดำเนินโครงการศึกษาการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการจัดทำแผนแม่บทด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากสำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักผังเมือง สำนักการระบายน้ำ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมพิจารณาการบูรณาการดำเนินโครงการศึกษาการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการจัดทำแผนแม่บทด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ดร.ศุภชัย ตันติคมน์) เป็นประธาน นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมเปิดเวทีการนำเสนอกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการศึกษาการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครและสร้างเครือข่ายในการดำเนินโครงการ วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก


          การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth) เป็นการพัฒนาที่มุ่งสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมภายใต้การพัฒนาจะต้องมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีการปล่อยของเสียและก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่ไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น รายงานการศึกษาข้างต้นจะเกิดประโยชน์ที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การกำหนดนโยบายของเมืองที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในการสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต้นแบบให้กับท้องถิ่นอื่นที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งสู่การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รองรับแผนการพัฒนาประเทศ และเป็นการเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครที่จะเข้าสู่การเป็นมหานครแห่งอาเซียนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป


"

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
· เสนอข่าวโดย aom


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง:
กทม.จับมือ OECD และ JICA ศึกษาการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร


คะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 0
จำนวนผู้ลงคะแนน: 0

โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่


ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์


"กทม.จับมือ OECD และ JICA ศึกษาการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 6 ข้อคิดเห็นต่างๆ | ค้นหาข้อคิดเห็น
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน

Re: กทม.จับมือ OECD และ JICA ศึกษาการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร (จำนวน: 1)
โดย myy เมื่อ Mon 18 April 2016@09:11:47
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
michael kors, roshe run, nike free 5.0, salvatore ferragamo, nike huarache, nike roshe run, nike store, pandora jewellery australia, nike store uk, burberry, michael kors outlet, burberry sale, ray ban outlet, uggs outlet, polo outlet online, swarovski australia, mcm backpack, ray bans, michael kors, ghd hair straighterners outlet, nike free, burberry handbags outlet, tory burch handbags, the north face, true religion jeans women, jordan retro, detroit pistons, burberry sale, juicy couture outlet, tommy hilfiger outlet, north face jackets, jimmy choo, coach purses sale, nike soccer shoes, jordan shoes, coach outlet online, bottega veneta, tiffany jewelry, thomas sabo, converse outlet, coach outlet sale, nba jerseys, ed hardy clothing, celtics jersey, chanel bags, pandora charms, prada outlet, michael kors uk, nike.se, อ่านความเห็นต่อ...dongdong8 (จำนวน: 1)
โดย dongdong8 เมื่อ Tue 06 December 2016@15:20:48
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

201612.6wengdongdong hollister clothing golden state warriors jerseys ugg uk pandora jewelry ugg boots ugg outlet boston celtics jerseys louis vuitton outlet rolex watches louis vuitton outlet miami heat jerseys adidas trainers polo ralph lauren polo ralph lauren uk adidas nmd canada goose outlet coach handbags louis vuitton louis vuitton handbags kate spade oakley vault gucci outlet online coach outlet canada goose outlet fitflop shoes tory burch outlet red bottom shoes michael kors outlet online polo ralph lauren canada goose pas cher canada goose oakley store nike air max moncler paris coach outlet online michael kors uk tiffany and co oakley sunglasses tory burch handbags michael kors outletRe: ข้อมูลชุมชน (CBM) กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ (จำนวน: 1)
โดย Sjcg123 เมื่อ Sun 11 December 2016@10:33:04
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
Canada Goose Outlet Store ugg boots for women Oakley Sunglasses Cheap nike boty dámské cheap uggs for women Canada Goose Outlet pandora rings Botte Ugg Femme Ugg Outlet Online Store Toms Outlet Online Air Jordan Release Date Air Max 90 Air Max Femme Pas Cher Soldes Moncler Soldes air force one pas cher Nike Zapatos Ugg Femme Pas Cher scarpe hogan outlet canada goose sale online hyperdunk 2014 Boty Nike Air ray ban wayfarer eyeglasses australia uggs outlet Negozi Pandora cheap air max outlet Michael Kors handbag discount longchamp bags on sale Adidas Shoes Discount Marketplace moncler outlet adidas kläder chaussure Nike homme Nike Air Max 90 Moncler Sale canada goose coats religion store cheap nike air max Nike Factory Store portafoglio michael kors 23 is back hogan rebel donna cheap christian louboutin pandora jewelry store Veste Moncler Pas Cher Nike Air Max Boutique nike joggesko chaussure basket homme1211Sjcgchenlixiang (จำนวน: 1)
โดย yaoxuemei เมื่อ Mon 20 August 2018@06:25:25
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2018.8.20chenlixiang adidas adidas outlet rolex watches roshe run dyson hair dryer cartier love bracelet air jordan ferragamo nike kyrie 2 wedding dresses air max 2017 marc jacobs handbags jordan 31 michael kors burberry outlet oakley sunglasses vibram fivefingers dansko adidas clothing longchamp handbags nike blazer pas cher mizuno louboutin pas cher michael kors outlet nike air max 90 nike factory pandora jewelry nike air max oakley sunglasses gucci handbags nike vapor max iphone x case burberry outlet true religion outlet nike pas cher jordans montre pas cher baseball bats mac makeup mont blanc 10 deep clothing kevin durant shoes nike outlet nike outlet dolce & gabbana sunglasses nike air max 95 kobe 10 mulberry outlet chrome hearts chrome hearts jewelry อ่านความเห็นต่อ...Re: กทม.จับมือ OECD และ JICA ศึกษาการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร (จำนวน: 1)
โดย chenlixiang เมื่อ Tue 21 August 2018@15:18:17
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
180821yueqinferragamo shoes hermes handbags toronto blue jays jerseys air jordans coach factory outlet yeezy boost 350 pandora charms uggs outlet store timberland boots adidas outlet coach factory outlet online michael kors outlet coach outlet nike huarache kate spade bags coach outlet online michael kors handbags arizona diamondbacks jerseys nike free run michael kors outlet clearance michael kors outlet oakley sunglasses oakland athletics jerseys michael kors outlet clearance coach factorty outlet adidas shoes kate spade outlet coach outlet cristiano ronaldo jerseys dansko shoes kobe shoes nfl jerseys wholesale tampa bay devil rays jerseys pandora jewelry moncler outlet nike shoes adidas yeezy uggs ray ban sunglasses discount michael kors pg 2 supreme new york coach kyrie 4 shoes ralph lauren outlet nike air max 87 ferragamo outlet อ่านความเห็นต่อ...leilei123 (จำนวน: 1)
โดย leilei3915 เมื่อ Fri 24 August 2018@10:52:07
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2018824 leilei3915
adidas outlet pandora outlet pandora charms oakley sunglasses coach outlet online canada goose jackets ray ban sunglasses wholesale ray ban sunglasse ralph lauren shirts ray ban sunglasses outlet ugg boots cheap oakley sunglasses superdry clothing polo ralph lauren nba jerseys wholesale coach outlet store online canada goose jackets canada goose outlet online pandora jewelry michael kors outlet michael kors outlet prada outlet store ugg boots on sale ray ban sunglasse christian louboutin shoes kate spade handbags christian louboutin outlet coach factory outlet pandora charms outlet polo ralph lauren outlet cheap jordans red bottom shoes canada goose jackets michael kors outlet online mont blanc pens coach factory outlet christian louboutin shoes cheap oakley sunglasses true religion outlet pandora charms prada handbags true religion michael kors outlet clearance lacoste shirts
อ่านความเห็นต่อ... 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.