Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

บทเรียนในอดีต… สู่การจัดการปัญหาฝุ่นละอองอย่างบูรณาการ
ติดประกาศ Thu 29 September 2011@11:44:12 โดย admin

การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง jeed บันทึก "          ย้อนอดีตไปหลายปี ก่อนเมืองกรุงฯ เต็มไปด้วยควันพิษ จากวันนั้นถึงวันนี้ คุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยรวมดีขึ้นตามลำดับ  สอดคล้องกับผลการตรวจวัดอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลากว่า ๑๐ ปี ที่ผ่านมา

สารมลพิษทางอากาศส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีเพียงฝุ่นละอองที่ยังเป็นปัญหาเกินมาตรฐานบริเวณริมถนน และโอโซนสูงบ้างในบริเวณชานเมือง ความสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นเพราะภาครัฐและเอกชนได้กำหนดมาตรการต่างๆเป็นนโยบาย รวมทั้งประชาชนที่ได้ร่วมระดมสรรพกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องดังนี้
  1. ลดปริมาณสารตะกั่วในน้ำมันเบนซินอย่างต่อเนื่อง ปี ๒๕๓๒-๒๕๓๘ ทำให้ปริมาณสารตะกั่วลดลงต่ำกว่ามาตรฐานมาก
  2. บังคับใช้อุปกรณ์ขจัดมลพิษในระบบไอเสียรถยนต์ประเภท Catalytic Converter ในรถยนต์ใหม่ในปี ๒๕๔๖ ทำให้เครื่องยนต์เผาไหม้สมบูรณ์ ปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ลดลง
  3. จัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในกรุงเทพมหานคร และได้ประกาศหลักเกณฑ์การก่อสร้างอาคาร สาธารณูปโภค เพื่อควบคุมการปล่อยฝุ่นละอองสู่บรรยากาศโดยรัฐบาลในปี ๒๕๓๙
  4. ปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดีเซล ในปี ๒๕๓๖ – ๒๕๓๗ ทำให้การระบายควันดำจากรถยนต์ลดลง
  5. รณรงค์ลดมลพิษทางอากาศ จัดกิจกรรมลดมลพิษทางอากาศอย่างเข้มงวด ในปี ๒๕๔๐–๒๕๔๑
  6. กำหนดนโยบายมาตรการลดมลพิษทางอากาศ ๑๓ มาตรการ โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วน 
  7. กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมโดยให้ความสำคัญด้านการลดมลภาวะในอากาศ ในปี ๒๕๔๗- ๒๕๕๑ โดยกำหนดให้ปี ๒๕๕๐ เป็นปีรณรงค์ลดฝุ่นละออง
  8. กำหนดมาตรการระยะสั้นและระยะยาว เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  9. กำหนดยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียงในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม ในปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๕
           ปัญหาฝุ่นละอองแม้จะได้รับการแก้ไขจนประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วก็ตาม แต่ในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครยังคงมีปัญหาฝุ่นละอองปรากฏให้เห็นอยู่ โดยเฉพาะริมถนนในพื้นที่เขตชั้นในที่มีการจราจรหนาแน่นสูง  อีกทั้งรถบรรทุกขนาดใหญ่และรถบรรทุกเล็ก (ปิกอัพ) ที่ขาดการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เข้ามาวิ่งรับส่งสินค้า ซึ่งได้ระบายควันดำออกมาปริมาณมาก เป็นผลให้บริเวณริมถนนของพื้นที่ชั้นในยังคงมีฝุ่นละอองสูง และที่สำคัญปัญหามลพิษทางอากาศจากการจราจรในเขตชั้นใน ยังทำให้เกิดปัญหาโอโซนสูงในบริเวณชานเมืองอีกด้วย ดังนั้น สิ่งท้าทายกับการจัดการปัญหาคือ ต้องเน้นการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบันรถร่วมบริการที่เคยปล่อยควันดำ ภาพดังกล่าวอาจจะไม่ได้พบเห็นอีกต่อไป เนื่องจากรถร่วมบริการเกือบทั้งหมดได้เปลี่ยนมาใช้ก๊าซธรรมชาติ รถบรรทุกขนาดใหญ่และรถปิกอัพ ยังเป็นแหล่งปล่อยฝุ่นควันดำ ถือเป็นความท้าทายในการจัดการกับรถควันดำซ้ำซากเหล่านี้          จากรูปที่ ๑ วิเคราะห์ได้ว่า ปริมาณฝุ่นขนาดเล็กริมถนนและพื้นที่ทั่วไปมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน โดยปัจจุบันปริมาณฝุ่นขนาดเล็กในพื้นที่ทั่วไปส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ในขณะที่ริมถนนส่วนใหญ่เกินเกณฑ์มาตรฐาน มีข้อสังเกตว่าฝุ่นขนาดเล็กลดลง ในปี ๒๕๓๖-๒๕๓๗  และปี ๒๕๔๗ – ๒๕๔๘ เนื่องจากนโยบายการลดปริมาณกำมะถันในน้ำมันดีเซล โดยตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๕ ลดกำมะถันจาก ๑๐,๐๐๐ ppm เหลือ ๕,๐๐๐ ppm  และตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๗  ลดกำมะถันจาก ๕๐๐ ppm เหลือ ๓๕๐ ppm  และคาดว่าหลังปี ๒๕๕๕ ปริมาณฝุ่นขนาดเล็กจะลดลงอีก เนื่องจากแผนการลดปริมาณกำมะถันในน้ำมันดีเซล ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ลดกำมะถันจาก ๓๕๐ ppm เหลือ ๕๐ ppm  ส่วนในปี ๒๕๔๐ ฝุ่นขนาดเล็กสูง เนื่องจากเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง มีกิจกรรมการก่อสร้างและการขนส่งมากขึ้น ในขณะที่ตั้งแต่ ปี ๒๕๔๑ เป็นต้นมา มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากได้เข้มงวดมาตรการลดมลพิษทางอากาศ ๑๓ มาตรการหลัก โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วน ตามปีรณรงค์ลดมลพิษทางอากาศ และมีแนวโน้มสูงอีกครั้งในปี ๒๕๔๗ หลังจากนั้นมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากการลดปริมาณกำมะถันในน้ำมันดีเซล และที่สำคัญกรุงเทพมหานครได้มีมาตรการลดมลภาวะทางอากาศ โดยดำเนินกิจกรรมลดฝุ่นละอองอย่างเป็นรูปธรรมจนถึงทุกวันนี้          จากรูปที่ ๒ วิเคราะห์ได้ว่า ปริมาณฝุ่นรวมริมถนนและพื้นที่ทั่วไปมีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยปัจจุบันในพื้นที่ทั่วไปส่วนใหญ่พบฝุ่นรวมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ในขณะที่ยังพบเกินมาตรฐานในบริเวณ ริมถนน มีข้อสังเกตว่า ฝุ่นรวมสูงสุดในปี ๒๕๓๘ – ๒๕๓๙ เนื่องจากเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง มีกิจกรรมการก่อสร้างมากมาย เช่น อาคาร สาธารณูปโภค เช่น รถไฟฟ้าบีทีเอส และลดลงอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๒ และค่อยๆลดลงจนถึงปี ๒๕๔๖ เนื่องจากนโยบายลดมลพิษทางอากาศ กำหนดให้มีการควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้างอย่างเข้มงวด เช่น ใช้ผ้าใบปิดคลุมอาคารที่กำลังก่อสร้าง ล้างล้อรถในบริเวณก่อสร้างก่อนออกสู่ถนน แล้วสูงขึ้นอีกครั้งในปี ๒๕๔๗ และจากนั้นมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากได้เพิ่มความถี่ของการล้างและดูดฝุ่นถนน ควบคู่กับการควบคุมฝุ่นจากการก่อสร้างทุกรูปแบบ และได้เพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งในปี ๒๕๕๓ เนื่องจากได้มีกิจกรรมการก่อสร้างอาคารหรือสาธารณูปโภค เช่นรถไฟฟ้าในบริเวณริมถนนมากขึ้น 
          ฝุ่นละอองเฉลี่ยรายปีข้างต้นที่มีแนวโน้มลดลง สอดคล้องกับข้อมูลฝุ่นละอองเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง   ที่ได้มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง โดยกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการศึกษาและวิเคราะห์คุณภาพอากาศและเสียง บริเวณถนนที่เสี่ยงต่อการเกิดมลพิษตรวจวัดมลพิษ ๕๐ สาย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการประเมินผลการดำเนินโครงการหรือใช้ระบุความเร่งด่วนเพื่อกำหนดมาตรการที่เหมาะสม


          จากรูปที่ ๓ วิเคราะห์ได้ว่าในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ – มกราคม ๒๕๕๔ ปริมาณฝุ่นละอองสูง เนื่องจากเป็นฤดูหนาว ความกดอากาศสูง เกิดการสะสมของมลพิษ ก่อนที่จะสูงอีกครั้งในเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ เนื่องจากเข้าช่วงฤดูแล้งมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามฝุ่นละอองลดลงอย่างเห็นได้ชัดในเดือนเมษายน ๒๕๕๔ เนื่องจากสำนักสิ่งแวดล้อมได้ประสานขอให้สำนักงานเขตพื้นที่เข้มงวดมาตรการลดฝุ่นละออง โดยเฉพาะการเพิ่มความถี่ของการล้างและดูดฝุ่นถนน
          จากบทเรียนการจัดการฝุ่นละอองในอดีต พบว่า นโยบายเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การแก้ไขปัญหาประสบความสำเร็จ  ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่จะต้องกำหนดนโยบายด้านการจัดการคุณภาพอากาศเป็นวาระแห่งเมือง (City Agenda) โดยกำหนดภารกิจเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ เพื่อขับเคลื่อนให้การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองประสบผลสำเร็จ จำเป็นที่จะต้องบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกของกรุงเทพมหานครควบคู่กับการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางอากาศ เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ลดความซ้ำซ้อน โดยต้องมีการจัดตั้งศูนย์ควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียงขึ้น เน้นแก้ปัญหาฝุ่นละออง ด้วยการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงใช้ยานพาหนะมลพิษต่ำ ปรับปรุงระบบขนส่งมวลชน ผลักดันการใช้ตั๋วร่วมในระบบขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบ ส่งเสริมการใช้จักรยาน จัดถนนคนเดิน กำหนดเขตปลอดมลพิษ เพิ่มความถี่ของการล้างและดูดฝุ่นถนน ควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้างถนน อาคารหรือการขุดถนน เพื่อปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ควบคุมให้รถบรรทุกต้องมีผ้าใบปิดคลุม เพื่อป้องกันวัสดุฟุ้งปลิว  ล้างล้อรถในบริเวณก่อสร้างก่อนออกสู่ถนน เพิ่มพื้นที่สีเขียวหรือติดตั้งน้ำพุเพื่อดักจับฝุ่นละออง สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ต้องรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาฝุ่นละออง ผ่านพื้นที่สื่อทุกรูปแบบ เพื่อสื่อสารสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิต ให้ประชาชนทราบและร่วมกันลดฝุ่นละอองให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม
สิงหาคม, ๒๕๕๔

"

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
· เสนอข่าวโดย admin


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง:
กทม.จับมือ OECD และ JICA ศึกษาการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร


คะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 5
จำนวนผู้ลงคะแนน: 1


โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่


ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์


"บทเรียนในอดีต… สู่การจัดการปัญหาฝุ่นละอองอย่างบูรณาการ" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 11 ข้อคิดเห็นต่างๆ | ค้นหาข้อคิดเห็น
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน

2015909caihuali (จำนวน: 1)
โดย 2015909caihuali เมื่อ Tue 08 September 2015@08:56:50
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
cheap oakley sunglasses cheap football shirts basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes ray ban sunglasses, http://www.rayban-sunglassess.us.com/ nike roshe coach outlet store, http://www.coachoutletstoreonline.in.net/ polo ralph lauren outlet louis vuitton handbags oakley sunglasses vibram fivefingers true religion jeans, http://www.truereligionoutletstore.us.com oakland raiders jerseys coach outlet calvin klein outlet baltimore ravens jerseys michael kors outlet, http://www.michaelkorsoutletonlinestores.us.com/ indianapolis colts jerseys nike huarache, http://www.nike-airhuarache.co.uk/ links of london uk cartier watches coach outlet, http://www.coachoutletonline-store.us.com/ iphone 6 cases prada handbags michael kors outlet online, http://www.michaelkors-outlets.us.com gucci outlet oakley sunglasses, http://www.oakleysunglasses-wholesale.us.com/ foamposite gold ralph lauren uk michael kors outlet store, http://www.michaelkorsoutlet-store.us.com ghd hair straighteners, http://www.ghdhairstraightenerssale.co.uk/jlgg (จำนวน: 1)
โดย jlgg เมื่อ Wed 17 February 2016@12:31:29
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
louis vuitton neverfull mm coach outlet store UGG Outlet nike australia ugg leather boots Prada Outlet hermes outlet nike air ugg slippers ugg boots Cheap Ray Ban kate spade uk mcm rucksack chanel australia louis vuitton bags michael kors tote bags hermes bag michael kors bags on sale Womens Ugg Chanel Outlet asics shop coach purses on sale nike free run sko2 Gucci Outlet burberry australia change points uk louis vuitton watllets clk benz France Favourites MCM BagsRe: บทเรียนในอดีต… สู่การจัดการปัญหาฝุ่นละอองอย่างบูรณาการ (จำนวน: 1)
โดย myy เมื่อ Mon 18 April 2016@09:12:13
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
michael kors, roshe run, nike free 5.0, salvatore ferragamo, nike huarache, nike roshe run, nike store, pandora jewellery australia, nike store uk, burberry, michael kors outlet, burberry sale, ray ban outlet, uggs outlet, polo outlet online, swarovski australia, mcm backpack, ray bans, michael kors, ghd hair straighterners outlet, nike free, burberry handbags outlet, tory burch handbags, the north face, true religion jeans women, jordan retro, detroit pistons, burberry sale, juicy couture outlet, tommy hilfiger outlet, north face jackets, jimmy choo, coach purses sale, nike soccer shoes, jordan shoes, coach outlet online, bottega veneta, tiffany jewelry, thomas sabo, converse outlet, coach outlet sale, nba jerseys, ed hardy clothing, celtics jersey, chanel bags, pandora charms, prada outlet, michael kors uk, nike.se, อ่านความเห็นต่อ...Re: บทเรียนในอดีต… สู่การจัดการปัญหาฝุ่นละอองอย่างบูรณาการ (จำนวน: 1)
โดย qqqqqing เมื่อ Sat 11 June 2016@13:01:36
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

hermes birkin louis vuitton pas cher asics nike roshe run cartier sunglasses michael kors outlet michael kors outlet ralph lauren uk coach outlet beats by dre mulberry uk coach outlet nike air max versace sunglasses kate spade handbags air jordan shoes christian louboutin uk louis vuitton handbags police sunglasses coach outlet store calvin klein outlet hollister uk michael kors outlet cheap oakley sunglasses air max 90 replica watches swarovski outlet oakley sunglasses michael kors outlet basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes juicy couture outlet tory burch outlet michael kors handbags cheap michael kors handbags fitflops sale clearance michael kors outlet ralph lauren outlet ralph lauren polo longchamp handbags swarovski crystal air max 90 cheap oakley sunglasses babyliss pro michael kors outlet kobe shoes celine outlet

อ่านความเห็นต่อ...michael kors handbags (จำนวน: 1)
โดย jiajiagg เมื่อ Wed 22 June 2016@15:05:20
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
michael jordan shoes cheap jerseys from china kobe shoes michael kors outlet clearance toms outlet jordans for cheap kobe shoes http://www.raybanglasses.in.net http://www.cheap--jordans.us.com michael kors outlet online chrome hearts http://www.jordanretro.uk michael kors outlet store michael kors factory outlet Kanye West shoes yeezy boost 350 yeezy boost 350 for sale Cheap Jerseys Online Cheap Jordans For Sale http://www.oakleyoutlet-store.com michael kors outlet online nike air huarache nike polo shirts http://www.cheapairjordan.uk cheap authentic jordans toms outlet nike dunks shoes kobe byrant shoes cheap jordans online nike air huaracheRe: บทเรียนในอดีต… สู่การจัดการปัญหาฝุ่นละอองอย่างบูรณาการ (จำนวน: 1)
โดย chenyingying เมื่อ Thu 22 September 2016@14:11:43
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

ugg australia moncler outlet ugg boots outlet kate spade outlet curry 2 louboutin shoes kate spade outlet ralph lauren uk michael kors factory outlet uggs outlet louboutin shoes coach handbags true religion outlet cavaliers jerseys louis vuitton purses adidas yeezy 350 boost tommy hilfiger clothing burberry sale air max pas cher cheap uggs louis vuitton purses oakley sunglasses spurs jerseys ugg boots louboutin pas cher louis vuitton purses patriots jerseys ugg boots cheap ray ban sunglasses outlet michael kors outlet clearance hermes birkin bag ugg canada fitflop sale heat jerseys ugg outlet juicy couture handbags uggs on sale adidas shoes burberry handbags cheap oakley sunglasses coach outlet online ugg pas cher coach outlet online ray bans ugg outlet replica rolex watches uggs on sale supra shoes michael kors outlet online chenyingying20160922Re: บทเรียนในอดีต… สู่การจัดการปัญหาฝุ่นละอองอย่างบูรณาการ (จำนวน: 1)
โดย mselljerseys เมื่อ Tue 04 October 2016@17:17:27
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
The wholesale nfl jerseys league’s scouting book on Odell Beckham Jr. is now a bestseller. The Nike Free Run New York Giants wide receiver is prone to losing his mind in the heat of the action, and it doesn’t have to be Josh Nike Air Max 90 Norman covering him to bring it cheap nfl jerseys out. The key for opponents is to do NFL Jerseys whatever they can to incite that inner rage. That’s what the Minnesota Vikings tried to do — and very much succeeded at — in Monday’s 24-10 win to bring them to 4-0. Get up in Beckham’s face. Double Nike Air Max 2015 Shoes cover him. Give nfl jerseys store him a little shove after the whistle. Say something in Nike Roshe Run his ear. Put an extra kicking net on the sideline. Whatever it takes.Re: บทเรียนในอดีต… สู่การจัดการปัญหาฝุ่นละอองอย่างบูรณาการ (จำนวน: 1)
โดย chenyingying เมื่อ Tue 01 November 2016@14:54:11
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
michael kors handbags thunder jerseys michael kors outlet clearance true religion jeans ugg pas cher hogan sito ufficiale ray ban outlet mulberry bags cheap jordans ray ban sunglasses louis vuitton handbags cheap oakley sunglasses ugg outlet steelers jerseys pandora charms ray bans michael kors handbags hollister clothing store ugg boots sale ugg boots ugg outlet fitflop sale broncos jerseys ugg boots burberry outlet moncler soldes louis vuitton handbags uggs on sale michael kors outlet cheap canada goose jackets chaussures ugg cavaliers jerseys ray ban sunglasses canada goose ed hardy shirts uggs sale michael kors outlet online louis vuitton handbags ugg boots fitflops sale clearance hollister jeans michael kors outlet clearance ugg boots designer handbags cheap timberland boots canada goose jackets canada goose jackets ugg boots clearance
อ่านความเห็นต่อ...Re: Сколько л/с в В (จำนวน: 1)
โดย meadc เมื่อ Thu 03 November 2016@15:12:59
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
nike jordan shoes moncler jacket Mizuno Shop Japan Nike Air Jordan Kobe 9 Shoes kate spade outlet polo outlet nike australia mk bags pandora charms bercrombie Nederland ray ban polarized michael kors nike jordan shoes cheap basketball shoes jordan shoes Nike Air Max michael kors handbags outlet tiffany co ugg boots burberry online pandora ring Jordan retro pandora jewelry snow boots longchamp bag burberry outlet oakley frogskins sunglasses michael kors handbags Cheap Ray Ban coach outlet online pandora charms pandora rings paul smith uk prada bag longchamps pirate systemme adc11.3Re: ข้อมูลชุมชน (CBM) กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ (จำนวน: 1)
โดย Sjcg123 เมื่อ Sun 11 December 2016@10:34:08
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
Canada Goose Outlet Store ugg boots for women Oakley Sunglasses Cheap nike boty dámské cheap uggs for women Canada Goose Outlet pandora rings Botte Ugg Femme Ugg Outlet Online Store Toms Outlet Online Air Jordan Release Date Air Max 90 Air Max Femme Pas Cher Soldes Moncler Soldes air force one pas cher Nike Zapatos Ugg Femme Pas Cher scarpe hogan outlet canada goose sale online hyperdunk 2014 Boty Nike Air ray ban wayfarer eyeglasses australia uggs outlet Negozi Pandora cheap air max outlet Michael Kors handbag discount longchamp bags on sale Adidas Shoes Discount Marketplace moncler outlet adidas kläder chaussure Nike homme Nike Air Max 90 Moncler Sale canada goose coats religion store cheap nike air max Nike Factory Store portafoglio michael kors 23 is back hogan rebel donna cheap christian louboutin pandora jewelry store Veste Moncler Pas Cher Nike Air Max Boutique nike joggesko chaussure basket homme1211Sjcg2018.10.30zhouyanhua (จำนวน: 1)
โดย zhoyzhouyan88 เมื่อ Tue 30 October 2018@15:32:52
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2018.10.30zhouyanhua champion clothing jordan xx9 dsquared2 outlet michael kors outlet jordan 32 mizuno running shoes belgium world cup jerseys louboutin pas cher insanity workout jordan 2s abercrombie and fitch ugg boots jordan 6 nike store bottega veneta sunglasses ray ban occhiali ralph lauren outlet instyler gucci bags kd 10 elite louboutin outlet nike outlet store online furla bags jimmy choo sunglasses christian louboutin outlet prada oakley sunglasses marc jacobs handbags tory burch ugg outlet air force 1 reebok outlet store lululemon outlet chanel bags adidas outlet nike blazer ray ban sunglasses nike air max nike blazer england world cup jersey calvin klein jeans new balance canada goose jackets air max 90 dolce & gabbana beats by dre seattle seahawks jerseys ugg outlet jordan retro2018.10.30zhouyanhua 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.