Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์สวนวชิราภิรมย์ DOG Parkแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561Download สติ๊กเกอร์ประเภทขยะserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงรุกในการจัดกรรมสิทธิ์Online
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

Select Languages
เลือกรูปแบบภาษา:


SearchRandom Headlines

การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
[ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ]

·ต้นไม้ลดมลพิษ ได้จริงหรือ?
·แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว...ไม่ไปไม่ได้
·โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
·พื้นที่สีเขียวของโตเกียว
·การจัดการด้านสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร

Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่อง/บทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 มุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์

Shout Box

เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ที่สามารถฝากข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.

Public Relations DOE
 ข่าว/กิจกรรม :
 จัดการข่าว (News)
 ปฏิทินกิจกรรม
 Upload ภาพกิจกรรม

แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (ต่อ3)
ติดประกาศ Mon 14 May 2012@15:06:47 โดย aom

การมีส่วนร่วม happy_aom บันทึก "5.  กรณีศึกษา
5.1  การจัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองคิตะคิวชิว
    เมืองคิตะคิวชิว ประเทศญี่ปุ่นเป็นเมืองที่มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยใช้หลักการการมีส่วนร่วม และความร่วมมือกันจากไตรภาคีอย่างเข้มแข็ง คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยได้ร่วมกันดำเนินการตามแผนงานที่สอดคล้องกันและแบ่งภาระหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนภายใต้หลักการการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วยวิธีการ 3RS (Reduce, Reuse, Recycle) 


นอดีตเมืองคิตะคิวชิวเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญโดย ในปี 1901 เป็นเมืองแรกของประเทศญี่ปุ่นที่มีโรงงานถลุงแร่เหล็กและเพิ่มกำลังการผลิตอีกทั้งมีการเพิ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง จนทำให้สภาพแวดล้อมของเมืองเกิดมลภาวะทางอากาศอย่างรุนแรง เนื่องจากฝุ่นละอองและมลพิษทางน้ำ เพราะมีการทิ้งน้ำเสียจากโรงงานตสาหกรรมลงแหล่งน้ำและทะเล ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองคิตะคิวชิว จนกระทั่งในปี 1960 กลุ่มแม่บ้านได้มีการรวมตัวกัน เรียกร้องให้โรงงานตสาหกรรมที่อยู่ใกล้กับชุมชนมีการแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม และเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาจากมลพิษต่างๆ ด้วยการส่งจดหมายถึงโรงงานอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยเพื่อขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น จึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการแก้ไขปัญหามลพิษโดยประชาชน มหาวิทยาลัย ภาครัฐ และภาคเอกชน โดย มหาวิทยาลัยได้ให้ความรู้กับกลุ่มแม่บ้านในเรื่องการตรวจวัดและการติดตามมลพิษทางอากาศ และโรงงานอุตสาหกรรมได้ให้โอกาสกับกลุ่มแม่บ้านในการเข้าตรวจสอบการดำเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อโรงงานได้มีการแก้ไขปัญหาด้านมลพิษ หลังจากนั้น เมืองคิตะคิวชิว ได้มีการตื่นตัวในการแก้ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น โดยในปี 1963 การปกครองส่วนท้องถิ่นได้เริ่มมาตรการในการควบคุมมลพิษโดยมีข้อตกลงในการควบคุมมลพิษ (Pollution Control greement) และได้มีการสำรวจและเก็บข้อมูลทางด้านอากาศและน้ำอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 1964 – 1970 เมื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาวางแผนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองให้ดีขึ้น จนกระทั่งในปี 1967 ได้มีกฎหมายควบคุมมลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อม (Basic Law for Environmental Pollution Control) ในช่วงปี 1972 – 1991 รัฐบาลกลางและเอกชนได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไข และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของเมืองคิตะคิวชิว โดยใช้เงินงบประมาณทั้งหมด 804.3 พันล้านเยน โดยเอกชนร่วมสนับสนุนงบประมาณ 252 พันล้านเยน หรือร้อยละ 31.4 ของงบประมาณทั้งหมด โดยใช้วิธีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Cleaner Production) และหลังจากนั้นเมืองคิตะคิวชิว ได้มีการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยกระบวนการผลิตจะก่อให้เกิดมลพิษน้อยที่สุด ประหยัดวัตถุดิบได้แก่ น้ำและพลังงาน โดยในช่วงแรกได้มีการศึกษาและทดลอง (Practical Research Area) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเอกชนโดย Eco-Town Center ร่วมกับ มหาวิทยาลัยฟูโกโอกะ และสถาบันเพื่อพัฒนาการรีไซเคิลรวมถึงระบบการควบคุมมลพิษทางสิ่งแวดล้อม ส่วนหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งได้พัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลและขยายผลสู่ภาคธุรกิจในพื้นที่ Hibiki Recycling Area เช่น โรงงานรีไซเคิลขวดพลาสติกใส (PET Bottle Recycle Project) , โรงงานรีไซเคิลน้ำมันเครื่องรถยนต์ (Automobile Recycling Project) , โรงงานรีไซเคิลเครื่องใช้สำนักงานโรงงานรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้า
    จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ทำให้เมืองคิตะคิวชิว มีสภาพแวดล้อมที่ดี ประชาชนกับโรงงานอุตสาหกรรม มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมได้ จึงทำให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นจนกระทั่งในปัจจุบันการจัดการมูลฝอยของเมืองคิตะคิวชิว
    เมืองคิตะคิวชิวได้ใช้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับภาระในการก่อมลพิษ (Polluter pay Principle)  ในการจัดการมูลฝอย คือ ผู้ผลิตมูลฝอยในปริมาณมาก จะต้องจ่ายค่าจัดการมูลฝอยมากตามปริมาณมูลฝอยที่ทิ้ง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการขอความร่วมมือกับประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด หรือนำไปรวบรวมนำไปตามจุดที่ท้องถิ่นกำหนด และเหลือมูลฝอยทิ้งให้น้อยที่สุด ซึ่งหมายถึงเมืองคิตะคิวชิวสามารถประหยัดงบประมาณในการจัดการมูลฝอย

    เมืองคิตะคิวชิว ได้แบ่งมูลฝอยออกเป็น 2 ประเภทคือ
     5.1.1  มูลฝอยจากบ้านเรือน (Municipal Solid Waste)  หมายถึงมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในครัวเรือนไม่ใช่มูลฝอยอุตสาหกรรม (Industrial Waste) มูลฝอยเหล่านี้ รัฐบาลท้องถิ่น (Local Government) เป็นผู้ดำเนินการ และ กำหนดหลักเกณฑ์ในการแยกประเภท (Separation) การเก็บ (Collection) และการกำจัด (Disposal) รวมถึง การเก็บภาษีจากค่าบริการในการจัดการมูลฝอยด้วยการขายถุงบรรจุมูลฝอย ซึ่งจะแบ่งประเภทมูลฝอยตามสีถุงและกำหนดเวลาในการเก็บดังรายละเอียดดังนี้

    5.1.2  มูลฝอยอุตสาหกรรม (Industrial Waste) หมายถึงมูลฝอยที่เกิดจากขบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งกำหนดไว้ 21 ประเภท ได้แก่ ตะกอน(Sludge) น้ำมัน(Waste oil) เถ้า(Ash) กรด(Waste acid) ด่าง(Waste alkali) เศษแก้ว(Glass Scrap) ฯลฯ รวมถึงมูลฝอยที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ(Business activity) มูลฝอยกลุ่มนี้จะดำเนินการโดยบริษัทเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตในการรวบรวม ขนส่ง และกำจัด  จากเมืองคิตะคิวชิว (Kitakyushu City)

5.2 การจัดการขยะครบวงจรและใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าของเมืองโอกิทาวน์
     เมืองโอกิ ทาวน์ เป็นเมืองเล็กๆ ประชากรประมาณหมื่นครอบครัว เมืองนี้ประชากรมีอาชีพทางการเกษตร และธุรกิจอื่นๆ ปะปนกัน แต่ที่น่าทึ่งเพราะที่นี่ไม่มีขยะ มีแต่วัตถุดิบหรือทรัพยากรที่เปลี่ยนเป็นพลังงาน เป็นสารบำรุงดิน เป็นเงิน มาใช้ภายในเมืองของพวกเขาเอง สามารถกล่าวได้ว่าแนวคิดคล้ายแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้เมืองนี้เป็นเมืองที่สงบ น่าอยู่
    ผู้บริหารเมืองโอกิทาวน์ ได้สร้างโรงงานผลิตไบโอแก๊ส ไว้สำหรับบำบัดขยะเศษอาหาร และสิ่งปฏิกูล ที่เก็บจากบ้านเรือนของชาวเมืองทุกหลังคาเรือน เพื่อผลิตไบโอแก๊สและใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าส่งกลับให้ประชาชนได้ใช้กระแสไฟฟ้ากัน วัสดุที่เหลือจากการหมักแก๊สเป็นของเหลวที่ผ่านการหมักอย่างสมบูรณ์และฆ่าเชื้อด้วยอุณหภูมิสูงกว่า 70 องศาด้วยกระบวนการหมักเอง นานกว่า 2 ชั่วโมงแล้วเทศบาลจะใส่รถบรรทุกคล้ายรถบรรทุกน้ำ นำไปราดบนพื้นที่เกษตรของเกษตรกรเป็นสารบำรุงดินอย่างดี ช่วยลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ปุ๋ยเคมีได้อย่างมากมายมหาศาลที่เดียว  ส่วนเกษตรกรเองก็จะเก็บรวบรวมกิ่งไม้ใบไม้ เศษผลิตการเกษตรที่ตัดทิ้งเช่นราก ใบ และวัชพืชที่เกิดในแปลงเกษตร นำไปหมักทำปุ๋ยไว้ใช้เอง ทุกแปลงเกษตรจะมีโรงปุ๋ยของตัวเอง
 


    ส่วนของเหลือใช้อื่นๆ ที่ไม่ใช่ขยะอินทรีย์ บ้านเราเรียกของเก่า หรือวัสดุรีไซเคิล เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋อง อลูมีเนียม เหล็ก พลาสติกต่างๆ และอีกส่วนหนึ่งวัสดุที่อันตรายเช่นหลอดไฟ กระป๋องเสปร์ ขวดยาทาเล็บ ถ่านไฟฉาย บ้านเราเรียกขยะอันตราย  ชาวเมืองทุกคนจะแยกใส่ถุงพลาสติก หรือภาชนะอะไรก็ได้เก็บไว้ในบ้าน เมื่อมีปริมาณมากพอ(ประมาณ หิ้วสองมือแล้วหมด) ก็จะนำใส่รถไปที่ศูนย์คัดแยกมูลฝอยของเทศบาล  แล้วเขาก็จอดรถหน้าพื้นที่คัดแยก เสร็จแล้วก็ลงจากรถ แล้วก็คว้าถุงวัสดุต่างๆที่อยู่ในถุงแล้วหยิบทีละชิ้นสองชิ้นใส่ลงในกระบะขนาดใหญ่กว่าตะกร้าผลไม้บ้านเราประมาณ 2 เท่า  ซึ่งตั้งเรียงรายยาวรวมกันกว่า 20 เมตร ซึ่งพวกเขาพยายามที่จะใส่ให้ถูกถัง หากหาไม่เจอหรือไม่รู้ว่าจะใสถังไหน ก็จะมีลุงแก่ๆอยู่คนหนึ่งเดินไปดูแล้วก็บอกว่าให้ใส่ถังไหน ขยะอันตรายเขาก็แยกใส่ตามที่กำหนดเช่นกันเช่นหลอดไฟที่หนึ่ง ถ่านไฟฉายตะกร้าหนึ่ง กระป๋องสเปร์อีกตะกร้าหนึ่ง


ทำไมเขาไม่ขายให้ซาเล้งเล้ง หรือร้านรับซื้อของเก่า เพราะว่าไม่มีร้านรับซื้อหรือซาเล้ง แล้วเขานำมาให้เทศบาลแล้วได้อะไร  เขาได้ลดขยะในบ้านของเขาไม่ต้องซื้อถุงราคาแพงกว่าใบละ 20 บาทเพื่อใส่ขยะทิ้ง .ก็เขาคิดค่าธรรมเนียมเก็บขนและกำจัดรวมไว้ในค่าถุงด้วย    
    สิ่งของที่ประชาชนนำมาคัดแยกทิ้งที่ศูนย์คัดแยกมูลฝอยของเทศบาลเมืองโอกิ จะมีหลายชิ้นที่ยังมีสภาพดี สามารถนำไปใช้ซ้ำได้อีก เขาจะคัดแยกไปใส่ชั้นวางของเพื่อขายให้คนอื่นที่เห็นว่ายังใช้ได้หรือสะสม หรือส่งออกต่างประเทศ มีทั้งเสื้อกันหนาว เสื้อผ้าอื่นๆ แก้ว ถ้วยกระเบื้อง ชุดกิโมโน ของเด็กเล่น ของใช้ในบ้านทุกอย่าง หาได้ที่นี่ ราคาไม่แพงประมาณ 100 เยน อันไหนที่มีค่าหน่อยราคาจะสูงขึ้นแต่ไม่มาก
    ส่วนวัสดุรีไซเคิลเช่นแก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก และอื่นๆ เขาก็จะที่โรงเก็บขนาดประมาณ ตู้คอนเทนเนอร์ ตามประเภทที่ผู้รับซื้อกำหนด เมื่อประมาณมากพอผู้รับซื้อก็มารับซื้อ เทศบาลก็นำเงินที่ได้เป็นกองทุนไว้ใช้เป็นสวัสดิการต่างๆเช่นที่เมืองจัดให้สาธารณะ ไม่ได้ส่งเงินให้คนที่นำมาคัดแยก ซึ่งประชาชนยอมรับที่จะให้เป็นเงินส่วนกลางของเมืองที่ประชาชนทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
          ขยะอันตรายก็ต้องส่งไปโรงงานกำจัดมูลฝอยอันตราย  ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีเฉพาะ เพื่อกำจัดของเสียอันตรายและไม่ปล่อยมลพิษสู่บรรยากาศ ขยะอันตรายบางตัวสามารถ รีไซเคิลได้เช่นหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ก็ส่งไปแรงงานรีไซเคิลหลอดไฟ  เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า เช่นแอร์  ตู้เย็น โทรทัศน์  เครื่องคอมพิวเตอร์ ก็นำส่งโรงงานรีไซเคิลเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อคัดแยกชิ้นส่วนเช่น แก้ว โลหะ พลาสติก นำไปหลอมกลับมาใช้ใหม่การจัดการขยะของฟูกูโอกะ... เนื้อหาก่อนหน้านี้   ยังมีต่อ สนใจ คลิ๊กที่นี่


"

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม การมีส่วนร่วม
· เสนอข่าวโดย aom


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด การมีส่วนร่วม:
การหมักทำปุ๋ยอินทรีย์ในครัวเรือนตามวิธี Takakura Home Method


คะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 0
จำนวนผู้ลงคะแนน: 0

โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่


ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์


"การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (ต่อ3)" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 20 ข้อคิดเห็นต่างๆ | ค้นหาข้อคิดเห็น
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน

2015909caihuali (จำนวน: 1)
โดย 2015909caihuali เมื่อ Tue 08 September 2015@08:54:06
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
ralph lauren, http://www.poloralphlaurenoutlet.it/ hollister pas cher coach handbags, http://www.coachhandbagsoutletonline.us.com/ ray ban,rayban,occhiali ray ban,ray-ban,ray ban occhiali,ray ban sunglasses gucci, http://www.borseguccioutlet.it/ cheap nba jerseys kobe 9 elite cheap nhl jerseys coach outlet giuseppe zanotti manchester united jersey replica handbags,replica handbags outlet,cheap handbags,purses and handbags,wholesale replica handbags,replica bags,bags outlet,replica handbags wholesale,cheap purses,discount handbags,handbags sale,wholesale purses,handbags and purses,replica purses hermes outlet converse shoes michael kors outlet los angeles clippers jerseys abercrombie and fitch mulberry outlet tods shoes air jordan shoes washington redskins jerseys tods outlet ugg boots, http://www.cheapuggboots.net.co nike free replica handbags, http://www.replicahandbag.us.com/ michael kors uk beats by dr dre, http://www.beatsbydrdre-headphones.us.com/ pandora jewelry nike outlet store karen millen dresses, http://www.karenmillendressesoutlets.co.uk/ cheap oakley sunglasses cheap football shirts basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes ray ban sunglasses, http://www.rayban-sunglassess.us.com/ nike roshe coach outlet store, http://www.coachoutletstoreonline.in.net/ polo ralph lauren outlet louis vuitton handbags oakley sunglasses
อ่านความเห็นต่อ...xiaozhengm (จำนวน: 1)
โดย xiaozhengm เมื่อ Mon 05 October 2015@12:30:55
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2015-10-6 xiaozhengm
louis vuitton
Ugg Boots,Ugg Boots Outlet,Ugg Outlet,Cheap Uggs,Uggs On Sale,Ugg Boots Clearance,Uggs For Women
Louis Vuitton Neverfull GM Monogram
Louis Vuitton Bags On Sale Cheap
coach factory outlet
coach outlet
coach factory outlet
Michael Kors Factory Outlet Online Official
michael kors uk
louis vuitton handbags
Coach Outlet USA Stores
Outlet Michael Kors Online
ralph lauren
michael kors handbags
louis vuitton handbags
michael kors outlet
Louis Vuitton Bags Original
Michael Kors Outlet Handbags Wholesale
Louis Vuitton Neverfull GM Monogram
cheap jerseys
ray ban sunglasses
Polo Ralph Lauren Factory Outlet
Abercrombie and Co Stoves and Awnings
Prescription Oakley Sunglasses Wholesale
coach outlet store online
Kobe Basketball Shoes For Sale
canada goose jacketsjlgg (จำนวน: 1)
โดย jlgg เมื่อ Wed 17 February 2016@12:40:34
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
louis vuitton neverfull mm coach outlet store UGG Outlet nike australia ugg leather boots Prada Outlet hermes outlet nike air ugg slippers ugg boots Cheap Ray Ban kate spade uk mcm rucksack chanel australia louis vuitton bags michael kors tote bags hermes bag michael kors bags on sale Womens Ugg Chanel Outlet asics shop coach purses on sale nike free run sko2 Gucci Outlet burberry australia change points uk louis vuitton watllets clk benz France Favourites MCM BagsRe: การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (ต่อ3) (จำนวน: 1)
โดย myy เมื่อ Mon 18 April 2016@09:31:20
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
barbour womens jackets, tommy hilfiger canada, chanel bags, gucci shoes, new orleans pelicans jersey, air max, abercrombie and fitch kids, air max 2014, mcm handbags, hogan sito ufficiale, prada outlet, michael kors handbags, tory burch sandals, burberry, toms shoes outlet, roshes, red bottom, womens clothing, burberry outlet store, swarovski crystal, north face, michael kors outlet, jordan retro, ray-ban sunglasses, timberland outlet, dre beats, asics, hermes outlet, nike running shoes, ralph lauren outlet online, uggs outlet, nike tn, tory burch handbags, nike roshe run, louboutin, michael kors, michael kors outlet online sale, uggs outlet, prada handbags, longchamp handbags, michael kors, michael jordan, uggs canada, ugg australia, mizuno running shoes, chanel, nike roshe run, thomas sabo uk, vans shoes,
อ่านความเห็นต่อ...Re: การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (ต่อ3) (จำนวน: 1)
โดย loemrntdherid1 เมื่อ Wed 01 June 2016@10:34:22
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

How to clean out goblet soled shoesIn beats by dre sale in my graphic, Today dr dre beats sale that regarding study Nike Free rush 3 Gris nike store Verde cheap nike shoes 2012 nike factory outlet Mujeres nike outlet El Precio microsoft christian louboutin for men Barato christian louboutin men shoes to freshen up pin nike factory outlet soled runners. beats by dre on sale Client Nike Free cheap beats by dr dre walk 3.0 cheap christian louboutin V7 Vino Rojo Oscuro Blanco Mujeres strolling cheap nikes Zapa. Start by using nike outlet washing nike outlet store the outsides while red bottom shoes on sale using 2012 Nike Free cheap jordans go out red bottom shoes 5.0 V3 christian louboutin shoes sale Mujeres christian louboutin discount Plata Verdelaware minus under armour outlet El cheap beats by dr dre 100% Garant.

 

Boyds may perhaps be cheap nikes the granddaddy of their websites under armour shoes having Philadelphia. It is not only buy jordans a strikingly excellent christian louboutin heels grocery warehouse but probably packed with skillfully lovely clothing, Footwear types and equipment by the excellent musicians christian louboutin store suitable to receive both males and nike outlet females. You can actually invest in nike outlet store the complete paychecque below nike air max but unfortunately you christian louboutin shoes are likely nike outlet to bode well executing christian louboutin on sale
อ่านความเห็นต่อ...
Re: การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (ต่อ3) (จำนวน: 1)
โดย qqqqqing เมื่อ Sat 11 June 2016@13:07:53
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

hermes birkin louis vuitton pas cher asics nike roshe run cartier sunglasses michael kors outlet michael kors outlet ralph lauren uk coach outlet beats by dre mulberry uk coach outlet nike air max versace sunglasses kate spade handbags air jordan shoes christian louboutin uk louis vuitton handbags police sunglasses coach outlet store calvin klein outlet hollister uk michael kors outlet cheap oakley sunglasses air max 90 replica watches swarovski outlet oakley sunglasses michael kors outlet basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes juicy couture outlet tory burch outlet michael kors handbags cheap michael kors handbags fitflops sale clearance michael kors outlet ralph lauren outlet ralph lauren polo longchamp handbags swarovski crystal air max 90 cheap oakley sunglasses babyliss pro michael kors outlet kobe shoes celine outlet

อ่านความเห็นต่อ...michael kors handbags (จำนวน: 1)
โดย jiajiagg เมื่อ Wed 22 June 2016@15:06:39
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
cheap oakley sunglasses nfl jerseys michael kors outlet tiffany and co outlet fitflops tiffany & co tiffany online nfl jerseys kobe shoes,kobe zoom,nike zoom kobe Cheap NFL Jerseys China michael kors handbags outlet http://www.tiffanyand.co.uk toms outlet store tiffany and co uk http://www.kobeshoes.uk tiffany jewelry michael kors outlet adidas nmd runner cheap real jordans kobe shoes ralph lauren online,cheap ralph lauren oakley sunglasses kobe basketball shoes oakley store online true religion sale cheap ralph lauren air jordan michael kors outlet store coach outlet online discount oakley sunglassesRe: การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (ต่อ3) (จำนวน: 1)
โดย ninestab123 เมื่อ Fri 19 August 2016@09:49:29
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
ninest123
canada gooseuggs outletoakleysunglasses2.us.cominsanity workoutnike trainersbottes ugg pas cherrolex watchesmichael kors outlet onlinenorth face ukoakley pas cherralph lauren outletcoach outlet store onlinelouboutin shoescoach outlet store onlinetrue religion outletralph lauren polougg pas cherlouis vuitton outlet onlinephone casesmichael korsnike roshe run,polo ralph lauren outletmont blanc pensthomas sabo ukair max 2015moncler jacketshermesoakley saletiffany jewelry,longchamp outlet onlineoakley sunglasses cheapjordan future,uggs on salecheap oakley sunglasseslongchamp outlet online,gucci beltsburberry outletpolo lacostecanada gooselouboutin,ugg outletsac vanessa brunogucci outlet onlinemichael kors outlet online salecheap nike shoesburberry
อ่านความเห็นต่อ...Opłaty za śmieci w g.Wymiarki obłęd czy rozsądek (จำนวน: 1)
โดย wengdongdong เมื่อ Sat 03 September 2016@09:55:03
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
20169.3wengdongdong
uggs canada san antonio spurs jerseys moncler pas cher pandora jewelry roshe run cheap uggs true religion jeans christian louboutin pas cher ralph lauren clearance louis vuitton outlet replica rolex watches ugg boots ray ban sunglasses coach outlet louis vuitton handbags cheap cartier watches air jordan 13 uggs for men ray ban sunglasses christian louboutin shoes polo ralph lauren pandora jewelry louis vuitton outlet kate spade outlet adidas yeezy uggs on sale nhl jerseys abercrombie and fitch canada goose jackets louis vuitton outlet coach outlet burberry outlet online adidas yeezy kate spade kate spade outlet coach outlet store online ugg boots toms outlet hollister clothing coach factory outlet uggs pas cher michael kors purses louis vuitton outlet kobe 11 shoes ugg canada boston celtics jerseys oakley sunglasses ralph lauren outlet อ่านความเห็นต่อ...Re: การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (ต่อ3) (จำนวน: 1)
โดย chenyingying เมื่อ Thu 22 September 2016@14:15:36
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

ugg australia moncler outlet ugg boots outlet kate spade outlet curry 2 louboutin shoes kate spade outlet ralph lauren uk michael kors factory outlet uggs outlet louboutin shoes coach handbags true religion outlet cavaliers jerseys louis vuitton purses adidas yeezy 350 boost tommy hilfiger clothing burberry sale air max pas cher cheap uggs louis vuitton purses oakley sunglasses spurs jerseys ugg boots louboutin pas cher louis vuitton purses patriots jerseys ugg boots cheap ray ban sunglasses outlet michael kors outlet clearance hermes birkin bag ugg canada fitflop sale heat jerseys ugg outlet juicy couture handbags uggs on sale adidas shoes burberry handbags cheap oakley sunglasses coach outlet online ugg pas cher coach outlet online ray bans ugg outlet replica rolex watches uggs on sale supra shoes michael kors outlet online chenyingying20160922Re: การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (ต่อ3) (จำนวน: 1)
โดย mselljerseys เมื่อ Tue 04 October 2016@17:25:22
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
The wholesale nfl jerseys league’s scouting book on Odell Beckham Jr. is now a bestseller. The Nike Free Run New York Giants wide receiver is prone to losing his mind in the heat of the action, and it doesn’t have to be Josh Nike Air Max 90 Norman covering him to bring it cheap nfl jerseys out. The key for opponents is to do NFL Jerseys whatever they can to incite that inner rage. That’s what the Minnesota Vikings tried to do — and very much succeeded at — in Monday’s 24-10 win to bring them to 4-0. Get up in Beckham’s face. Double Nike Air Max 2015 Shoes cover him. Give nfl jerseys store him a little shove after the whistle. Say something in Nike Roshe Run his ear. Put an extra kicking net on the sideline. Whatever it takes.Re: การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (ต่อ3) (จำนวน: 1)
โดย chenyingying เมื่อ Tue 01 November 2016@15:04:43
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

michael kors handbags thunder jerseys michael kors outlet clearance true religion jeans ugg pas cher hogan sito ufficiale ray ban outlet mulberry bags cheap jordans ray ban sunglasses louis vuitton handbags cheap oakley sunglasses ugg outlet steelers jerseys pandora charms ray bans michael kors handbags hollister clothing store ugg boots sale ugg boots ugg outlet fitflop sale broncos jerseys ugg boots burberry outlet moncler soldes louis vuitton handbags uggs on sale michael kors outlet cheap canada goose jackets chenyingying20161101dongdong8 (จำนวน: 1)
โดย dongdong8 เมื่อ Tue 06 December 2016@15:17:31
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

201612.6wengdongdong coach outlet nike air max 2016 ugg slippers pittsburgh steelers jerseys new york knicks jerseys louis vuitton louboutin shoes ray ban sunglasses louis vuitton handbags hilfiger outlet denver broncos jerseys canada goose toms wedges michael kors outlet replica watches seattle seahawks jerseys canada goose christian louboutin uk christian louboutin uk cheap oakley sunglasses pandora charms cheap jordan shoes moncler jackets louis vuitton christian louboutin outlet coach factory outlet louis vuitton outlet online sac longchamp coach outlet store online oakley sunglasses oakley vault michael kors tory burch handbags mont blanc pens pandora bracelet true religion jeans canada goose jackets roshe run cheap ray ban sunglasses cheap jordans fitflops sale clearance ugg boots paris ray ban sunglasses ugg uk replica rolex watches moncler outlet replica watches <

อ่านความเห็นต่อ...xiaozheng6666 (จำนวน: 1)
โดย xiaozheng6666 เมื่อ Mon 14 August 2017@07:05:04
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2017-8-14 xiaozheng6666 polo ralph lauren outlet canada goose outlet store cheap ugg boots cheap uggs nike shoes coach outlet online mont blanc outlet michael kors outlet canada goose outlet polo outlet oakley sunglasses wholesale cheap oakley sunglasses pandora outlet store oakley sunglasses fitflops clearance coach factory outlet asics outlet ugg boots canada goose jackets ray ban sunglasses outlet michael kors outlet online ed hardy clothing pandora outlet ugg outlet ralph lauren outlet michael kors outlet clearance asics running shoes ralph lauren shirts polo shirts true religion outlet pandora jewelry polo ralph lauren sale oakley sunglasses wholesale mont blanc outlet michael kors outlet stores christian louboutin outlet polo ralph lauren oakley sunglasses nike shoes on sale tory burch outlet stores cheap jerseys wholesale oakley sunglasses wholesale adidas outlet store canada goose outlet อ่านความเห็นต่อ...Re: การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (ต่อ3) (จำนวน: 1)
โดย yaoxuemei เมื่อ Thu 21 December 2017@11:03:01
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
yaoxuemei20171221mont blanc ray ban wayfarer tory burch outlet online coach outlet store online coach factory outlet polo ralph lauren sale michael kors outlet clearance polo ralph lauren valentino outlet uggs outlet polo shirts coach factory outlet fitflops shoes michael kors outlet clearance cheap jordans for sale polo ralph lauren outlet asics shoes canada goose outlet online ralph lauren shirts canada goose jackets kate spade outlet canada goose outlet store canada goose outlet michael kors outlet ugg outlet uggs on sale michael kors outlet michael kors outlet clearance cheap oakley sunglasses mont blanc outlet christian louboutin sale nike outlet longchamp outlet michael kors outlet online canada goose jackets cheap authentic nba jerseys canada goose polo ralph lauren outlet online michael kors outlet oakley sunglasses wholesale pandora charms mbt valentino outlet coach outlet อ่านความเห็นต่อ...Re: การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (ต่อ3) (จำนวน: 1)
โดย xiaozheng6666 เมื่อ Fri 09 March 2018@20:46:47
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
180310yueqinbirkenstocks michael kors outlet adidas yeezy ugg boots louis vuitton outlet online cheap nike air max coach outlet store online clearances ralph lauren polo ralph lauren outlet adidas nmd adidas shoes christian louboutin outlet harden vol 1 ugg boots canada pandora charms uk air max 2018 moncler jackets supreme clothing mulberry handbags jordans jordan shoes salvatore ferragamo shoes nike air max longchamp outlet canada goose jackets birkenstock canada goose outlet cheap nfl jerseys adidas shoes cheap ray ban sunglasses fitflops sale north face jackets coach outlet online mulberry outlet adidas yeezy boost supra shoes kate spade bags kate spade handbags coach factory outlet coach outlet prada outlet mcm outlet cheap mlb jerseys china valentino shoes coach factory outlet cheap ray ban sunglasses coach outlet อ่านความเห็นต่อ...Re: การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (ต่อ3) (จำนวน: 1)
โดย xiaozheng6666 เมื่อ Fri 09 March 2018@20:56:48
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
180310yueqinbirkenstocks michael kors outlet adidas yeezy ugg boots louis vuitton outlet online cheap nike air max coach outlet store online clearances ralph lauren polo ralph lauren outlet adidas nmd adidas shoes christian louboutin outlet harden vol 1 ugg boots canada pandora charms uk air max 2018 moncler jackets supreme clothing mulberry handbags jordans jordan shoes salvatore ferragamo shoes nike air max longchamp outlet canada goose jackets birkenstock canada goose outlet cheap nfl jerseys adidas shoes cheap ray ban sunglasses fitflops sale north face jackets coach outlet online mulberry outlet adidas yeezy boost supra shoes kate spade bags kate spade handbags coach factory outlet coach outlet prada outlet mcm outlet cheap mlb jerseys china valentino shoes coach factory outlet cheap ray ban sunglasses coach outlet อ่านความเห็นต่อ...Re: การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (ต่อ3) (จำนวน: 1)
โดย xiaozheng6666 เมื่อ Fri 09 March 2018@20:59:29
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
180310YUEQINreplica watches nmd shoes oakley sunglasses ralph lauren uk coach factory outlet online adidas yeezy boost reebok shoes nike outlet ralph lauren outlet yeezy boost coach outlet online michael kors outlet online pandora charms kate spade moncler jackets ralph lauren outlet nike air max birkenstock shoes louboutin shoes philipp plein outlet coach outlet air max 97 canada goose jackets longchamp outlet yeezy boost 350 cheap jordans fred perry polo nike outlet fitflops michael kors canada michael kors uk north face outlet hermes handbags ray ban sunglasses ralph lauren pandora outlet canada goose jackets supreme clothing christian louboutin michael kors outlet cheap nba jerseys birkenstocks coach outlet ralph lauren uk mulberry outlet nike outlet store jordan shoes ugg outlet
อ่านความเห็นต่อ...Re: ภาวะโลกร้อน กับ ขยะ (จำนวน: 1)
โดย cai123 เมื่อ Tue 22 May 2018@15:50:14
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
cai123 michael kors outlet clearance louis vuitton handbags ray bans fitflops uk the frye company shoes michael kors canada pandora jewelry outlet nike air presto air jordan retro adidas originals ysl handbags ralph lauren outlet coach outlet online birkenstock outlet philipp plein louis vuitton factory outlet ecco outlet rolex replica watches valentino outlet adidas sneakers uggs outlet adidas shoes mlb jerseys cheap fitflop shoes nike outlet online garmont boots adidas nmd r1 ugg boots coach outlet store michael kors outlet online pandora charms sale burberry handbags red bottom asolo boots rihanna shoes pandora jewelry store ugg outlet store jordan shoes for sale ralph lauren outlet online nike air max 2019 adidas ultra boost givenchy outlet nike free 5.0 coach factorty outlet store christian louboutin sale adidas outlet store pandora charms outlet polo ralph lauren outlet
อ่านความเห็นต่อ... 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.