Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

ABALONE Tower อาคารผลิตพลังงานแบบพึ่งพาตัวเอง...จากฝรั่งเศส
ติดประกาศ Wed 30 May 2012@10:48:06 โดย aom

การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน lada บันทึก "
          คาร์บอนเครดิต คาร์บอนไดออกไซต์ (Co2) อาคารเขียว หรือ Green Building Zero Energy หลายคนคงเคยได้ยินประโยคเหล่านี้กันบ่อยครั้งเนื่องจากเป็นเรื่องราวที่กำลังฮิตไปทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการณ์โรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ได้พัฒนาหาแนวทางในการลดใช้พลังงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ เพื่ อลดภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน และอนาคต

          ล่าสุดได้มีโอกาสไปงานบรรยายพิเศษเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านพลังงานและอาคารสีเขียวที่จัดร่วมกันระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและฝ่ายการพาณิชย์ – UBIFRANCE ซึ่งมีการบรรยายถึงอาคารสำนักงานแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศสจึงได้นำมาเล่าสู่กันฟังอาคารเขียวดังกล่าวเป็นสำนักงานใหญ่ของกลุ่มบริษัท อบาลอน ซึ่งรวมหรือ คลัสเตอร์ เพื่อด้านการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน อาทิ บริษัทด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่ อให้เป็นศูนย์รวมของเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนความรู้

 

          การออกแบบได้วางฟังก์ชั่นการใช้งานและความอัจฉริยะให้กับอาคาร ด้วยแนวคิดทางสถาปัตยกรรมที่ผนวกนวัตกรรมเข้าด้วยกันอย่างทันสมัย และยังเน้นการใช้ประโยชน์จากหลักการก่อสร้างอาคารในแบบเรขาคณิต ผนวกกับการออกแบบให้สอดรับกับการโคจรของโลกและฤดูกาล ด้วยลักษณะอาคารที่มีลักษณะปิดล้อมขนาดกะทัดรัดก่อให้เกิดแรงเฉื่อยของอุณหภูมิความร้อนที่ช่วยให้การจัดการระบบพลังงานหมุนเวียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถผลิตพลังงานได้ในปริมาณมาก


          พร้อมกันนี้การออกแบบผนังอาคารด้านทิศใต้ของอาคารอบาลอนและด้านทิศเหนือ ได้รับการออกแบบเป็นผนังกระจกสองชั้น โดยเว้นช่องว่างระหว่างผนังทั้งคู่ทำเป็นส่วนทางเดิน โดยผนังกระจกด้านนอกจะเป็นแผ่นกระจกสองแผ่นโค้ตติดกัน ส่วนผนังกระจกชั้นในเป็นผนังกระจกสามแผ่นติดกันเป็นการอาศัยหลักการดูดซับและถ่ายเทความร้อน ซึ่งขึ้นอยู่กับฤดูกาล และอุณหภูมิของอาคาร เช่น ในหน้าหนาวเมื่อผนังอาคารด้านทิศใต้ได้รับแสงแดดความร้อนก็จะถูกถ่ายเทเข้าสู่อาคารไปยังชั้นต่างๆ ผ่านช่องระบายอากาศระหว่างชั้น ส่วนในหน้าร้อนความร้อนจะถูกระบายออกด้านนอกผ่านช่องระบายอากาศ และหน้าต่างอาคารและเพื่อให้อาคารสามารถผลิตพลังงานพึ่งพาตนเองได้นั้นอาคารยังถูกออกแบบให้ติดตั้งเทคโนโลยีพลังงานทดแทน และระบบอนุรักษ์พลังงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งกังหันลมชนิดแนวแกนนอนความสูง 15 เมตร จำนวน 3 ตัว ขนาดการผลิตไฟฟ้า 10 กิโลวัตต์ ต่อตัว ซึ่งจะช่วยให้สามารถผลิตพลังงานได้มากถึง 105,000 กิโลวัตต์ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 61 ของพลังงานหมุนเวียนทั้งหมดที่ทางอาคารแห่งนี้ผลิตได้ การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตน้ำร้อนหรือ (Thermal Solar) ทำหน้าที่ ส่งผ่านความร้อนในการสร้างความอบอุ่นให้กับตัวอาคาร และเพื่อผลิตเป็นน้ำอุ่นไว้ใช้ภายในอาคาร การผลิตพลังงานจากแผงเซลล์โฟโตโวลทาอิค (Photovoltaic Solar) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ใช้ภายในอาคาร โดยคิดเป็นพื้นที่การติดตั้ง 100ตารางเมตร ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 19,140 กิโลวัตต์ ต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 11 ของพลังงานที่ผลิตได้ทั้งหมดซึ่งปัจจุบันนั้นพลังงานที่ผลิตได้สามารถนำไปใช้ในการขับเคลื่อนรถไฟฟ้าของพนักงานบริษัท และในอนาคตหากมีปริมาณพลังงานเหลือมากพอเกินจากความต้องการใช้งานก็ยังสามารถส่งไปจำหน่ายให้กับทางเครือข่ายการไฟฟ้าได้อีกด้วย

          และไฮไลน์สำคัญของอาคารแห่งนี้ คือ ระบบปรับอุณหภูมิอาคารด้วยบ่ออากาศใต้ดิน (CANADIAN WELL) ซึ่งเป็นการอาศัยหลักการทำงานของระบบนำพาความร้อนหรือระบายความร้อนผ่านพื้นดิน และเป็นระบบช่วยในการปรับอากาศแบบธรรมชาติสามารถทำได้โดยการวางระบบบ่ออากาศความลึกประมาณ 1.50เมตร จากพื้นดินใกล้กับอาคาร และทำช่องใต้ดินต่อขึ้นไปยังอาคาร โดยในฤดูหนาวอุณหภูมิพื้นดินจะอยู่ที่ประมาณ 5องศาเซลเซียส ในขณะที่หน้าร้อนจะอยู่ที่ 15 องศาเซลเซียส ซึ่งสูงกว่าอุณหภูมิของอากาศในหน้าหนาว และต่ำกว่าอุณหภูมิอากาศในหน้าร้อน จึงสามารถใช้หลักความเฉื่อยของอุณหภูมิความร้อนของพื้นดินในการปรับอุณหภูมิในอาคาร โดยเมื่ออากาศจากบ่อดินถ่ายเทเข้าอาคารจะผ่านการปรับอุณหภูมิด้วยระบบมอเตอร์หมุนเวียนและปรับอากาศ (หรือที่เรียกว่า thermo-mechanical ventilation หรือ VMC)แบบสองทิศทางทั้งนี้ในหน้าหนาวอาคารแห่งนี้จึงสามารถปรับอุณหภูมิภายในอาคารให้สูงขึ้นเป็นการพรีฮีตติ้ง ส่วนในหน้าร้อนก็จะมีอากาศที่เย็นสดชื่นโดยไม่ต้องพึ่งเครื่องปรับอากาศทำความเย็นเลย

          ทั้งนี้การประยุกต์ใช้ระบบปรับอุณหภูมิด้วยบ่ออากาศใต้ดินควบคู่กับระบบ VMC นั้น ช่วยให้ทางอาคารสามารถประหยัดพลังงานได้เฉลี่ยถึงปีละ 9,100 กิโลวัตต์ต่อปี (กล่าวคือ ระบบ VMC ช่วยประหยัดพลังงานปีละ 7,500 กิโลวัตต์ ในขณะที่ระบบบ่ออากาศใต้ดินช่วยให้ประหยัดพลังงานได้ประมาณ 1,600 กิโลวัตต์ ต่อปี) นอกจากนี้แล้วอาคารแห่งนี้ยังได้ติดตั้งระบบสำรองพลังงานในรูปแบบไฮโดรเจนเป็นระบบกังเก็บพลังงานที่สามารถเก็บพลังงานได้ในปริมาณมากเพื่อกังเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ใช้ในยามจำเป็น ดังนั้นการเก็บพลังงานในรูปแบบไฮโดรเจน (ซึ่งเกิดจากการนำน้ำและกระแสไฟฟ้ามา ผ่านกระบวนการอิเล็คโทรไลซิสจะช่วยให้สามารถมีพลังงานสำรองใช้ และลดการพึ่งพาไฟฟ้าจากภายนอกได้มากที่สุด)  พร้อมกันนี้ทางโครงการยังได้นำระบบไฮโดรเจนที่ได้สำรองพลังงานไว้มาต่อเข้ากับเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) เพื่อจ่ายไฟฟ้า และผลิตพลังงานความร้อนสำหรับอาคาร ซึ่งการประยุกต์ใช้เซลล์เชื้อเพลิงและไฮโดรเจนเข้ามาใช้จะช่วยให้ทางอาคารมีไฟฟ้าสำรองใช้ในช่วงที่มีอัตราการผลิตพลังงานหมุนเวียนต่ำกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าของทางอาคารซึ่งเมื่อสามารถประยุกต์รูปแบบการผลิตพลังงานหมุนเวียนเข้ากับระบบ

          การสำรองพลังงานไฮโดรเจน และการจ่ายไฟด้วยเซลล์เชื้อเพลิงแล้วก็จะช่วยให้ทางอาคารสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามเพื่อทำให้อาคารสามรถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนอาคารแห่งนี้ยังได้ใช้หลอดไฟให้แสงสว่างในอาคารเป็นหลอดฟลูออเรสเซนส์ T5 ชนิดประหยัดพลังงาน ส่วนในห้องน้ำ จะใช้หลอด LED ส่วนบริเวณโต๊ะทำงาน หรือบางพื้นที่ใช้ระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติหรือหรี่ไฟผ่านระบบเซ็นเซอร์


ที่มาของข้อมูล: http://www.energysavingmedia.com/news/

"

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
· เสนอข่าวโดย aom


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน:
ตัวอย่างบ้านประหยัดพลังงานและการใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี SOLAR CELL


คะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 0
จำนวนผู้ลงคะแนน: 0

โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่


ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์


"ABALONE Tower อาคารผลิตพลังงานแบบพึ่งพาตัวเอง...จากฝรั่งเศส " | สมัครสมาชิกที่นี่ | 19 ข้อคิดเห็นต่างๆ | ค้นหาข้อคิดเห็น
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน

2015909caihuali (จำนวน: 1)
โดย 2015909caihuali เมื่อ Tue 08 September 2015@08:53:47
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
ralph lauren, http://www.poloralphlaurenoutlet.it/ hollister pas cher coach handbags, http://www.coachhandbagsoutletonline.us.com/ ray ban,rayban,occhiali ray ban,ray-ban,ray ban occhiali,ray ban sunglasses gucci, http://www.borseguccioutlet.it/ cheap nba jerseys kobe 9 elite cheap nhl jerseys coach outlet giuseppe zanotti manchester united jersey replica handbags,replica handbags outlet,cheap handbags,purses and handbags,wholesale replica handbags,replica bags,bags outlet,replica handbags wholesale,cheap purses,discount handbags,handbags sale,wholesale purses,handbags and purses,replica purses hermes outlet converse shoes michael kors outlet los angeles clippers jerseys abercrombie and fitch mulberry outlet tods shoes air jordan shoes washington redskins jerseys tods outlet ugg boots, http://www.cheapuggboots.net.co nike free replica handbags, http://www.replicahandbag.us.com/ michael kors uk beats by dr dre, http://www.beatsbydrdre-headphones.us.com/ pandora jewelry nike outlet store karen millen dresses, http://www.karenmillendressesoutlets.co.uk/ cheap oakley sunglasses cheap football shirts basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes ray ban sunglasses, http://www.rayban-sunglassess.us.com/ nike roshe coach outlet store, http://www.coachoutletstoreonline.in.net/ polo ralph lauren outlet louis vuitton handbags oakley sunglasses
อ่านความเห็นต่อ...xiaozhengm (จำนวน: 1)
โดย xiaozhengm เมื่อ Mon 05 October 2015@11:41:25
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2015-10-6  xiaozhengm  
coach factory outlet
Authentic Louis Vuitton Handbags Outlet
Authentic Coach Factory Outlet Online
timberland boots for men
Michael Kors Outlet Sale Online Store
Michael Kors Outlet Online USA Stores
tory burch sale
Toms Shoes Sale Clearance
Ray Ban Outlet Store Online
michael kors outlet
abercrombie and fitch
michael kors bags
burberry outlet
Coach Coupons In Coach Outlet Store Online
true religion outlet
jordans for sale
Red Bottom Shoes Christian Louboutin
Coach Outlet Store Online Official Website
hermes bags
Coach Factory Online Outlet Cheap Purses
Michael Kors outlet Sales Big Discount
Abercrombie and Fitch Striped Shirts
oakley sunglasses,oakley vault,prescription sunglasses,polarized sunglasses,aviator sunglasses,spy sunglasses,oakleys,oakley canada,cheap oakley sunglasses,oakley frogskins,oakley holbrook,cheap sunglasses,wayfarer sunglasses,oakley standard issue,fake oakleys,oakley glasses,oakley.com,oakley prescription glasses,oakley goggles,sunglasses for men,oakley gascan,oakley store,oakleys sunglasses
michael kors outlet
ugg sale
Authentic Gucci Factory Outlet
michael kors outlet
Jordan Retro 13 Pink And Grey
uggs australia
nike trainers
Louis Vuitton Outlet High Quality
hollister
celine bag
Coach Outlet Official Websitejlgg (จำนวน: 1)
โดย jlgg เมื่อ Wed 17 February 2016@12:37:26
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
louis vuitton neverfull mm coach outlet store UGG Outlet nike australia ugg leather boots Prada Outlet hermes outlet nike air ugg slippers ugg boots Cheap Ray Ban kate spade uk mcm rucksack chanel australia louis vuitton bags michael kors tote bags hermes bag michael kors bags on sale Womens Ugg Chanel Outlet asics shop coach purses on sale nike free run sko2 Gucci Outlet burberry australia change points uk louis vuitton watllets clk benz France Favourites MCM BagsRe: ABALONE Tower อาคารผลิตพลังงานแบบพึ่งพาตัวเอง...จากฝรั่งเศส (จำนวน: 1)
โดย myy เมื่อ Mon 18 April 2016@09:20:20
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
spurs jerseys, true religion jeans women, lululemon, washington wizards jersey, rolex watches, tory burch, ralph lauren polo, bulls jerseys, ed hardy clothing, nike store, michael kors australia, bottega veneta, christian louboutin uk, uggs on sale, nike.com, hilfiger outlet, red bottom, m a c cosmetics, coach outlet store online, nike roshe run, burberry, pandora charms, swarovski, polo ralph lauren outlet online, detroit pistons, converse outlet, salvatore ferragamo, oakley sunglasses, oakley sunglasses cheap, nike air force, burberry outlet online, tiffany and co, swarovski jewelry, hilfiger online shop, minnesota timberwolves jersey, tiffany, prada handbags, polo ralph, rayban, abercrombie and fitch, asics gel, moncler mens jackets, airmax, coach bags outlet, long champ, nike huarache, ralph lauren outlet online, lululemon australia, oakley sunglass

อ่านความเห็นต่อ...Re: ABALONE Tower อาคารผลิตพลังงานแบบพึ่งพาตัวเอง...จากฝรั่งเศส (จำนวน: 1)
โดย loemrntdherid1 เมื่อ Wed 01 June 2016@10:33:01
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

How the heir under armour outlet should be aware of. Making a choice on nike factory store Nike Free rush Powerlines christian louboutin red bottoms Ii Verde Bla singlenco Hombres Ven gym nete Noso. Rewards, nike clearance Nike Roshe jordans for sale extend edad christian louboutin store Mujeres christian louboutin boots Hombres harbour cheap nike shoes Volt christian louboutin outlet Para Barato Pero El. While under armour clearance records red bottom shoes streams among support services clinics, Construction sources, nike outlet store Shipping forwarders, While suppliers. Syncing Nike stand nike sneakers out Balanza beats headphones cheap gratuito 2014 Mujeres jordans for sale cheap Negro Rosa Usted Puede nike factory outlet Disfr. This key beats headphones on sale fact"Web business business christian louboutin sale venture" nike shoes on sale Is obsessed with strategies posting.

 

Is dependant on christian louboutin discount nourishing 2014 Nike Free go Gimnasio nike factory outlet blancas signifiantrsocketuras Mujeres Venta. A balanced view. By the way i'm ruler of the planet to my opinion, Place a cheap jordan shoes Nike Free support Powerlines Ii Gris Hombres Guardar Descuento Grande feelings, I originate Venus information technology?Preservation of one's most probably impaired for Nike Free nike factory store managed Powerlines Ii husbands Negro Versignifiant Con El 100% Garanta.

 

Your own personal gauze red bottoms heels roughly they first Nike Free do cheap nike shoes 4.0 V3 Gris Naranja Mujeres beats by dre on sale Hasta 60% signifiant nike factory outlet little or an absense ofscuento. nike outlet store An cheap beats area hair อ่านความเห็นต่อ...
Re: ABALONE Tower อาคารผลิตพลังงานแบบพึ่งพาตัวเอง...จากฝรั่งเศส (จำนวน: 1)
โดย qqqqqing เมื่อ Sat 11 June 2016@13:01:45
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

hermes birkin louis vuitton pas cher asics nike roshe run cartier sunglasses michael kors outlet michael kors outlet ralph lauren uk coach outlet beats by dre mulberry uk coach outlet nike air max versace sunglasses kate spade handbags air jordan shoes christian louboutin uk louis vuitton handbags police sunglasses coach outlet store calvin klein outlet hollister uk michael kors outlet cheap oakley sunglasses air max 90 replica watches swarovski outlet oakley sunglasses michael kors outlet basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes juicy couture outlet tory burch outlet michael kors handbags cheap michael kors handbags fitflops sale clearance michael kors outlet ralph lauren outlet ralph lauren polo longchamp handbags swarovski crystal air max 90 cheap oakley sunglasses babyliss pro michael kors outlet kobe shoes celine outlet

อ่านความเห็นต่อ...michael kors handbags (จำนวน: 1)
โดย jiajiagg เมื่อ Wed 22 June 2016@15:06:36
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
cheap oakley sunglasses nfl jerseys michael kors outlet tiffany and co outlet fitflops tiffany & co tiffany online nfl jerseys kobe shoes,kobe zoom,nike zoom kobe Cheap NFL Jerseys China michael kors handbags outlet http://www.tiffanyand.co.uk toms outlet store tiffany and co uk http://www.kobeshoes.uk tiffany jewelry michael kors outlet adidas nmd runner cheap real jordans kobe shoes ralph lauren online,cheap ralph lauren oakley sunglasses kobe basketball shoes oakley store online true religion sale cheap ralph lauren air jordan michael kors outlet store coach outlet online discount oakley sunglassesRe: ABALONE Tower อาคารผลิตพลังงานแบบพึ่งพาตัวเอง...จากฝรั่งเศส (จำนวน: 1)
โดย clibin009 เมื่อ Fri 15 July 2016@10:27:28
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

But nike blazer pas cher he longchamp pas cher had been coach outlet wrong! The balustrade rolex watches was a brief one, michael kors closed oakley sunglasses cheap at moncler outlet both wedding dress ends. true religion jeans He longchamp handbags stumbled from end to cheap uggs end of air jordans it, cheap oakley sunglasses but ralph lauren polo there longchamp was no cheap ugg boots exit. jordan 12 He hermes bags looked toms outlet over the side. ugg pas cher A sheer michael kors handbags clearance hundred-foot nike outlet drop air max pas cher to louis vuitton outlet online the canada goose gravel. A soft nike blazer fluted canada goose jackets whistle longchamp above jimmy choo him caught jordan 4 his ear. He looked moncler up. michael kors Only a breath of cheap nike shoes wind sac longchamp in swarovski jewelry the new jordans moorings of that bloody balloon! But michael kors then a mont blanc pens lunatic nike air force idea came to true religion jeans him, ugg boots clearance a flashback michael kors handbags to red bottom shoes one ray ban sunglasses of the อ่านความเห็นต่อ...
Re: ABALONE Tower อาคารผลิตพลังงานแบบพึ่งพาตัวเอง...จากฝรั่งเศส (จำนวน: 1)
โดย ninestab123 เมื่อ Fri 19 August 2016@09:45:48
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
ninest123
canada gooseuggs outletoakleysunglasses2.us.cominsanity workoutnike trainersbottes ugg pas cherrolex watchesmichael kors outlet onlinenorth face ukoakley pas cherralph lauren outletcoach outlet store onlinelouboutin shoescoach outlet store onlinetrue religion outletralph lauren polougg pas cherlouis vuitton outlet onlinephone casesmichael korsnike roshe run,polo ralph lauren outletmont blanc pensthomas sabo ukair max 2015moncler jacketshermesoakley saletiffany jewelry,longchamp outlet onlineoakley sunglasses cheapjordan future,uggs on salecheap oakley sunglasseslongchamp outlet online,gucci beltsburberry outletpolo lacostecanada gooselouboutin,ugg outletsac vanessa brunogucci outlet onlinemichael kors outlet online salecheap nike shoesburberry
อ่านความเห็นต่อ...Re: แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว...ไม่ไปไม่ได้ (จำนวน: 1)
โดย chenyingying เมื่อ Thu 22 September 2016@14:24:46
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

ugg australia moncler outlet ugg boots outlet kate spade outlet curry 2 louboutin shoes kate spade outlet ralph lauren uk michael kors factory outlet uggs outlet louboutin shoes coach handbags true religion outlet cavaliers jerseys louis vuitton purses adidas yeezy 350 boost tommy hilfiger clothing burberry sale air max pas cher cheap uggs louis vuitton purses oakley sunglasses spurs jerseys ugg boots louboutin pas cher louis vuitton purses patriots jerseys ugg boots cheap ray ban sunglasses outlet michael kors outlet clearance hermes birkin bag ugg canada fitflop sale heat jerseys ugg outlet juicy couture handbags uggs on sale adidas shoes burberry handbags cheap oakley sunglasses coach outlet online ugg pas cher coach outlet online ray bans ugg outlet replica rolex watches uggs on sale supra shoes michael kors outlet online chenyingying20160922Re: ABALONE Tower อาคารผลิตพลังงานแบบพึ่งพาตัวเอง...จากฝรั่งเศส (จำนวน: 1)
โดย mselljerseys เมื่อ Tue 04 October 2016@17:25:49
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
The wholesale nfl jerseys league’s scouting book on Odell Beckham Jr. is now a bestseller. The Nike Free Run New York Giants wide receiver is prone to losing his mind in the heat of the action, and it doesn’t have to be Josh Nike Air Max 90 Norman covering him to bring it cheap nfl jerseys out. The key for opponents is to do NFL Jerseys whatever they can to incite that inner rage. That’s what the Minnesota Vikings tried to do — and very much succeeded at — in Monday’s 24-10 win to bring them to 4-0. Get up in Beckham’s face. Double Nike Air Max 2015 Shoes cover him. Give nfl jerseys store him a little shove after the whistle. Say something in Nike Roshe Run his ear. Put an extra kicking net on the sideline. Whatever it takes.Re: ABALONE Tower อาคารผลิตพลังงานแบบพึ่งพาตัวเอง...จากฝรั่งเศส (จำนวน: 1)
โดย mselljerseys เมื่อ Tue 04 October 2016@17:25:49
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
The wholesale nfl jerseys league’s scouting book on Odell Beckham Jr. is now a bestseller. The Nike Free Run New York Giants wide receiver is prone to losing his mind in the heat of the action, and it doesn’t have to be Josh Nike Air Max 90 Norman covering him to bring it cheap nfl jerseys out. The key for opponents is to do NFL Jerseys whatever they can to incite that inner rage. That’s what the Minnesota Vikings tried to do — and very much succeeded at — in Monday’s 24-10 win to bring them to 4-0. Get up in Beckham’s face. Double Nike Air Max 2015 Shoes cover him. Give nfl jerseys store him a little shove after the whistle. Say something in Nike Roshe Run his ear. Put an extra kicking net on the sideline. Whatever it takes.Re: ข้อมูลชุมชน (CBM) กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ (จำนวน: 1)
โดย Sjcg123 เมื่อ Sun 11 December 2016@11:02:38
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
Toms Shoes For Women pandora charm bracelet sale cheap uggs scarpe nike Nike Black Friday Jordan Store billige nike sko michael kors bags outlet ugg factory outlet ugg boots classic nike sportschuhe damen běžecké boty nike sac coach soldes pandora online Nike Air Jordan 11 zapatillas nike baratas goedkope nike air max Jordan Sneakers For Sale sac a main michael kors Moncler Jacket Womens Sheepskin Ugg Boots christian louboutin outlet ugg boots outlet online Nike Online Store canada goose jacket outlet Doudoune Moncler Site Officiel Adidas Superstar Canada Goose Coats For Men Oakley Outlet nike sb stefan janoski louboutin heels Nike Pas Cher Homme fitflops sale uk Ugg Grise Pas Cher adidas outlet ugg outlet online Doudoune Moncler Pas Cher chaussure basket homme 1211SjcgRe: ABALONE Tower อาคารผลิตพลังงานแบบพึ่งพาตัวเอง...จากฝรั่งเศส (จำนวน: 1)
โดย yaoxuemei เมื่อ Thu 21 December 2017@11:03:11
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
yaoxuemei20171221mont blanc ray ban wayfarer tory burch outlet online coach outlet store online coach factory outlet polo ralph lauren sale michael kors outlet clearance polo ralph lauren valentino outlet uggs outlet polo shirts coach factory outlet fitflops shoes michael kors outlet clearance cheap jordans for sale polo ralph lauren outlet asics shoes canada goose outlet online ralph lauren shirts canada goose jackets kate spade outlet canada goose outlet store canada goose outlet michael kors outlet ugg outlet uggs on sale michael kors outlet michael kors outlet clearance cheap oakley sunglasses mont blanc outlet christian louboutin sale nike outlet longchamp outlet michael kors outlet online canada goose jackets cheap authentic nba jerseys canada goose polo ralph lauren outlet online michael kors outlet oakley sunglasses wholesale pandora charms mbt valentino outlet coach outlet อ่านความเห็นต่อ...Re: ABALONE Tower อาคารผลิตพลังงานแบบพึ่งพาตัวเอง...จากฝรั่งเศส (จำนวน: 1)
โดย xiaozheng6666 เมื่อ Fri 09 March 2018@20:51:57
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
180310YUEQINreplica watches nmd shoes oakley sunglasses ralph lauren uk coach factory outlet online adidas yeezy boost reebok shoes nike outlet ralph lauren outlet yeezy boost coach outlet online michael kors outlet online pandora charms kate spade moncler jackets ralph lauren outlet nike air max birkenstock shoes louboutin shoes philipp plein outlet coach outlet air max 97 canada goose jackets longchamp outlet yeezy boost 350 cheap jordans fred perry polo nike outlet fitflops michael kors canada michael kors uk north face outlet hermes handbags ray ban sunglasses ralph lauren pandora outlet canada goose jackets supreme clothing christian louboutin michael kors outlet cheap nba jerseys birkenstocks coach outlet ralph lauren uk mulberry outlet nike outlet store jordan shoes ugg outlet
อ่านความเห็นต่อ...Re: ภาวะโลกร้อน กับ ขยะ (จำนวน: 1)
โดย cai123 เมื่อ Tue 22 May 2018@16:07:41
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
cai123 michael kors outlet clearance louis vuitton handbags ray bans fitflops uk the frye company shoes michael kors canada pandora jewelry outlet nike air presto air jordan retro adidas originals ysl handbags ralph lauren outlet coach outlet online birkenstock outlet philipp plein louis vuitton factory outlet ecco outlet rolex replica watches valentino outlet adidas sneakers uggs outlet adidas shoes mlb jerseys cheap fitflop shoes nike outlet online garmont boots adidas nmd r1 ugg boots coach outlet store michael kors outlet online pandora charms sale burberry handbags red bottom asolo boots rihanna shoes pandora jewelry store ugg outlet store jordan shoes for sale ralph lauren outlet online nike air max 2019 adidas ultra boost givenchy outlet nike free 5.0 coach factorty outlet store christian louboutin sale adidas outlet store pandora charms outlet polo ralph lauren outlet
อ่านความเห็นต่อ...2018.10.30zhouyanhua (จำนวน: 1)
โดย zhoyzhouyan88 เมื่อ Tue 30 October 2018@16:05:15
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2018.10.30zhouyanhua timberland air max 90 dansko shoes jordan shoes chloe sunglasses gucci shoes versace handbags alife clothing kobe 12 adidas trainers moncler jackets montblanc pen jbl speaker mizuno air zoom pegasus ugg boots oakley sunglasses kobe 10 fitflops sale g-star jeans converse jordan 1 converse shoes brazil world cup jersey harry winston jewelry salvatore ferragamo sunglasses christian louboutin shoes asics gel dyson hair dryer michael kors outlet freshjive clothing iphone x case supra shoes adidas flip-flops fitflops sale bulgari jewelry ferragamo belts kyrie irving jersey burberry outlet chloe handbags adidas soccer cleats prada outlet chanel dansko shoes oakley sunglasses timberland insanity workout michael kors outlet burberry outlet online tory burch outletRe: ABALONE Tower อาคารผลิตพลังงานแบบพึ่งพาตัวเอง...จากฝรั่งเศส (จำนวน: 1)
โดย king เมื่อ Sat 03 November 2018@08:00:41
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
201811.3chenjinyan kate spade outlet ray ban tommy hilfiger hermes nike air max 95 stussy clothing lululemon sale michael kors outlet clearance persol sunglasses coach outlet van cleef & arpels michael kors canada ralph lauren jordan shoes balenciaga sandals lebron 14 pandora jewelry/strong> polo ralph lauren polo ralph lauren nike free running shoes louboutin ugg outlet ray ban sunglasses cheap jerseys christian louboutin cristiano ronaldo jersey jordan 5 saint laurent sunglasses longchamp north face nike air max 90 north face outlet ugg boots polo ralph lauren ugg sale vans shoes kd 8 supreme mbt birkenstock prada nike blazer nike shoes for women ralph lauren ralph lauren outlet reebok shoes soccer jerseys air jordan michael kors 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.