Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ
[ หน้าดาวน์โหลดหลัก | เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

กลุ่ม: หน้าแรก/เอกสารเผยแพร่

· คู่มือ (16) คู่มือ...
    · วารสาร (15) วารสารสำนักสิ่งแวดล้อม
· หนังสือ (12) หนังสือเผยแพร่ของสำนักสิ่งแวดล้อม
    

เรียงด้วย: ชื่อ (A\D) วัน (A\D) คะแนน (A\D) ความนิยม (A\D)
เรียงตาม: ชื่อ (A ถึง Z)


  กลุ่มขยะรีไซเคิลชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ 
รายละเอียด:

          สมาชิกกลุ่มขยะรีไซเคิลชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่เดิมย้ายมาจากชุมชนใต้สะพาน โซน 2-3 และได้ริเริ่มตั้งหลักชักชวนผู้ที่มีอาชีพหาของเก่าหาขยะขาย มารวมกันทำกลุ่มขยะแลกของใช้ เช่น น้าปลา น้ามัน น้าตาล ไข่ เป็นต้น รับแลกทั้งในชุมชนและตระเวนไปตามชุมชนต่าง ๆ และในปี 2547 ได้มีการริเริ่มดำเนินกิจกรรมในรูปแบบของสหกรณ์โดยระดมหุ้นจากสมาชิก ซึ่งทุกๆ 6 เดือน จะปันผลให้สมาชิก โดยหักร้อยละ 50 เข้ากลุ่ม ในปีถัดมา คือปี 2548 จึงเริ่มคิดเรื่องการจัดสวัสดิการดูแลสมาชิก และรวมกลุ่มเยาวชนทาธนาคารขยะ
          ในปี 2551 สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) ร่วมกับสานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร สานักงานเขตประเวศ และ มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย จัดตั้งศูนย์คัดแยกวัสดุรีไซเคิลของกลุ่มอาชีพซาเล้ง ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ เขตประเวศ โดยมีพิธีเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2552   ดาวน์โหลดวิดีโอ คลิ๊กที่นี่ หรือชมคลิปวิดีโอ คลิ๊กที่นี่

รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 29-Aug-2011 ดาวน์โหลด: 1964
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการคุณภาพอากาศ 
รายละเอียด:

การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 25-Aug-2010 ดาวน์โหลด: 551
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  คู่มือแนวทางการประเมินผลการปฎิบัติราชการปีจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
รายละเอียด:

          การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน จะบรรลุผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร รวมถึงบุคลากรในสังกัดหน่วยงานของกรุงเทพมหานครทุกคนต้องตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินผล การปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการกระตุ้นและผลักดันให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานครให้บรรลุเป้าหมาย โดยต้องร่วมกันพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล การปฏิบัติราชการให้มีความเหมาะสม ชัดเจน และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
         การดำเนินการดังกล่าว สำนักงาน ก.ก. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เป็นอย่างดีในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 11-Nov-2010 ดาวน์โหลด: 243
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  ใบสมัครเข้าร่วมประกวดผลิตภัณฑ์ 
รายละเอียด:

ใบสมัครเข้าร่วมประกวดผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้
ตามโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2555


รุ่น: ขนาด: 648 bytes
เพิ่มเมื่อ: 11-May-2012 ดาวน์โหลด: 182
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ประจำปีงบประมาณ 2553 
รายละเอียด:

ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ประจำปีงบประมาณ 2553
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 09-Sep-2010 ดาวน์โหลด: 589
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  แผ่นพับการทำขยะหอมและปุ๋ยอัดเม็ดจากสารอินทรีย์ 
รายละเอียด:

     "ขยะหอม" แปรสภาพจากขยะในครัวเรือน ใช้ได้สารพัดประโยชน์ ลดปริมาณมูลฝอยเศษอาหาร ปุ๋ยอัดเม็ดจากสารอินทรีย์จะช่วยทำให้ดินร่วน มีอากาศเข้าไปสร้างออกซิเจนให้ดิน ฯลฯ
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 11-Nov-2010 ดาวน์โหลด: 750 คะแนน: 10.0 (2 จำนวนผู้ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  แผนพับแนะนำการนำขยะมาใช้ประโยชน์ 
รายละเอียด:

    ขยะ  ยังมีประโยชน์มากมาย แต่เรายังทิ้งลงถังแล้วให้เทศบาล หรือกทม.นำไปฝังลงดิน ปีละ 15 ล้านตัน ซึ่งร้อยละ 80 ใช้ประโยชน์ได้ คือรีไซเคิล ร้อยละ 30 และเศษอาหาร ร้อยละ 50  ส่วนที่เหลือ ประมาณร้อยละ 12 เป็นถุงพลาสติก เศษหนัง ยาง ใช้ทำเชื้อเพลิงผลิตพลังงานได้  และที่เหลือ  ร้อยละ 8 เช่นกระเบื้อง เซรามิก ใช้ถมที่ได้  ลองไปดูกันเลยครับ เรามีวิธีใช้ประโยชน์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือน หรือธุรกิจได้นะคะ
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 09-Nov-2010 ดาวน์โหลด: 1376 คะแนน: 9.0 (2 จำนวนผู้ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  แผ่นพับเผยแพร่ การหมักทำปุ๋ยอินทรีย์ในครัวเรือนตามวิธี Takakura 
รายละเอียด:

          วิธีการหมักทำปุ๋ยแบบ Takakura Home Method เป็นวิธีการที่ทำได้ง่าย ค่าใข้จ่ายต่ำ ปุ๋ยหมักที่ได้มีคุณภาพดี การทำปุ๋ยหมักวิธีนี้สามารถนำขยะเศษอาหารใส่ลงไปในภาชนะหนักทำปุ๋ยได้ทุกวัน เน้นการใช้จุลินทรีย์ที่ต้องการออกซิเจนในการย่อยสลายขยะอินทรีย์ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 11-Nov-2010 ดาวน์โหลด: 1181 คะแนน: 9.0 (3 จำนวนผู้ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  รายงานการฝึกอบรม Japanese Municipal Government’s Experience on Climate Change 
รายละเอียด:

          ประเทศญี่ปุ่ นเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงด้านการแก้ไขปัญหาภาวะโลก ร้อน ดังนั้น ในการส่งข้าราชการของกรุงเทพมหานครไปเข้าร่วมการฝึกอบรมครั้งนี้ จึงเป็นประโยชน์ต่อการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์เพิ่มเติม ในด้านการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งบุคลากรจะได้นำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมมา ประยุกต์ใช้เพื่อให้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการว่าด้ายการลดปัญหาภาวะโลกร้อนของกรุงเทพมหานคร พ.. 2550-2555 ในแต่ละด้านบรรลุผลตามเป้ าหมายที่ตั้งไว้         
          การศึกษาฝึกอบรมภายใต้โครงการนี้ประกอบด้วยการศึกษาทางด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเพื่อรับมือกับปัญหาภาวะโลกร้อนของประเทศญี่ปุ่ น และสนับสนุนแผนงานลด ปัญหาภาวะโลกร้อนของกรุงเทพมหานครทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและการ ปรับปรุงการจราจร ด้านการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก ด้านการปรับปรุงการใช้พลังงานไฟฟ้ าใน อาคาร ด้านการจัดการขยะและบำบัดน้าเสีย และด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียว นอกจากนี้การฝึกอบรมยัง ประกอบไปด้วยการศึกษาดูงานจากสถานที่จริงที่เกี่ยวข้องกับแผนทั้ง 5 ด้านดังกล่าว

รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 14-May-2010 ดาวน์โหลด: 344
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  เอกสารนำเสนอการจัดการมูลฝอย 
รายละเอียด:

เอกสารนำเสนอการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน


รุ่น: ขนาด: 82 bytes
เพิ่มเมื่อ: 14-May-2010 ดาวน์โหลด: 348
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

Downloads ©
ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อมอากาศสดใส ไร้มลพิษ (ฺBangkok Clean Air)Bangkok Low Carbonbangkok-green_2014สำนักงานสวนสาธารณะ สสล.

Ton/Trip


User Menu
หมายเลข IP ของคุณ 54.166.207.223


สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ชื่อเรียก:
รหัสผ่าน:
รหัสลับ: รหัสลับ
กรุณาพิมพ์รหัสลับที่นี่:
 

สถิติสมาชิก
สมาชิกคนล่าสุด : ZAMMichal
สมาชิกทั้งหมด : 2,730,861

ผู้ที่กำลังใช้งาน : 0
บุคคลทั่วไป : 0
สมาชิก : 0


ภาพกิจกรรม

  การจัดการคุณภาพอากาศ และเสียง
  การมีส่วนร่วม (สร้างได้ด้วยแรงใจชาวกรุงเทพฯ)
  ข่าวน่าสนใจในองค์กร
  เครือข่าย CBM กทม.
  มหานครแห่งสิ่งแวดล้อม
  เมืองสะอาด สดใส
  เมืองสีเขียว สวยงาม
  เมืองแห่งการอนุรักษ์พลังงาน
  ร่วมใจลดภาวะโลกร้อน
ค้นหารูปภาพ

ข้อมูลน่าสนใจ
 
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักสิ่งแวดล้อม
คู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ด้วยระบบ LEAN
ข้อมูลพื้นที่สีเขียว
ข้อมูลเครือข่ายชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
นิยามของสวนสาธารณะ
Carbon Footprint..
ช่วยให้โลกหายร้อนคุณก็ทำได้
คู่มือลดโลกร้อน
หนังสือคู่มือคลายร้อนให้โลก
คู่มือการใช้ถังหมักก๊าซ
คู่มือด้านการอนุรักษ์พลังงาน
แผนภูมิปริมาณขยะ
สถานการณ์สิ่งแวดล้อม
พื้นที่กรุงเทพฯ
หยุด เพิ่มความร้อนใส่กรุงเทพฯ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
แผนฯ ภาวะโลกร้อน
สถานการณ์คุณภาพอากาศฯ
สถานการณ์มลพิษทางเสียง
การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ
รายงานฯ อบรมและดูงาน
อบรมวิทยากร CBM รุ่นที่ 1/2553
อบรมวิทยากร CBM รุ่นที่ 2/2553
สรุปประเด็นฯ CBM รุ่นที่ 2/2554
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

ส่วนราชการ สสล.
 
ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม
สำนักงานเลขานุการ
กองนโยบายและแผนงาน
สำนักงานมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กองกำจัดมูลฝอย
สำนักงานสวนสาธารณะ
ผังองค์กรสำนักสิ่งแวดล้อม
ผังองค์กร กรุงเทพมหานคร
ที่ตั้งสำนักสิ่งแวดล้อม

ชุมชนสีเขียว

Bangkok Green Community


Web_LINK ด้านสิ่งแวดล้อม
 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมควบคุมมลพิษ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขยะวิทยา
เกษตรธรรมชาติเกษตรอินทรีย์
กฎหมายสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
ข้าราชการใสสะอาด
Web Information Portal (Webเขียว)
ฐานข้อมูลการลาข้าราชการและลูกจ้าง


 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.