Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

นโยบายและการบริหารจัดการขยะชุมชน
ติดประกาศ Thu 28 May 2009@15:39:35 โดย admin

การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน panu บันทึก "     การจัดการขยะให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (2545 -2549) และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดให้มีการจัดการในรูปแบบของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Resource conservation and recovery) โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบครบวงจร ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเกิดขยะ จนถึงการกำจัดขั้นสุดท้าย และจะให้ความสำคัต่อการนำขยะที่มีศักยภาพกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และลดปริมาณขยะที่จะต้องนำไปกำจัดให้เหลือน้อยที่สุด โดยระบบการบริหารจัดการที่กล่าวถึงข้างต้น จะมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นจากภาคเอกชนและประชาชนโดยมีนโยบายและเป้าหมายด้านการจัดการขยะของประเทศในระยะยาวได้ ดังนี้ นโยบายและเป้าหมาย

1 นโยบาย เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการของเสียเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รัฐจึงได้กำหนดนโยบายด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรไว้ในนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2540-2559 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) โดยมีสาระสำคัดังนี้ 
       1.1 ควบคุมอัตราการผลิตขยะของประชาชน 
       1.2 สนับสนุนงบประมาณ บุคลากร และวิชาการแก่ท้องถิ่นเพื่อให้มีการจัดการขยะแบบครบวงจร ตั้งแต่การเก็บ การคัดแยก การขนส่ง การนำกลับมาใช้ประโยชน์ และการกำจัดที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
       1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความร่วมมือกันในการจัดการขยะแบบครบวงจรตั้งแต่การลด การคัดแยกและใช้ประโยชน์และการกำจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการโดยมุ่งเน้นรูปแบบศูนย์จัดการขยะรวม
       1.4 สนับสนุนให้มีกฎระเบียบ และเกณฑ์การจัดการขยะที่เหมาะสมตั้งแต่การลดและใช้ประโยชน์ขยะจนถึงการกำจัดเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ    
       1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเอกชนและประชาชน มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัหาขยะมากขึ้น
       2 เป้าหมาย เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน ชุมชน องค์กรเอกชน (NGOs) และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยมีแนวทางและเกณฑ์ขั้นต่ำที่ใช้สำหรับอ้างอิงในการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร รัฐจึงได้กำหนดเป้าหมายในภาพรวมเพื่อให้เกิดการลดขยะมูลฝอย (Waste Reduction) การคัดแยก การนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และการแปรรูปใหม่ (Recycling) ให้มากที่สุดในทุกชุมชนทั่วประเทศ ดังนี้
        2.1 ควบคุมอัตราเกิดขยะให้มีไม่เกิน 1 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยาและเทศบาลนคร ไม่เกิน 0.8 และ 0.9 กิโลกรัมต่อคน ต่อวัน ในเขตเทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล และไม่เกิน 0.4 กิโลกรัมต่อคนต่อวันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
        2.2 ควบคุมปริมาณขยะตำค้างจากการให้บริการจัดเก็บให้มีไม่เกินร้อยละ 5 ในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยาและเทศบาล และไม่เกินร้อยละ 10 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
       2.3 สนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์จากขยะในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 
       2.4 สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะที่เป็นระบบครบวงจรในทุกจังหวัดทั่วประเทศ การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินงานจัดการขยะชุมชนบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้จำเป็นต้องกำหนดกลยุทธ์และมาตรการสำหรับให้เป็นแนวทางการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการลดและใช้ประโยชน์ขยะจะต้องอาศัยมาตรการที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านการจัดการ ด้านกฎหมาย ด้านการสนับสนุน และด้านการลงทุนโดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
ด้านการจัดการ
        1. ใช้หลักการ “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย” (Polluter Pays Principle) กับประชาชนและเอกชนที่เป็นผู้ผลิตขยะ หรือไม่มีการดำเนินการนำของเสียหรือวัสดุเหลือใช้ที่เกิดขึ้นกลับมาใช้ใหม่
        2. ให้มีการจัดทำแผนหลักการลดและใช้ประโยชน์ของเสียในระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับชาติ
        3. กำหนดเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติในการลดและ ใช้ประโยชน์ขยะชุมชนตั้งแต่ การลดปริมาณขยะ การคัดแยก ภาชนะรองรับขยะ การเก็บรวบรวม ภาชนะเก็บขนขยะรีไซเคิล การขนส่ง การแปรสภาพและการใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแนวปฏิบัติทั่วประเทศ
        4. กำหนดประเภทผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ผู้ผลิตต้องนำกลับคืน เรียกคืน และมัดจำเพื่อลดปริมาณขยะ
        5. ติดตามตรวจสอบ และประเมินสภาพปัหาในการลดและใช้ประโยชน์ของเสียทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง
        6. ให้แต่ละจังหวัดมีการจัดเตรียมสถานที่จัดตั้งโรงงานคัดแยกและแปรสภาพวัสดุเหลือใช้ ในบริเวณพื้นที่เดียวกับสถานที่กำจัดขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
       7. จัดทำและพัฒนาระบบข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับขยะรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว และวัสดุเหลือใช้ให้เป็นพื้นฐานเดียวกันเพื่อสามารถเปรียบเทียบหรือปรับให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา
       8. กำหนดองค์กรและบทบาทหน้าที่ในการควบคุมกำกับดูแลในการลดและใช้ประโยชน์จากของเสียของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและครบวงจร
ด้านการลงทุน
       1. ส่งเสริมให้มีภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภท เพื่อสนับสนุนการคัดแยกขยะในครัวเรือน และในชุมชน
       2. ส่งเสริมการลงทุนก่อสร้างโรงงานคัดแยก และแปรสภาพวัสดุเหลือใช้ที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานในพื้นที่โดยการให้สัมปทานแก่เอกชน หรือรัฐร่วมลงทุนกับภาคเอกชน
       3. ส่งเสริมให้มีจัดตั้งศูนย์หรือโรงงานคัดแยก และแปรสภาพวัสดุเหลือใช้ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ในพื้นที่ระหว่างจังหวัดหลายแห่งที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งมีการนำระบบการคัดแยกและแปรสภาพของเสียมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
       4. ส่งเสริมการลงทุนแก่เอกชนที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลดและใช้ประโยชน์ของเสียโดยไม่ก่อให้เกิดปัหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดให้มีศูนย์ประสานข้อมูลการนำขยะมาใช้ประโยชน์(Waste Information Center)
       5. สนับสนุนงบประมาณ สิ่งจูงใจ ความช่วยเหลือด้านวิชาการ รวมถึงการอำนวยความสะดวกต่างๆ แก่เอกชนที่เข้ามาดำเนินธุรกิจด้านการลดและใช้ประโยชน์ของเสีย เช่น (1.) การสร้างสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ (Economic incentive) (2.) การปรับโครงสร้างของการเก็บสินค้าที่ก่อให้เกิดมลพิษ (3.) การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ลดปัหามลพิษ (Eco design/Eco efficiency)
ด้านกฎหมาย
       1. ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าธรรมเนียมจัดการขยะ เพื่อก่อให้เกิดการลดและคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
       2. กำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากโรงงานคัดแยกและแปรสภาพวัสดุเหลือใช้ เช่น มาตรฐานน้ำทิ้ง มาตรฐานคุณภาพอากาศ มาตรฐานระดับเสียง
       3. กำหนดกฎระเบียบข้อบังคับมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างกลไกการเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การมัดจำ และกลไกที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากขยะและการลดปริมาณขยะ
       4. ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าธรรมเนียมการลดและใช้ประโยชน์จากขยะ โดยกำหนดค่าธรรมเนียมในอัตราสูงสำหรับผู้ผลิตสินค้าที่ก่อให้เกิดขยะปริมาณมากหรือก่อให้เกิดของเสียที่ยากแก่การเก็บรวบรวม การขนส่ง การบำบัด รวมทั้งการนำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วย
ด้านการสนับสนุน
       1. สนับสนุนให้เอกชนดำเนินธุรกิจการบริการด้านเก็บขน ขนส่ง และการนำของเสียหรือวัสดุเหลือใช้มาใช้ใหม่ในรูปของการว่าจ้าง การร่วมทุน หรือการให้สัมปทาน
        2. สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนและท้องถิ่นต่างๆ มีส่วนร่วมในการวางแผน กำหนดมาตรการจัดทำกิจกรรมและโครงการด้านการลดและนำของเสียหรือวัสดุเหลือใช้มาใช้ใหม่
        3. สนับสนุนให้มีการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ด้านวิชาการและการบริหารจัดการแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการลดและใช้ประโยชน์ของเสีย
        4. สนับสนุนให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อปลูกฝังทัศนคติ และสร้างค่านิยมให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ในการรักษาความสะอาดของบ้านเมืองโดยการลดและใช้ประโยชน์ของเสีย
        5. สนับสนุนให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อปลูกฝังทัศนคติ และสร้างค่านิยมให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ในการรักษาความสะอาดของบ้านเมืองโดยการลดและใช้ประโยชน์ของเสีย
        6. สนับสนุนให้มีการคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิดในชุมชน ซึ่งได้แก่ ที่พักอาศัย สถานประกอบการ สถาบันการศึกษาต่างๆ และโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์โดยอาศัยกลยุทธ์ ของการคัดแยกขยะออกเป็นประเภทต่าง ๆ ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับวิธีการเก็บรวบรวมและขนส่งรวมทั้งวิธีการใช้ประโยชน์และกำจัดของเสียที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ แนวทางการลดขยะที่แหล่งกำเนิด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบด้านการจัดการขยะในชุมชนควรจัดให้มีมาตรการหรือแนวทางการลดขยะ ดังต่อไปนี้
1. จัดทำแผนการดำเนินงานด้านการลดและใช้ประโยชน์ขยะเสนอไว้ในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด โดยแผนงานดังกล่าวอย่างน้อยจะต้องประกอบไปด้วย
1.1 เป้าหมายและประเภทขยะที่ต้องการจะลด ในระยะเวลาที่กำหนดในแผนการดำเนินงาน เช่น กำหนดเป้าหมายในการลดขยะย่อยสลายและขยะรีไซเคิลให้ได้ร้อยละ 30 ภายใน 5 ปี เป็นต้น
 1.2 กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะดำเนินการ เช่น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ มาตรการส่งเสริมสนับสนุน และการกำหนดมาตราอื่น ๆ ที่จะก่อให้เกิดการลดขยะตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
1.3 งบประมาณดำเนินการ ซึ่งรวมถึง ค่าจ้างบุคลากร ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เงินลงทุนสำหรับก่อสร้าง ดำเนินการและบำรุงรักษาระบบที่เกี่ยวข้อง
1.4 ระยะเวลาดำเนินการและการติดตามประเมินผล
2. จัดให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านการลดขยะอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอโดยมีแนวทางดังนี้
2.1 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์ที่จะสร้างปัหาขยะรวมทั้งเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ถุงพลาสติก กล่องโฟม สินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ฟุ่มเฟือยอื่นๆ
2.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเลือกใช้สินค้าชนิดเติม (Refill) ซึ่งจะใช้บรรจุภัณฑ์น้อยชิ้น และมีน้ำหนักเบากว่าทำให้สามารถลดปริมาณขยะบรรจุภัณฑ์ได้
2.3 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเลือกใช้สินค้าที่สามารถส่งคืนบรรจุภัณฑ์กลับสู่ผู้ผลิตได้ เช่น ขวดเครื่องดื่มที่มีระบบมัดจำคืนเงิน
2.4 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น รวมทั้งงดการเลือกซื้อสินค้าที่มีอายุการใช้งานต่ำ 2.5 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใช้ซ้ำบรรจุภัณฑ์และวัสดุเหลือใช้อื่น ๆ เช่น การใช้ซ้ำถุงพลาสติก ถุงผ้า ถุงกระดาษ กล่องกระดาษ การใช้กระดาษสีและกระดาษกันกระแทนเพื่องานศิลปะ
2.6 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนบริโภคตามความจำเป็นและเหมาะกับสภาพเศรษฐกิจ ลดการบริโภคที่ฟุ่มเฟือย และเลือกใช้สินค้าที่สามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้ง เช่น แบตเตอรี่ประจุไฟฟ้าใหม่ได้
2.7 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสนใจบริโภคผลิตภัณฑ์ ที่ทำมาจากวัสดุรีไซเคิล เช่น ถุงชอปปิ้ง โปสการ์ด บรรจุภัณฑ์ที่มีระบบมัดจำและเรียกคืน รวมทั้งการรณรงค์ให้ประชาชนลดหรือเลิกใช้บรรจุภัณฑ์ฟุ่มเฟือย เช่น กล่องโฟม ถุงพลาสติก สินค้าชนิดใช้ครั้งเดียว
3. จัดให้มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการลดขยะในชุมชน ดังนี้
3.1 จัดทำโครงการหรือประสานให้มีการดำเนินโครงการที่เน้นการลดและใช้ประโยชน์ขยะชุมชน ณ แหล่งกำเนิด ซึ่งจะลดภาระการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยโครงการดังกล่าว ได้แก่ การจัดตั้งธนาคารขยะหรือวัสดุเหลือใช้ การหมักทำปุ๋ย การหมักปุ๋ย น้ำชีวภาพ ตลาดนัดขยะรีไซเคิล ขยะแลกไข่ ผ้าป่ารีไซเคิล สหกรณ์สินค้ารีไซเคิล การบริจาคสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว เป็นต้น
3.2 ให้รางวัลตอบแทน ใบประกาศเกียรติคุณ หรือการส่งเสริมการขายแก่ร้านค้า หรือผู้ประกอบการที่สามารถลดบรรจุภัณฑ์ฟุ่มเฟือย เช่น ร้านค้าที่มีการกักเก็บหรือจำหน่ายสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มน้อย หรือมีการรวบรวมบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเพื่อใช้ประโยชน์ใหม่
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเช่า หรือยืมวัสดุอุปกรณ์ หรือ เครื่องมือต่าง ๆ เช่น ชุดตกแต่งรวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานเลี้ยง ชุดอุปกรณ์ ทำความสะอาดบ้าน เป็นต้น
3.4 จัดตั้งกลุ่มองค์กรเอกชน กลุ่มอาสาสมัครต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐในด้านการลดและใช้ประโยชน์ขยะ ตลอดจนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ในชุมชน
3.5 จัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนของเสียระหว่างผู้ประกอบการ
4. ตราเทศบััติหรือข้อบััติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดเก็บค่าบริการจัดการขยะที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ซึ่งรวมถึงค่าบริการเก็บรวบรวม ขนส่งตลอดจนการกำจัด โดยมีวิธีดำเนินการในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
4.1 จำหน่ายถุงบรรจุขยะในราคาที่แตกต่างกันตามปริมาตรบรรจุโดยเป็นราคาที่รวมอัตราค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวม การขนส่งและการกำจัดไว้แล้ว จากนั้นให้ดำเนินการเก็บขนและกำจัดเฉพาะขยะที่บรรจุอยู่ในถุงดังกล่าว
4.2 จัดทำแสตมป์ หรือ สติกเกอร์ เพื่อจำหน่ายในราคาที่แตกต่างกันตามปริมาตรของภาชนะรองรับขยะ โดยเป็นราคาที่รวมค่าเก็บรวบรวม ขนส่งและกำจัดมูลฝอยไว้แล้ว ซึ่งแต่ละครัวเรือนจะนำไปติดกับภาชนะรองรับขยะของตนเอง เพื่อรอ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเก็บขนและกำจัดต่อไป
5. ตราเทศบััติหรือข้อบััติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมจัดการขยะเพิ่มเติมจากเจ้าของแหล่งกำเนิด หรือผู้ให้บริการที่จะก่อให้เกิดขยะที่เป็นปัหาต่อระบบจัดการในท้องถิ่น เช่น ถุงพลาสติก กล่องโฟมบรรจุอาหาร เป็นต้น
6. ตราเทศบััติหรือข้อบััติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อลดหย่อนหรืองดค่าธรรมเนียมจัดการขยะให้แก่ร้านค้าที่สามารถลดการใช้บรรจุภัณฑ์ฟุ่มเฟือย หรือผู้ประกอบการที่สามารถลดขยะได้ตามเป้าหมายที่หน่วยงานภาครัฐกำหนด
7. ให้การส่งเสริมด้านภาษีโดยการลดอัตราภาษีท้องถิ่นสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจที่ส่งเสริมให้เกิดกลไกการลดขยะ เช่น ธุรกิจซื้อขายแลกเปลี่ยนของเสีย ธุรกิจเรียกคืนบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ใช้แล้ว ธุรกิจมัดจำคืนเงิน ธุรกิจตลาดนักสินค้าเสื้อผ้า หรือ เฟอร์นิเจอร์ใช้แล้ว เป็นต้น
8. กำหนดให้ส่วนราชการในท้องถิ่นดำเนินกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดการลดขยะ ดังนี้ 8.1 พิมพ์หรือถ่ายเอกสารทั้ง 2 ด้าน ของกระดาษ
8.2 จัดตั้งศูนย์รวมเอกสาร/ข้อมูลภายในหน่วยงานและให้ใช้เอกสารเวียน
8.3 ใช้หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
8.4 ใช้ซ้ำกระดาษที่พิมพ์หน้าเดียว
8.5 ใช้ซ้ำกล่องกระดาษลูกฟูกหรือนำกลับคืนสู่ผู้จำหน่วยสินค้า
8.6 จัดซื้อวัสดุสิ่งของที่ใช้บ่อยให้มีขนาดบรรจุให่กว่าเพื่อลดขยะบรรจุภัณฑ์
8.7 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่มีภาชนะบรรจุน้อยกว่าหรือภาชนะบรรจุที่สามารถใช้ซ้ำได้
 8.8 จัดซื้อหรือใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน ซ่อมแซม ได้ง่าย สามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้ง มีส่วนประกอบของวัสดุรีไซเคิลหรือสามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้ และผู้ผลิตเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์ภายหลังจากการบริโภค
9. ส่งเสริมให้ผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้าปลีก-ส่ง อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในการคัดแยกและส่งคืนบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ห่อหุ้มสินค้า โดยจัดให้มีภาชนะรองรับที่เหมาะสม ณ จุดขายและเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคแยกบรรจุภัณฑ์ออกจากสินค้า ณ จุดขาย หรือใกล้จุดขาย โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
10. ส่งเสริมให้อาคารสำนักงาน สถาบันการศึกษา ห้างสรรพสินค้า โรงแรม และสถานประกอบการอื่น ๆ ที่มีบุคลากร หรือบุคคลพักอาศัยอยู่ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป จัดทำแผนและกิจกรรมการลดขยะ ซึ่งประกอบไปด้วย เป้าหมาย วิธีดำเนินการ ระยะเวลาและงบประมาณที่ใช้ และการประเมินผล แล้วนำเสนอแผนดังกล่าวให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบด้านการจัดการขยะ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานได้

อ้างอิง  กรมควบคุมมลพิษ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "แนวทางและข้อกำหนดเบื้องต้นการลดและใช้ประโยชน์ขยะมุลฝอย" "

 
แบบสำรวจบทความ
นโยบายและการบริหารจัดการขยะชุมชน

เยี่ยมมาก..ๆ (ดีที่สุด)
แจ่มมาก..ๆ (ดีมาก)
ดีมาก..ๆ (ดี)
ปานกลาง


[ ผลสำรวจ | แบบสำรวจอื่นๆ ]

จำนวนผู้ลงคะแนน: 12
คำแนะนำ: 23

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน
· เสนอข่าวโดย admin


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน:
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและการใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล


คะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 5
จำนวนผู้ลงคะแนน: 3


โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่


ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์


"นโยบายและการบริหารจัดการขยะชุมชน" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 27 ข้อคิดเห็นต่างๆ | ค้นหาข้อคิดเห็น
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน

Re: นโยบายและการบริหารจัดการขยะชุมชน (จำนวน: 1)
โดย rudh9 เมื่อ Fri 27 August 2010@15:47:17
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
เริ่มเห็นการแยกขยะจากบ้าน ชุมชนบ้าง
แต่ขยะตามคอนโด  หมู่บ้านจัดสรร
ซึ่งมีขยะปริมาณมากเพราะมีผู้อาศัยอยู่หนาแน่น  กว่าบ้านส่วนตัว

ยังไม่ค่อยเห็นการแยกทิ้ง ตามประเภทเท่าไร

เมื่อไหร่จะเห็นผลมากกว่าปัจจุบันนี้ซักที  ..  เมื่อไหร่..หนอ.....
Re: นโยบายและการบริหารจัดการขยะชุมชน (จำนวน: 1)
โดย rudh9 เมื่อ Fri 27 August 2010@15:50:02
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
รวมทั้งขยะจากสำนักงาน หน่วยงานราชการ
หน่วยงานของ กทม. เราเองนี่แหละ
.....พอจะแยก ได้บ้างแล้วยัง....


  • chenlixiang โดย chenlixiang เมื่อ Wed 26 October 2016@10:51:07
  • chenlixiang โดย yaoxuemei เมื่อ Mon 20 August 2018@06:25:25

2015909caihuali (จำนวน: 1)
โดย 2015909caihuali เมื่อ Tue 08 September 2015@08:03:40
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
michael kors outlet tory burch shoes tods shoes nike trainers vans shoes air jordan shoes cheap oakley sunglasses oakley sunglasses mcm handbags soccer shoes true religion outlet, http://www.truereligionjean.in.net wedding dresses, http://www.weddingdressesoutlet.co.uk/ lululemon outlet abercrombie and fitch ray ban hogan, http://www.scarpehogan-outlet.it/ cheap soccer jerseys michael kors outlet, http://www.michaelkors-outlets.us.com michael kors uk outlet rayban sunglasses, http://www.raybansunglass.com.au/ jordan shoes, http://www.jordanshoes.us.com/ michael kors outlet pandora fred perry sale coach outlet michael kors outlet store, http://www.michaelkorsoutletonlinstore.us.com lebron shoes new england patriots jerseys insanity workout christian louboutin salexiaozhengm (จำนวน: 1)
โดย xiaozhengm เมื่อ Mon 05 October 2015@11:46:01
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2015-10-6  xiaozhengm  
uggs on sale
fitflops
canada goose outlet usa
michael kors outlet online
Christian Louboutin Outlet Authentic Sneakers Online
Air Jordan 4 Green Glow
ugg boots
true religion jeans
louis vuitton outlet stores
UK Louis Vuitton Handbag Outlet
hollister uk sale
Discount Clearance Coach Outlet Handbags
Designer Handbags Louis Vuitton
michael kors outlet online
Michael Kors Online Store Outlet
nike free run 2,nike free runs,nikes,nike air max 95,nike high tops,air force 1,nike pegasus
Cheap Real Louis Vuitton Handbags
toms outlet
Authentic Montblanc Pens Sale Online
Air Jordan 6 Cigar
Air Jordan Shoes For Women And Men
Jordan Retro 8 Playoffs
Abercrombie & Fitch Kids Clothing
Abercrombie Short T-Shirts
ugg boots sale
cheap ugg boots
toms
Authentic Louis Vuitton Handbags Cheap Sale
ugg boots
Louis Vuitton Outlet Factory Online
Michael Kors Handbags Factory Outlet
Air Jordan 3 "Infrared 23"
canada goose jackets
air max 95
ugg boots on saleRe: นโยบายและการบริหารจัดการขยะชุมชน (จำนวน: 1)
โดย myy เมื่อ Mon 18 April 2016@09:33:24
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
milwaukee bucks jersey, air jordan retro, celtics jersey, dre beats, abercrombie, toms outlet, ugg, coach bags outlet, thomas sabo uk, vans outlet, jimmy choo, nike.com, coach outlet, coach outlet store online, oakley sunglasses, ugg boots, veneta, moncler women jackets, rayban, coach outlet online, michael kors handbags, michael kors handbags, utah jazz jersey, mcm backpack, hilfiger online shop, indiana pacers jersey, burberry sale, supra footwear, giuseppe zanotti sneakers, uggs on sale, airmax, red bottom, chanel outlet, ray ban sunglasses, long champ, rayban, ray ban wayfarer, abercrombie, michael kors, prada outlet, prada outlet, nike air huarache, nike air max, lac jersey, denver nuggets jerseys, adidas, nike mercurial vapor, pandora bracelet, ghd, longchamp, อ่านความเห็นต่อ...Re: นโยบายและการบริหารจัดการขยะชุมชน (จำนวน: 1)
โดย oakleysunglasses เมื่อ Thu 28 April 2016@13:18:59
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

Erin ferragamo shoes,ferragamo,salvatore ferragamo,ferragamo belts,ferragamo belt,ferragamo outlet Andrews vans,vans pas cher,vans soldes has been awarded longchamp,sac longchamp,longchamps,longchamp pas cher,sac longchamp pas cher,longchamp pliage,longchamp soldes,sac longchamps,longchamp france $55 million in her oakley sunglasses,oakley vault,oakley sunglasses cheap,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,cheap oakley sunglasses,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses lawsuit against the owner coach outlet,coach factory outlet,coach outlet store,coach factory,coach outlet store online,coach factory online,coach factory outlet online,coach outlet online of the Nashville hotel soccer shoes,nike mercurial in which she cheap oakley sunglasses was karen millen dresses filmed while changing ray ban pas cher,ray ban,rayban,lunette ray ban pas cher clothes montre pas cher in her marc jacobs room, uggs outlet the hotel’s former management toms outlet group and the converse pas cher man hermes,sac hermes,hermes pas cher,sac hermes pas cher who did pandora charms,pandora uk,pandora bracelet,pandora rings,pandora,pandora sale,pandora bracelets,pandora jewellery,pandora ring,pandora charm,pandora earrings,pandora jewelry,pandora necklace,pandora charms uk it s5 cases and uploaded the footage to the Internet. Andrews had asked ray ban for $75 million in iphone 6 cases her lawsuit over the 2008 incident, claiming air force,nike air force,air force 1,air force one,nike air force 1,nike air force one,air force one nike ongoing emotional burberry pas cher distress from north face outlet,north face,the north face,northface,north face jackets,north face jackets clearance,the north face outlet the celine handbags,celine bag,celine bags episode and the video’s north face continued ralph lauren,ralph lauren uk,ralph lauren outlet,polo ralph lauren outlet existence online.The 37-year-old Fox Sports true religion and ABC reporter was kate spade handbags,kate spade,kate spade outlet,katespade working for ESPN at the louis vuitton,louis vui

อ่านความเห็นต่อ...
Re: นโยบายและการบริหารจัดการขยะชุมชน (จำนวน: 1)
โดย qqqqqing เมื่อ Sat 11 June 2016@13:22:17
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

hermes birkin louis vuitton pas cher asics nike roshe run cartier sunglasses michael kors outlet michael kors outlet ralph lauren uk coach outlet beats by dre mulberry uk coach outlet nike air max versace sunglasses kate spade handbags air jordan shoes christian louboutin uk louis vuitton handbags police sunglasses coach outlet store calvin klein outlet hollister uk michael kors outlet cheap oakley sunglasses air max 90 replica watches swarovski outlet oakley sunglasses michael kors outlet basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes juicy couture outlet tory burch outlet michael kors handbags cheap michael kors handbags fitflops sale clearance michael kors outlet ralph lauren outlet ralph lauren polo longchamp handbags swarovski crystal air max 90 cheap oakley sunglasses babyliss pro michael kors outlet kobe shoes celine outlet

อ่านความเห็นต่อ...michael kors handbags (จำนวน: 1)
โดย jiajiagg เมื่อ Wed 22 June 2016@15:11:33
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
yeezy boost michael kors handbags clearance nike huarache ray ban sunglasses,ray ban outlet,ray ban sale,cheap ray bans,cheap ray ban sunglasses,ray ban sunglasses outlet,ray ban,rayban,ray bans,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban nike polo toms outlet store ray ban uk,cheap ray ban sunglasses michael kors outlet online ralph lauren uk cheap retro jordans huarache shoes yeezy boost tiffany and co jewelry cheap tiffanys oakley sunglasses tiffany and co michael kors outlet online cheap nfl jerseys louis vuitton handbags http://www.airjordanretro.uk fitflop shoes air jordan retro nike huarache adidas nmd oakley sunglasses,oakley vault,oakley sunglasses cheap,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley nike kobe sneakers http://www.tiffanyandcooutletonline.us.com michael kors handbags huarache shoes oakley sunglasses michael kors purses mlb jerseys authentic tiffany,tiffany and co,tiffany and co jewelry,tiffany necklace,tiffany bracelet,tiffany ring,tiffany earrings cheap jordansOpłaty za śmieci w g.Wymiarki obłęd czy rozsądek (จำนวน: 1)
โดย wengdongdong เมื่อ Sat 03 September 2016@10:05:31
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

20169.3wengdongdong nike nfl jerseys true religion jeans true religion outlet louis vuitton outlet uggs boots oakley sunglasses michael kors outlet nike air max pas cher michael kors outlet true religion shorts ugg outlet tods shoes ugg outlet louis vuitton paris louis vuitton outlet toms shoes beats headphones uggs outlet coach factory outlet rolex watches christian louboutin outlet gucci handbags adidas outlet replica watches coach outlet online ugg uk cheap nfl jerseys michael kors outlet michael kors outlet nike outlet ugg boot uk ugg sale louis vuitton adidas nmd michael kors outlet uggs outlet ray ban pas cher pittsburgh steelers jerseys fitflop sandals coach outlet canada goose minnesota vikings jerseys coach canada coach outlet fitflops adidas stan smith polo ralph lauren outlet michael kors outlet
อ่านความเห็นต่อ...Re: แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว...ไม่ไปไม่ได้ (จำนวน: 1)
โดย chenyingying เมื่อ Thu 22 September 2016@14:38:29
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

ugg australia moncler outlet ugg boots outlet kate spade outlet curry 2 louboutin shoes kate spade outlet ralph lauren uk michael kors factory outlet uggs outlet louboutin shoes coach handbags true religion outlet cavaliers jerseys louis vuitton purses adidas yeezy 350 boost tommy hilfiger clothing burberry sale air max pas cher cheap uggs louis vuitton purses oakley sunglasses spurs jerseys ugg boots louboutin pas cher louis vuitton purses patriots jerseys ugg boots cheap ray ban sunglasses outlet michael kors outlet clearance hermes birkin bag ugg canada fitflop sale heat jerseys ugg outlet juicy couture handbags uggs on sale adidas shoes burberry handbags cheap oakley sunglasses coach outlet online ugg pas cher coach outlet online ray bans ugg outlet replica rolex watches uggs on sale supra shoes michael kors outlet online chenyingying20160922Re: นโยบายและการบริหารจัดการขยะชุมชน (จำนวน: 1)
โดย chenyingying เมื่อ Tue 01 November 2016@15:16:34
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

michael kors handbags thunder jerseys michael kors outlet clearance true religion jeans ugg pas cher hogan sito ufficiale ray ban outlet mulberry bags cheap jordans ray ban sunglasses louis vuitton handbags cheap oakley sunglasses ugg outlet steelers jerseys pandora charms ray bans michael kors handbags hollister clothing store ugg boots sale ugg boots ugg outlet fitflop sale broncos jerseys ugg boots burberry outlet moncler soldes louis vuitton handbags uggs on sale michael kors outlet cheap canada goose jackets chenyingying20161101Re: Сколько л/с в В (จำนวน: 1)
โดย meadc เมื่อ Thu 03 November 2016@15:13:14
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
nike jordan shoes moncler jacket Mizuno Shop Japan Nike Air Jordan Kobe 9 Shoes kate spade outlet polo outlet nike australia mk bags pandora charms bercrombie Nederland ray ban polarized michael kors nike jordan shoes cheap basketball shoes jordan shoes Nike Air Max michael kors handbags outlet tiffany co ugg boots burberry online pandora ring Jordan retro pandora jewelry snow boots longchamp bag burberry outlet oakley frogskins sunglasses michael kors handbags Cheap Ray Ban coach outlet online pandora charms pandora rings paul smith uk prada bag longchamps pirate systemme adc11.3dongdong8 (จำนวน: 1)
โดย dongdong8 เมื่อ Tue 06 December 2016@15:21:11
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

201612.6wengdongdong hollister clothing golden state warriors jerseys ugg uk pandora jewelry ugg boots ugg outlet boston celtics jerseys louis vuitton outlet rolex watches louis vuitton outlet miami heat jerseys adidas trainers polo ralph lauren polo ralph lauren uk adidas nmd canada goose outlet coach handbags louis vuitton louis vuitton handbags kate spade oakley vault gucci outlet online coach outlet canada goose outlet fitflop shoes tory burch outlet red bottom shoes michael kors outlet online polo ralph lauren canada goose pas cher canada goose oakley store nike air max moncler paris coach outlet online michael kors uk tiffany and co oakley sunglasses tory burch handbags michael kors outletRe: ข้อมูลชุมชน (CBM) กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ (จำนวน: 1)
โดย Sjcg123 เมื่อ Sun 11 December 2016@10:39:27
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
Toms Shoes For Women pandora charm bracelet sale cheap uggs scarpe nike Nike Black Friday Jordan Store billige nike sko michael kors bags outlet ugg factory outlet ugg boots classic nike sportschuhe damen běžecké boty nike sac coach soldes pandora online Nike Air Jordan 11 zapatillas nike baratas goedkope nike air max Jordan Sneakers For Sale sac a main michael kors Moncler Jacket Womens pandora outlet store official NHL jerseys Moncler Outlet Online Canada Goose Sale Outlet nike sneakers nike air jordan pas cher Sneakers Nike new jordan releases Canada Goose Official Site Soldes Ugg Pandora Official Website Canada Goose Womens Coats Chestnut Ugg Boots Cheap Michael Kors Bottes Ugg Femme Pas Cher Air Max Femme Bottes Ugg Pas Cher Uggs Outlet Store Orecchini Pandora Coach Bags On Sale toms sale canada goose jackets on sale chaussures nike pas cher coach factory outlet online Jordan Schoenen chaussure basket homme1211SjcgRe: AVISO (จำนวน: 1)
โดย meadc เมื่อ Fri 01 September 2017@12:56:20
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
ME ADC9.1
snow boots uk snow boots pandora jewelry baseball jerseys nike jordan shoes prada outlet woodbury Burberry Shirt - Official discount oakley sunglasses Nike Air Force 1 Homme kate spade prada sunglasses ray-ban aviator official kate spade website official coach outlet site Kay Jewelers - Official swatch watch pandora uk michael kors coach outlet online ray ban justin burberry purse michael kors outlet online Sunglasses outlet sale Nike Air Max puma outlet burberry outlet pandora uk mens sunglasses nike air max 95 Longchamp outlet michael kors bags ray ban sunglasses sale Jewelry Armoire - Official basketball jerseys louis vuitton purse michael kors outlet online birkenstock outlet puma sneakers sale puma outlet online coach outlet online sale kate spade wallet outlet Ray Ban sunglasses pandora jewelry sale Air Max Enfants Dreamland Jewelry - Official Coach Sunglasses Outlet birkenstock sandals pandora rings 80's Fashion ralph lauren polo อ่านความเห็นต่อ...Re: นโยบายและการบริหารจัดการขยะชุมชน (จำนวน: 1)
โดย yaoxuemei เมื่อ Thu 21 December 2017@11:01:22
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
yaoxuemei20171221mont blanc ray ban wayfarer tory burch outlet online coach outlet store online coach factory outlet polo ralph lauren sale michael kors outlet clearance polo ralph lauren valentino outlet uggs outlet polo shirts coach factory outlet fitflops shoes michael kors outlet clearance cheap jordans for sale polo ralph lauren outlet asics shoes canada goose outlet online ralph lauren shirts canada goose jackets kate spade outlet canada goose outlet store canada goose outlet michael kors outlet ugg outlet uggs on sale michael kors outlet michael kors outlet clearance cheap oakley sunglasses mont blanc outlet christian louboutin sale nike outlet longchamp outlet michael kors outlet online canada goose jackets cheap authentic nba jerseys canada goose polo ralph lauren outlet online michael kors outlet oakley sunglasses wholesale pandora charms mbt valentino outlet coach outlet อ่านความเห็นต่อ...Re: นโยบายและการบริหารจัดการขยะชุมชน (จำนวน: 1)
โดย xiaozheng6666 เมื่อ Fri 09 March 2018@20:56:38
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
180310yueqinbirkenstocks michael kors outlet adidas yeezy ugg boots louis vuitton outlet online cheap nike air max coach outlet store online clearances ralph lauren polo ralph lauren outlet adidas nmd adidas shoes christian louboutin outlet harden vol 1 ugg boots canada pandora charms uk air max 2018 moncler jackets supreme clothing mulberry handbags jordans jordan shoes salvatore ferragamo shoes nike air max longchamp outlet canada goose jackets birkenstock canada goose outlet cheap nfl jerseys adidas shoes cheap ray ban sunglasses fitflops sale north face jackets coach outlet online mulberry outlet adidas yeezy boost supra shoes kate spade bags kate spade handbags coach factory outlet coach outlet prada outlet mcm outlet cheap mlb jerseys china valentino shoes coach factory outlet cheap ray ban sunglasses coach outlet อ่านความเห็นต่อ...Re: นโยบายและการบริหารจัดการขยะชุมชน (จำนวน: 1)
โดย cai123 เมื่อ Thu 28 June 2018@15:30:48
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
20180628yuanyuan
supreme uk michael kors outlet clearance michael kors outlet store polo ralph lauren outlet online pandora outlet coach outlet online ray ban glasses oakley sunglasses outlet nike outlet adidas yeezy boost 350 louis vuitton factory outlet coach outlet online michael kors outlet store nfl jerseys pandora outlet store ugg boots mcm bags tory burch handbags valentino outlet fitflops sale clearance nike huarache shoes basketball shoes michael kors outlet clearance vans outlet timberland shoes michael kors outlet online coach outlet store online converse shoes michael kors mont blanc pen asics outlet store nike outlet online michael kors handbags cheap jordans for sale florsheim shoes ralph lauren uk polo ralph lauren outlet kyrie 4 dr martens boots coach factorty outlet online birkenstock outlet store cheap jordan shoes louis vuitton outlet store air max mulberry uk fred perry polo shirts อ่านความเห็นต่อ...chenlixiang (จำนวน: 1)
โดย yaoxuemei เมื่อ Mon 20 August 2018@07:16:03
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2018.8.20chenlixiang adidas adidas outlet rolex watches roshe run dyson hair dryer cartier love bracelet air jordan ferragamo nike kyrie 2 wedding dresses air max 2017 marc jacobs handbags jordan 31 michael kors burberry outlet oakley sunglasses vibram fivefingers dansko adidas clothing longchamp handbags nike blazer pas cher mizuno louboutin pas cher michael kors outlet nike air max 90 nike factory pandora jewelry nike air max oakley sunglasses gucci handbags nike vapor max iphone x case burberry outlet true religion outlet nike pas cher jordans montre pas cher baseball bats mac makeup mont blanc 10 deep clothing kevin durant shoes nike outlet nike outlet dolce & gabbana sunglasses nike air max 95 kobe 10 mulberry outlet chrome hearts chrome hearts jewelry อ่านความเห็นต่อ...leilei123 (จำนวน: 1)
โดย leilei3915 เมื่อ Fri 24 August 2018@10:58:40
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2018824 leilei3915
michael kors outlet coach outlet online pandora charms michael kors outlet online valentino shoes canada goose jackets gucci outlet vans outlet coach factory outlet online michael kors outlet clearance louboutin outlet adidas outlet online rolex watches moncler jackets true religion kate spade sale polo ralph lauren uggs outlet michael kors outlet clearance cheap jerseys nfl jerseys wholesale ralph lauren uk pandora charms mbt shoes clearance outlet moncler outlet coach factory outlet mbt outlet pandora fitflops sale clearance polo ralph lauren outlet coach outlet online coach outlet online pandora jewelry coach outlet online michael kors outlet online canada goose ralph lauren outlet pandora jewelry kobe shoes 11 nfl jerseys wholesale uggs canada supreme clothing coach factory outlet ralph lauren outlet ray ban pas cher
อ่านความเห็นต่อ...Re: นโยบายและการบริหารจัดการขยะชุมชน (จำนวน: 1)
โดย dongdong8 เมื่อ Fri 24 August 2018@15:39:57
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
20188.24wengdongdong coach factory outlet swarovski rings adidas superstar adidas outlet store oakley sunglasses ronaldo jersey bvlgari rings coach outlet online tory burch shoes ugg boots maglie calcio birkenstock sandals air max plus kobe shoes dior handbags onitsuka tiger supreme swarovski jewelry vetements clothing mulberry handbags links of london mac makeup ray ban outlet adidas yeezy burberry handbags manolo blahnik versace sunglasses shoe carnival marcelo burlon jordan 5 michael kors outlet christian louboutin new balance sandals vans outlet adidas shoes spalding basketball ray ban sunglasses kyrie 2 michael kors handbags coach factory outlet online wedding shoes versace bags kd 8 yeezy 500 malone souliers shoes kate spade purse kobe 11 burberry outlet store oakley sunglasses wholesale อ่านความเห็นต่อ...2018.10.30zhouyanhua (จำนวน: 1)
โดย zhoyzhouyan88 เมื่อ Tue 30 October 2018@15:55:39
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2018.10.30zhouyanhua ray ban nike free alexander mcqueen handbags philadelphia eagles jerseys adidas clothing true religion outlet mac cosmetics fitflop uk vans shoes adidas soccer cleats sac longchamp nike kyrie 4 calvin klein outlet salvatore ferragamo shoes yves saint laurent bally shoes jordan 13s air jordan jordan 4 salomon shoes oakley sunglasses chopard jewelry chloe bags dsquared2 jeans nike roshe nike air max coach factory outlet longchamp handbags nike outlet soccer shoes jordan 9s moncler jackets mac makeup toms shoes nike store baseball bats arc'teryx jackets nike tn abercrombie and fitch curry 2 oakley sunglasses jordan michael kors borse true religion valentino shoes cheap jerseys china wedding dresses lunette oakley nike air force 1 ray banRe: นโยบายและการบริหารจัดการขยะชุมชน (จำนวน: 1)
โดย king เมื่อ Sat 03 November 2018@08:01:10
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
201811.3chenjinyan kate spade outlet ray ban tommy hilfiger hermes nike air max 95 stussy clothing lululemon sale michael kors outlet clearance persol sunglasses coach outlet van cleef & arpels michael kors canada ralph lauren jordan shoes balenciaga sandals lebron 14 pandora jewelry/strong> polo ralph lauren polo ralph lauren nike free running shoes louboutin ugg outlet ray ban sunglasses cheap jerseys christian louboutin cristiano ronaldo jersey jordan 5 saint laurent sunglasses longchamp north face nike air max 90 north face outlet ugg boots polo ralph lauren ugg sale vans shoes kd 8 supreme mbt birkenstock prada nike blazer nike shoes for women ralph lauren ralph lauren outlet reebok shoes soccer jerseys air jordan michael korsRe: นโยบายและการบริหารจัดการขยะชุมชน (จำนวน: 1)
โดย king เมื่อ Sat 03 November 2018@08:01:10
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
201811.3chenjinyan kate spade outlet ray ban tommy hilfiger hermes nike air max 95 stussy clothing lululemon sale michael kors outlet clearance persol sunglasses coach outlet van cleef & arpels michael kors canada ralph lauren jordan shoes balenciaga sandals lebron 14 pandora jewelry/strong> polo ralph lauren polo ralph lauren nike free running shoes louboutin ugg outlet ray ban sunglasses cheap jerseys christian louboutin cristiano ronaldo jersey jordan 5 saint laurent sunglasses longchamp north face nike air max 90 north face outlet ugg boots polo ralph lauren ugg sale vans shoes kd 8 supreme mbt birkenstock prada nike blazer nike shoes for women ralph lauren ralph lauren outlet reebok shoes soccer jerseys air jordan michael kors 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.