Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ
[ หน้าดาวน์โหลดหลัก | เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

กลุ่ม: หน้าแรก/เอกสารเผยแพร่/หนังสือ


เรียงด้วย: ชื่อ (A\D) วัน (A\D) คะแนน (A\D) ความนิยม (A\D)
เรียงตาม: ชื่อ (A ถึง Z)


  คลายร้อนให้โลก(ที่)รัก 
รายละเอียด:

   

     ปัจจุบันโลกของเรากำลังเผชิญหน้ากับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งเป็นลักษณะที่อากาศเบี่ยงเบนไปจากค่าปกติในทิศทางใดทิศทางหนึ่งติดต่อกันผลพวงของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงทำให้เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงและมีความถี่มากขึ้น เช่น พายุรุนแรง น้ำท่วมฉับพลันความแห้งแล้ง คลื่นความร้อน และโรคภัยไข้เจ็บ (โรคอุบัติใหม่)“ภาวะโลกร้อน” (Global Warming) คือ การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลก และผืนมหาสมุทร โดยมีสาเหตุมาจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์ ซึ่งจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์บ่งชี้ว่าภาวะโลกร้อนที่รุนแรงขึ้นในปัจจุบัน ล้วนเกิดจากกิจกรรมหรือน้ำมือของมนุษย์เรานั่นเอง ซึ่ง “ภาวะโลกร้อน”(Global Warming) ก็เป็นผลพวงมาจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง และมีแนวโน้มว่าจะกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์มากขึ้นทุกวัน


รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 21-Oct-2010 ดาวน์โหลด: 782
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  ชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนเมือง 
รายละเอียด:

ชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนเมือง เป็นผลลัพธ์มาจากการถอดประสบการณ์จากการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของชุมชน โดยเริ่มต้นที่การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะที่มุ่งเน้นการลดปริมาณขยะในชุมชนให้น้อยลง แล้วจัดการกับสภาพแวดล้อมของชุมชนให้สะอาดสวยงามน่าอยู่ด้วยการทำให้ถนนในชุมชนปลอดภังขยะ ประดับต้นไม้ให้สวยงาม เครื่องมือสำคัญในการทำงานคือ กระบวนการเรียนรู้วิถีชุมชน การออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการมีส่วรน่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และความต้องการของชุมชน อันนำไปสู่การร่วมกันทำงานภายในชุมชนอย่างมีความสุขและยั่งยืน ผลสำเร็จของการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในชุมชนนำร่อง 12 ชุมชนที่ปรากฎในหนังสือเล่มนี้ นอกจากเป็นการตอบปัญหาว่าชุมชนในกรุงเทพมหานครสามารถสร้างความร่วมแรงร่วมใจกันในการจัดการปัญหาขยะ ปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัญหาอื่น ๆ ของชุมชนได้ อีกทั้งยังเ็นเครื่องมือตอบสนองการพัฒนาชุมชนทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และจิตใจ อีกด้วย
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 08-Nov-2010 ดาวน์โหลด: 1172 คะแนน: 7.0 (2 จำนวนผู้ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศและเสียง กรุงเทพมหานคร 2550 
รายละเอียด:

รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศและเสียง
State of Air Quality and Noise in Bangkok 2007


รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 30-Apr-2010 ดาวน์โหลด: 286
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม 2551-2552 
รายละเอียด:

          ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมได้ถูกทำลายโดยฝีมือมนุษย์ และยังได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากไม่ได้มีการวางแผนควบคุมการใช้ทรัพยากรของประเทศ รวมทั้งประชาชนยังไม่ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที จึงต้องติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
          สำนักสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อแก้ไขฟื้นฟู ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินงานเกี่ยวกับ การปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองให้ดูสวยงามขึ้นด้วยการตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับบริเวณริมถนน เกาะกลางถนน การจัดทำสวนแนวตั้ง และเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมือง ด้วยการรณรงค์ให้ปลูกไม้ยืนต้น การปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่า และศาสนสถานให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การควบคุมคุณภาพอากาศและเสียงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและกำจัดมูลฝอยของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล โดยให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มีการกำหนดนโยบายและกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทำให้บุคลากรส่วนใหญ่เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ ส่งผลให้กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครให้มีความร่มรื่น สะอาด และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพมหานครให้ดียิ่งขึ้น
รุ่น: ขนาด: 4.20 Kb
เพิ่มเมื่อ: 21-Oct-2010 ดาวน์โหลด: 857
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 
รายละเอียด:

     สวนสาธารณะที่แทรกตัวอยู่ทั่วไปท่ามกลางตึกสูงใหญ่คือผลแห่งความสำเร็จของการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานคร ในการที่จะนำธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงามมาสู่เมืองหลวง เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกาย สถานที่พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมทั้งใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ แต่ด้วยพื้นที่เพียงน้อยนิด เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของเมืองและจำนวนประชากรแล้ว ก็ยังนับว่าน้อยมาก ไม่เพียงพอกับความต้องการ การสรรหาพื้นที่เพื่อนำมาสร้างเป็นพื้นที่สวนสาธารณะนั้น การมุ่งมั่นเดินหน้าเพื่อก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายภายใต้วิสัยทัศน์ กรุงเทพมหานคร เมืองสีเขียว และภารกิจการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม มั่นคง และยั่งยืนนั้น จึงยังคงต้องดำเนินการต่อไปเพื่อมอบสวนสาธารณะเป็นของขวัญชีวิตแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัยอย่างทั่วถ้วนหน้ากัน
    
หนังสือเล่มนี้จึงขอแนะนำสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นข้อมูลในการเข้าใช้บริการภายในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ เราจะมีพื้นที่สีเขียวหรือสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานครเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่ให้กับประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป


รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 22-Jun-2010 ดาวน์โหลด: 277
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  หนังสือ "กรุงเทพฯ เมืองสวรรค์" 
รายละเอียด:
          กรุงเทพมหานคร พร้อมมีส่วนร่วมในการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองตามแนวพระราชดำรัส “กรุงเทพฯ เมืองสวรรค์” เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา โดยกรุงเทพมหานครได้มีการเปิดเวทีสัมมนาระดมสมองเพื่อบูรณาการความคิด ข้อเสนอแนะ มุมมอง และประสบการณ์ของบุคลากรเชี่ยวชาญชั้นนำในระดับนานาชาติ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการกำหนดแนวทางการฟื้นฟูเมืองและองค์ประกอบเมืองให้มีเอกลักษณ์ เป็นเมืองหลวงที่มีทัศนียภาพผังเมืองที่เป็นระเบียบ เป็นเมืองประวัติศาสตร์และสวยงามน่าอยู่ ตามแนวพระราชดำรัส “กรุงเทพฯ เมืองสวรรค์” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สารจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
          กรุงเทพมหานคร นอกจากจะเป็นเมืองหลวงของประเทศแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน ในขณะเดียวกันจากการขยายตัวของเมือง และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทำให้กรุงเทพมหานครต้องเผชิญกับปัญหาที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
          ผมและคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครล้วนตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร จึงได้มอบหมายงาน พร้อมขอความร่วมมือร่วมใจจากเพื่อนๆ ข้าราชการทุกระดับชั้นให้ร่วมกันทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ ในการทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อแก้ไขปัญหาควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างสมดุล และผลจากการร่วมมือทำงานอย่างหนักตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ทำให้กรุงเทพมหานครประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาน้ำท่วมที่สร้างความเดือดร้อนให้คนกรุงเทพฯ มาช้านาน ซึ่งกรุงเทพมหานครสามารถจัดการกับปัญหาน้ำท่วม โดยสร้างระบบบริหารจัดการน้ำ ทั้งโครงสร้างบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้เชื่อมโยงกันได้อย่างเป็นระบบ ทำให้กรุงเทพมหานครในวันนี้มีระบบบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ และไม่เพียงแต่ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาน้ำท่วมเท่านั้น กรุงเทพมหานครยังสามารถพัฒนาด้านอื่น ๆ ให้มีความทัดเทียมกับมหานครชั้นนำทั่วโลก โดยการปรับปรุงซ่อมแซมและเพิ่มพื้นที่ถนนเพื่อรองรับความเจริญเติบโตของเมือง การปรับปรุงผังเมืองเพื่อความงดงามเป็นระเบียบ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตลอดจนการเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างเป็นระบบ จนสามารถสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งการดำเนินการทั้งหลายเหล่านี้ กรุงเทพมหานครได้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้ชาวกรุงเทพฯ เกิดความรัก ความผูกพันกับมหานครแห่งนี้ เพื่อร่วมกันสร้างและพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ดีในทุกๆ ด้าน เป็นมหานครสีเขียวชั้นนำ ประชาชนเปี่ยมสุข สมเป็น “กรุงเทพฯ เมืองสวรรค์” สำหรับทุกท่านและผู้มาเยือนจากทั่วทุกมุมโลก
รุ่น: หนังสือ ขนาด: 30.59 Kb
เพิ่มเมื่อ: 27-Dec-2011 ดาวน์โหลด: 201
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  หนังสือ “มิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง” 
รายละเอียด:

          หนังสือ “มิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง” เป็นแรงจูงใจที่ได้รับจากการที่ได้มีโอกาสไปร่วมงานพัฒนากับชุมชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นในทุกภูมิภาคของประเทศในช่วงระยะเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าการพัฒนาของชุมชนและท้องถิ่นที่ผ่านมาจะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกสบาย มีบริการโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงในชีวิต ตลอดทั้งได้รับการดูแลทางด้านสาธารณสุข แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการพัฒนาจะทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นในหลาย ๆ ด้าน แต่ในขณะเดียวกันปริมาณขยะในชุมชนและท้องถิ่นก็เพิ่มปริมาณเป็นเงาตามตัว ชุมชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นส่วนใหญ่รณรงค์ให้ประชาชน “ทิ้งขยะลงถัง” เพื่อให้องค์กรปกครองท้องถิ่นนำไปกำจัด การดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นส่วนใหญ่ดูเหมือนว่าจะประสบผลสำเร็จเพราะสามารถขนย้ายขยะออกจากชุมชนได้ทุกวัน
          ผู้เขียนมีความเห็นว่าการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะที่ชุมชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นดำเนินการอยู่ในปัจจุบันกำลังจะเดินไปสู่มิติที่เป็นทางตันและกำลังจะเดินไปสู่ความพ่ายแพ้และสูญเสียสภาวะแวดล้อมที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในไม่ช้า “มิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง” จึงเป็นแนวทางการบริหารจัดการขยะที่จะสามารถทำให้ชุมชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการขยะได้อย่างยั่งยืนหนังสือนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอแนวคิดในการบริหารจัดการขยะที่ถอดบทเรียนมาจากประสบการณ์ที่ได้ศึกษาและร่วมดำเนินการกับชุมชน ให้แก่ผู้สนใจ ผู้นำชุมชน ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละชุมชนและท้องถิ่นต่อไปผู้เขียนขอขอบพระคุณวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ที่ให้การสนับสนุนการศึกษาและถอดบทเรียนเพื่อเผยแพร่ในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก นายกเทศมนตรี ตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่และผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นๆ อีกหลายแห่งที่ไม่สามารถกล่าวถึงได้ทั้งหมดในพื้นที่อันจำกัด ที่ได้กรุณาให้ข้อมูลและคำแนะนำในการดำเนินงาน จนทำให้การจัดทำหนังสือสำเร็จลงได้ด้วยดี


ด้วยจิตคารวะ
ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ


รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 09-Apr-2013 ดาวน์โหลด: 557
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  หนังสือ รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 
รายละเอียด:
 
          รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งหมดทั้งที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเช่น ปัญหามูลฝอย น้ำเสีย น้ำท่วม มลพิษทางอากาศและเสียง ปัญหาภาวะโลกร้อน การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน การดูแลรักษาป่าชายเลนบางขุนเทียน การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี เช่น พื้นที่สีเขียวเอกชน ที่โล่ง พื้นที่เกษตร ฯลฯ และได้รวบรวมข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาแผ่นดินทรุดและน้ำบาดาล จากกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาแผ่นดินไหวจากกรมอุตุนิยมวิทยา โดยเก็บข้อมูลสถิติย้อนหลังไปประมาณ 10 ปี เพื่อใช้ในการศึกษาสถานการณ์ที่ผ่านมาและใช้ในการทำนายถึงสภาพปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นข้อมูลเพื่อสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป และนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่แก่คนใกล้ชิดและปรับตัวให้มีวิถีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยลดการผลิตของเสีย (Reduce) เช่น ลดการบริโภคสิ่งของที่เกินความจำเป็น ลดการใช้ถุงพลาสติก บำบัดน้ำเสียก่อนทิ้ง ลดการใช้น้ำและพลังงาน และลดการทิ้งของเสียลงสู่ที่สาธารณะ การใช้ซ้ำ (Reuse) เช่น การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำได้ การซ่อมแซมใช้ใหม่ และการรีไซเคิล (Recycle) การนำวัสดุไปแปรรูปกลับมาใช้ใหม่
รุ่น: ขนาด: 12 bytes
เพิ่มเมื่อ: 11-Sep-2013 ดาวน์โหลด: 199
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  หนังสือการจัดการคุณภาพอากาศและเสียงในกรุงเทพมหานครรู้ทันมลพิษ เพื่อพลิกกรุงเทพฯ ให้สดใส  
รายละเอียด:
         
          ปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญโดยได้กำหนดกิจกรรม โครงการเพื่อการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ตามภารกิจการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ภายใต้นโยบายการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการและเป็นรูปธรรม
          หนังสือการจัดการคุณภาพอากาศและเสียงในกรุงเทพมหานครรู้ทันมลพิษ เพื่อพลิกกรุงเทพฯ ให้สดใส เล่มนี้ นอกจากจะได้รวบรวมสถิติและข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแล้ว ยังได้เพิ่มเติมในส่วนของการแนะนำวิธีการและแนวทางง่ายๆ ที่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติเพื่อลดมลพิษทางอากาศและเสียงในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น

รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 06-Jul-2012 ดาวน์โหลด: 196
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  หนังสือรายงาน และแผนปฏิบัติการว่าด้วยการลดปัญหาภาวะโลกร้อนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2550-2555 
รายละเอียด:

          แผนปฏิบัติการว่าด้วยการลดปัญหาภาวะโลกร้อนของกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ยกร่างขึ้นโดยกรุงเทพมหานคร และได้ผ่านการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน และได้รับการประเมินและปรับปรุงโดยคณะทำงานวิชาการภายใต้การประสานงานของศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งได้จัดสัมมนาเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย - ญี่ปุ่น ซึ่งได้ผลสรุปเป็นแนวทางที่จะดำเนินการ 5 แนวทาง โดยมีรายละเอียดแยกเป็นแผนปฏิบัติการและมาตรการดำเนินการต่าง ๆ
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 30-Apr-2010 ดาวน์โหลด: 657
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียดเลือกหน้า: 1 2   [ หน้าถัดไป >> ]
Downloads ©
แผนแม่บทว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอากาศสดใส ไร้มลพิษ (ฺBangkok Clean Air)Bangkok Low Carbonbangkok-green_2014สำนักงานสวนสาธารณะ สสล.

Ton/Trip


User Menu
หมายเลข IP ของคุณ 54.144.100.123


สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ชื่อเรียก:
รหัสผ่าน:
รหัสลับ: รหัสลับ
กรุณาพิมพ์รหัสลับที่นี่:
 

สถิติสมาชิก
สมาชิกคนล่าสุด : Shari00T8
สมาชิกทั้งหมด : 2,771,774

ผู้ที่กำลังใช้งาน : 0
บุคคลทั่วไป : 0
สมาชิก : 0


ภาพกิจกรรม

  การจัดการคุณภาพอากาศ และเสียง
  การมีส่วนร่วม (สร้างได้ด้วยแรงใจชาวกรุงเทพฯ)
  ข่าวน่าสนใจในองค์กร
  เครือข่าย CBM กทม.
  มหานครแห่งสิ่งแวดล้อม
  เมืองสะอาด สดใส
  เมืองสีเขียว สวยงาม
  เมืองแห่งการอนุรักษ์พลังงาน
  ร่วมใจลดภาวะโลกร้อน
ค้นหารูปภาพ

ข้อมูลน่าสนใจ
 
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักสิ่งแวดล้อม
คู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ด้วยระบบ LEAN
ข้อมูลพื้นที่สีเขียว
ข้อมูลเครือข่ายชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
นิยามของสวนสาธารณะ
Carbon Footprint..
ช่วยให้โลกหายร้อนคุณก็ทำได้
คู่มือลดโลกร้อน
หนังสือคู่มือคลายร้อนให้โลก
คู่มือการใช้ถังหมักก๊าซ
คู่มือด้านการอนุรักษ์พลังงาน
แผนภูมิปริมาณขยะ
สถานการณ์สิ่งแวดล้อม
พื้นที่กรุงเทพฯ
หยุด เพิ่มความร้อนใส่กรุงเทพฯ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
แผนฯ ภาวะโลกร้อน
สถานการณ์คุณภาพอากาศฯ
สถานการณ์มลพิษทางเสียง
การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ
รายงานฯ อบรมและดูงาน
อบรมวิทยากร CBM รุ่นที่ 1/2553
อบรมวิทยากร CBM รุ่นที่ 2/2553
สรุปประเด็นฯ CBM รุ่นที่ 2/2554
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

ส่วนราชการ สสล.
 
ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม
สำนักงานเลขานุการ
กองนโยบายและแผนงาน
สำนักงานมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กองกำจัดมูลฝอย
สำนักงานสวนสาธารณะ
ผังองค์กรสำนักสิ่งแวดล้อม
ผังองค์กร กรุงเทพมหานคร
ที่ตั้งสำนักสิ่งแวดล้อม

ชุมชนสีเขียว

Bangkok Green Community


Web_LINK ด้านสิ่งแวดล้อม
 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมควบคุมมลพิษ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขยะวิทยา
เกษตรธรรมชาติเกษตรอินทรีย์
กฎหมายสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
ข้าราชการใสสะอาด
Web Information Portal (Webเขียว)
ฐานข้อมูลการลาข้าราชการและลูกจ้าง


 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.