Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ
[ หน้าดาวน์โหลดหลัก | เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

กลุ่ม: หน้าแรก/คุณภาพอากาศและเสียง


เรียงด้วย: ชื่อ (A\D) วัน (A\D) คะแนน (A\D) ความนิยม (A\D)
เรียงตาม: ชื่อ (A ถึง Z)


  Bangkok Green 
รายละเอียด: Bangkok Green : A Sustainable and Livable City
1. Fact about Bangkok
Bangkok or “Krung ThepMahanakorn”
Capital City of Thailand
 Location : Latitude : 13 45' North; Longitude : 100 28' East the eastern and northern hemisphere and above the equator
 Total Areas : 1,568.737 km2 (2010)
 Average Ground Level : +0.50 to +1.50 m MSL (Mean Sea Level)
 Seasons : Rainy (May – October) Cool (November – January) Hot (February – April)
 Temperature
• Lowest : 11.7 ˚C (1999)
• Highest : 39.9 ˚ (2004)
• Average : 28.0˚C (2009)
 Annual Rainfall
• Lowest : 1100.1 mm. (2004)
• Highest : 2,272 mm. (2009)
• Average : 1,656.1 mm. (1998 – 2010);
 Main River : Chao Phraya (98.5 km)
Registered Vehicles
•New registered : 774,589 units (2010
•Collective registered : 6,103,719 units (2010)
Length of streets : ~ 4,150 km
Mass rapid transit : 79.5 km (2010) (BTS + MRT + Airport Link)
•Future project : 233.6 km (2016) : 388.7 km (2019) : 506.6 km (2029)
Total residential : 1.43 megawatt hour (2010)
electrical use per capita
Density Population : 3,634 persons/ km2 (2010)
•Inner areas : 11,400 persons/ km2 (2008)
•Outer areas : 2,400 persons/ km2 (2008)
Population
•Registered : 5,701,394 persons (2010)
•Non Registered : ~ 4.0 million (2009)
GDP per capita
•Thailand : ~ $8,479 (2010)
•Bangkok : ~ $12,187 (2010)
Average life expectancy : 73.4 years
No. of Households : 2.4 Million households (2010)
Community (Registered) : 1,967 communities (2008
รุ่น: ขนาด: 433 bytes
เพิ่มเมื่อ: 15-Oct-2011 ดาวน์โหลด: 234
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  การประยุกต์ใช้โปรแกรม ARC GIS DESKTOP 9.3.1 เพื่อการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง  ดาวน์โหลดยอดนิยม
รายละเอียด:

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานด้านสิ่งแวดล้อม
          การสร้างแบบจ้าลองทางด้านสิ่งแวดล้อม มีใช้กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ เช่น การสร้างแบบจ้าลองสามมิติแสดงการถล่มของภูเขา การสร้างแบบจ้าลองระดับน้้าใต้ดิน แบบจ้าลองความสูงของภูมิประเทศ แบบจ้าลองแสดงการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ตามเวลาที่เปลี่ยนไป แบบจ้าลองแสดงการแพร่กระจายของมลพิษในอากาศหรือแบบจ้าลองสามมิติของเมือง
ระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นระบบฐานข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์เพื่อประกอบและสนับสนุนการตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีฐานข้อมูลในเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณหรือตัวเลขเชื่อมโยงกับต้าแหน่งภูมิศาสตร์บนพื้นโลก ซึ่งสามารถให้รายละเอียดในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณสมบัติต่างๆ บนพื้นโลก ว่ามีอยู่ที่ไหน สภาพเป็นอย่างไร มีองค์ประกอบของสิ่งข้างเคียงอะไรบ้าง สามารถท้าให้เห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจน ท้าให้การวางแผน การจัดการ และติดตามประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

รุ่น: ขนาด: 7.74 MB
เพิ่มเมื่อ: 15-Sep-2011 ดาวน์โหลด: 12113 คะแนน: 10.0 (1 ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  แบบสอบถามคุณสมบัติเบื้องต้น โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์คุณภาพอากาศและเสียง 
รายละเอียด:

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์คุณภาพอากาศและเสียง บริเวณถนนที่เสี่ยงต่อการเกิดมลพิษ

รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 03-Jul-2012 ดาวน์โหลด: 389
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  สรุปประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขเมื่อประสบปัญหาในงานด้านการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 
รายละเอียด:
ประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขเมื่อประสบปัญหา
          ความผิดพลาดในการใช้ GIS ของคนส่วนหนึ่งคือมักจะเข้าใจผิดพลาดว่า GIS เป็นเครื่องมือวิเศษด้านเทคโนโลยีที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างทุกเรื่อง รวมทั้งเป็นเทคโนโลยีนี้สามารถเปลี่ยนข้อมูลคุณภาพเลวให้เป็นข้อมูลคุณภาพดีได้ โดยไม่ใส่ใจถึงตรรกะการใช้และคุณภาพข้อมูล ดังนั้น จึงน้ามาซึ่งข้อผิดพลาดในการน้าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้ การประยุกต์ใช้ GIS นั้น ผู้ใช้ GIS จ้าเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในวิทยาการเฉพาะ โดยต้องมีความรู้ ความเข้าใจในสาขาวิชาการนั้นๆ แล้วจึงน้า GIS ไปใช้เป็นเครื่องมือหนึ่ง เช่น ในการวางแผนการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ผู้ใช้ GIS ก็จ้าเป็นต้องมีองค์ความรู้ในคุณภาพอากาศและเสียงก่อน เพื่อให้สามารถสร้างกรอบแนวคิดการประยุกต์ใช้ GIS ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ รวมทั้งสามารถเข้าใจและแปลผลข้อมูลจากการวิเคราะห์ได้ถูกต้อง ปัญหาที่เกิดขึ้นในการประยุกต์ใช้ GIS จึงไม่ควรให้ความส้าคัญกับเรื่องของปัญหาทางด้านเทคนิคมากกว่าปัญหาทางด้านตรรกะและคุณภาพข้อมูล
ในส่วนของกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงนั้น เจ้าหน้าที่มีความรู้ในงานด้านอากาศและเสียง แต่ยังขาดความรู้เข้าใจระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ไม่ทราบว่า GIS สามารถท้าอะไรได้บ้าง และมีประโยชน์อย่างไร จึงไม่สามารถน้ามาประยุกต์ใช้งานด้านการจัดการคุณภาพอากาศและเสียงได้ จึงจ้าเป็นต้องเสริมสร้างความรู้เข้าใจระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และฝึกทักษะแก่เจ้าหน้าที่ให้สามารถน้ามาประยุกต์ใช้งานด้านการจัดการคุณภาพอากาศและเสียงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบได้ โดยการฝึกปฏิบัติจริงกับเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม ArcGIS ซึ่งการใช้งานเป็นประจ้าจะท้าให้เกิดความช้านาญและเกิดความคิดที่จะประยุกต์ใช้ในงานต่อไปได้

รุ่น: ขนาด: 76.60 Kb
เพิ่มเมื่อ: 15-Sep-2011 ดาวน์โหลด: 537
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

Downloads ©
แผนแม่บทว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอากาศสดใส ไร้มลพิษ (ฺBangkok Clean Air)Bangkok Low Carbonbangkok-green_2014สำนักงานสวนสาธารณะ สสล.

Ton/Trip


User Menu
หมายเลข IP ของคุณ 52.91.185.49


สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ชื่อเรียก:
รหัสผ่าน:
รหัสลับ: รหัสลับ
กรุณาพิมพ์รหัสลับที่นี่:
 

สถิติสมาชิก
สมาชิกคนล่าสุด : WyattMcEwa
สมาชิกทั้งหมด : 2,801,758

ผู้ที่กำลังใช้งาน : 0
บุคคลทั่วไป : 0
สมาชิก : 0


ภาพกิจกรรม

  การจัดการคุณภาพอากาศ และเสียง
  การมีส่วนร่วม (สร้างได้ด้วยแรงใจชาวกรุงเทพฯ)
  ข่าวน่าสนใจในองค์กร
  เครือข่าย CBM กทม.
  มหานครแห่งสิ่งแวดล้อม
  เมืองสะอาด สดใส
  เมืองสีเขียว สวยงาม
  เมืองแห่งการอนุรักษ์พลังงาน
  ร่วมใจลดภาวะโลกร้อน
ค้นหารูปภาพ

ข้อมูลน่าสนใจ
 
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักสิ่งแวดล้อม
คู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ด้วยระบบ LEAN
ข้อมูลพื้นที่สีเขียว
ข้อมูลเครือข่ายชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
นิยามของสวนสาธารณะ
Carbon Footprint..
ช่วยให้โลกหายร้อนคุณก็ทำได้
คู่มือลดโลกร้อน
หนังสือคู่มือคลายร้อนให้โลก
คู่มือการใช้ถังหมักก๊าซ
คู่มือด้านการอนุรักษ์พลังงาน
แผนภูมิปริมาณขยะ
สถานการณ์สิ่งแวดล้อม
พื้นที่กรุงเทพฯ
หยุด เพิ่มความร้อนใส่กรุงเทพฯ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
แผนฯ ภาวะโลกร้อน
สถานการณ์คุณภาพอากาศฯ
สถานการณ์มลพิษทางเสียง
การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ
รายงานฯ อบรมและดูงาน
อบรมวิทยากร CBM รุ่นที่ 1/2553
อบรมวิทยากร CBM รุ่นที่ 2/2553
สรุปประเด็นฯ CBM รุ่นที่ 2/2554
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

ส่วนราชการ สสล.
 
ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม
สำนักงานเลขานุการ
กองนโยบายและแผนงาน
สำนักงานมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กองกำจัดมูลฝอย
สำนักงานสวนสาธารณะ
ผังองค์กรสำนักสิ่งแวดล้อม
ผังองค์กร กรุงเทพมหานคร
ที่ตั้งสำนักสิ่งแวดล้อม

ชุมชนสีเขียว

Bangkok Green Community


Web_LINK ด้านสิ่งแวดล้อม
 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมควบคุมมลพิษ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขยะวิทยา
เกษตรธรรมชาติเกษตรอินทรีย์
กฎหมายสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
ข้าราชการใสสะอาด
Web Information Portal (Webเขียว)
ฐานข้อมูลการลาข้าราชการและลูกจ้าง


 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.