Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (ต่อ4)
ติดประกาศ Tue 22 May 2012@15:06:13 โดย aom

การมีส่วนร่วม happy_aom บันทึก "

5.3  เทคโนโลยีการฝังกลบมูลฝอย
          การฝังกลบมูลฝอยด้วยวิธี Semi Aerobic Method เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีสภาพภูมิประเทศประกอบไปด้วยพื้นที่ภูเขาถึงร้อยละ 80 มีพื้นที่ราบเอียงร้อยละ 20 ที่ต้องใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงมีการวางแผนการใช้ที่ดินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะส่งผลถึงวิธีการกำจัดมูลฝอย มูลฝอยของประเทศญี่ปุ่นร้อยละ 80 จะถูกนำไปเผาที่เหลือร้อยละ 20 จะถูกนำไปฝังกลบ ซึ่งได้แก่ เถ้าที่เหลือจากการเผาไหม้ และมูลฝอยที่เผาไม้ไม่ได้ เพื่อเป็นการบูรณาการให้การใช้ที่ดินของประเทศญี่ปุ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกับการจัดการมูลฝอยที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด มหาวิทยาลัยฟูกูโอกะ (*****
UOKA UNIVERSITY) จึงได้ศึกษาและทดลองการฝังกลบมูลฝอยที่ก่อให้เกิดน้ำชะมูลฝอย (Leachate) ในปริมาณน้อยและมีค่าความสกปรกของน้ำน้อยกว่าวิธีการฝังกลบด้วยวิธีฝังกลบแบบธรรมดาด้วยหลักการการเติมอากาศเข้าไปใน Cell ของบริเวณฝังกลบด้วยวิธีการนำเอาน้ำ

ชะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในภายในบริเวณฝังกลบมาบำบัด ในบ่อบำบัดน้ำเสีย จึงทำให้เกิดระบบอากาศไหลเวียนบริเวณฝังกลบ ส่งผลให้การย่อยสลายในพื้นที่ฝังกลบเป็นไปอย่างสมบูรณ์จึงเกิดปริมาณน้ำชะมูลฝอย และกลิ่นเหม็นน้อยกว่าการฝังกลบด้วยวิธีปกติ โดยมีวิธีการวางท่อรวบรวมน้ำเสียแบบก้างปลา ซึ่งประกอบด้วยท่อหลักและท่อย่อย และท่อมีการเจาะรูเพื่อสะสมน้ำเสียและคลุมทับด้วยหินทราย เพื่อป้องกันการอุดตันท่อรวบรวมน้ำเสีย ส่วนปลายท่อที่บรรจบระหว่างท่อแรกกับท่อหลักจะถูกติดตั้งท่อแนวตั้ง เพื่อเป็นท่อระบายก๊าซที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศภายในหลุมฝังกลบ ส่วนปลายท่อหลักจะต่อท่อไปสู่บ่อรวบรวมและบำบัดน้ำเสียที่สร้างไว้นอกพื้นที่ฝังกลบ          วิธีการฝังกลบแบบ Semi Aerobic Method จึงเป็นทางเลือกหนึ่งของการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบที่มีการย่อยสลายสารอินทรีย์เร็วกว่าระบบ Aerobic landfill ประมาณ 2-3 เท่า และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า และวิธีดังกล่าวได้มีการนำไปประยุกต์และปฏิบัติในต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย อิหร่าน และจีน โดยปรับปรุงสถานที่กำจัดมูลฝอยแบบกองกลางแจ้ง (Open dump) ที่ไม่ถูกสุขลักษณะให้เป็นการฝังกลบแบบถูกสุขลักษณะ (Sanitary Landfill) โดยใช้วิธี Semi Aerobic Method และมีการประยุกต์ใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นวัสดุในการสร้างหลุมฝังกลบ เช่น ถังน้ำมันและไม้ไผ่ใช้เป็นท่อรวบรวมและระบายก๊าซ , การใช้เศษวัสดุก่อสร้างแทนหินหยาบที่ใช้กลบทับท่อรวบรวมน้ำเสีย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการก่อสร้างหลุมฝังกลบ

5.4  การทำปุ๋ยหมัก (Making Compost)
          ประเทศญี่ปุ่นได้กำหนดให้มีการแยกทิ้งขยะตามประเภทที่กำหนดไว้ในแต่ละท้องถิ่นและได้มีการจัดการขยะโดยใช้หลักการนำไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่ และเกิดมลพิษน้อยที่สุด ส่วนใหญ่มูลฝอยประเภทแก้ว กระดาษ พลาสติก และถูกนำไปเข้ากระบวนการรีไซเคิล มูลฝอยขนาดใหญ่ (Bulky Waste) จะนำไปซ่อมแซมและนำกลับมาใช้ใหม่ในส่วนของขยะเศษอาหาร จะคัดแยกออกมาทำปุ๋ยหมัก โดยรัฐบาลท้องถิ่นได้ส่งเสริมและทำให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องการทำปุ๋ยหมักภายในบ้านเรือน ซึ่งเป็นวิธีทำปุ๋ยหมักแบบง่าย ๆ และใช้อุปกรณ์ในบ้านที่หาได้ในครัวเรือน
และได้ปุ๋ยหมักคุณภาพดีไว้ใช้ในครัวเรือน โดยการทำปุ๋ยหมักแบบกล่องกระดาษ หรือตะกร้าพลาสติก(Card Board Box) ดังนี้
 วัสดุอุปกรณ์
1. กล่องกระดาษลูกฟูก  ตะกร้าพลาสติก
2. เทปกาวกระดาษ
3. ผ้าคลุมกล่องกระดาษ ที่ทำจากเสื้อยืดที่ไม่ใช้งานแล้ว
4. กรรไกร สำหรับตัดเศษผ้า เปลือกผลไม้ให้มีขนาดเล็กลง
5. พลั่ว สำหรับคลุกเศษอาหาร
6. ขี้เถ้าแกลบ

  วิธีทำ
1. นำกล่องกระดาษมาติดเทปกาวกระดาษ บริเวณก้นกล่อง ด้านข้างทั้ง 4 ด้าน เพื่อป้องกันไม่ให้แมลงเข้าไปในกล่องกระดาษ
2. นำขี้เถ้าแกลบใส่ในกล่องกระดาษประมาณ 1 ใน 3 ชองกล่อง
3. ใส่เศษอาหาร เช่น ข้าว เปลือกผลไม้ และผัก หากมีขนาดใหญ่ให้ใช้กรรไกรตัดให้มีขนาดเล็กลงประมาณ 2-3 ซ.ม.  ทั้งนี้เพื่อให้มีการย่อยสลายได้รวดเร็วขึ้น
4. คลุกเคล้าขี้เถ้าแกลบและเศษอาหารให้เข้ากัน
5. ปิดฝากล่อง และคลุมผ้าปิดกล่องอีกครั้งหนึ่ง เพื่อป้องกันแมลงไม่ให้เข้าไปในกล่อง
6. เติมเศษอาหารในกล่องทุกวันครั้งละประมาณ 200-300 กรัม
โดยทำการคลุมเคล้าเศษอาหาร กับขี้เถ้าแกลบในกล่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเติมอากาศให้กับขบวนการหมัก ซึ่งจะทำให้จุลินทรีย์มีอัตราการย่อยสลายเศษอาหารและเจริญเติบโตได้ดี
ข้อสังเกต
1. หลังจากเติมเศษอาหารในกล่อง 2-3 วัน จะพบเส้นใยสีขาวภายในกล่องและภายในกล่องมีอุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งจะแสดงถึงจุลินทรีย์มีการเจริญเติบโต
2. หากอุณหภูมิภายในกล่องมีอุณหภูมิลดลงสามารถเติมน้ำมันที่ใช้แล้วในกล่องประมาณ 20 – 30 ซีซี จะช่วยให้จุลินทรีย์มีการเจริญเติบโตได้ดี
3. การทำปุ๋ยหมักกล่องกระดาษ สามารถเติมเศษอาหารได้ประมาณ 3 เดือน
4. หลังจาก 3 เดือน ให้เติมน้ำลงในกล่องกระดาษประมาณ 500 ซีซี และปิดกล่องทิ้งไว้ประมาณ 7 วัน สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
5. การใช้ประโยชน์จากปุ๋ยหมัก โดยการผสมกับดินในอัตราส่วนปุ๋ยหมัก 1 ส่วนผสมกับดิน 3 - 4 ส่วนในแปลงปลูกพืช ส่วนดินสำหรับใส่กระถางให้ใช้อัตราส่วนปุ๋ยหมัก 1 ส่วนผสมกับดิน 2-3 ส่วน


5.5  อุตสาหกรรมรีไซเคิล
           5.5.1  รถยนต์เก่า เครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นตู้เย็น โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ  เครื่องซักผ้า เครื่องคอมพิวเตอร์แม้แต่หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ของประเทศญี่ปุ่น จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลให้มากที่สุดก่อนที่จะทิ้งไปในบ่อฝังกลบ หรือนำไปเผาในเตาเผา  โดยเฉพาะรถยนต์

สามารถนำมาใช้ซ้ำโดยถอดชิ้นส่วนเลือกที่ยังมีสภาพดีและยังใช้งานได้ส่งขายเป็นสินค้ามือสองขายไปยังต่างประเทศ ที่เหลือคัดแยกชิ้นส่วนไปรีไซเคิลตามประเภทของวัสดุ เหลือเพียงโครงเหล็กที่ต้องนำเข้าเครื่องอัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเพื่อลดพื้นที่การจัดเก็บและขนส่ง ซึ่งรถยนต์สามารถรีไซเคิลได้ถึงร้อยละ 99  ซึ่งวัสดุที่แยกชิ้นส่วนออดมาได้แล้วจะถูกนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าได้อีก นับว่าเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามาก    

          5.5.2  บรรจุภัณฑ์รีไซเคิล
           บรรจุภัณฑ์ที่เกิดจากการบริโภคสินค้าของประชาชน เช่น ขวดแก้ว  กระป๋องโลหะ ขวดพลาสติก ปริมาณมากในแต่ละวัน  วัสดุพวกนี้จะถูกคัดแยกทิ้งในภาชนะที่เตรียมไว้ให้  หรือใส่ถุงแล้วนำไปทิ้งในวันที่กำหนดไว้ ซึ่งได้สัมปทานให้เอกชนจัดเก็บตามวันเวลาที่กำหนด  มีการ
ตั้งถังรองรับวัสดุรีไซเคิลในสถานที่ต่างๆ ทั้งสถานีรถไฟฟ้า ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ บริเวณตู้ขายเครื่องดื่ม และที่สาธารณะต่างๆ ให้ประชาชนทิ้งขยะตามประเภทที่กำหนด ซึ่งมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานที่นั้นๆจะมีขยะประเภทใดมาก   บางแห่งแยกเป็นขวดพลาสติก ขวดแก้ว  บางแห่งแยกเป็นขยะที่เผาไหม้ได้ กับขยะที่เผาไหม้ไม่ได้  สถานที่ที่ตั้งถังได้หลากหลายคือที่บริเวณหน้าซุปเปอร์มาเก็ต  ซึ่งวัสดุเหล่านี้จะมีเอกชนผู้รับสัมปทานเข้าไปจัดเก็บเฉพาะขยะในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบไปจัดการเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลตามประเภทของขยะ 

5.6   โรงงานผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งในย่านเกษตรกรรม
          เป็นโรงงานที่ก่อสร้างขึ้นในย่านเกษตรกรรม ถูกต่อต้านจากชาวบ้านอย่างหนักเกรงว่าจะไปก่อมลพิษในพื้นที่ แต่เจ้าของโรงงานได้ชี้แจงทำความเข้าใจพร้อมออกแบบโรงงานให้เข้ากับสถานที่ มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียนร้อย  รับขยะประเภทเผาไหม้ได้เช่นถุงพลาสติก
ซองขนม เศษหนัง ยาง ผ้า เศษไม้ ต่างๆ เพื่อนำมาบดย่อยเป็นชิ้นเล็กและอัดด้วยความดันสูงเป็นก้อนเชื้อเพลิงแข็ง ทำให้มีค่าความร้อนสูงกว่าการนำขยะไปเผาในเตาเผาโดยตรง  นอกจากนั้นที่ยังเป็นที่รองรับการทิ้งของเหลือใช้เช่นเสื้อผ้าของเก่าใช้แล้วแต่ยังมีสภาพดีจะถูกทิ้งที่จัดไว้ให้เป็นสินค้ามือสองหรือนำไปประดิษฐ์เป็นสินค้าชิ้นใหม่ได้  นอกจากนั้นยังเป็นสถานที่รองรับวัสดุรีไซเคิลสำหรับประชาชนที่ต้องการทิ้งก็บรรทุกใส่รถทิ้งลงในตะกร้าที่จัดไว้ให้
การจัดการขยะของฟูกูโอกะ... เนื้อหาก่อนหน้านี้ 
ยังมีต่อ สนใจ คลิ๊กที่นี่ 
"

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม การมีส่วนร่วม
· เสนอข่าวโดย aom


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด การมีส่วนร่วม:
การหมักทำปุ๋ยอินทรีย์ในครัวเรือนตามวิธี Takakura Home Method


คะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 5
จำนวนผู้ลงคะแนน: 2


โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่


ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์


"การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (ต่อ4)" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 18 ข้อคิดเห็นต่างๆ | ค้นหาข้อคิดเห็น
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน

jlgg (จำนวน: 1)
โดย jlgg เมื่อ Wed 17 February 2016@12:31:38
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
louis vuitton neverfull mm coach outlet store UGG Outlet nike australia ugg leather boots Prada Outlet hermes outlet nike air ugg slippers ugg boots Cheap Ray Ban kate spade uk mcm rucksack chanel australia louis vuitton bags michael kors tote bags hermes bag michael kors bags on sale Womens Ugg Chanel Outlet asics shop coach purses on sale nike free run sko2 Gucci Outlet burberry australia change points uk louis vuitton watllets clk benz France Favourites MCM BagsRe: การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (ต่อ4) (จำนวน: 1)
โดย myy เมื่อ Mon 18 April 2016@09:30:57
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
barbour womens jackets, tommy hilfiger canada, chanel bags, gucci shoes, new orleans pelicans jersey, air max, abercrombie and fitch kids, air max 2014, mcm handbags, hogan sito ufficiale, prada outlet, michael kors handbags, tory burch sandals, burberry, toms shoes outlet, roshes, red bottom, womens clothing, burberry outlet store, swarovski crystal, north face, michael kors outlet, jordan retro, ray-ban sunglasses, timberland outlet, dre beats, asics, hermes outlet, nike running shoes, ralph lauren outlet online, uggs outlet, nike tn, tory burch handbags, nike roshe run, louboutin, michael kors, michael kors outlet online sale, uggs outlet, prada handbags, longchamp handbags, michael kors, michael jordan, uggs canada, ugg australia, mizuno running shoes, chanel, nike roshe run, thomas sabo uk, vans shoes,
อ่านความเห็นต่อ...Re: การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (ต่อ4) (จำนวน: 1)
โดย qqqqqing เมื่อ Sat 11 June 2016@13:07:33
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

hermes birkin louis vuitton pas cher asics nike roshe run cartier sunglasses michael kors outlet michael kors outlet ralph lauren uk coach outlet beats by dre mulberry uk coach outlet nike air max versace sunglasses kate spade handbags air jordan shoes christian louboutin uk louis vuitton handbags police sunglasses coach outlet store calvin klein outlet hollister uk michael kors outlet cheap oakley sunglasses air max 90 replica watches swarovski outlet oakley sunglasses michael kors outlet basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes juicy couture outlet tory burch outlet michael kors handbags cheap michael kors handbags fitflops sale clearance michael kors outlet ralph lauren outlet ralph lauren polo longchamp handbags swarovski crystal air max 90 cheap oakley sunglasses babyliss pro michael kors outlet kobe shoes celine outlet

อ่านความเห็นต่อ...michael kors handbags (จำนวน: 1)
โดย jiajiagg เมื่อ Wed 22 June 2016@15:13:35
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
cheap oakley sunglasses michael kors outlet http://www.cheap-airjordans.us.com tiffany and co outlet online kobe shoes fitflops clearance oakley vault michael kors handbags chrome hearts online yeezy shoes cheap oakley sunglasses mlb jerseys authentic yeezy shoes cheap watches,cheap rolex watches,rolex watches for men,buy rolex online michael kors handbags outlet tiffany jewelry oakley sunglasses michael kors handbags Air Jordan 11 kobe shoes for sale online air jordan retro michael kors handbags jordan shoes cheap oakley sunglasses michael kors handbags cheap oakley sunglasses michael kors outlet store online michael jordan shoes fitflops replica christian louboutinRe: การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (ต่อ4) (จำนวน: 1)
โดย clibin009 เมื่อ Fri 15 July 2016@10:25:51
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

But nike blazer pas cher he longchamp pas cher had been coach outlet wrong! The balustrade rolex watches was a brief one, michael kors closed oakley sunglasses cheap at moncler outlet both wedding dress ends. true religion jeans He longchamp handbags stumbled from end to cheap uggs end of air jordans it, cheap oakley sunglasses but ralph lauren polo there longchamp was no cheap ugg boots exit. jordan 12 He hermes bags looked toms outlet over the side. ugg pas cher A sheer michael kors handbags clearance hundred-foot nike outlet drop air max pas cher to louis vuitton outlet online the canada goose gravel. A soft nike blazer fluted canada goose jackets whistle longchamp above jimmy choo him caught jordan 4 his ear. He looked moncler up. michael kors Only a breath of cheap nike shoes wind sac longchamp in swarovski jewelry the new jordans moorings of that bloody balloon! But michael kors then a mont blanc pens lunatic nike air force idea came to true religion jeans him, ugg boots clearance a flashback michael kors handbags to red bottom shoes one ray ban sunglasses of the อ่านความเห็นต่อ...
Re: การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (ต่อ4) (จำนวน: 1)
โดย ninestab123 เมื่อ Fri 19 August 2016@09:45:23
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
ninest123
canada goose, uggs outlet, oakleysunglasses2.us.com, insanity workout, nike trainers, bottes ugg pas cher, rolex watches, michael kors outlet online, north face uk, oakley pas cher, ralph lauren outlet, coach outlet store online, louboutin shoes, coach outlet store online, true religion outlet, ralph lauren polo, ugg pas cher, louis vuitton outlet online, phone cases, michael kors, nike roshe run, polo ralph lauren outlet, mont blanc pens, thomas sabo uk, air max 2015, moncler jackets, hermes, oakley sale, tiffany jewelry, longchamp outlet online, oakley sunglasses cheap, jordan future, uggs on sale, cheap oakley sunglasses, longchamp outlet online, gucci belts, burberry outlet, polo lacoste, canada goose, louboutin, ugg outlet, sac vanessa bruno, gucci outlet online, michael kors outlet online sale, cheap nike shoes, burberry, vans scarpe, kate spade<

อ่านความเห็นต่อ...Re: แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว...ไม่ไปไม่ได้ (จำนวน: 1)
โดย chenyingying เมื่อ Thu 22 September 2016@14:17:40
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

ugg australia moncler outlet ugg boots outlet kate spade outlet curry 2 louboutin shoes kate spade outlet ralph lauren uk michael kors factory outlet uggs outlet louboutin shoes coach handbags true religion outlet cavaliers jerseys louis vuitton purses adidas yeezy 350 boost tommy hilfiger clothing burberry sale air max pas cher cheap uggs louis vuitton purses oakley sunglasses spurs jerseys ugg boots louboutin pas cher louis vuitton purses patriots jerseys ugg boots cheap ray ban sunglasses outlet michael kors outlet clearance hermes birkin bag ugg canada fitflop sale heat jerseys ugg outlet juicy couture handbags uggs on sale adidas shoes burberry handbags cheap oakley sunglasses coach outlet online ugg pas cher coach outlet online ray bans ugg outlet replica rolex watches uggs on sale supra shoes michael kors outlet online chenyingying20160922Re: การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (ต่อ4) (จำนวน: 1)
โดย mselljerseys เมื่อ Tue 04 October 2016@17:19:23
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
The wholesale nfl jerseys league’s scouting book on Odell Beckham Jr. is now a bestseller. The Nike Free Run New York Giants wide receiver is prone to losing his mind in the heat of the action, and it doesn’t have to be Josh Nike Air Max 90 Norman covering him to bring it cheap nfl jerseys out. The key for opponents is to do NFL Jerseys whatever they can to incite that inner rage. That’s what the Minnesota Vikings tried to do — and very much succeeded at — in Monday’s 24-10 win to bring them to 4-0. Get up in Beckham’s face. Double Nike Air Max 2015 Shoes cover him. Give nfl jerseys store him a little shove after the whistle. Say something in Nike Roshe Run his ear. Put an extra kicking net on the sideline. Whatever it takes.Re: การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (ต่อ4) (จำนวน: 1)
โดย chenyingying เมื่อ Tue 01 November 2016@15:10:39
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

michael kors handbags thunder jerseys michael kors outlet clearance true religion jeans ugg pas cher hogan sito ufficiale ray ban outlet mulberry bags cheap jordans ray ban sunglasses louis vuitton handbags cheap oakley sunglasses ugg outlet steelers jerseys pandora charms ray bans michael kors handbags hollister clothing store ugg boots sale ugg boots ugg outlet fitflop sale broncos jerseys ugg boots burberry outlet moncler soldes louis vuitton handbags uggs on sale michael kors outlet cheap canada goose jackets chenyingying20161101Re: Сколько л/с в В (จำนวน: 1)
โดย meadc เมื่อ Thu 03 November 2016@15:13:20
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
nike jordan shoes moncler jacket Mizuno Shop Japan Nike Air Jordan Kobe 9 Shoes kate spade outlet polo outlet nike australia mk bags pandora charms bercrombie Nederland ray ban polarized michael kors nike jordan shoes cheap basketball shoes jordan shoes Nike Air Max michael kors handbags outlet tiffany co ugg boots burberry online pandora ring Jordan retro pandora jewelry snow boots longchamp bag burberry outlet oakley frogskins sunglasses michael kors handbags Cheap Ray Ban coach outlet online pandora charms pandora rings paul smith uk prada bag longchamps pirate systemme adc11.3meadc (จำนวน: 1)
โดย meadc เมื่อ Mon 26 December 2016@11:02:42
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
me adc12.26
Coach Sunglasses Outlet jordan retro shoes michael kors handbags air jordan shoes pandora necklaces michael kors outlet michael kors landing gears adidas australia burberry online coach outlet official michael kors nike australia coach diaper bag burberry scarf nike jordan shoes burberry outlet canada Mizuno Shoes burberry outlet Prada Outlet rayban aviator asics shoes kate spade bags outlet michael kors burberry outlet burberry canada michael kors outlet nike outlet Canada Goose Outlet ugg boots uk michael kors bags michael kors tote uggs outlet prada bags nike outlet coach australia Adidas Yeezy Boost 350 true religion major league baseball longchamp sac Nike Hyperdunk Shoes coach shoes pandora jewelry canada goose outlet asics Australia abercrombie outlet moncler jacket mens baseball jerseys moncler uk michael kors coach outlet online อ่านความเห็นต่อ...Re: การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (ต่อ4) (จำนวน: 1)
โดย yaoxuemei เมื่อ Thu 21 December 2017@12:02:52
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
yaoxuemei20171221mont blanc ray ban wayfarer tory burch outlet online coach outlet store online coach factory outlet polo ralph lauren sale michael kors outlet clearance polo ralph lauren valentino outlet uggs outlet polo shirts coach factory outlet fitflops shoes michael kors outlet clearance cheap jordans for sale polo ralph lauren outlet asics shoes canada goose outlet online ralph lauren shirts canada goose jackets kate spade outlet canada goose outlet store canada goose outlet michael kors outlet ugg outlet uggs on sale michael kors outlet michael kors outlet clearance cheap oakley sunglasses mont blanc outlet christian louboutin sale nike outlet longchamp outlet michael kors outlet online canada goose jackets cheap authentic nba jerseys canada goose polo ralph lauren outlet online michael kors outlet oakley sunglasses wholesale pandora charms mbt valentino outlet coach outlet อ่านความเห็นต่อ...Re: ภาวะโลกร้อน กับ ขยะ (จำนวน: 1)
โดย cai123 เมื่อ Tue 22 May 2018@15:57:00
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
cai123 michael kors outlet clearance louis vuitton handbags ray bans fitflops uk the frye company shoes michael kors canada pandora jewelry outlet nike air presto air jordan retro adidas originals ysl handbags ralph lauren outlet coach outlet online birkenstock outlet philipp plein louis vuitton factory outlet ecco outlet rolex replica watches valentino outlet adidas sneakers uggs outlet adidas shoes mlb jerseys cheap fitflop shoes nike outlet online garmont boots adidas nmd r1 ugg boots coach outlet store michael kors outlet online pandora charms sale burberry handbags red bottom asolo boots rihanna shoes pandora jewelry store ugg outlet store jordan shoes for sale ralph lauren outlet online nike air max 2019 adidas ultra boost givenchy outlet nike free 5.0 coach factorty outlet store christian louboutin sale adidas outlet store pandora charms outlet polo ralph lauren outlet
อ่านความเห็นต่อ...Re: การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (ต่อ4) (จำนวน: 1)
โดย cai123 เมื่อ Thu 28 June 2018@15:26:25
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
20180628yuanyuan
nike react shoes nmd adidas converse outlet christian louboutin shoes michael kors outlet store dr martens boots michael kors outlet store coach outlet store online cheap oakley sunglasses lebron james shoes nike shox shoes coach factory outlet online moncler jackets coach outlet online timberland outlet store coach outlet online saint laurent handbags birkenstock sandals pandora charms givenchy handbags mlb jerseys cheap ralph lauren uk coach factory outlet online coach factory outlet online pandora charms outlet ugg boots outlet kate spade handbags coach outlet online fitflop sandals ralph lauren sale pandora charms sale clearance philipp plein michael kors outlet store ugg canada ecco shoes coach factory outlet coach outlet store supra for sale cole haan shoes puma outlet adidas yeezy tory burch outlet online reebok outlet cartier watches coach outlet online michael kors outlet clearance

อ่านความเห็นต่อ...chenlixiang (จำนวน: 1)
โดย yaoxuemei เมื่อ Mon 20 August 2018@06:59:49
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2018.8.20chenlixiang adidas adidas outlet rolex watches roshe run dyson hair dryer cartier love bracelet air jordan ferragamo nike kyrie 2 wedding dresses air max 2017 marc jacobs handbags jordan 31 michael kors burberry outlet oakley sunglasses vibram fivefingers dansko adidas clothing longchamp handbags nike blazer pas cher mizuno louboutin pas cher michael kors outlet nike air max 90 nike factory pandora jewelry nike air max oakley sunglasses gucci handbags nike vapor max iphone x case burberry outlet true religion outlet nike pas cher jordans montre pas cher baseball bats mac makeup mont blanc 10 deep clothing kevin durant shoes nike outlet nike outlet dolce & gabbana sunglasses nike air max 95 kobe 10 mulberry outlet chrome hearts chrome hearts jewelry อ่านความเห็นต่อ...leilei123 (จำนวน: 1)
โดย leilei3915 เมื่อ Fri 24 August 2018@11:00:08
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2018824 leilei3915
kate spade bags uggs outlet ugg outlet ugg outlet mbt shoes outlet mlb jerseys ray ban sunglasses outlet polo outlet lacoste polo canada goose outlet ralph lauren outlet coach outlet online ralph lauren sale clearance uggs canada ugg boots clearance michael kors outlet clearance fitflops sale clearance pandora charms outlet polo ralph lauren polo outlet nike huarache cheap jordans for sale polo ralph lauren outlet polo outlet christian louboutin shoes ray ban outlet michael kors outlet coach outlet online supreme uk coach outlet store online jordan shoes uggs outlet coach outlet coach outlet oakley sunglasses wholesale coach factory outlet canada goose outlet birkenstock outlet oakley sunglasses wholesale canada goose jackets mulberry outlet fred perry polo christian louboutin canada goose outlet coach outlet online
อ่านความเห็นต่อ...Re: การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (ต่อ4) (จำนวน: 1)
โดย dongdong8 เมื่อ Fri 24 August 2018@15:44:27
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
20188.24wengdongdong coach factory outlet swarovski rings adidas superstar adidas outlet store oakley sunglasses ronaldo jersey bvlgari rings coach outlet online tory burch shoes ugg boots maglie calcio birkenstock sandals air max plus kobe shoes dior handbags onitsuka tiger supreme swarovski jewelry vetements clothing mulberry handbags links of london mac makeup ray ban outlet adidas yeezy burberry handbags manolo blahnik versace sunglasses shoe carnival marcelo burlon jordan 5 michael kors outlet christian louboutin new balance sandals vans outlet adidas shoes spalding basketball ray ban sunglasses kyrie 2 michael kors handbags coach factory outlet online wedding shoes versace bags kd 8 yeezy 500 malone souliers shoes kate spade purse kobe 11 burberry outlet store oakley sunglasses wholesale อ่านความเห็นต่อ... 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.