Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (ต่อ2)
ติดประกาศ Fri 11 May 2012@13:56:45 โดย aom

การมีส่วนร่วม happy_aom บันทึก "

2. หลักเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม
          ประเทศญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ดังนั้น รัฐบาลจึงได้สนับสนุนทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยใช้หลักเกณฑ์ของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนด้วยการแจ้งหน้าความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ได้แก่ รัฐบาล, หน่วยงานท้องถิ่น, บริษัทเอกชน และประชาชนโดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการบังคับใช้กฎหมายการจัดการมูลฝอยในประเทศญี่ปุ่นได้ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วยการรวบรวมวัสดุรีไซเคิลที่เป็นบรรจุภัณฑ์ (containers and packages) เนื่องจากมูลฝอยของประเทศญี่ปุ่น ประกอบไปด้วย บรรจุภัณฑ์ ประมาณร้อยละ 60 ของมูลฝอยทั้งหมด ในปี 2540 จึงได้ออกกฎหมายการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ โดยเริ่มบังคับใช้เมื่อเดือนเมษายน 2540 และเริ่มจากบรรจุภัณฑ์ที่เป็นขวดแก้ว , ขวดเครื่องดื่มพลาสติก PET หรือขวดซอสถั่วเหลือง (soy source) และกล่องกระดาษ (paper cartons)  ซึ่งได้ดำเนินการมาจนถึงปี 2543 จึงได้ขยายบังคับใช้กับบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่นๆ เช่นกล่องพลาสติก  บรรจุภัณฑ์พลาสติกอื่นที่ไม่ใช่ขวด PET และกล่องเครื่องดื่มที่ทำจากกระดาษ รวมถึงบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดอื่น ๆ          หน่วยงานที่รับผิดชอบในการรีไซเคิล คือ The Japan Container and Package Recycling Association เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจในการอนุญาตให้บริษัทหรือนิติบุคคลที่ดำเนินการเก็บขนและรวบรวมบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล รวมถึงการดำเนินงานของโรงงานรีไซเคิล โดยหน่วยงานดังกล่าวจะรายได้นำรายได้ส่วนหนึ่งจากธุรกิจรีไซเคิลมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถเข้าสู่ขบวนการรีไซเคิลได้

3. กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย
           ประเทศญี่ปุ่น ได้มีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1900 มีกฎหมายฉบับแรกได้แก่ กฎหมายด้านการรักษาความสะอาดที่สาธารณะ (Public Cleansing Law)  ปี ค.ศ. 1954 ออกกฎหมายการสาธารณสุข (Sanitation Law)  ปี ค.ศ. 1970 ออกกฎหมายด้านการจัดการขยะและการรักษาความสะอาดที่สาธารณะ (Waste Management and  Public Cleansing Law)  และในปี ค.ศ. 1991 ออกกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการนำวัสดุรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ (Law of Promotion of Utilization of Recycled Resources)
          นอกจากนั้นยังมีกฎหมายส่งเสริมการนำขยะมูลฝอยที่ใช้ประโยชน์ได้กลับมาใช้ประโยชน์  และกำหนดรูปแบบของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่   ดังนี้
           1) กฎหมายว่าด้วยภาชนะบรรจุและหีบห่อบรรจุภัณฑ์ กฎหมายฉบับนี้ระบุให้ผู้ผลิตสินค้าประเภทภาชนะบรรจุและหีบห่อบรรจุภัณฑ์จะต้องมีการนำภาชนะและหีบห่อบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (2538)
           2) กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมริเริ่มให้เป็นสังคมที่มีการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ (2543) กฎหมายฉบับนี้จะกำหนดแนวทางการจัดระบบของการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ การกำหนดความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะถูกทิ้งในสภาวะแวดล้อม
           3) กฎหมายส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (2543) เพื่อส่งเสริมการลดการนำกลับไปใช้ซ้ำและการนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ มีการกำหนดให้ผู้ผลิตจัดทำสัญลักษณ์ชนิดต่าง ๆ ลงบนสินค้าหรืออุปกรณ์ที่ผลิตขึ้น รวมทั้งอุปกรณ์ที่เป็นหีบห่อบรรจุ เช่น บนขวดพลาสติก  แบตเตอรี่มือถือ เพื่อให้ผู้บริโภคทราบคุณสมบัติและวิธีการจัดการสิ่งที่เหลือใช้
           4) กฎหมายว่าด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม (2543)
           5) กฎหมายว่าด้วยการนำอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่กฎหมายฉบับนี้จะกำหนดการทิ้งอุปกรณ์และเครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า คือต้องมีการจัดเก็บรวบรวมจากผู้ใช้และนำกลับมาปรับปรุงแก้ไขและใช้ใหม่ (2543)
           6) กฎหมายเกี่ยวกับการนำวัสดุก่อสร้างมาใช้ใหม่ (2543) บริษัทรับเหมาก่อสร้างจะต้องคัดแยกวัสดุที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จากขยะมูลฝอยที่เกิดจากการก่อสร้าง
          7) กฎหมายการจัดการเศษอาหารที่เหลือกลับมาใช้ ผู้ผลิตอาหารหรือขายอาหารจะต้องลดปริมาณของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นและนำขยะมูลฝอยเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ (2543)
          8) กฎหมายว่าด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกฎหมายว่าด้วยการเก็บรวบรวมและการนำสิ่งที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่น ผู้ผลิตแบตเตอรี่จะต้องรวบรวมแบตเตอรี่ขนาดเล็กที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่โดยการเติมประจุไฟฟ้าเข้าไป (2543)

4.  กฎหมายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์กับการจัดการมูลฝอย
          กฎหมายว่าด้วยภาชนะบรรจุและหีบห่อบรรจุภัณฑ์  (Law for Promotion of Selective Collection and Recycling of Containers and Packaging )  กฎหมายฉบับนี้ออก ตั้งแต่ปีค.ศ. 1995 (Law No. I12 of 1995)   ระบุให้ผู้ผลิตสินค้าประเภทภาชนะบรรจุและหีบห่อบรรจุภัณฑ์จะต้องมีการนำภาชนะและหีบห่อบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่เพื่อส่งเสริมการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ กฎหมายฉบับนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ หลักการความรับผิดชอบของผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility-EPR) โดยแบ่งความรับผิดชอบ ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดสายโซ่การผลิต การบริโภค และการทำลายซาก ระบบการรีไซเคิลซากบรรจุภัณฑ์ของญี่ปุ่นได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ เมษายน ค.ศ. 1997  กฎหมายบรรจุภัณฑ์ของญี่ปุ่น ครอบคลุม ภาชนะบรรจุ (Container) และสิ่งห่อหุ้ม (Wrapping) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบในการรีไซเคิล ซากบรรจุภัณฑ์ประเภท แก้ว (Glass containers), ขวด PET, บรรจุภัณฑ์กระดาษและกระดาษห่อ, บรรจุภัณฑ์พลาสติก พลาสติกแรป และถาดโฟม (ที่ไม่ใช่ขวด PET) ตามสัดส่วนความรับผิดชอบของผู้ผลิต/ผู้ใช้แต่ละราย (ตามสูตรคำนวณ) โดยรัฐบาลจะประกาศ เป้าหมายการรีไซเคิลสำหรับบรรจุภัณฑ์แต่ละประเภทเป็นปีๆ ไป  ไม่ครอบคลุม กระป๋องเหล็ก,กระป๋องอลูมิเนียม,กล่องเครื่องดื่มทำจากกระดาษ (Paper drink packs),กระดาษลูกฟูก (Corrugated cardboard) เนื่องจากมีอัตราการรีไซเคิลที่สูง และเป็นกลุ่มวัสดุที่มีมูลค่าในตลาดอยู่แล้ว
 

ที่มาของกฎหมาย
          ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติในประเทศ ทำให้ต้องนำเข้าทรัพยากรส่วนใหญ่ เพื่อนำมาพัฒนาสินค้าและพัฒนาประเทศ ปัจจุบัน ญี่ปุ่นเป็นประเทศผู้นำเข้า ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว เหล็ก อลูมิเนียม และนิกเกิล ที่ใหญ่ที่สุดประเทศหนึ่งของโลก ทำให้ญี่ปุ่นต้องคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหา โดยการดำเนินมาตรการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่าที่สุด และการส่งเสริมให้เกิดสังคม รีไซเคิล อันจะเป็นกลยุทธ์ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้หลายอย่างพร้อมกัน
          ในประเทศญี่ปุ่น ขยะจากภาชนะบรรจุ (Container) และ สิ่งห่อหุ้ม (Wrapping) มีขนาดเป็นเกือบ 60% ของขยะครัวเรือนทั้งหมด ในอดีตก่อนมีกฎหมายรีไซเคิล ชุมชนมีกลไกในการรีไซเคิลขยะจากบ้านเรือน เช่น ขวดแก้ว กระป๋องเหล็ก กระป๋องอลูมิเนียม และกระดาษหนังสือพิมพ์ ในลักษณะใกล้เคียงกับ กิจการ ซาเล้งและการรับซื้อของเก่าของไทย แต่ในช่วงต้นทศวรรษ 1990 ราคาการรับซื้อของเก่าตก จนบางครั้งชุมชนต้องจ่ายเงินให้กับร้านรับซื้อของเก่า เพื่อให้รับเอาเศษของเหล่านี้ไปรีไซเคิล ก่อให้เกิดภาระกับครัวเรือนและชุมชน ในการรีไซเคิลสิ่งของที่เหลือใช้ จึงมีการเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาแก้ไขสถานการณ์ จึงเป็นที่มาของการออกนโยบาย ความรับผิดชอบของผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility-EPR) เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1995 ในกฎหมาย "Law for the Promotion of Sorted Collection and Recycling of Containers and Packaging" ซึ่งกฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เบื้องต้นเพื่อ ลดปัญหาค่ารับซื้อของเก่าที่ติดลบ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ เริ่มมีผลบังคับใช้ใน ปี ค.ศ. 1997 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกฎหมายบรรจุภัณฑ์ของญี่ปุ่น
              ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ "ภาชนะและสิ่งห่อหุ้ม" ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย จะหน้าที่ต้องรับผิดชอบ ในการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ ดังนี้

   การจัดการขยะของฟูกูโอกะ...เนื้อหาก่อนหน้านี้   ยังมีต่อ สนใจ... คลิ๊กที่นี่

 

"

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม การมีส่วนร่วม
· เสนอข่าวโดย aom


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด การมีส่วนร่วม:
การหมักทำปุ๋ยอินทรีย์ในครัวเรือนตามวิธี Takakura Home Method


คะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 5
จำนวนผู้ลงคะแนน: 1


โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่


ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์


"การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (ต่อ2)" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 10 ข้อคิดเห็นต่างๆ | ค้นหาข้อคิดเห็น
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน

jlgg (จำนวน: 1)
โดย jlgg เมื่อ Wed 17 February 2016@12:36:04
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
louis vuitton neverfull mm coach outlet store UGG Outlet nike australia ugg leather boots Prada Outlet hermes outlet nike air ugg slippers ugg boots Cheap Ray Ban kate spade uk mcm rucksack chanel australia louis vuitton bags michael kors tote bags hermes bag michael kors bags on sale Womens Ugg Chanel Outlet asics shop coach purses on sale nike free run sko2 Gucci Outlet burberry australia change points uk louis vuitton watllets clk benz France Favourites MCM BagsRe: การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (ต่อ2) (จำนวน: 1)
โดย qqqqqing เมื่อ Sat 11 June 2016@13:01:17
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

hermes birkin louis vuitton pas cher asics nike roshe run cartier sunglasses michael kors outlet michael kors outlet ralph lauren uk coach outlet beats by dre mulberry uk coach outlet nike air max versace sunglasses kate spade handbags air jordan shoes christian louboutin uk louis vuitton handbags police sunglasses coach outlet store calvin klein outlet hollister uk michael kors outlet cheap oakley sunglasses air max 90 replica watches swarovski outlet oakley sunglasses michael kors outlet basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes juicy couture outlet tory burch outlet michael kors handbags cheap michael kors handbags fitflops sale clearance michael kors outlet ralph lauren outlet ralph lauren polo longchamp handbags swarovski crystal air max 90 cheap oakley sunglasses babyliss pro michael kors outlet kobe shoes celine outlet

อ่านความเห็นต่อ...Re: การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (ต่อ2) (จำนวน: 1)
โดย clibin009 เมื่อ Fri 15 July 2016@10:26:08
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

But nike blazer pas cher he longchamp pas cher had been coach outlet wrong! The balustrade rolex watches was a brief one, michael kors closed oakley sunglasses cheap at moncler outlet both wedding dress ends. true religion jeans He longchamp handbags stumbled from end to cheap uggs end of air jordans it, cheap oakley sunglasses but ralph lauren polo there longchamp was no cheap ugg boots exit. jordan 12 He hermes bags looked toms outlet over the side. ugg pas cher A sheer michael kors handbags clearance hundred-foot nike outlet drop air max pas cher to louis vuitton outlet online the canada goose gravel. A soft nike blazer fluted canada goose jackets whistle longchamp above jimmy choo him caught jordan 4 his ear. He looked moncler up. michael kors Only a breath of cheap nike shoes wind sac longchamp in swarovski jewelry the new jordans moorings of that bloody balloon! But michael kors then a mont blanc pens lunatic nike air force idea came to true religion jeans him, ugg boots clearance a flashback michael kors handbags to red bottom shoes one ray ban sunglasses of the อ่านความเห็นต่อ...
Re: แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว...ไม่ไปไม่ได้ (จำนวน: 1)
โดย chenyingying เมื่อ Thu 22 September 2016@14:20:33
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

ugg australia moncler outlet ugg boots outlet kate spade outlet curry 2 louboutin shoes kate spade outlet ralph lauren uk michael kors factory outlet uggs outlet louboutin shoes coach handbags true religion outlet cavaliers jerseys louis vuitton purses adidas yeezy 350 boost tommy hilfiger clothing burberry sale air max pas cher cheap uggs louis vuitton purses oakley sunglasses spurs jerseys ugg boots louboutin pas cher louis vuitton purses patriots jerseys ugg boots cheap ray ban sunglasses outlet michael kors outlet clearance hermes birkin bag ugg canada fitflop sale heat jerseys ugg outlet juicy couture handbags uggs on sale adidas shoes burberry handbags cheap oakley sunglasses coach outlet online ugg pas cher coach outlet online ray bans ugg outlet replica rolex watches uggs on sale supra shoes michael kors outlet online chenyingying20160922Re: Сколько л/с в В (จำนวน: 1)
โดย meadc เมื่อ Thu 03 November 2016@15:12:24
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
nike jordan shoes moncler jacket Mizuno Shop Japan Nike Air Jordan Kobe 9 Shoes kate spade outlet polo outlet nike australia mk bags pandora charms bercrombie Nederland ray ban polarized michael kors nike jordan shoes cheap basketball shoes jordan shoes Nike Air Max michael kors handbags outlet tiffany co ugg boots burberry online pandora ring Jordan retro pandora jewelry snow boots longchamp bag burberry outlet oakley frogskins sunglasses michael kors handbags Cheap Ray Ban coach outlet online pandora charms pandora rings paul smith uk prada bag longchamps pirate systemme adc11.3


  • dongdong8 โดย dongdong8 เมื่อ Tue 06 December 2016@15:06:38

Re: การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (ต่อ2) (จำนวน: 1)
โดย Sjcg123 เมื่อ Sun 11 December 2016@10:08:46
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
ugg store longchamp tote bag Michael Kors handbag on sale abercrombie and fitch store Ugg boots Sale cheap real uggs Chaussure Nike Pas Cher nike tn pas cher retro jordans for cheap Ray ban sale online air jordan botas de futbol Ugg Pas Cher Femme Anelli Pandora moncler jacket sale Jordan Future Womens Ugg Boots newest lebron shoes Doudoune Femme Pas Cher converse store canada goose online store tru religion jeans reebok running shoes Ugg Noir Pas Cher Cheap Stone Island Jackets uggs for cheap vans shoe store Nike Store uggs for women Moncler Store adidas schoenen new yeezy shoes nike mercurial soccer cleats hogan scontate Air Huarache Stone Island Outlet michael kors handbags on sale huarache sneakers Uomo Hogan uggs outlet Uggs Pas Cher Soldes nike sportschuhe prada outlet zapatos de futbol nike ugg boots cheap chaussure basket homme1211Sjcgmeadc (จำนวน: 1)
โดย meadc เมื่อ Mon 26 December 2016@10:54:42
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
me adc12.26
Coach Sunglasses Outlet jordan retro shoes michael kors handbags air jordan shoes pandora necklaces michael kors outlet michael kors landing gears adidas australia burberry online coach outlet official michael kors nike australia coach diaper bag burberry scarf nike jordan shoes burberry outlet canada Mizuno Shoes burberry outlet Prada Outlet rayban aviator asics shoes kate spade bags outlet michael kors burberry outlet burberry canada michael kors outlet nike outlet Canada Goose Outlet ugg boots uk michael kors bags michael kors tote uggs outlet prada bags nike outlet coach australia Adidas Yeezy Boost 350 true religion major league baseball longchamp sac Nike Hyperdunk Shoes coach shoes pandora jewelry canada goose outlet asics Australia abercrombie outlet moncler jacket mens baseball jerseys moncler uk michael kors coach outlet online อ่านความเห็นต่อ...20171114caihuali (จำนวน: 1)
โดย 20171114caihuali เมื่อ Tue 14 November 2017@10:34:36
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
canada goose outlet uggs ugg outlet marc jacobs outlet coach outlet online canada goose jackets ugg boots tods outlet hermes outlet michael kors outlet soccer jerseys valentino outlet ralph lauren uk oakley sunglasses wholesale ugg outlet coach outlet canada mulberry bags nike air max coach outlet polo ralph lauren michael kors wallets ray ban sunglasses christian louboutin outlet coach outlet online canada goose outlet ugg outlet coach outlet nike air force 1 ugg outlet ralph lauren polo shirts oakley sunglasses jordan shoes mulberry outlet coach outlet online michael kors bags nba jerseys oakley sunglasses tory burch outlet oakley sunglasses burberry outlet 20171114caihualiRe: การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (ต่อ2) (จำนวน: 1)
โดย xiaozheng6666 เมื่อ Fri 09 March 2018@21:35:08
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
180310yueqinreplica watches nmd shoes oakley sunglasses ralph lauren uk coach factory outlet online adidas yeezy boost reebok shoes nike outlet ralph lauren outlet yeezy boost coach outlet online michael kors outlet online pandora charms kate spade moncler jackets ralph lauren outlet nike air max birkenstock shoes louboutin shoes philipp plein outlet coach outlet air max 97 canada goose jackets longchamp outlet yeezy boost 350 cheap jordans fred perry polo nike outlet fitflops michael kors canada michael kors uk north face outlet hermes handbags ray ban sunglasses ralph lauren pandora outlet canada goose jackets supreme clothing christian louboutin michael kors outlet cheap nba jerseys birkenstocks coach outlet ralph lauren uk mulberry outlet nike outlet store jordan shoes ugg outlet
อ่านความเห็นต่อ... 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.