Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

แนวทางการจัดการมูลฝอยในศูนย์การค้า (ต่อ2)
ติดประกาศ Thu 25 April 2013@15:59:48 โดย aom

ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล happy_aom บันทึก "


สถานที่พักมูลฝอยของศูนย์การค้า แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1.  ศูนย์การค้าที่เก็บมูลฝอยไว้ในห้องพักมูลฝอย
          ห้องพักมูลฝอยจะเป็นห้องมิดชิด พื้นเป็นวัสดุไม่ซึมน้ำ แบ่งออกเป็น 2 ห้อง คือ
ห้องเปียก และห้องแห้ง
          -  ห้องเปียก เป็นห้องรวบรวมมุลฝอยเปียกและเศษอาหารเพื่อรอการเก็บขน
ต่อไป โดยในบางแห่งจะเป็นห้องควบคุมอุณหภูมิเพือ่ป้องกันกลิ่นเหม็นที่อาจจะเกิดขึ้นได้ แต่บางแห่งเป็นห้องธรรมดาไม่มีการควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งห้องธรรมดานี้เหมาะสำหรับศูนย์การค้าที่มีการเก็บขนมูลฝอยออกไปทุกวันไม่มีมูลฝอยตกค้าง
          -  ห้องแห้ง เป็นห้องรวบรวมมูลฝอยแห้งเกือบทุกประการ (ยกเว้นกล่อง

กระดาษและพลาสติกที่แยกไว้รอจำหน่าย) โดยมูลฝอยแห้งนี้มักจะใส่ถุงพลาสติก เพื่อสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและเก้บขนตัวอย่างของศูนย์การค้าที่มีห้องพักมูลฝอย
2.  การเก็บรวบรวมมูลฝอยไว้ในคอนเทนเนอร์
          ในศูนย์การค้าหลายแห่งมีการเก็บรวบรวมมูลฝอยไว้ในคอนเทนเนอร์ขนาด 8
ลูกบาศก์เมตร โดยมูลฝอยจะบรรจุในถุงพลาสติกใสหรือถุงดำแล้วนำมารวบรวมในคอนเทนเนอร์เพื่อรอการเก็บขนต่อไป ในกรณีที่ต้องเก็บรวบรวมมูลฝอยไว้ในคอนเทนเนอร์นี้ ควรจะมีการแยกเป็นคอนเทนเนอร์สำหรับรวบรวมมูลฝอยเปียกและคอนเทนเนอร์สำหรับรวบรวมมูลฝอยแห้งแยกต่างหากไม่ปะปนกันด้วย 
          ศูนย์การค้าบางแห่งจะมีทั้งห้องมูลฝอยเปียก (เป็นห้องควบคุมอุณหภูมิ), ห้อง
มูลฝอยแห้ง และคอนเทนเนอร์ โดยมูลฝอยจากแต่ละแผนกของห้าง (ซึ่งอยู่ในถุงพลาสติกใส เพื่อความสะดวกในการตรวจดูว่าพนักงานแอบนำสินค้าหรือทรัพย์สินของทางห้างปนออกมาด้วยหรือไม่) จะถูกรวบรวมมาไว้ในห้องมูลฝอยเปียกและแห้งตามประเภทของมูลฝอย เพื่อรอการเคลื่อนย้ายไปไว้ในคอนเทนเนอร์ในเวลาเช้าก่อนที่รถ กทม. จะเข้าไปเก็บขนประมาณ 1 ชั่วโมง รถ กทม. ที่เข้าไปเก็บขนก็สามารถยกคอนเทนเนอร์ไปได้ทันที
 

สถานที่รวบรวมมูลฝอยที่คัดแยกไว้เพื่อรอการขาย 
          เนื่องจากมูลฝอยรีไซเคิลที่ได้คัดแยกไว้แล้วจัดเป็นมูลฝอยที่มีมูลค่า ดังนั้น
สถานที่เก็บรวบรวมมูลฝอยเหล่านี้จึงควรเป็นสถานที่ที่ได้กั้นแบ่งบริเวณไว้เป็นการเฉพาะ โดยอาจเป็นห้องเก็บโดยเฉพาะ เช่น ห้องเก็บกล่องกระดาษ หรือห้องเก็บของที่ได้กั้นบางส่วนเป็นห้องเก็บกล่องกระดาษ

การกำจัดมูลฝอยของศูนย์การค้า
          ศูนย์การค้ามีการกำจัดมูลฝอย 2 วิธีคือ
          1.  ขาย  มูลฝอยที่ขาย เช่น กล่องกระดาษ, พลาสติกห่อสินค้า, ถ้วยน้ำและ
ขสดพลาสติก, มูลฝอยรีไซเคิลอื่นๆ และเศษอาหาร โดยการขายนี้แบ่งออกเป็น 2 วิธีคือ
                1.1  เปิดให้มีการประมูลเป็นผู้เก็บขนมูลฝอยบางประเภทจากศูนย์

การค้า ซึ่งมีทั้งการประมูลปีต่อปี, 3 ปีต่อครั้ง ฯลฯ มูลฝอยที่จะเปิดประมูลให้มาเก็บขนคือ กล่องกระดาษ (จากการศึกษาดูงานพบว่าทุกศูนย์การค้ามีการให้เอกชนมาประมูลเป็นผู้เก็บขนกล่องกระดาษ), พลาสติกห่อสินค้า, ถ้วยน้ำและขวดน้ำพลาสติก และเศษอาหาร (ซึ่งผู้ที่ประมูลได้จะนำไปใช้เลี้ยงสัตว์)
                1.2  ขายให้ร้านรับซื้อของเก่าหรือรถรับซื้อของเก่า (รถซาเล้ง) มัก
ได้แก่ มูลฝอยรีไซเคิลประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากที่เปิดประมูล และสำหรับศูนย์การค้าบางแห่งที่ทางศูนย์การค้าเป็นเพียงผู้ให้เช่าพื้นที่เท่านั้น โดยที่ทางศูนย์การค้าเองไม่มีการขายสินค้าแต่อย่างใด และร้านค้าปลีกแต่ละร้านที่มาเช่าพื้นที่ขายจะจัดการมูลฝอยของตนเองก่อน ส่วนที่เหลือจึงส่งไปทิ้งยังสถานที่พักมูลฝอยของศูนยืการค้าต่อไป ดังนั้นมูลฝอยในส่วนที่ศูนย์การค้าคัดแยกได้ คือ มูลฝอยที่เหลือจากการคัดแยกของร้านค้าแล้วและมูลฝอยจากสำนักงานของตนซึ่งมีปริมาณไม่มากเมื่อเทียบกับมูลฝอยที่คัดแยกได้ของศูนย์การค้าโดยทั่วไป จึงต้องใช้วิธีการขายให้รถซาเล้งรับซื้อของเก่า โดยระยะเวลา

ในการขายวิธีนี้จะไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับปริมาณของมูลฝอยเหล่านั้น กล่าวคือ เมื่อได้ปริมาณมูลฝอยมากก้จะขายไปครั้งหนึ่ง
          2.  ให้กทม. เก็บขนไป  สำหรับซูนย์การค้าที่เปิดให้มีการประมูลหรือที่ขายมูลฝ
อยบางประเภทเองแล้ว มูลฝอยอื่นๆ ที่เหลือก้จะรวบรวมไว้รอให้กทม.เก็บขนไป

แนวทางการจัดการมูลฝอยในศูนย์การค้า ความเดิมที่แล้ว

"

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
· เสนอข่าวโดย aom


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล:
แนวคิดและการจัดการขยะมูลฝอยของนานาประเทศ


คะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 0
จำนวนผู้ลงคะแนน: 0

โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่


ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์


"แนวทางการจัดการมูลฝอยในศูนย์การค้า (ต่อ2)" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 24 ข้อคิดเห็นต่างๆ | ค้นหาข้อคิดเห็น
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน

2015909caihuali (จำนวน: 1)
โดย 2015909caihuali เมื่อ Tue 08 September 2015@08:53:35
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
ralph lauren, http://www.poloralphlaurenoutlet.it/ hollister pas cher coach handbags, http://www.coachhandbagsoutletonline.us.com/ ray ban,rayban,occhiali ray ban,ray-ban,ray ban occhiali,ray ban sunglasses gucci, http://www.borseguccioutlet.it/ cheap nba jerseys kobe 9 elite cheap nhl jerseys coach outlet giuseppe zanotti manchester united jersey replica handbags,replica handbags outlet,cheap handbags,purses and handbags,wholesale replica handbags,replica bags,bags outlet,replica handbags wholesale,cheap purses,discount handbags,handbags sale,wholesale purses,handbags and purses,replica purses hermes outlet converse shoes michael kors outlet los angeles clippers jerseys abercrombie and fitch mulberry outlet tods shoes air jordan shoes washington redskins jerseys tods outlet ugg boots, http://www.cheapuggboots.net.co nike free replica handbags, http://www.replicahandbag.us.com/ michael kors uk beats by dr dre, http://www.beatsbydrdre-headphones.us.com/ pandora jewelry nike outlet store karen millen dresses, http://www.karenmillendressesoutlets.co.uk/ cheap oakley sunglasses cheap football shirts basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes ray ban sunglasses, http://www.rayban-sunglassess.us.com/ nike roshe coach outlet store, http://www.coachoutletstoreonline.in.net/ polo ralph lauren outlet louis vuitton handbags oakley sunglasses
อ่านความเห็นต่อ...


  • chenlixiang โดย chenlixiang เมื่อ Wed 26 October 2016@10:01:45
  • chenlixiang โดย chenlixiang เมื่อ Wed 26 October 2016@10:28:34

xiaozhengm (จำนวน: 1)
โดย xiaozhengm เมื่อ Mon 05 October 2015@12:30:38
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2015-10-6 xiaozhengm
louis vuitton
Ugg Boots,Ugg Boots Outlet,Ugg Outlet,Cheap Uggs,Uggs On Sale,Ugg Boots Clearance,Uggs For Women
Louis Vuitton Neverfull GM Monogram
Louis Vuitton Bags On Sale Cheap
coach factory outlet
coach outlet
coach factory outlet
Michael Kors Factory Outlet Online Official
michael kors uk
louis vuitton handbags
Coach Outlet USA Stores
Outlet Michael Kors Online
ralph lauren
michael kors handbags
louis vuitton handbags
michael kors outlet
Louis Vuitton Bags Original
Michael Kors Outlet Handbags Wholesale
Louis Vuitton Neverfull GM Monogram
cheap jerseys
ray ban sunglasses
Polo Ralph Lauren Factory Outlet
Abercrombie and Co Stoves and Awnings
Prescription Oakley Sunglasses Wholesale
coach outlet store online
Kobe Basketball Shoes For Sale
canada goose jacketsjlgg (จำนวน: 1)
โดย jlgg เมื่อ Wed 17 February 2016@12:24:02
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
louis vuitton neverfull mm coach outlet store UGG Outlet nike australia ugg leather boots Prada Outlet hermes outlet nike air ugg slippers ugg boots Cheap Ray Ban kate spade uk mcm rucksack chanel australia louis vuitton bags michael kors tote bags hermes bag michael kors bags on sale Womens Ugg Chanel Outlet asics shop coach purses on sale nike free run sko2 Gucci Outlet burberry australia change points uk louis vuitton watllets clk benz France Favourites MCM BagsRe: แนวทางการจัดการมูลฝอยในศูนย์การค้า (ต่อ2) (จำนวน: 1)
โดย myy เมื่อ Mon 18 April 2016@09:16:41
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
coach factory outlet online, moncler women jackets, michael kors handbags, valentino outlet, canada gooses, cavaliers jersey, ralph lauren outlet online, cheap nike shoes, cheap ray ban, roshe run, longchamp handbags, coach outlet, polo ralph lauren, ralph lauren outlet, oakley sunglasses cheap, michael kors handbags, mizuno running shoes, barbour womens jackets, new balance, ralph lauren, abercrombie and fitch, vans shoes, air max, ny jersey, tiffany and co, abercrombie, timberland outlet, moncler mens jackets, michael kors outlet, the north face, hollister online, utah jazz jersey, cheap basketball shoes, michael kors bags, nike factory, airmax, burberry sale, rayban, ugg boots, michael kors uhren, oakley, puma shoes outlet, m a c cosmetics, ralph lauren factory store, cheap michael kors, air jordan retro, michaelkors.com, beats by dre headphones, อ่านความเห็นต่อ...Re: แนวทางการจัดการมูลฝอยในศูนย์การค้า (ต่อ2) (จำนวน: 1)
โดย loemrntdherid1 เมื่อ Wed 01 June 2016@10:34:30
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

How nike clearance to correctly Nike nike factory outlet Free red bottoms heels head Powerlines range nike factory store red Mujeres minus microsoft Bajo Precio A. Clothes cheap nike shoes Nike cheap jordans shoes Free own 5.0 V3 gris prpura Mujeres Para Autntico nike store Barato"Emo,Emo toughness is a characteristic need to get cheap beats by dr dre Nike term jordans for cheap Balanza gratuito 2014 Plum mujeres cheap jordans online rojas Venta Zapatos componen. In order to nike clearance be able for you to help 2012 beats headphones on sale Nike Free jordans on sale do cheap red bottom shoes 3.0 christian louboutin boots V2 nike factory store Blanco nike outlet Gris Verp Mujeres Hasta dr dre beats sale 52%. nike factory outlet

 

Won't christian louboutin sale notice within a upSecond, Use yuo surely posses info for nike outlet you to whether any cheap under armour part(Or under armour sale an entire) Nike cheap nikes perform Roshe Ejrcito Verde Blanco Negro Hombres Precio cheap nike shoes Barato florida. cheap beats headphones As to south america might moreover want to become christian louboutin outlet listed nike factory store on? It looks like cheap beats by dre its very own cheap christian louboutin surprisingly implausible to assume jordans for sale the whole red bottom shoes bunch nike factory outlet eager Nike nike outlet store Free extend Powe

อ่านความเห็นต่อ...
Re: แนวทางการจัดการมูลฝอยในศูนย์การค้า (ต่อ2) (จำนวน: 1)
โดย qqqqqing เมื่อ Sat 11 June 2016@12:52:59
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

hermes birkin louis vuitton pas cher asics nike roshe run cartier sunglasses michael kors outlet michael kors outlet ralph lauren uk coach outlet beats by dre mulberry uk coach outlet nike air max versace sunglasses kate spade handbags air jordan shoes christian louboutin uk louis vuitton handbags police sunglasses coach outlet store calvin klein outlet hollister uk michael kors outlet cheap oakley sunglasses air max 90 replica watches swarovski outlet oakley sunglasses michael kors outlet basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes juicy couture outlet tory burch outlet michael kors handbags cheap michael kors handbags fitflops sale clearance michael kors outlet ralph lauren outlet ralph lauren polo longchamp handbags swarovski crystal air max 90 cheap oakley sunglasses babyliss pro michael kors outlet kobe shoes celine outlet

อ่านความเห็นต่อ...michael kors handbags (จำนวน: 1)
โดย jiajiagg เมื่อ Wed 22 June 2016@15:05:09
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
michael jordan shoes cheap jerseys from china kobe shoes michael kors outlet clearance toms outlet jordans for cheap kobe shoes http://www.raybanglasses.in.net http://www.cheap--jordans.us.com michael kors outlet online chrome hearts http://www.jordanretro.uk michael kors outlet store michael kors factory outlet Kanye West shoes yeezy boost 350 yeezy boost 350 for sale Cheap Jerseys Online Cheap Jordans For Sale http://www.oakleyoutlet-store.com michael kors outlet online nike air huarache nike polo shirts http://www.cheapairjordan.uk cheap authentic jordans toms outlet nike dunks shoes kobe byrant shoes cheap jordans online nike air huaracheRe: แนวทางการจัดการมูลฝอยในศูนย์การค้า (ต่อ2) (จำนวน: 1)
โดย ninestab123 เมื่อ Fri 19 August 2016@09:37:50
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
ninest123
montre pas cherair maxoakleysunglasses2.us.comthe north face,hermes bagsray ban sunglassesray ban sunglassesmulberry uk,uggsnew balancehollisterugg australialouis vuitton outletair max 2015air jordan shoeskate spade outlet onlinetiffany and co,christian louboutin shoesugg bootsherve legermichael kors,karen millen uktrue religion outletabercrombiepolo ralph lauren uknike rosheair jordanswedding dresscanada goosehermes pas cherlouboutinmichael kors outlethttp://www.michael-korsoutletonline.eu.com/nike roshe runnike huarachesac lancel,chanel handbagsoakley sunglassestrue religion jeansgucci,lunette ray ban pas cherlunette oakley pas cherlouis vuitton handbagsburberry salephone casesmarc jacobsnike blazer pas cher
อ่านความเห็นต่อ...Opłaty za śmieci w g.Wymiarki obłęd czy rozsądek (จำนวน: 1)
โดย wengdongdong เมื่อ Sat 03 September 2016@09:54:50
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
20169.3wengdongdong
uggs canada san antonio spurs jerseys moncler pas cher pandora jewelry roshe run cheap uggs true religion jeans christian louboutin pas cher ralph lauren clearance louis vuitton outlet replica rolex watches ugg boots ray ban sunglasses coach outlet louis vuitton handbags cheap cartier watches air jordan 13 uggs for men ray ban sunglasses christian louboutin shoes polo ralph lauren pandora jewelry louis vuitton outlet kate spade outlet adidas yeezy uggs on sale nhl jerseys abercrombie and fitch canada goose jackets louis vuitton outlet coach outlet burberry outlet online adidas yeezy kate spade kate spade outlet coach outlet store online ugg boots toms outlet hollister clothing coach factory outlet uggs pas cher michael kors purses louis vuitton outlet kobe 11 shoes ugg canada boston celtics jerseys oakley sunglasses ralph lauren outlet อ่านความเห็นต่อ...Re: แนวทางการจัดการมูลฝอยในศูนย์การค้า (ต่อ2) (จำนวน: 1)
โดย chenyingying เมื่อ Thu 22 September 2016@14:11:43
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

ugg australia moncler outlet ugg boots outlet kate spade outlet curry 2 louboutin shoes kate spade outlet ralph lauren uk michael kors factory outlet uggs outlet louboutin shoes coach handbags true religion outlet cavaliers jerseys louis vuitton purses adidas yeezy 350 boost tommy hilfiger clothing burberry sale air max pas cher cheap uggs louis vuitton purses oakley sunglasses spurs jerseys ugg boots louboutin pas cher louis vuitton purses patriots jerseys ugg boots cheap ray ban sunglasses outlet michael kors outlet clearance hermes birkin bag ugg canada fitflop sale heat jerseys ugg outlet juicy couture handbags uggs on sale adidas shoes burberry handbags cheap oakley sunglasses coach outlet online ugg pas cher coach outlet online ray bans ugg outlet replica rolex watches uggs on sale supra shoes michael kors outlet online chenyingying20160922Re: แนวทางการจัดการมูลฝอยในศูนย์การค้า (ต่อ2) (จำนวน: 1)
โดย mselljerseys เมื่อ Tue 04 October 2016@17:19:14
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
The wholesale nfl jerseys league’s scouting book on Odell Beckham Jr. is now a bestseller. The Nike Free Run New York Giants wide receiver is prone to losing his mind in the heat of the action, and it doesn’t have to be Josh Nike Air Max 90 Norman covering him to bring it cheap nfl jerseys out. The key for opponents is to do NFL Jerseys whatever they can to incite that inner rage. That’s what the Minnesota Vikings tried to do — and very much succeeded at — in Monday’s 24-10 win to bring them to 4-0. Get up in Beckham’s face. Double Nike Air Max 2015 Shoes cover him. Give nfl jerseys store him a little shove after the whistle. Say something in Nike Roshe Run his ear. Put an extra kicking net on the sideline. Whatever it takes.Re: แนวทางการจัดการมูลฝอยในศูนย์การค้า (ต่อ2) (จำนวน: 1)
โดย chenyingying เมื่อ Tue 01 November 2016@15:05:01
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

michael kors handbags thunder jerseys michael kors outlet clearance true religion jeans ugg pas cher hogan sito ufficiale ray ban outlet mulberry bags cheap jordans ray ban sunglasses louis vuitton handbags cheap oakley sunglasses ugg outlet steelers jerseys pandora charms ray bans michael kors handbags hollister clothing store ugg boots sale ugg boots ugg outlet fitflop sale broncos jerseys ugg boots burberry outlet moncler soldes louis vuitton handbags uggs on sale michael kors outlet cheap canada goose jackets chenyingying20161101Re: Сколько л/с в В (จำนวน: 1)
โดย meadc เมื่อ Thu 03 November 2016@15:12:47
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
nike jordan shoes moncler jacket Mizuno Shop Japan Nike Air Jordan Kobe 9 Shoes kate spade outlet polo outlet nike australia mk bags pandora charms bercrombie Nederland ray ban polarized michael kors nike jordan shoes cheap basketball shoes jordan shoes Nike Air Max michael kors handbags outlet tiffany co ugg boots burberry online pandora ring Jordan retro pandora jewelry snow boots longchamp bag burberry outlet oakley frogskins sunglasses michael kors handbags Cheap Ray Ban coach outlet online pandora charms pandora rings paul smith uk prada bag longchamps pirate systemme adc11.3dongdong8 (จำนวน: 1)
โดย dongdong8 เมื่อ Tue 06 December 2016@15:20:54
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

201612.6wengdongdong hollister clothing golden state warriors jerseys ugg uk pandora jewelry ugg boots ugg outlet boston celtics jerseys louis vuitton outlet rolex watches louis vuitton outlet miami heat jerseys adidas trainers polo ralph lauren polo ralph lauren uk adidas nmd canada goose outlet coach handbags louis vuitton louis vuitton handbags kate spade oakley vault gucci outlet online coach outlet canada goose outlet fitflop shoes tory burch outlet red bottom shoes michael kors outlet online polo ralph lauren canada goose pas cher canada goose oakley store nike air max moncler paris coach outlet online michael kors uk tiffany and co oakley sunglasses tory burch handbags michael kors outletRe: ข้อมูลชุมชน (CBM) กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ (จำนวน: 1)
โดย Sjcg123 เมื่อ Sun 11 December 2016@10:33:23
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
Canada Goose Outlet Store ugg boots for women Oakley Sunglasses Cheap nike boty dámské cheap uggs for women Canada Goose Outlet pandora rings Botte Ugg Femme Ugg Outlet Online Store Toms Outlet Online Air Jordan Release Date Air Max 90 Air Max Femme Pas Cher Soldes Moncler Soldes air force one pas cher Nike Zapatos Ugg Femme Pas Cher scarpe hogan outlet canada goose sale online hyperdunk 2014 Boty Nike Air ray ban wayfarer eyeglasses australia uggs outlet Negozi Pandora cheap air max outlet Michael Kors handbag discount longchamp bags on sale Adidas Shoes Discount Marketplace moncler outlet adidas kläder chaussure Nike homme Nike Air Max 90 Moncler Sale canada goose coats religion store cheap nike air max Nike Factory Store portafoglio michael kors 23 is back hogan rebel donna cheap christian louboutin pandora jewelry store Veste Moncler Pas Cher Nike Air Max Boutique nike joggesko chaussure basket homme1211Sjcgmeadc (จำนวน: 1)
โดย meadc เมื่อ Mon 26 December 2016@11:02:15
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
me adc12.26
Coach Sunglasses Outlet jordan retro shoes michael kors handbags air jordan shoes pandora necklaces michael kors outlet michael kors landing gears adidas australia burberry online coach outlet official michael kors nike australia coach diaper bag burberry scarf nike jordan shoes burberry outlet canada Mizuno Shoes burberry outlet Prada Outlet rayban aviator asics shoes kate spade bags outlet michael kors burberry outlet burberry canada michael kors outlet nike outlet Canada Goose Outlet ugg boots uk michael kors bags michael kors tote uggs outlet prada bags nike outlet coach australia Adidas Yeezy Boost 350 true religion major league baseball longchamp sac Nike Hyperdunk Shoes coach shoes pandora jewelry canada goose outlet asics Australia abercrombie outlet moncler jacket mens baseball jerseys moncler uk michael kors coach outlet online อ่านความเห็นต่อ...Re: แนวทางการจัดการมูลฝอยในศูนย์การค้า (ต่อ2) (จำนวน: 1)
โดย xiaozheng6666 เมื่อ Fri 09 March 2018@20:36:48
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
180310yueqinbirkenstocks michael kors outlet adidas yeezy ugg boots louis vuitton outlet online cheap nike air max coach outlet store online clearances ralph lauren polo ralph lauren outlet adidas nmd adidas shoes christian louboutin outlet harden vol 1 ugg boots canada pandora charms uk air max 2018 moncler jackets supreme clothing mulberry handbags jordans jordan shoes salvatore ferragamo shoes nike air max longchamp outlet canada goose jackets birkenstock canada goose outlet cheap nfl jerseys adidas shoes cheap ray ban sunglasses fitflops sale north face jackets coach outlet online mulberry outlet adidas yeezy boost supra shoes kate spade bags kate spade handbags coach factory outlet coach outlet prada outlet mcm outlet cheap mlb jerseys china valentino shoes coach factory outlet cheap ray ban sunglasses coach outlet อ่านความเห็นต่อ...Re: ภาวะโลกร้อน กับ ขยะ (จำนวน: 1)
โดย cai123 เมื่อ Tue 22 May 2018@15:42:51
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
cai123 michael kors outlet clearance louis vuitton handbags ray bans fitflops uk the frye company shoes michael kors canada pandora jewelry outlet nike air presto air jordan retro adidas originals ysl handbags ralph lauren outlet coach outlet online birkenstock outlet philipp plein louis vuitton factory outlet ecco outlet rolex replica watches valentino outlet adidas sneakers uggs outlet adidas shoes mlb jerseys cheap fitflop shoes nike outlet online garmont boots adidas nmd r1 ugg boots coach outlet store michael kors outlet online pandora charms sale burberry handbags red bottom asolo boots rihanna shoes pandora jewelry store ugg outlet store jordan shoes for sale ralph lauren outlet online nike air max 2019 adidas ultra boost givenchy outlet nike free 5.0 coach factorty outlet store christian louboutin sale adidas outlet store pandora charms outlet polo ralph lauren outlet
อ่านความเห็นต่อ...Re: ภาวะโลกร้อน กับ ขยะ (จำนวน: 1)
โดย cai123 เมื่อ Tue 22 May 2018@15:44:49
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
cai123 michael kors outlet clearance louis vuitton handbags ray bans fitflops uk the frye company shoes michael kors canada pandora jewelry outlet nike air presto air jordan retro adidas originals ysl handbags ralph lauren outlet coach outlet online birkenstock outlet philipp plein louis vuitton factory outlet ecco outlet rolex replica watches valentino outlet adidas sneakers uggs outlet adidas shoes mlb jerseys cheap fitflop shoes nike outlet online garmont boots adidas nmd r1 ugg boots coach outlet store michael kors outlet online pandora charms sale burberry handbags red bottom asolo boots rihanna shoes pandora jewelry store ugg outlet store jordan shoes for sale ralph lauren outlet online nike air max 2019 adidas ultra boost givenchy outlet nike free 5.0 coach factorty outlet store christian louboutin sale adidas outlet store pandora charms outlet polo ralph lauren outlet
อ่านความเห็นต่อ...chenlixiang (จำนวน: 1)
โดย yaoxuemei เมื่อ Mon 20 August 2018@06:37:47
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2018.8.20chenlixiang adidas adidas outlet rolex watches roshe run dyson hair dryer cartier love bracelet air jordan ferragamo nike kyrie 2 wedding dresses air max 2017 marc jacobs handbags jordan 31 michael kors burberry outlet oakley sunglasses vibram fivefingers dansko adidas clothing longchamp handbags nike blazer pas cher mizuno louboutin pas cher michael kors outlet nike air max 90 nike factory pandora jewelry nike air max oakley sunglasses gucci handbags nike vapor max iphone x case burberry outlet true religion outlet nike pas cher jordans montre pas cher baseball bats mac makeup mont blanc 10 deep clothing kevin durant shoes nike outlet nike outlet dolce & gabbana sunglasses nike air max 95 kobe 10 mulberry outlet chrome hearts chrome hearts jewelry อ่านความเห็นต่อ...Re: แนวทางการจัดการมูลฝอยในศูนย์การค้า (ต่อ2) (จำนวน: 1)
โดย chenlixiang เมื่อ Tue 21 August 2018@15:26:12
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
180821yueqincoach outlet hermes outlet coach outlet ralph lauren hermes handbags uggs canada timberland boots florida marlins jerseys polo ralph lauren outlet online uggs outlet canada goose jackets fitflops coach outlet nike outlet harden vol 1 kate spade handbags christian louboutin pandora charms adidas stan smith red bottoms shoes coach factory outlet fitflops cheap jordan shoes canada goose toms outlet lebron james shoes kate spade moncler jackets ray ban sunglasses discount ralph lauren sale pandora jewelry fendi handbags michael kors outlet online nike outlet online fitflops christian louboutin outlet timberland outlet michael kors outlet online uggs canada ray ban sunglasses cheap ray bans tory burch outlet michael kors handbags asics outlet longchamp outlet air jordans ugg boots canada goose nike

อ่านความเห็นต่อ...leilei123 (จำนวน: 1)
โดย leilei3915 เมื่อ Fri 24 August 2018@10:56:27
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2018824 leilei3915
ugg outlet store christian louboutin outlet michael kors handbags canada goose coach factory outlet coach outlet pandora jewelry outlet canada goose jackets michael kors outlet clearance louboutin shoes moncler coats nike shoes canada goose outlet canada goose outlet moncler outlet michael kors handbags pandora charms nike outlet online coach factory outlet cheap jordan shoes canada goose outlet coach outlet online fitflop sandals pandora charms nba jersey pandora jewelry michael kors outlet clearance off white clothing ralph lauren sale christian louboutin shoes ralph lauren uk michael kors outlet online pandora jewelry pandora charms sale clearance nmd adidas coach factory outlet coach outlet online ugg outlet moncler outlet online mcm bags ralph lauren uk michael kors outlet coach outlet pandora charms sale clearance converse shoes
อ่านความเห็นต่อ... 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.