Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

วิธีการลดการใช้พลังงานในสำนักงาน
ติดประกาศ Wed 02 April 2014@10:27:04 โดย aom

การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน Anonymous บันทึก "1.  ระบบแสงสว่าง
 
ปิดหลอดไฟบางบริเวณให้เร็วกว่าที่เคยปฏิบัติ
 อย่าเปิดไฟทิ้งไว้เมื่อไม่มีคนอยู่
 ลดจำนวนหลอดไฟในบริเวณที่อาศัยแสงธรรมชาติได้
 อย่าใช้หลอดไฟที่ไม่ได้มาตรฐาน 


 -  ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ในเวลาพักกลางวัน
     หลอดผอม 36 วัตต์ ถ้าเปิดทิ้งไว้วันละ 1 ชั่วโมง 10 หลอด จะสิ้นเปลืองค่าไฟฟ้าเดือนละ 414 บาท หรือปีละ 4,968 บาท
 -  การบำรุงรักษา
     บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยการทำความสะอาดฝาครอบโคม หลอดไฟ และแผ่นสะท้อนแสงในโคมเพื่อให้อุปกรณ์แสงสว่างอย่างมีประสิทธภาพโดยตรวจสอบการทำงานและความสว่าง ทั้งนี้ควรทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอทุก 3-6 เดือน
 -  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
     แยกสวิทช์ควบคุมอุปกรณ์แสงสว่าง เพื่อให้สามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์แสงสว่างได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความจำเป็นแทนการใช้หนึ่งสวิทช์ควบคุมหลอดแสงสว่างจำนวนมาก


2.  เครื่องปรับอากาศ
 
ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศาเซลเซียส
 เปิดพัดลมระบายอากาศเท่าที่จำเป็น เครื่องปรับอากาศระบบทำน้ำเย็น (Chilled water system)
 ควรปิดเครื่องทำน้ำเย็นก่อนเวลาเลิกงาน 15-30 นาที

  -  เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
     ควรปิดเบรกเกอร์ หรือปรับอุณหภูมิให้สุงสุด (อุณหภูมิสูงที่ 35-36 องศาเซลเซียส)
     ปิดเครื่องปรับอากาศขนาด 1 ตัน (12,000 บีทียู) เร็วขึ้นวันละ 1 ชั่วโมงลดไฟได้ 21 หน่วย ต่อเดือน ประหยัดได้ 63 บาท ต่อเดือน ถ้าปิดเร็วขึ้นวันละ 1 ชั่วโมง 10 เครื่อง จะประหยัดไฟให้ประเทศได้เดือนละ 630 บาท หรือ 7,560 บาท ต่อปี
 -  การบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก (Split Type)
     ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศและคอยส์ทำความเย็นอย่างน้อย ดือนละ 1 ครั้ง ทำความสะอาดแผงระบายความร้อนทุก 6 เดือน
 -  การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่
     กรณีระบบ package unit ควรทำความสะอาดแผงครีบ (Fin) และแผงท่อในชุดทำความเย็นทุก 6 เดือน
     กรณีระบบ Chilled water system ควรปรับตัว Thermostat ของเครื่องทำน้ำเย็นให้อุณหภูมิสูงขึ้น จำทำให้ความดันด้านอีแวปปอเรเตอร์สูงขึ้น ส่งผลให้ระบบทำน้ำเย็นมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
  *ควรทำความสะอาดดังกล่าวข้างต้นอย่างสม่ำเสมอทุกๆ 6 เดือน
  *ตรวจสอบและปรับปรุงฉนวนท่อน้ำเย็นและท่อน้ำให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์


3.  คอมพิวเตอร์
 
ไม่เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้นานๆ
 เพราะทำให้สิ้นเปลืองไฟฟ้า ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน

 -  ปิดจอภาพเมื่อไม่ใช้งานนานเกินกว่า 15 นาที
     ถ้าเปิดคอมพิวเตอร์จอภาพ 15 นิ้ว ทิ้งไว้วันละ 3 ชั่วโมง จะใช้ไฟ 9 หน่วยต่อเดือน ค่าไฟเดือนละประมาณ 27 บาท ถ้าเปิดทิ้งไว้เช่นนี้ 10 เครื่อง สิ้นเปลืองค่าไฟเดือนละ 270 บาท หรือ 3,240 บาท/ปี
 -  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
     เลือกใช้คอมพวเตอร์ที่มีระบบประหยัดพลังงานโดยสังเกตจากสัญลักษณ์ Energy star เพราะระบบนี้จะใช้กำลังไฟฟ้าลดลงร้อยละ 56 ในขณะที่รอทำงาน
     ถ้าใช้คอมพิวเตอร์ขนาดจอภาพ 14 นิ้ว 90 วัตต์ ใช้งานทุกวัน ละ 2 ชั่วดมง จะใช้ไฟ 5.4 หน่วยต่อเดือน ค่าไฟประมาณเดือนละ 16.20 บาท ถ้าใช้ 10 เครื่องจะสิ้นเปลืองค่าไฟประมาณ 162 บาทต่อเดือน หรือ 1,944 บาท/ปี


4.  เครื่องถ่ายเอกสาร
 -  เป็นอุปกรณ์สำนักงานที่ใช้พลังงานสูงที่สุด
  *ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น
  *ไม่วางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ
  *กดปุ่มพัก (Standby Mode) เครื่องถ่ายเอกสารเมื่อใช้งานเสร็จและ
    หากเครื่องถ่ายเอกสารระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto Power Off)
    ควรตั้งหน่วง 30 นาที ก่อนเข้าสู่ระบบประหยัดพลังงาน
  *ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังจากเลิกงานและถอดปลั๊กออกด้วย
 -  ลดการใช้ไฟฟ้า
  *เลือกซื้อหรือเช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่มีระบบถ่ายได้ 2 หน้า
    (ถ่ายได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง)
  *เลือกซื้อหรือเช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่มีระบบประหยัดพลังงานหรือเครื่อง
    ถ่ายเอกสาร Energy Star จะประหยัดพลังงานในขณะรอทำงาน

 


5.  ลิฟท์
 -  ควรใช้บันไดกรณีขึ้นลงชั้นเดียว      
 -  ควรตั้งโปรแกรมให้ลิฟท์หยุดเฉพาะชั้นคี่หรือคู่
 -  ตั้งเวลาในการเปิด-ปิดลิฟท์ เพื่อประหยัดพลังงานเนื่องจากลิฟท์ใช้ไฟฟ้ามากในขณะออกตัว
 -  ปิดลิฟท์บางตัวที่มีการใช้งานน้อย
 -  ก่อนเปิดประตูลิฟท์เหลียวดูซักนิด หาเพื่อนร่วมทาง เพื่อช่วยกันประหยัดไฟฟ้า

 

6.  โทรศัพท์
 
การใช้โทรศัพท์อย่างเหมาะสมเป็นส่วนหนึ่ง
 ที่จะช่วยลดการใช้พลังงานทางอ้อมได้มาก

 -  ใช้โทรศัพท์ในการสื่อสารแทนการเดินทางเพื่อลดการใช้น้ำมันด้วยการใช้โทรศัพท์นัดให้แน่นอนก่อน เดินทางเพื่อหลีเลี่ยงการเดินทางที่ไปถึงที่นัดหมายและไม่พบผู้ติดต่อ
 -  ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ให้ถูกต้องก่อนติดต่อ
 -  เตรียมข้อมูลในการสนทนาให้พร้อมเพื่อลดเวลาในการใช้โทรศัพท์
 -  หากใช้โทรศัพท์แบบบันทึกหน่วยความจำ (Eemory Program) ซึ่งโทรศัพท์ประเภทนี้ต้องใช้ถ่นไฟฉายในการเก็บข้อมูล ควรเลือกใช้ถ่านไฟฉายชนิดที่สามารถบรรจุไฟได้ใหม่ (Rechata-eable battery) ซึ่งถ่านไฟฉายชนิดนี้เมื่อหมดอายุหรือมีกำลังอ่อนลงแล้ว สามารถนำไปใส่เครื่องบรรจุถ่านไฟแายแล้วใช้ไฟฟ้าในการบรรจุให้ถ่านไฟฉายใช้ได้ใหม่ซ้ำอีกหลายๆ ครั้ง เพื่อลดปริมาณการใช้ถ่านไฟฉายชนิดนี้ใช้หมดแล้วทิ้งซึ่งเป็นขยะอันตราย

7.  เครื่องโทรสาร
 
เครื่องโทรสารเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับส่ง
 ข้อมูลจากสถานที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่ง
 การใช้พลังงานขึ้นอยุ่กับชนิดของเครื่องโทรสารนั้นๆ 

 -  ชนิดและการใช้กำลังไฟฟ้า
  *เครื่องโทรสารชนิดเลเซอร์ใช้กระดาษธรรมดา (plain Paper) ซึ่งได้รับความ
    นิยมมากใช้กำลังไฟฟ้าสูง ขณะรอทำงาน 60-70 วัตต์
  *เครื่องโทรสารชนิดพ่นหมึกใช้กระดาษธรรมดา
  *เครื่องโทรสารชนิดที่ใช้กระดาษไวต่อความร้อน (Thermal paper) ใช้กำลัง
    ไฟฟ้า ขณะรอทำงาน 10-20 วัตต์
 -  การเลือกใช้เครื่องโทรสาร
  *เนื่องจากเครื่องโทรสารมักจะถูกเปิดทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง/วัน จึงควรเลือกใช้
    ชนิดเลเซอร์ Energy star หากต้องการความเร็วในการส่งสูงสุดและคุณภาพงานดี
  *หากเลือกใช้เครื่องโทรสารชนิดพ่นหมึกให้เลือกใช้แบบกระดาษธรรมดาแทน
    ชนิดที่ใช้กระดาษไวต่อความร้อน ซึ่งข้อมูลจะจางหายไปเมื่อทิ้งไว้สักระยะหนึ่ง
    ทำให้ต้องถ่ายเอกสารใหม่อีก

"

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
· เสนอข่าวโดย aom


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน:
ตัวอย่างบ้านประหยัดพลังงานและการใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี SOLAR CELL


คะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 0
จำนวนผู้ลงคะแนน: 0

โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่


ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์


"วิธีการลดการใช้พลังงานในสำนักงาน" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 20 ข้อคิดเห็นต่างๆ | ค้นหาข้อคิดเห็น
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน

jlgg (จำนวน: 1)
โดย jlgg เมื่อ Wed 17 February 2016@12:26:46
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
louis vuitton neverfull mm coach outlet store UGG Outlet nike australia ugg leather boots Prada Outlet hermes outlet nike air ugg slippers ugg boots Cheap Ray Ban kate spade uk mcm rucksack chanel australia louis vuitton bags michael kors tote bags hermes bag michael kors bags on sale Womens Ugg Chanel Outlet asics shop coach purses on sale nike free run sko2 Gucci Outlet burberry australia change points uk louis vuitton watllets clk benz France Favourites MCM BagsRe: วิธีการลดการใช้พลังงานในสำนักงาน (จำนวน: 1)
โดย myy เมื่อ Mon 18 April 2016@09:22:57
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
adidas zx flux, cheap ray ban, michael kors outlet, mcm backpack, woolrich outlet, montre homme, kate spade handbags, kate spade bags, mcm handbags, adidas shoes, new orleans pelicans jersey, tiffany und co, sunglasses for women, ralph lauren outlet online, hollister online, michael kors v?skor, michael kors bags, nike huarache, gucci outlet, ralph lauren online shop, minnesota timberwolves jersey, michael kors handbags, coach factory online, warriors jerseys, dre headphones, nike huarache, nike factory, uhren shop, beats audio, rolex, nike air max, burberry, pandora jewellery australia, michael kors uk, hermes belt, mizuno running shoes, nike air force, uggs outlet, michael kors bags, yoga pants, ray bans, cheap oakley sunglasses, longchamp taschen, valentino outlet, timberland boots, giuseppe zanotti, hilfiger online shop, handbags outlet, coach

อ่านความเห็นต่อ...Re: วิธีการลดการใช้พลังงานในสำนักงาน (จำนวน: 1)
โดย qqqqqing เมื่อ Sat 11 June 2016@12:53:07
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

hermes birkin louis vuitton pas cher asics nike roshe run cartier sunglasses michael kors outlet michael kors outlet ralph lauren uk coach outlet beats by dre mulberry uk coach outlet nike air max versace sunglasses kate spade handbags air jordan shoes christian louboutin uk louis vuitton handbags police sunglasses coach outlet store calvin klein outlet hollister uk michael kors outlet cheap oakley sunglasses air max 90 replica watches swarovski outlet oakley sunglasses michael kors outlet basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes juicy couture outlet tory burch outlet michael kors handbags cheap michael kors handbags fitflops sale clearance michael kors outlet ralph lauren outlet ralph lauren polo longchamp handbags swarovski crystal air max 90 cheap oakley sunglasses babyliss pro michael kors outlet kobe shoes celine outlet

อ่านความเห็นต่อ...michael kors handbags (จำนวน: 1)
โดย jiajiagg เมื่อ Wed 22 June 2016@15:14:11
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
ralph lauren online michael kors outlet christian louboutin outlet michael kors outlet cheap oakley sunglasses http://www.rayban-sunglasses.uk tiffany and co outlet http://www.chromeheartsonline.us.com nike huaraches nfl jerseys cheap air jordan true religion jeans michael kors factory outlet chrome hearts wholesale adidas nmd michael kors outlet cheap true religion jeans adidas nmd online kobe basketball shoes air jordan shoes tiffany and co jewellery chrome hearts online store http://www.cheaprealjordans.us.com adidas nmd ralph lauren online http://www.kobesneakers.com yeezy boost 350 christian louboutin outlet http://www.tiffanyandcojewellery.us.com cheap air jordansRe: วิธีการลดการใช้พลังงานในสำนักงาน (จำนวน: 1)
โดย clibin009 เมื่อ Fri 15 July 2016@10:27:10
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

But nike blazer pas cher he longchamp pas cher had been coach outlet wrong! The balustrade rolex watches was a brief one, michael kors closed oakley sunglasses cheap at moncler outlet both wedding dress ends. true religion jeans He longchamp handbags stumbled from end to cheap uggs end of air jordans it, cheap oakley sunglasses but ralph lauren polo there longchamp was no cheap ugg boots exit. jordan 12 He hermes bags looked toms outlet over the side. ugg pas cher A sheer michael kors handbags clearance hundred-foot nike outlet drop air max pas cher to louis vuitton outlet online the canada goose gravel. A soft nike blazer fluted canada goose jackets whistle longchamp above jimmy choo him caught jordan 4 his ear. He looked moncler up. michael kors Only a breath of cheap nike shoes wind sac longchamp in swarovski jewelry the new jordans moorings of that bloody balloon! But michael kors then a mont blanc pens lunatic nike air force idea came to true religion jeans him, ugg boots clearance a flashback michael kors handbags to red bottom shoes one ray ban sunglasses of the อ่านความเห็นต่อ...
Re: วิธีการลดการใช้พลังงานในสำนักงาน (จำนวน: 1)
โดย ninestab123 เมื่อ Fri 19 August 2016@09:37:30
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
ninest123
montre pas cherair maxoakleysunglasses2.us.comthe north face,hermes bagsray ban sunglassesray ban sunglassesmulberry uk,uggsnew balancehollisterugg australialouis vuitton outletair max 2015air jordan shoeskate spade outlet onlinetiffany and co,christian louboutin shoesugg bootsherve legermichael kors,karen millen uktrue religion outletabercrombiepolo ralph lauren uknike rosheair jordanswedding dresscanada goosehermes pas cherlouboutinmichael kors outlethttp://www.michael-korsoutletonline.eu.com/nike roshe runnike huarachesac lancel,chanel handbagsoakley sunglassestrue religion jeansgucci,lunette ray ban pas cherlunette oakley pas cherlouis vuitton handbagsburberry salephone casesmarc jacobsnike blazer pas cher
อ่านความเห็นต่อ...Re: แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว...ไม่ไปไม่ได้ (จำนวน: 1)
โดย chenyingying เมื่อ Thu 22 September 2016@14:18:00
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

ugg australia moncler outlet ugg boots outlet kate spade outlet curry 2 louboutin shoes kate spade outlet ralph lauren uk michael kors factory outlet uggs outlet louboutin shoes coach handbags true religion outlet cavaliers jerseys louis vuitton purses adidas yeezy 350 boost tommy hilfiger clothing burberry sale air max pas cher cheap uggs louis vuitton purses oakley sunglasses spurs jerseys ugg boots louboutin pas cher louis vuitton purses patriots jerseys ugg boots cheap ray ban sunglasses outlet michael kors outlet clearance hermes birkin bag ugg canada fitflop sale heat jerseys ugg outlet juicy couture handbags uggs on sale adidas shoes burberry handbags cheap oakley sunglasses coach outlet online ugg pas cher coach outlet online ray bans ugg outlet replica rolex watches uggs on sale supra shoes michael kors outlet online chenyingying20160922Re: วิธีการลดการใช้พลังงานในสำนักงาน (จำนวน: 1)
โดย mselljerseys เมื่อ Tue 04 October 2016@17:16:56
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
The wholesale nfl jerseys league’s scouting book on Odell Beckham Jr. is now a bestseller. The Nike Free Run New York Giants wide receiver is prone to losing his mind in the heat of the action, and it doesn’t have to be Josh Nike Air Max 90 Norman covering him to bring it cheap nfl jerseys out. The key for opponents is to do NFL Jerseys whatever they can to incite that inner rage. That’s what the Minnesota Vikings tried to do — and very much succeeded at — in Monday’s 24-10 win to bring them to 4-0. Get up in Beckham’s face. Double Nike Air Max 2015 Shoes cover him. Give nfl jerseys store him a little shove after the whistle. Say something in Nike Roshe Run his ear. Put an extra kicking net on the sideline. Whatever it takes.Re: วิธีการลดการใช้พลังงานในสำนักงาน (จำนวน: 1)
โดย chenyingying เมื่อ Tue 01 November 2016@15:03:12
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

michael kors handbags thunder jerseys michael kors outlet clearance true religion jeans ugg pas cher hogan sito ufficiale ray ban outlet mulberry bags cheap jordans ray ban sunglasses louis vuitton handbags cheap oakley sunglasses ugg outlet steelers jerseys pandora charms ray bans michael kors handbags hollister clothing store ugg boots sale ugg boots ugg outlet fitflop sale broncos jerseys ugg boots burberry outlet moncler soldes louis vuitton handbags uggs on sale michael kors outlet cheap canada goose jackets chenyingying20161101Re: Сколько л/с в В (จำนวน: 1)
โดย meadc เมื่อ Thu 03 November 2016@15:01:03
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
nike jordan shoes moncler jacket Mizuno Shop Japan Nike Air Jordan Kobe 9 Shoes kate spade outlet polo outlet nike australia mk bags pandora charms bercrombie Nederland ray ban polarized michael kors nike jordan shoes cheap basketball shoes jordan shoes Nike Air Max michael kors handbags outlet tiffany co ugg boots burberry online pandora ring Jordan retro pandora jewelry snow boots longchamp bag burberry outlet oakley frogskins sunglasses michael kors handbags Cheap Ray Ban coach outlet online pandora charms pandora rings paul smith uk prada bag longchamps pirate system me adc11.3Re: ข้อมูลชุมชน (CBM) กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ (จำนวน: 1)
โดย Sjcg123 เมื่อ Sun 11 December 2016@10:33:32
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
Canada Goose Outlet Store ugg boots for women Oakley Sunglasses Cheap nike boty dámské cheap uggs for women Canada Goose Outlet pandora rings Botte Ugg Femme Ugg Outlet Online Store Toms Outlet Online Air Jordan Release Date Air Max 90 Air Max Femme Pas Cher Soldes Moncler Soldes air force one pas cher Nike Zapatos Ugg Femme Pas Cher scarpe hogan outlet canada goose sale online hyperdunk 2014 Boty Nike Air ray ban wayfarer eyeglasses australia uggs outlet Negozi Pandora cheap air max outlet Michael Kors handbag discount longchamp bags on sale Adidas Shoes Discount Marketplace moncler outlet adidas kläder chaussure Nike homme Nike Air Max 90 Moncler Sale canada goose coats religion store cheap nike air max Nike Factory Store portafoglio michael kors 23 is back hogan rebel donna cheap christian louboutin pandora jewelry store Veste Moncler Pas Cher Nike Air Max Boutique nike joggesko chaussure basket homme1211Sjcgmeadc (จำนวน: 1)
โดย meadc เมื่อ Mon 26 December 2016@11:04:15
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
me adc12.26
Coach Sunglasses Outlet jordan retro shoes michael kors handbags air jordan shoes pandora necklaces michael kors outlet michael kors landing gears adidas australia burberry online coach outlet official michael kors nike australia coach diaper bag burberry scarf nike jordan shoes burberry outlet canada Mizuno Shoes burberry outlet Prada Outlet rayban aviator asics shoes kate spade bags outlet michael kors burberry outlet burberry canada michael kors outlet nike outlet Canada Goose Outlet ugg boots uk michael kors bags michael kors tote uggs outlet prada bags nike outlet coach australia Adidas Yeezy Boost 350 true religion major league baseball longchamp sac Nike Hyperdunk Shoes coach shoes pandora jewelry canada goose outlet asics Australia abercrombie outlet moncler jacket mens baseball jerseys moncler uk michael kors coach outlet online อ่านความเห็นต่อ...xiaozheng6666 (จำนวน: 1)
โดย xiaozheng6666 เมื่อ Mon 14 August 2017@07:07:06
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2017-8-14 xiaozheng6666 polo ralph lauren outlet canada goose outlet store cheap ugg boots cheap uggs nike shoes coach outlet online mont blanc outlet michael kors outlet canada goose outlet polo outlet oakley sunglasses wholesale cheap oakley sunglasses pandora outlet store oakley sunglasses fitflops clearance coach factory outlet asics outlet ugg boots canada goose jackets ray ban sunglasses outlet michael kors outlet online ed hardy clothing pandora outlet ugg outlet ralph lauren outlet michael kors outlet clearance asics running shoes ralph lauren shirts polo shirts true religion outlet pandora jewelry polo ralph lauren sale oakley sunglasses wholesale mont blanc outlet michael kors outlet stores christian louboutin outlet polo ralph lauren oakley sunglasses nike shoes on sale tory burch outlet stores cheap jerseys wholesale oakley sunglasses wholesale adidas outlet store canada goose outlet อ่านความเห็นต่อ...Re: วิธีการลดการใช้พลังงานในสำนักงาน (จำนวน: 1)
โดย xiaozheng6666 เมื่อ Fri 09 March 2018@20:36:42
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
180310yueqinbirkenstocks michael kors outlet adidas yeezy ugg boots louis vuitton outlet online cheap nike air max coach outlet store online clearances ralph lauren polo ralph lauren outlet adidas nmd adidas shoes christian louboutin outlet harden vol 1 ugg boots canada pandora charms uk air max 2018 moncler jackets supreme clothing mulberry handbags jordans jordan shoes salvatore ferragamo shoes nike air max longchamp outlet canada goose jackets birkenstock canada goose outlet cheap nfl jerseys adidas shoes cheap ray ban sunglasses fitflops sale north face jackets coach outlet online mulberry outlet adidas yeezy boost supra shoes kate spade bags kate spade handbags coach factory outlet coach outlet prada outlet mcm outlet cheap mlb jerseys china valentino shoes coach factory outlet cheap ray ban sunglasses coach outlet อ่านความเห็นต่อ...Re: ภาวะโลกร้อน กับ ขยะ (จำนวน: 1)
โดย cai123 เมื่อ Tue 22 May 2018@15:34:40
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
cai123 michael kors outlet clearance louis vuitton handbags ray bans fitflops uk the frye company shoes michael kors canada pandora jewelry outlet nike air presto air jordan retro adidas originals ysl handbags ralph lauren outlet coach outlet online birkenstock outlet philipp plein louis vuitton factory outlet ecco outlet rolex replica watches valentino outlet adidas sneakers uggs outlet adidas shoes mlb jerseys cheap fitflop shoes nike outlet online garmont boots adidas nmd r1 ugg boots coach outlet store michael kors outlet online pandora charms sale burberry handbags red bottom asolo boots rihanna shoes pandora jewelry store ugg outlet store jordan shoes for sale ralph lauren outlet online nike air max 2019 adidas ultra boost givenchy outlet nike free 5.0 coach factorty outlet store christian louboutin sale adidas outlet store pandora charms outlet polo ralph lauren outlet
อ่านความเห็นต่อ...Re: วิธีการลดการใช้พลังงานในสำนักงาน (จำนวน: 1)
โดย cai123 เมื่อ Thu 28 June 2018@15:14:05
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
20180628yuanyuan
prada outlet online coach outlet online philipp plein outlet moncler outlet online adidas yeezy boost air max axis pandora charms outlet columbia shoes cheap jordan shoes cheap jordan shoes the frye company shoes coach factory outlet online michael kors outlet clearance oakey sunglasses outlet fendi handbags cheap ray ban sunglasses columbia outlet coach factorty outlet online nike running shoes valentino outlet canada goose jackets michael kors outlet tiffany and co jewelry adidas superstar shoes vasque boots jordan shoes for sale nike outlet online polo ralph lauren outlet online yeezy boost 350 canada goose jackets toms outlet store tory burch outlet store canada goose jackets fitflop shoes jordan shoes garmont boots adidas shoes birkin handbags adidas sneakers hermes bags canada goose jacket birkenstock outlet ralph lauren outlet online chopard watches givenchy handbags birkenstock shoes อ่านความเห็นต่อ...chenlixiang (จำนวน: 1)
โดย yaoxuemei เมื่อ Mon 20 August 2018@06:47:51
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2018.8.20chenlixiang adidas adidas outlet rolex watches roshe run dyson hair dryer cartier love bracelet air jordan ferragamo nike kyrie 2 wedding dresses air max 2017 marc jacobs handbags jordan 31 michael kors burberry outlet oakley sunglasses vibram fivefingers dansko adidas clothing longchamp handbags nike blazer pas cher mizuno louboutin pas cher michael kors outlet nike air max 90 nike factory pandora jewelry nike air max oakley sunglasses gucci handbags nike vapor max iphone x case burberry outlet true religion outlet nike pas cher jordans montre pas cher baseball bats mac makeup mont blanc 10 deep clothing kevin durant shoes nike outlet nike outlet dolce & gabbana sunglasses nike air max 95 kobe 10 mulberry outlet chrome hearts chrome hearts jewelry อ่านความเห็นต่อ...Re: วิธีการลดการใช้พลังงานในสำนักงาน (จำนวน: 1)
โดย chenlixiang เมื่อ Tue 21 August 2018@15:36:59
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
180821yueqincanada goose jackets supreme clothing michael kors outlet los angeles dodgers jerseys ralph lauren uk tiffany and co columbia sportswear ray ban sunglasses pandora charms toms outlet atlanta braves jerseys ugg boots burberry outlet christian louboutin outlet nike outlet michael kors outlet online coach outlet texas rangers jersey colorado rockies jerseys air jordan shoes jordan shoes dr martens boots pandora charms sale kate spade longchamp handbags michael kors outlet uggs canada goose outlet canada goose outlet cheap mlb jerseys nike air max 95 ugg outlet birkenstock sandals adidas nmd shoes supreme clothing oakley sunglasses nike shoes salvatore ferragamo shoes jimmy choo adidas outlet cheap jordans free shipping uggs coach outlet store nike basketball shoes adidas shoes pandora charms coach outlet
อ่านความเห็นต่อ...leilei123 (จำนวน: 1)
โดย leilei3915 เมื่อ Fri 24 August 2018@10:51:32
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2018824 leilei3915
adidas outlet pandora outlet pandora charms oakley sunglasses coach outlet online canada goose jackets ray ban sunglasses wholesale ray ban sunglasse ralph lauren shirts ray ban sunglasses outlet ugg boots cheap oakley sunglasses superdry clothing polo ralph lauren nba jerseys wholesale coach outlet store online canada goose jackets canada goose outlet online pandora jewelry michael kors outlet michael kors outlet prada outlet store ugg boots on sale ray ban sunglasse christian louboutin shoes kate spade handbags christian louboutin outlet coach factory outlet pandora charms outlet polo ralph lauren outlet cheap jordans red bottom shoes canada goose jackets michael kors outlet online mont blanc pens coach factory outlet christian louboutin shoes cheap oakley sunglasses true religion outlet pandora charms prada handbags true religion michael kors outlet clearance lacoste shirts
อ่านความเห็นต่อ...20188.24wengdongdong (จำนวน: 1)
โดย dongdong8 เมื่อ Fri 24 August 2018@15:32:06
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
20188.24wengdongdong oakley sunglasses camisetas de futbol baratas nine west shoes jordan 4 woolrich jackets manolo blahnik coach outlet longchamp handbags soldier 10 converse shoes polo outlet nfl jerseys polo ralph lauren ferragamo outlet philipp plein outlet lululemon michael kors outlet clearance tiffany jewelry ralph lauren coach factory outlet coach outlet air max 2017 off-white shoes nike outlet kate spade tiffany bracelet oakley vault ralph lauren polo shirts ambassador 10 kate spade outlet adidas football boots kate spade jordan shoes scarpe mbt nfl jerseys air max suicoke hundreds clothing lebron james jersey omega watches cheap jordan shoes visconti pens lebron 13 soccer shirts supra shoes nike dunks ysl handbags herve leger dresses lee jeans michael kors handbags อ่านความเห็นต่อ... 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.