Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ
[ หน้าดาวน์โหลดหลัก | เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

กลุ่ม: หน้าแรก/เอกสารเผยแพร่/คู่มือ


เรียงด้วย: ชื่อ (A\D) วัน (A\D) คะแนน (A\D) ความนิยม (A\D)
เรียงตาม: ชื่อ (A ถึง Z)


  คู่มือการคัดแยกขยะอันตราย สำหรับเยาวชน 
รายละเอียด:

          ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยในกรุงเทพฯ เป็นปัญหาที่ต้องให้ความสำคัญในลำดับต้น เนื่องจากปัญหาขยะมูลฝอยส่งผลกระทบทั้งในด้านภูมิทัศน์ของเมืองสุขอนามัยของประชาชน ระบบนิเวศ การปนเปื้อนของน้ำ การเกิดมลพิษทางอากาศจากขยะมูลฝอย ฯลฯ
          ด้วยความเป็นศูนย์กลางในทุก ๆ ด้านของประเทศ ทำให้มีประชาชนเข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ อย่างหนาแน่น ซึ่งสร้างขยะมากถึง 8,700 ตันคิดเป็นสัดส่วน1 ใน 4 ของขยะทั้งหมดทั่วประเทศ โดยขยะที่สร้างปัญหาแก่ระบบนิเวศมากที่สุด คือ “ขยะอันตราย” หรือที่เรียกกันว่า “ขยะพิษ”
          ขยะอันตรายเหล่านี้มีอยู่ทั้งในบ้านเรือน ที่พักอาศัย อาคารสำนักงานและร้านค้าต่าง ๆ หากไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธี จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อแหล่งน้ำ พื้นดิน และอากาศ
          สำนักสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะอันตรายให้แก่ทุกคน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน จึงได้จัดทำ “คู่มือการคัดแยกขยะอันตรายสำหรับเยาวชน” เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคัดแยกและการจัดการขยะอันตรายอันจะนำไปสู่การจัดการขยะอย่างเป็นระบบ และส่งผลให้การดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
          สำนักสิ่งแวดล้อม เชื่อว่าหากเรามีการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่เด็กและเยาวชนให้เห็นความสำคัญในการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกต้องเด็กและเยาวชนจะเป็น “กำลังสำคัญ” ในการป้องกัน ดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันหน้าได้ เพื่อให้กรุงเทพฯ ของเราเป็นเมืองที่ไร้มลพิษ สะอาด สวยงามน่าอยู่ตลอดไป สมกับการเป็นมหานครสีเขียว มหานครแห่งความสุขของทุกคนรุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 17-Mar-2014 ดาวน์โหลด: 1673 คะแนน: 8.0 (4 จำนวนผู้ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  คู่มือการคัดแยกขยะอันตราย...ทิ้งหลอดไฟ อย่างไรดี? 
รายละเอียด:

รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 18-Jul-2012 ดาวน์โหลด: 1083
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  คู่มือการใช้ถังหมักก๊าซชีวภาพจากมูลฝอยอินทรีย์ 
รายละเอียด:

         ปริมาณมูลฝอยในกรุงเทพมหานครวันละประมาณ 8,600 ตัน และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นหากไม่มีการส่งเสริมการลดและแยกมูลฝอย ที่ยังใช้ประโยชน์ได้นำกลับมาใช้ใหม่ ด้วยองค์ประกอบมูลฝอยที่มีมูลฝอยอินทรีย์เป็นองค์ประกอบสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 50 จากองค์ประกอบมูลฝอยทั้งหมด ที่ผ่านมามูลฝอยอินทรีย์จากโรงเรียนถูกทิ้งรวมไปกับมูลฝอยทั่วไป และนำไปกำจัดด้วยวิะการฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ ทำให้กรุงเทพมหานครตัองเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บขนและการกำจัดมูลฝอยจำนวนมาก นอกจากนี้การนำมูลฝอยอินทรีย์ไปฝังกลบก่อให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการเกิดภาวะโลกร้อน ในขณะที่คุณสมบัติของมูลฝอยอินทรีย์มีศักยภาพในการนำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกเพื่อสร้างความมั่นคงในภาคส่วนของพลังงาน
         กรุงเทพมหานครเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้อย่างครบวงจร เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความจำเป็นในการลดและแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด รวมทั้งได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อแปลงของเสียให้เป็นพลังงาน ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยกรุงเทพมหานครได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ดำเนินโครงการพัฒนาและสาธิตถังหมักก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการส่งเสิรมให้บุคลากรของโรงเรียนสามารถใช้ถังหลักก๊าซชีวภาพจากมูลฝอยอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ในการแปรรูปมูลฝอย เศษอาหารเป็นก๊าซมีเทน เพื่อใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงอย่างเป็นรูปธรรม สำนักสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดทำคู่มือการใช้ถังหมักก๊าซชีวภาพจากมูลฝอยอินทรีย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 03-May-2010 ดาวน์โหลด: 1728 คะแนน: 8.0 (3 จำนวนผู้ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  คู่มือการศึกษาและประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคารทั่วไปและโรงพยาบาล 
รายละเอียด:
         
          การศึกษาคุณภาพอากาศภายในอาคารกำลังเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากกระแสการปรับตัวเพื่อรับมือกับปัญหาโลกร้อน โดยเน้นการใช้พลังงานในอาคาร อย่างคุ้มค่า และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อดูดซับก๊าซเรือนกระจกและสร้างความสดชื่นให้กับบุคลากรในอาคาร นอกจากแนวคิดเชิงบวกเพื่อลดปัญหาโลกร้อนแล้ว การศึกษาคุณภาพอากาศภายในอาคารยังดำเนินการ เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาการเจ็บป่วยของบุคลากรในอาคาร ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและผลผลิต ของงานอีกด้วย

รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 06-Jul-2012 ดาวน์โหลด: 225
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  คู่มือด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
รายละเอียด:

         ในสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานอันเนื่องมาจากราคาพลังงานของโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และไม่มีทีท่าว่าจะลดลง เนื่องจากความต้องการใช้พลังงานของประเทศที่กำลังพัฒนาสูงขึ้น ในขณะที่แหล่งพลังงานสำรองของโลกมีปริมาณจำกัด จึงเป็นปัญหาในการบริหารจัดการต้นทุน ไม่ว่าทั้งภาครัฐและเอกชน กอปรกับรัฐบาลได้ประกาศให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นวาระแห่งชาติ การอนุรักษ์พลังงานจึงมีความสำคัญในมิติของการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีนโยบายให้ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรองเบื้องพระยุคลบาท ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงาน และรวมถึงการพึ่งพาตัวเองโดยการใช้พลังงานทดแทนอย่างเหมาะสม กรุงเทพมหานครมีหน่วยงานในสังกัดหลายหน่วยงาน ซึ่งมีการใช้พลังงานในปีงบประมาณ 2550 คิดเป็นมูลค่ากว่า 1,515 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าพลังงานไฟฟ้ารวมกว่า 654 ล้านบาทต่อปี และเป็นค่าเชื้อเพลิงรวมกว่า 861 ล้านบาทต่อปี
         ดังนั้น เพื่อให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การลดภาวะโลกร้อนและการอนุรักษ์พลังงาน โดยสำนักสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการ และเพื่อให้การอนุรักษ์พลังงานในหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง สำนักสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดทำคู่มือด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและให้ความร่วมมือ โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อช่วยลดการใช้พลังงาน ซึ่งจะทำให้กรุงเทพมหานครประหยัดงบประมาณและช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
         สำนักสิ่งแวดล้อมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการนำไปประยุกต์ใช้ และขยายผลให้เกิดประโยชน์ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว องค์กร สังคม และประเทศชาติต่อไป
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 03-May-2010 ดาวน์โหลด: 702
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  คู่มือแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน 
รายละเอียด:

    

     ในสถานการณ์ปัญหามูลฝอยมีความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของผู้คนมากขึ้น หลายฝ่ายสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย โดยไม่ปล่อยให้เป็นภาระของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง รวมถึงชุมชนได้เริ่มมีบทบาทดำเนินการในลักษณะต่างๆ
     กรุงเทพมหานคร จึงริเริ่มให้มีการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม
ภายใต้โครงการศึกษารูปแบบและพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยและ
สิ่งแวดล้อมโดยชุมชน ตามโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนยิ้มสดใสขึ้น โดยมอบหมายให้มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป็นผู้ดำเนินโครงการ พร้อม
จัดทำคู่มือให้ชุมชนต่างๆ มีแนวทางในการดำเนินงานอย่างเหมาะสม
     คู่มือนี้ จัดทำขึ้นจากการศึกษาข้อมูลและกรณีตัวอย่าง การทำงานร่วมกับ
ชุมชนนำร่องในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร การรับฟังความคิดเห็นจากคณะผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้อง แล้วนำผลมาปรับปรุงและพัฒนาคู่มือให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน ด้วยการแสดงให้เห็นภาพรวม เสนอแนวทาง เครื่องมือดำเนินงาน และกรณีตัวอย่าง พร้อมแนะนำแหล่งเรียนรู้และแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้มีทางเลือกในการตัดสินใจ ริเริ่มและพัฒนาการดำเนินงานต่อไป
      เนื่องจากไฟล์ใหญ่ ดาวน์โหลด คู่มือฯ ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 part1 คลิ๊กที่นี่  part2 คลิ๊กที่นี่


รุ่น: ขนาด: 71 bytes
เพิ่มเมื่อ: 29-Jul-2013 ดาวน์โหลด: 930
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  คู่มือรักชุมชน รักษ์สิ่งแวดล้อม 
รายละเอียด:


          ปัญหาสัคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมเมือง นับวันทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากสังคมเมืองเป็นสังคมที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิต ทว่าการบริโภคที่มีสัดส่วนที่สูงเกินกว่าธรรมชาติและระบบที่มีอยู่จะบำบัดได้ ส่งผลให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม เกิดปัญหามลพิษทางน้ำ ขยะ คุณภาพอากาศและเสียงที่สูงเกินมาตรฐาน ทำให้ประชาชนเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ปัญหาแหล่งสะสมเชื้อโรคพาหะนำโรค ปัญหาความแออัดยัดเยียด สร้างความอึดอัดแก่ผู้คน เนื่องจากขาดพื้นที่สีเขียว ที่โล่งแจ้งในการพักผ่อนหย่อนใจ
          ปัญหาทั้งหลาย ล้วนแล้วแต่เกิดจากการบริโภคและทิ้งของเสียมนุษย์ ทิ้งอากาศเสียเพราะรถยนต์ปล่อยแก๊สพิษมาก เสียงดัง น้ำเสีย ขยะเน่าเหม็น เพราะการทิ้งของเสียโดยไม่ได้จัดการที่แหล่งกำเนิด การแก้ไขปัญหาจึงต้องเริ่มที่ชุมชน ครัวเรือน ที่ต้องหันมาแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยการเข้ามาจัดการทำความสะอาด ปัดกวาด จัดการของเสียในบ้านในชุมชนของเราเองให้สะอาดสวยงามน่าอยู่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเราและลูกหลานของเรา

รุ่น: ขนาด: 334 bytes
เพิ่มเมื่อ: 25-May-2012 ดาวน์โหลด: 333
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  คู่มือลดโลกร้อนสำหรับครอบครัว 
รายละเอียด:


         ปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องสำคัญที่อยู่ใกล้ตัวเรามาก ในปัจจุบันทุกภาคส่วนในสังคมมีบทบาทสำคัญในการร่วมลงมือปฏิบัติ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และส่งเสิรมกิจกรรมเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน คู่มือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งในการให้แนวคิดในการตั้งรับปรับตัว และร่วมลดปัญหาภาวะโลกร้อน
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 03-May-2010 ดาวน์โหลด: 392
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  คู่มือลดโลกร้อนสำหรับเยาวชน 
รายละเอียด:

         ปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องสำคัญที่อยู่ใกล้ตัวเรามาก ในปัจจุบันทุกภาคส่วนในสังคมมีบทบาทสำคัญในการร่วมลงมือปฏิบัติ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และส่งเสิรมกิจกรรมเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน คู่มือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งในการให้แนวคิดในการตั้งรับปรับตัว และร่วมลดปัญหาภาวะโลกร้อน
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 03-May-2010 ดาวน์โหลด: 348
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  คู่มือลดโลกร้อนสำหรับสำนักงาน 
รายละเอียด:

         ปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องสำคัญที่อยู่ใกล้ตัวเรามาก ในปัจจุบันทุกภาคส่วนในสังคมมีบทบาทสำคัญในการร่วมลงมือปฏิบัติ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และส่งเสิรมกิจกรรมเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน คู่มือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งในการให้แนวคิดในการตั้งรับปรับตัว และร่วมลดปัญหาภาวะโลกร้อน
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 03-May-2010 ดาวน์โหลด: 321 คะแนน: 10.0 (1 ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียดเลือกหน้า: 1 2   [ หน้าถัดไป >> ]
Downloads ©
แผนแม่บทว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอากาศสดใส ไร้มลพิษ (ฺBangkok Clean Air)Bangkok Low Carbonbangkok-green_2014สำนักงานสวนสาธารณะ สสล.

Ton/Trip


User Menu
หมายเลข IP ของคุณ 54.227.31.145


สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ชื่อเรียก:
รหัสผ่าน:
รหัสลับ: รหัสลับ
กรุณาพิมพ์รหัสลับที่นี่:
 

สถิติสมาชิก
สมาชิกคนล่าสุด : AugustVall
สมาชิกทั้งหมด : 2,805,273

ผู้ที่กำลังใช้งาน : 0
บุคคลทั่วไป : 0
สมาชิก : 0


ภาพกิจกรรม

  การจัดการคุณภาพอากาศ และเสียง
  การมีส่วนร่วม (สร้างได้ด้วยแรงใจชาวกรุงเทพฯ)
  ข่าวน่าสนใจในองค์กร
  เครือข่าย CBM กทม.
  มหานครแห่งสิ่งแวดล้อม
  เมืองสะอาด สดใส
  เมืองสีเขียว สวยงาม
  เมืองแห่งการอนุรักษ์พลังงาน
  ร่วมใจลดภาวะโลกร้อน
ค้นหารูปภาพ

ข้อมูลน่าสนใจ
 
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักสิ่งแวดล้อม
คู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ด้วยระบบ LEAN
ข้อมูลพื้นที่สีเขียว
ข้อมูลเครือข่ายชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
นิยามของสวนสาธารณะ
Carbon Footprint..
ช่วยให้โลกหายร้อนคุณก็ทำได้
คู่มือลดโลกร้อน
หนังสือคู่มือคลายร้อนให้โลก
คู่มือการใช้ถังหมักก๊าซ
คู่มือด้านการอนุรักษ์พลังงาน
แผนภูมิปริมาณขยะ
สถานการณ์สิ่งแวดล้อม
พื้นที่กรุงเทพฯ
หยุด เพิ่มความร้อนใส่กรุงเทพฯ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
แผนฯ ภาวะโลกร้อน
สถานการณ์คุณภาพอากาศฯ
สถานการณ์มลพิษทางเสียง
การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ
รายงานฯ อบรมและดูงาน
อบรมวิทยากร CBM รุ่นที่ 1/2553
อบรมวิทยากร CBM รุ่นที่ 2/2553
สรุปประเด็นฯ CBM รุ่นที่ 2/2554
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

ส่วนราชการ สสล.
 
ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม
สำนักงานเลขานุการ
กองนโยบายและแผนงาน
สำนักงานมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กองกำจัดมูลฝอย
สำนักงานสวนสาธารณะ
ผังองค์กรสำนักสิ่งแวดล้อม
ผังองค์กร กรุงเทพมหานคร
ที่ตั้งสำนักสิ่งแวดล้อม

ชุมชนสีเขียว

Bangkok Green Community


Web_LINK ด้านสิ่งแวดล้อม
 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมควบคุมมลพิษ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขยะวิทยา
เกษตรธรรมชาติเกษตรอินทรีย์
กฎหมายสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
ข้าราชการใสสะอาด
Web Information Portal (Webเขียว)
ฐานข้อมูลการลาข้าราชการและลูกจ้าง


 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.